DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN 1996 PROTOKOLÜ
(Londra, 2 Mayıs 1996)

İşbu protokolün tarafları,
19 Kasım 1976’da Londra’da yapılan Deniz alacaklarına karşı mesuliyetin sınırlandırılması hakkında sözleşmeyi, artırılmış tazminat sağlamak ve sınırlandırma miktarlarının güncelleştirilmesinde basitleştirilmiş usuller oluşturmak için değiştirme arzu edildiğini düşünerek,
Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:

Madde 1
Bu protokolün amaçları için:
1. “Sözleşme” Deniz alacaklarına karşı mesuliyetin sınırlandırılması hakkında sözleşme, 1976 anlamındadır.
2. “Örgüt” Uluslar arası Denizcilik Örgütü anlamındadır.
3. “Genel Sekreter” Örgütün Genel Sekreteri anlamındadır.

Madde 2
Sözleşmenin Madde 3, altparagraf (a)’sı aşağıdaki metin ile değiştirilmiştir:
(a) Eğer yürürlükte ise, değiştirilmiş 1989 Kurtarma Yardım Hakkında Uluslar arası Sözleşmenin 14’ncü maddesi kapsamında özel tazminat için herhangibir alacak da dahil kurtarma yardım alacakları ile müşterek avarya garame alacakları;,

Madde 3
Sözleşmenin Madde 6, paragraf 1’i aşağıdaki metin ile değiştirilmiştir:
1. Aynı olaydan doğan ve 7 nci maddede yazılı olanlar dışında kalan alacak­lar hakkında mesuliyet sınırı aşağıdaki şekilde hesap olunur:
(a) Ölüm veya yaralanmadan ileri gelen alacaklar hakkında :
(i) 2000 tonu geçmeyen bir gemi için 2 milyon hesap birimi;
(ii) Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ilave olarak ayrıca :
2.001 den 30.000 tona kadar beher ton için 800 hesap birimi;
30.001 den 70.000 tona kadar beher ton için 600 hesap birimi; ve
70.000 den yukarı beher ton için 400 hesap birimi.
b) Diğer bütün alacaklar hakkında: 
(i) 2.000 tonu geçmeyen bir gemi için 1 milyon hesap birimi;
(ii) Tonajı yukarıki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meb­lağa ilave olarak ayrıca :
2.001 den 30.000 tona kadar beher ton için 400 hesap birimi;
30.001 den 70.000 tona kadar beher ton için 300 hesap birimi; ve 
70.000 den yukarı beher ton için 200 hesap birimi.
 
Madde 4
Sözleşmenin Madde 7, paragraf 1’i aşağıdaki metin ile değiştirilmiştir:
 
1. Bir geminin yolcularının ölüm veya yaralanmasından neşet eden ve aynı olaydan doğan alacaklarda gemi malikinin mesuliyeti, 175.000 hesap biriminin ge­minin resmi belgesinde taşımasına izin verilen yolcu sayısı ile çarpılmasından elde olunan meblâğ olacaktır.

Madde 5
Sözleşmenin Madde 8, paragraf 2’si aşağıdaki metin ile değiştirilmiştir:
 
2. Milletlerarası Para Fonu üyesi olmayan ve mevzuatı da birinci paragraf hükümlerinin uygulanmasına cevaz vermeyen devletler ise sözleşmenin onaylama, kabul veya tasvip şartına, bağlı olmaksızın imzası esnasında yahut onaylama, kabul, tasvip veya katılma sırasında veya bunları takip eden herhangi bir zamanda, sözleşmede öngörülen ve ülkelerinde uygulanacak olan mesuliyet sınırlarının aşağıdaki şekilde tespit edileceğini beyan edebilirler:
(a) Altıncı maddenin 1 inci paragrafının (a) bendi hakkında:
(i) 2.000 tonu geçmeyen bir gemi için 30 milyon para. birimi;
(ii) Tonajı yukarıki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblâğa ilave olarak ayrıca;
2.001 den 30.000 tona kadar beher ton için 12.000 para birimi;
30.001 den 70.000 tona kadar beher ton için 9.000 para birimi; ve
70.000 den yukarı beher ton için 6.000 para birimi
(b) Altıncı maddenin 1 inci paragrafının (b) bendi hakkında :
(i) 2.000 tonu geçmeyen bir gemi için 15 milyon para birimi;
(ii) Tonajı yukarıki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa
ilave olarak;
2.001 den 30.000 tona kadar beher ton için 6.000 para birimi;
30.001 den 70.000 tona kadar beher ton için 4.500 para birimi; ve 
70.000 den yukarı beher ton için 3.000 para birimi
c) Yedinci maddenin 1 inci paragrafı hakkında ise, 2.625.000 para biriminin geminin resmi belgesinde taşımasına izin verilen yolcu sayısı ile çarpılmasından elde edilen meblağ.
 
Altıncı maddenin 2 ve 3 üncü paragrafları işbu paragrafın (a) ve (b) bent­lerinde de uygulanır.
 
Madde 6
 
Sözleşmenin 15’nci maddesinde aşağıdaki metin paragraf 3 bis olarak eklenmiştir:
 
3 bis. Madde 7 paragraf 1’de belirtilen mesuliyetin sınırlandırılmasına rağmen, bir taraf devlet mesuliyetin sınırı Madde 7 paragraf 1’de belirtilenden daha az olmamak şartıyla bir geminin yolcularının ölümü ve yaralanmasında alacaklar için uygulanacak mesuliyet sistemini ulusal mevzuatının özel hükümleri ile düzenleyebilir. Bu paragrafta belirtilen alternatifi kullanan bir taraf kabul ettiği mesuliyet limitlerini veya böyle bir sınır öngörülmediğini Genel Sekretere bildirir.
 
Madde 7
 
Sözleşmenin Madde 18, paragraf 1’i aşağıdaki metinle değiştirilmiştir:
 
1. Her devlet bu sözleşmeyi imza, onaylama, kabul, tasvip veya ona katılma,
sırasında veya bundan sonra herhangibir zamanda aşağıdakileri hakları saklı tutabilir:
 
(a) Madde 2, paragraf 1(d) ve (e)’nin uygulanmasını hariç tutma,
 
(b) 1996, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması ile ilgili Zararlar için Sorumluluk ve Tazminat Hakkında Uluslar arası Sözleşme veya onun herhangibir protokolü ve değişikliği anlamında zararlar için alacakların hariç tutulması.
 
Bu Sözleşmenin hükümleri için başka bir çekince konulamaz.
 
Madde 8
 
Sınırların değiştirilmesi
 
1. Bu protokole taraf Devletlerin altıdan aşağı olmayan en az yarısının talebi üzerine, bu protokol tarafından değiştirilmiş Sözleşmenin Madde 6, paragraf 1, Madde 7, paragraf 1 ve Madde 8 paragraf 2’sinde belirtilen sınırların değiştirilmesi için herhangibir teklif Genel Sekreter tarafından Örgütün tüm üyelerine ve tüm taraflara yayınlanır.
 
2. Yukarıdaki gibi teklif edilmiş ve yayınlanmış bir değişiklik Örgütün Hukuk Komitesine (Hukuk Komitesi) yayınlanması tarihinden en az altı hafta sonraki bir tarihte değerlendirilmesi için sunulur.
 
3. Örgütün üyesi olsun veya olmasın bu protokolle değiştirilmiş Sözleşmenin tüm tarafları değişikliğin değerlendirilmesi ve kabulü için Hukuk Komitesinin sürecine katılma hakkına sahiptir.
 
4. Değişiklikler, paragraf 3’te belirtildiği gibi genişletilmiş Hukuk Komitesinde, bu protokolle değiştirilmiş Sözleşmeye taraf devletlerin en az yarısının oylama zamanında hazır bulunması şartıyla, bu protokolle değiştirilmiş Sözleşmeye taraf olan hazır bulunan ve oylamaya katılan devletlerin üçte iki çoğunluğu ile kabul edilir.
 
5. Sınırların değiştirilmesi için bir teklif yapıldığında, Hukuk Komitesi kazalardan edinilen tecrübeleri ve özellikle, bunlardan kaynaklanan zararların miktarını, para değerlerindeki değişiklikleri ve tekli edilmiş değişikliğin sigorta maliyetlerine etkisini dikkate alır.
 
6. (a) Bu protokolün imzaya açıldığı tarihten itibaren beş yıldan önce veya bu madde kapsamında bir önceki değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıldan önce bu madde kapsamında sınırların değiştirilmesi dikkate alınamaz.
 
(b) Hiçbir sınır, bu protokolle değiştirilmiş Sözleşmede belirtilen sınırlara karşılık gelen bir meblağın, bu protokolün imzaya açıldığı tarihten itibaren birleşik tabanda herbir yıl için hesaplanan yüzde altısını geçecek şekilde artırılamaz.
 
(c ) Hiçbir sınır, bu protokolle değiştirilmiş Sözleşmede belirtilen sınırlara karşılık gelen bir meblağın, üç katını geçecek şekilde artırılamaz.
 
7. Paragraf 4’e uygun olarak kabul edilmiş herhangibir değişiklik Örgüt tarafından tüm taraf devletlere bildirilir. Değişiklik, bildirim tarihinden itibaren onsekiz aylık bir sürenin sonunda, bu süre içerisinde değişikliğin kabul edildiği tarihte taraf olan devletlerin dörtte birinden az olmayan devletler tarafından değişikliği reddetme ve yürürlüğe girmeme temelinde değişikliği kabul etmediklerini Genel Sekretere bildirmedikçe kabul edilmiş sayılır.
 
8. Paragraf 7’ye uygun olarak kabul edilmiş sayılan bir değişiklik kabulünden onsekiz ay sonra yürürlüğe girer.
 
9. Tüm taraf devletler, en az değişikliğin yürürlüğe girişinden altı ay önce Madde 12, paragraf 1 ve 2’ye uygun olarak bu protokolü feshetmedikleri sürece değişiklikle bağlıdırlar. Bu fesih değişiklik yürürlüğe girdiğinde sonuç doğurur.
 
10. Bir değişiklik kabul edildiğinde ancak kabulü için onsekiz aylık süre henüz dolmadığında, bu süre içerisinde taraf olan bir devlet eğer yürürlüğe girerse değişiklik ile bağlıdır. Bu süreden sonra taraf olan bir devlet paragraf 7’ye uygun olarak kabul edilmiş bir değişiklik ile bağlıdır. Bu paragrafta zikredilen durumlarda, bir devlet, değişiklik yürürlüğe girdiğinde veya bu protokol bu devlet için yürürlüğe girdiğinde, hangisi geç ise, bir değişiklik ile bağlıdır.
 
Madde 9
 
1. Sözleşme ve bu protokol, bu protokole taraflar arasında, tek bir düzenleme olarak birlikte okunacak ve yorumlanacaktır.
 
2. Bu protokole taraf ancak Sözleşmeye taraf olmayan bir devlet, ona taraf diğer devletlerle ilgili olarak bu protokolle değiştirilmiş Sözleşme hükümleri ile bağlıdır, ancak sadece Sözleşmeye taraf devletlerle ilgili olarak Sözleşme hükümleri ile bağlı değildir.
 
3. Bu protokolle değiştirilmiş Sözleşme, sadece bu protokolün herbir devlet için yürürlüğe girdikten sonraki olaylardan doğan alacaklara uygulanır.
 
4. Bu protokoldeki hiçbir şey, Sözleşmeye taraf olan fakat bu protokole taraf olmayan devletlerle ilgili olarak, Sözleşmeye ve bu protokole taraf olan bir devletin yükümlülüklerini etkilemeyecektir.
 
SON HÜKÜMLER
 
Madde 10

 
İmza, onay, tasvip, kabul ve katılma

1. Bu protokol Örgütün Genel merkezinde 1 Ekim 1996 tarihinden 30 Eylül 1997 tarihine kadar bütün devletlerin imzasına açık olacaktır.
 
2. Herhangibir devlet bu protokol ile bağlı olduğunu aşağıdaki yollarla açıklayabilir:
a) Onay, kabul veya tasvip şartına bağlı olmaksızın imza etmek; 
b) Onay, kabul veya tasvip şartına bağlı olarak imza ettikten sonra onay­lamak, kabul veya tasvip etmek; veya
c) Katılmak.
 
3. Onay, kabul, tasvip veya katılma bunu gösteren belgenin Genel Sekretere tevdii ile sonuç doğurur.
 
4. Bu protokolle değiştirilmiş Sözleşmeye bir değişiklik yürürlüğe girdikten sonra tevdi edilmiş bir onay, kabul, tasvip veya katılma belgesi bu değişiklikle değiştirilmiş Sözleşmeye uygulanacak kabul edilir.
 
Madde 11
 
Yürürlüğe girme
 
1. İşbu sözleşme on devletin ona bağlı oldukları muvakatlarını açıklamalarını müteakip doksan gün sonra yürürlüğe girer.
 
2. Yürürlüğe girmek için karşılanacak paragraf 1’deki şartlardan sonra bu protokol ile bağlı oldukları muvakatlarını açıklayan devletler için, bu protokol bu muvakatların açıklanması tarihini müteakip doksan gün sonra yürürlüğe girer.
 
Madde 12
Fesih
 
1. Bu protokol herhangibir taraf tarafından bu taraf için yürürlüğe giriş tarihinden sonra herhangibir zamanda feshedilebilir.
 
2. Fesih, fesih belgesinin Genel Sekretere tevdi edilmesi ile sonuç doğurur.
 
3. Bir fesih, Genel Sekretere tevdiden oniki ay sonra veya fesih belgesinde belirtilen daha uzun bir süre sonra yürürlüğe girer.
 
4. Bu protokole taraflar arasında, Madde 19’a uygun olarak Sözleşmenin tarafları tarafından yapılmış bir fesih hiçbir şekilde bu protokol tarafından değiştirilmiş şekliyle Sözleşmenin feshedilmesi olarak yorumlanamaz.
 
Madde 13
 
Revizyon ve tadil
 
1. Bu Protokolün revizyonu veya tadili amaçları için bir konferans Örgüt tarafından toplantıya çağırabilir.
 
2. Taraflardan en az üçte birinin talebi üzerine Örgüt bu protokole revizyon veya değişiklik için tarafları bir konferansa davet eder.
 
Madde 14
 
Tevdi makamı
 
1. Bu protokol veya Madde 8 kapsamında kabul edilmiş herhangibir değişiklik Genel Sekretere tevdi edilir.
 
2. Genel Sekreter:
 
(a) Bu protokolü imzalamış veya ona katılmış tüm devletlere aşağıdakileri bildirecektir;
i) Her yeni imza veya bir belge tevdiini tarihleri ile birlikte,
ii) Bu protokol tarafından değiştirilmiş Sözleşmenin Madde 8, paragraf 2’si ve Sözleşmenin Madde 8, paragraf 4’ü kapsamında herbir beyan veya
iii) Bu protokolün yürürlüğe giriş tarihini,
iv) Madde 8, paragraf 1’e uygun olarak yapılmış sınır değişiklikleri için herhangibir teklifi,
v) Madde 8, paragraf 4’e uygun olarak kabul edilmiş herhangibir değişikliği,
vi) Madde 8, paragraf 7 kapsamında kabul edilmiş sayılan herhangibir değişikliği, o maddenin paragraf 8 ve 9’una uygun olarak yürürlüğe gireceği tarihle birlikte,
vii) Bu protokolün feshi için herhangibir belgenin tevdi edilmesini, tevdi tarihi ve sonuç doğuracağı tarih ile birlikte.
(b) Bu protokolün tasdikli suretlerini tüm imzacı devletlere ve bu protokole katılan tüm devletlere gönderecektir.
 
3. Bu protokol yürürlüğe girdiğinde, metin Birleşmiş Milletler Şartının 102’nci maddesine uygun olarak kaydedilmesi ve yayınlanması için Genel Sekreter tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilecektir.
 
Madde 15
 
Diller
 
Bu protokol tek bir orijinal nüshada Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde herbir metin eşit derecede geçerli olarak oluşturulmuştur.
 
Bindokuzyüzdoksanaltı yılının mayıs ayının ikinci günü Londra’da yapılmıştır.
 
Bu maksatla usulüne uygun olarak ilgili Hükümetler tarafından yetkili kılınmış imza sahipleri bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!