1992 PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN 2003 PROTOKOLÜ

Bu protokole taraf devletler;

  • Petrol kirliliği zararları için hukuki sorumluluk hakkında uluslararası sözleşmeyi (bundan sonra “1992 Sorumluluk Sözleşmesi) akılda tutarak,
  • 1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi (bundan sonra “1992 Fon Sözleşmesi”) dikkate alarak,
  • Uluslararası petrol kirliliği sorumluluk ve tazminat sisteminin uygulanabilirliğini sürdürmenin önemini kabul ederek,
  • 1992 Fon Sözleşmesi tarafından sağlanan maksimum tazminatın bu sözleşmeye taraf bazı devletlerde belirli durumlarda tazminat ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmayabileceğini işaret ederek,
  • 1992 Sorumluluk Sözleşmesine ve 1992 Fon Sözleşmesine taraf birkaç devletin ivedilikle devletlerin istedikleri takdirde katılacakları bir ilave sistem yaratılması yoluyla tazminat için ilave fonlar hayat geçirilmesini düşündüklerini kabul ederek,
  • İlave sistemin, petrol kirlenmesi mağdurlarının kayıp ve zararlar için tam tazmin edilmesini sağlamaya çalışması gerektiğine ve ayrıca 1992 Sorumluluk ve 1992 Fon Sözleşmeleri kapsamında mevcut tazmin miktarının oluşturulmuş taleplerin ödenmesinde yetersiz olması ve sonuç olarak 1992 Uluslararası Petrol Kirliliği Tazminat Fonunun geçici olarak, oluşturulmuş herhangibir talebin sadece bir kısmını ödemesine karar vermiş olması riskinin bulunduğu durumlarda mağdurların karşı karşıya kalacağı zorlukları hafifletmesi gerektiğine inanarak,
  • İlave sisteme girişin sadece 1992 Fon Sözleşmesine taraf devletlere açık olacağını düşünerek,

Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:
 
Genel Hükümler
Madde 1

Bu protokolün amaçları için:
 
1. “1992 Sorumluluk Sözleşmesi” Petrol kirliliği zararları için hukuki sorumluluk hakkında uluslararası sözleşme anlamına gelir.
 
2. “1992 Fon Sözleşmesi” Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme anlamına gelir.
3. “1992 Fonu” 1992 Fon Sözleşmesi kapsamında oluşturulmuş 1992 Uluslararası Petrol Kirliliği Tazmin Fonu anlamına gelir.
4. “Taraf devlet” başka bir şekilde ifade edilmedikçe bu Protokole taraf devlet anlamına gelir.
5. Başka bir şekilde ifade edilmedikçe, 1992 Fon Sözleşmesinin hükümleri atıf yoluyla bu Protokole dahil edildiğinde bu Sözleşmedeki “Fon” “İlave Fon” anlamına gelir.
6. “Gemi”, “Şahıs”, “Gemi sahibi”, “Petrol”, “Kirlenme zararı”, “Önleyici tedbirler” ve “Olay” 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin birinci maddesindeki aynı anlama gelecektir.
7. Başka bir şekilde ifade edilmedikçe, “Katkı Petrolü”, “Ödeme birimi”, “Ton”, “Garantör” ve “Terminal tesisatı” 1992 Fon Sözleşmesinin birinci maddesindeki aynı anlama gelecektir.
8. “Oluşturulmuş talep” 1992 Fonu tarafından tanınmış veya 1992 Fonuna bağlı olarak düzenli gözden geçirme şekillerine tabi olmayan yetkili mahkemenin kararı ile kabul edilebilir olarak addedilen bir talep ve olaya 1992 Fon Sözleşmesinin Madde 4, paragraf 4’ünde oluşturulmuş sınırlar uygulanmadığında tamamen tazmin edilebilen bir talep anlamına gelir.
9. “Genel Kurul” başka bir şekilde belirtilmedikçe, 2003 Uluslararası Petrol Kirliliği İlave Tazmin Fonu Genel Kurulu anlamına gelir.
10. “Örgüt” Uluslararası Denizcilik Örgütü anlamına gelir.
11. “Genel Sekreter” Örgütün Genel Sekreteri anlamına gelir.

Madde 2
1.
“Uluslararası Petrol Kirliliği İlave Fonu, 2003” (bundan sonra “İlave Fon”) olarak adlandırılan kirlenme zararlarının tazmini için bir Uluslararası ilave fon bu vesile ile oluşturulmuştur.
 
2. İlave Fon herbir taraf devlette bu devletin mevzuatı kapsamında hak ve sorumluluklara sahip ve bu devletin mahkemeleri önünde yasal süreçte bir taraf olan bir tüzel kişi olarak tanınacaktır. Herbir taraf devlet İlave fonun Direktörünü İlave fonun yasal temsilcisi olarak tanıyacaktır.
 
Madde 3
Bu protokol münhasıran aşağıdakiler uygulanır;
 
(a) (i) Bir taraf devletin karasuları dahil ülkesinde, ve
(ii) Bir taraf devletin uluslararası hukuka uygun olarak oluşturulmuş münhasır ekonomik bölgesinde veya eğer taraf devlet bu tür bir bölge oluşturmamışsa, uluslararası hukuka göre bu Devlet tarafından tespit edilen karasularının ötesinde ve bitişiğinde bulunan ve karasularının ölçül­düğü esas hattan itibaren 200 deniz milinden fazla olmayan alana uzanan bir bölgede;
meydana gelen kirlenme zararına,
(b) nerede olursa olsun, bu zararı önlemek veya azaltmak için alınan önleyici tedbirlere.
 
İlave tazminat
Madde 4

1. İlave fon, eğer bir şahıs, toplam zararın herhangibir olayla ilgili olarak 1992 Fon Sözleşmesinin Madde 4, paragraf 4’ünde belirtilen yürürlükteki tazmin sınırını aşması veya aşma riski bulunması nedeniyle 1992 Fon Sözleşmesinin şartları kapsamında zarar için oluşturulmuş bir tazminat talebini tam ve yeterli olarak alamamış ise bu şahsın maruz kaldığı kirlenme zararı için tazminat ödeyecektir.
 
2. (a) Bu madde kapsamında İlave Fon tarafından ödenebilir tazminatın toplam miktarı ilgili herhangibir olayla sınırlı olarak 1992 Sorumluluk Sözleşmesi ve 1992 Fon Sözleşmesi kapsamında gerçekten ödenmiş tazminat miktarı ile birlikte toplam miktar olarak bu protokolün uygulanması amaçları içinde 750 milyon ödeme birimini geçmeyecektir.
 
(b) Paragraf 2(a)’da zikredilen 750 milyon ödeme birimi miktarı, 1992 Sorumluluk ve 1992 Fon Sözleşmeleri kapsamında ödenebilir maksimum miktarın çevrilmesi için 1992 Fon Genel Kurulu tarafından belirlenen tarihte Özel Çekme Hakkına atıf yapılan tedavül değeri temelinde ulusal paraya çevrilir.
 
3. İlave Fona karşı oluşturulmuş talep miktarı paragraf 2 kapsamında ödenebilir toplam tazminat miktarını aştığında, mevcut miktar oranlama yöntemi ile oluşturulmuş talepler arasında dağıtılır ve bu protokol kapsamında talep sahibi tarafından kapsanacak gerçek tazminat miktarı her talep sahibi için aynıdır.
 
4. İlave Fon, Madde 1, paragraf 8’de tanımlanan oluşturulmuş taleplerle ilgili olarak ve sadece bu taleplerle ilgili olarak tazminat öder.
 
Madde 5
1992 Fon Genel Kurulu, oluşturulmuş taleplerin toplam miktarının 1992 Fon Sözleşmesinin Madde 4, paragraf 4’ü kapsamında mevcut toplam tazminat miktarını aştığını veya aşma riski bulunduğunu ve sonuç olarak 1992 Fon Genel Kurulu ödemelerin oluşturulmuş herbir talebin oranlaması için yapılacağına geçici veya nihai olarak karar vermiş olduğunu değerlendirdiğinde İlave Fon ödeme yapar. İlave Fon Genel Kurulu bundan sonra 1992 Sorumluluk Sözleşmesi ve 1992 Fon Sözleşmesi kapsamında ödenmemiş oluşturulmuş herhangibir talebin ödenip ödenmeyeceğine ve hangi oranda ödeneceğine karar verir.
 
Madde 6
1. Madde 15, Paragraf 2 ve 3’e göre İlave fona karşı tazmin hakları, eğer 1992 Fon Sözleşmesinin altıncı maddesi kapsamında 1992 Fonuna karşı ortadan kalkmışsa, yok sayılır.
 
2. 1992 Fonuna karşı yapılmış bir talep, aynı talep sahibi tarafından İlave Fona yapılmış olarak değerlendirilir.
 
Madde 7
1.
1992 Fon Sözleşmesinin Madde 7, paragraf 1, 2, 4, 5 ve 6 hükümleri bu protokolün Madde 4, paragraf 1’ine uygun olarak İlave Fona karşı tazminat talepleri için açılmış davalara da uygulanır.
 
2. 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin Madde IX’si kapsamında geminin sahibi veya onun garantörüne karşı yetkili bir mahkemede kirlenme zararlarının tazmini için bir dava açıldığında, bu mahkeme aynı zararla ilgili olarak bu protokolü 4’ncü maddesi kapsamında tazminat için İlave Fona karşı açılan herhangibir davada yargı yetkisine münhasıran sahiptir. Bununla birlikte, 1992 Sorumluluk Sözleşmesine taraf fakat bu protokole taraf olmayan bir tarafın ülkesindeki bir mahkemeye 1992 Sorumluluk Sözleşmesi kapsamında kirlenme zararlarının tazmini için bir dava açılmış olduğunda, bu protokolün 4’nci maddesinin hükümleri kapsamında İlave Fona karşı herhangibir dava talep sahibinin seçimi göre İlave Fonun Genel Merkezinin bulunduğu devletin mahkemelerine veya 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin Madde IX’u kapsamında yetkili bu Protokole taraf bir devlet mahkemesinde açılır.
 
3. Birinci paragrafa rağmen, 1992 Fonuna karşı kirlenme zararlarının tazmini için bir dava 1992 Fon Sözleşmesine taraf fakat bu Protokole taraf olmayan bir devletin mahkemesinde açıldığında, İlave Fona karşı herhangibir ilgili dava, talep sahibinin seçimine göre, İlave Fonun Genel Merkezinin bulunduğu devletin mahkemelerinde veya paragraf 1 kapsamında yetkili herhangibir mahkemede açılır.
 
Madde 8
1.
Bu protokolün Madde 4, paragraf 3’ünde zikredilen dağıtımla ilgili herhangibir karara tabi olarak, bu protokolün yedinci maddesine uygun olarak yargılama yetkisine sahip bir mahkeme tarafından İlave Fona karşı verilen bir hüküm, asıl devlette uygulanabilir olduğunda ve bu devlette gözden geçirilebilir düzenli formlara tabi olmadığında, 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin X’ncu maddesinde belirtildiği gibi aynı şartlarda herbir taraf devlette tanınacak ve uygulanacaktır.
 
2. Bir taraf devlet, kararın en azından paragraf 1 kapsamındaki aynı ölçüde tanınması ve uygulanması sonucuna ulaşması şartıyla, kararın tanınması ve uygulanması için diğer kurallara başvurabilir.
 
Madde 9
1.
İlave Fon, bu Protokolün Madde 4, paragraf 1’ine uygun olarak İlave Fon tarafından ödenmiş herhangibir kirlenme zararı için tazminat miktarı ile ilgili olarak, 1992 Sorumluluk Sözleşmesi kapsamında gemi sahibi veya garantörüne karşı tazmin edilmiş şahsın yetkilerini kullanabilmeye halefiyet hakkı kazanır.
 
2. İlave Fon, 1992 Fon Sözleşmesi kapsamında 1992 Fonuna karşı, onun tarafından tazmin edilmiş kişinin halefiyet hakkını kazanır.
 
3. Bu Protokoldeki hiçbir şey İlave Fonun önceki paragraflarda zikredilenler dışında şahıslara karşı herhangibir rücu veya halefiyet hakları kazanmasını engellemez. Hiçbir durumda İlave Fonun bu şahs karşı halefiyet hakkı şahsa tazminat ödeyen bir sigortacınınkinden daha az uygun olamaz.
 
4. İlave Fona karşı olabilecek herhangibir diğer halefiyet veya rücu haklarını etkilemeksizin, bir taraf devlet veya acente, ulusal mevzuat hükümlerine uygun olarak kirlenme zararı için tazminat ödenmiş olması sebebiyle, bu Protokol kapsamında tazmin edilmiş şahsın yetkilerini kullanabilme halefiyet ve rücu hakları kazanır.
 
Katkılar
Madde 10
1.
İlave Fona yıllık katkılar herbir taraf devletle ilgili olarak Madde 11, paragraf 2(a) veya (b)’de zikredilen takvim yılında 150.000 tonu geçen miktarlarda;
 
(a) bu devletin ülkesindeki limanlarda veya terminal tesislerinde bu liman veya terminal tesislerine deniz yoluyla taşınmış katkı petrolünü,
(b) katkı petrolü sadece taraf olmayan bir devlette boşaltılmasından sonra ilk defa taraf bir devlette alınmasında bu paragraftan dolayı dikkate alınması şartıyla, bu taraf devletin ülkesinde bulunan herhangibir tesiste deniz yoluyla taşınmış ve taraf olmayan bir devletin terminal tesisinde veya limanında boşaltılmış katkı petrolünü alan herhangibir şahıs tarafından yapılır.
 
2. 1992 Fon Sözleşmesinin Madde 10, paragraf 2’sinin hükümleri İlave Fona katkıların ödenmesi sorumluluğu ile ilgili olarak uygulanır.
 
Madde 11
1.
Eğer varsa ödenmesi gerekli olan yıllık katkıların miktarının değerlendirilmesi amacıyla ve yeterli paraya kolayca çevrilebilir fonların muhafazası için gerekliliği sebebini izah ederek, Genel Kurul aşağıdaki bütçe kalemleri formlarında herbir takvim yılı için bir tahmin yapar;
 
(i) Gider,
(a) İlgili yılda İlave Fonun idaresi masrafları ve maliyetleri ve önceki yıllardaki faaliyetlerden herhangibir hesap açığı,
(b) İlave Fon tarafından ilgili yılda, taleplerin karşılanması için İlave Fon tarafından önceden ödünç alınan geri ödemeler de dahil Madde 4 kapsamında İlave Fona karşı taleplerin karşılanması için yapılan ödemeler,
(ii) Gelirler
(a) Herhangibir faiz de dahil önceki yıllardaki faaliyetlerden artan para miktarları,
(b) Bütçe dengesi gerektiriyorsa, yıllık katkılar,
(c) Diğer herhangibir gelir.
 
2. Genel Kurul toplanacak katkıların toplam miktarına karar verir. Bu karar temelinde, İlave Fonun Direktörü, herbir taraf devletle ilgili olarak, Madde 10’da zikredilen herbir şahıs için bu şahsın yıllık katkı miktarını aşağıdakilere göre hesaplar;
 
(a) Önceki yıl süresince bu şahıs tarafından ilgili devlette alının katkı petrolünün herbir tonu için sabit miktarlar temelinde paragraf 1(i)(a)’da zikredilen ödemelerin yapılması için katkı miktarı,
(b) Olayın olduğu tarihte bu devletin taraf devlet olması şartıyla, bahse konu olayın olduğu önceki takvim yılı süresince bu şahıs tarafından ilgili devlette alının katkı petrolünün herbir tonu için sabit miktarlar temelinde paragraf 1(i)(b)’da zikredilen ödemelerin yapılması için katkı miktarı,
 
3. Paragraf 2’de zikredilen toplam miktarlara, ilgili yılda tüm taraf devletlerde alınan katkı petrolünün toplam miktarının gerektirdiği ilgili toplam katkı miktarları bölünerek ulaşılır.
 
4. Yıllık katkı İlave Fonun iç düzenlemelerinde belirtilen tarihlerde ödenir. Genel Kurul değişik ödeme tarihlerine karar verebilir.
 
5. Genel Kurul, İlave Fonun iç düzemelerinde belirtilen koşullarda, paragraf 2(a)’ya uygun olarak alınmış fonlar ve paragraf 2(b)’ye uygun olarak alınmış fonlar arasında transferler yapmaya karar verebilir.
 
Madde 12
1.
1992 Fon Sözleşmesinin 13’ncü maddesi hükümleri İlave Fona katkılara da uygulanır.
 
2. Bir taraf devlet kendisi 1992 Fon Sözleşmesinin 14’nci maddesinde belirtilen usule uygun olarak İlave Fona katkıların ödenmesi için sorumlu addedebilir.
 
Madde 13
1.
Taraf devletler İlave Fon Direktörüne 1992 Fon Sözleşmesinin 15’nci maddesine uygun olarak petrol alımları hakkında bilgi verirler, bununla birlikte 1992 Fon Direktörüne 1992 Fon Sözleşmesinin Madde 15, paragraf 2’si kapsamında yapılan bildirimler aynı zamanda bu Protokol kapsamında yapılmış addedilir.
 
2. Bir taraf devlet birinci paragrafta zikredilen bildirim sunma yükümlülüklerini yerine getirmediğinde ve bu İlave Fon için bir mali kayıp sonucu doğurduğunda, bu taraf devlet bu kayıp için İlave Fonu tazmin etmekle sorumludur. Genel Kurul, İlave Fon Direktörünün teklifi üzerine bu tazminatın bu taraf devlet tarafından ödenip ödenmeyeceğine karar verir.
 
Madde 14
1.
Madde 10’a rağmen, bu Protokolün amaçları için herbir taraf devlette 1 milyon ton katkı petrolünün alınması minimum mevcut kabul edilir.
 
2. Bir taraf devlette alınan katkı petrolünün toplam miktarı bir milyon tonda az olduğunda, taraf devlet, bu Protokol kapsamında bu devletin ülkesinde petrol alınması ile ilgili olarak İlave Fona katkıdan sorumlu olabilecek herhangibir şahıs hakkında zorunlu sorumluluklar için, alınan toplam petrol miktarına göre yükümlü şahıs yok kabul edilir.
 
Madde 15
1.
Eğer bir taraf devlette Madde 10’un şartlarını karşılayan şahıs yoksa, bu taraf devlet bu Protokolün amaçları için İlave Fon Direktörüne bunu bildirir.
 
2. Madde 13, paragraf 1 ve bu maddenin birinci paragrafına göre İlave Fon Direktörüne bildirim yükümlülüklerinin sözkonusu olayın olmasından önceki tüm yıllar için bu devletle ilgili olarak yerine getirilmesine kadar, İlave Fon tarafından bir devletin ülkesinde, karasularında veya münhasır ekonomik bölgesinde veya bu Protokolün Madde 3(a)(ii)’sinde belirlenen bölgede kirlenme zararları için, belirli bir olayla veya nerede alınırsa alınsın zararı önlemek veya azaltmak için önleyici tedbirlerle ilgili hiçbir tazminat ödenmez.
 
3. Tazminat paragraf 2’ye göre geçici olarak verilmemiş olduğunda, eğer Madde 13, paragraf 1 ve bu maddenin birinci paragrafı kapsamında İlave Fon Direktörüne bildirim yükümlülükleri İlave Fon Direktörünün taraf devlete onun rapor vermede ihmalini bildirmiş olduğu tarihten bir yıl içinde yerine getirilmemiş olursa bu olayla ilgili tazminat kalıcı olarak reddedilir.
 
4. İlave Fona ödenmesi gereken katkıların ödenmesi borçluya veya borçlunun temsilcisine karşı tazminat oluşturur.
 
Organizasyon ve idare
Madde 16
1.
İlave Fon bir Genel Kurula ve Direktör tarafından yönetilen bir Sekreteryaya sahip olacaktır.
 
2. 1992 Fon Sözleşmesinin 17’den 20’ye kadar maddelerin ve 28’den 33’e kadar maddeleri İlave Fonun Genel Kurulu, Sekreteryası ve Direktörüne de uygulanır.
 
3. 1992 Fon Sözleşmesinin 34’ncü maddesi İlave Fona da uygulanır.
 
Madde 17
1.
1992 Fonunun Direktörü tarafından yönetilen 1992 Fonunun Sekreteryası İlave Fon Sekreteryası ve Direktörü olarak da kullanılabilir.
 
2. Eğer, birinci paragrafa uygun olarak, 1992 Fonunun Sekreteryası ve Direktörü aynı zamanda İlave Fonun Sekreteryası ve Direktörü fonksiyonlarını icra ediyorsa, 1992 Fonu ve İlave Fon arasında çıkarların çatıştığı durumlarda İlave Fon Genel Kurul Başkanı tarafından temsil edilir.
 
3. 1992 Fon Sözleşmesi ve bu Protokol kapsamında görevlerini icra eden İlave Fonun Direktörü ve Direktör tarafından atanmış personel ve uzmanlar, görevlerini bu maddeye göre icra ettikleri ölçüde bu protokolün Madde 16, paragraf 2’si uygulanması 1992 Fon Sözleşmesinin 30’ncu maddesi hükümlerinin ihlali olarak değerlendirilmez.
 
4. Genel Kurul, 1992 Fonunun Genel Kurulu tarafından alınan kararlara aykırı olan kararlar almaya çalışmaz. Eğer ortak idari konularla ilgili olarak farklı fikirler doğduğunda, Genel Kurul, karşılıklı işbirliği ruhu içerisinde ve her iki organizasyonun ortak amaçlarını akılda tutarak 1992 Fonu Genel Kurulu ile mutabakata ulaşmaya çalışır.
 
5. İlave Fon, 1992 Fonuna İlave Fon adına 1992 Fonu tarafından icra edilen idari hizmetlerden doğan tüm maliyet ve masrafları geri öder.
 
Madde 18
Geçiş süreci hükümleri
1.
Paragraf 4’e göre, bir takvim yılında tek bir taraf devlette alınan katkı petrolü ile ilgili olarak ödenebilir yıllık katkıların toplam miktarı bu takvim yılı ile ilgili olarak bu Protokole göre yıllık katkıların toplam miktarının % 20’sini geçemez.
 
2. Eğer Madde 11, Paragraf 2 ve 3 hükümlerinin uygulanması, belirtilen yılla ilgili olarak tek bir taraf devlette katkı sağlayanlar tarafından ödenebilir toplam miktarında toplam yıllık katkıların % 20’sini aşma sonucu doğuruyorsa, bu devletteki tüm katkı sağlayanlar tarafında ödenebilir katkılar toplam katkıları bu yılla ilgili olarak İlave Fona toplam yıllık katkıların % 20’sine eşit olacak şekilde orana göre azaltılır.
 
3. Eğer belirli bir taraf devletteki şahıslar tarafından ödenebilir katkılar ikinci paragrafa göre azaltılacaksa, diğer tüm taraf devletlerdeki şahıslar tarafından ödenebilir katkılar sözkonusu takvim yılı ile ilgili olarak Genel Kurul tarafından karar verilen katkıların toplam miktarına ulaşmak üzere İlave Fona katkı ile sorumlu tüm şahıslar tarafından ödenebilir katkıların toplam miktarını sağlayacak şekilde orana göre artırılır.
 
4. Birden üçe kadar paragrafların hükümleri, Madde 14, paragraf 1’de zikredilen bir milyon tona ulaşmış miktarlar da dahil bir takvim yılında tüm taraf devletlerde alınan katkı petrolünün toplam miktarına kadar veya bu protokolün yürürlüğe tarihten 10 yıllık bir süre geçinceye kadar, hangisi önce ise, işletilir.
 
Son hükümler
Madde 19

İmza, onay, kabul, tasvip ve katılma
1. Bu protokol Londra’da 31 Temmuz 2003 tarihinden 30 Temmuz 2004 tarihine kadar imza için açık olacaktır.
 
2. Devletler bu protokol ile bağlı olduğunu aşağıdaki yollarla açıklayabilir:
(a) Onay, kabul veya tasvip şartına bağlı olmaksızın imza etmek; 
(b) Onay, kabul veya tasvip şartına bağlı olarak imza ettikten sonra onay­lamak, kabul veya tasvip etmek; veya
(c) Katılmak.
 
3. Sadece 1992 Fon Sözleşmesine taraf olan devletler bu Protokole taraf devlet olabilirler.
 
4. Onay, kabul, tasvip veya katılma bunu gösteren belgenin Genel Sekretere tevdii ile sonuç doğurur.
 
Madde 20
Katkı petrolü hakkında bilgiler

Bu Protokol bir Devlet için yürürlüğe girmeden önce bu Devlet, Madde 19, parag­raf 2(a)’ya uygun olarak bu Protokolü imzalarken veya bu protokolün Madde 19, paragraf 4’ünde zikredilen bir belgeyi tevdi ederken ve Örgüt Genel Sekreterince bundan sonrası için belir­lenecek bir tarihte yıllık olarak, Örgüt Genel Sekreterine, bu Devlet ile ilgili olarak, Madde 10 uyarınca Fona katkıda bulunmakla yükümlü olacak herbir şahısın adını ve adresini ve avnı zamanda bu kişi tarafından bu Dev­let ülkesinde önceki takvim yılı esnasında alınan fona katkı petrolünün miktarları hakkındaki bilgileri verecektir.
 
Madde 21
Yürürlüğe girme
1.
Bu Protokol, aşağıdaki gerekliliklerin yerine getirildiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girecektir;
 
(a) En az sekiz devletin onay, kabul, tasvip veya katılma olarak Protokolü çekincesiz imzalamış olmaları veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerini Genel Sekretere
tevdi etmeleri, ve
(b) Genel Sekreterin 1992 Fonu Direktöründen Madde 10’a göre katkıdan sorumlu olacak şahısların bir önceki takvim yılında Madde 14, paragraf 1’de zikredilen miktarlar da dahil en az 450 milyon tonluk toplam katkı petrolü almış olduklarını bilgisini almış olması.
2. Bu Protokolü çekincesiz onay, kabul, tasvip veya katılma olarak imzalayan veya bu protokolü onaylayan, kabul eden tasvip eden veya katılan her bir Devlet için, bu Protokol, yürürlüğe girmek için paragraf 1’deki şartların karşılanmasından sonra, bu Devletin ilgili belgeyi tevdi ettiği tarihi takip eden üç ayda yürürlüğe gi­recektir.
3. Paragraf 1 ve 2’ye rağmen, bu Protokol herhangibir devletle ilgili olarak bu devlet için 1992 Fon Sözleşmesi yürürlüğe girinceye kadar yürürlüğe girmez.
 
Madde 22
Genel Kurulun ilk oturumu
Genel Sekreter Genel Kurulunun ilk oturumunu toplantıya çağırır. Bu oturum bu protokolün yürürlüğe girmesinden sonra mümkün olan en kısa zamanda yapılır ve hiçbir durumda bu yürürlüğe girişten otuz günü geçmez.
 
Madde 23
Revizyon ve değişiklik
1. Örgüt tarafından bu Protokolün revizyonu ve değiştirilmesi maksatları için bir konferans toplantıya çağrılır.
2. Örgüt, tüm taraf devletlerin üçte birinden az olmayan talep üzerine bu Protokolü revize etme veya değiştirme amaçları için bir taraf devletler konferansı toplar.
 
Madde 24
Tazmin sınırlarının değiştirilmesi
1. AkitTarafların en az dörtte birinin talebi üzerine, Madde 4, paragraf 2(a)'da belirtilen tazminat tutarı limitlerinin değiştirilmesi ile ilgili bir teklif, Genel Sekreter tarafından bütün Örgüt Üyelerine ve bütün taraf devletlere gönderilecektir.
2. Yukarıda belirtildiği şekilde önerilen ve gönderilen hertürlü değişiklik, gönderme ta­
rihinden en az altı ay sonraki bir tarihte değerlendirilmesi için Örgüt Hukuk Komitesine sunulacaktır.
 3. Örgüt üyesi olsun veya olmasın, bu protokole taraf olan bütün Devletler, değişikliklerin değerlendirilmesi ve kabulü ile ilgili Hukuk Komitesinin çalışmalarına katılma hakkına sahip olacaktır.
4. Değişiklikler, Akit Tarafların en az yarısının oylamada bulunması şartıyla, üçüncü paragrafta belirtildiği gibi genişletilmiş Hukuk Komitesinde hazır bulunan ve oylamaya katılan Akit Tarafların üçte iki çoğunluğu ile kabul edilecektir.
5. Sınırların değiştirilmesi ile ilgili bir teklif işlemlerinde, Hukuk Komitesi, olayların
görülmesini ve özellikle bu olaylardan kaynaklanan hasar miktarını ve para değerlerindeki
değişiklikleri dikkate alacaktır.
6. (a) Bu madde kapsamında sınır değişiklikleri bu Protokolün yürürlüğe girmesinden önce veya bu madde kapsamında bir önceki değişikliğin yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıldan önce dikkate alınmayacaktır.
(b) Hiçbir sınır, bu Protokolde belirtilen sınırlara karşılık gelen bir miktarın bu protokolü imzaya açan Hukuk Komitesi kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birleşik temelde herbir yıl için yüzde altı artırılmış olarak hesaplanacak karşılığını geçemez.
 
(c) Hiçbir sınır, bu Protokolde belirtilen sınıra karşılık gelen meblağın 3 katını geçecek şekilde arttırılamaz.
 
7. Paragraf 4'e göre kabul edilen değişiklik, Örgüt tarafından bütün taraf devletlere bildirilecektir. Değişiklik, bildirim tarihinden sonraki oniki aylık sürenin sonunda bu süre içerisinde Hukuk Komitesi tarafından kabul edilen değişikliğin kabul edildiği tarihte taraf devletlerin dörtte birinden daha az olmayan devletler tarafından Örgüte değişikliği kabul etmediklerini bildirmedikçe kabul edil­miş olarak değerlendirilecektir. Bu durumda değişiklik reddedilir ve geçerli olmaz.
8. Paragraf 7'ye göre kabul edilmiş sayılan bir değişiklik, kabul tarihinden sonra oniki ay sonra yürürlüğe girecektir.
9. Madde 26, paragraf 1 ve 2'ye göre, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten en az altı ay önce bu Protokolü feshetmedikleri takdirde, tüm taraf devletler değişiklik ile bağlıdır. Bu fesih değişiklik yürürlüğe girdiğinde sonuç doğurur
10. Bir değişiklik, Hukuk Komitesi tarafından kabul edildiğinde kabulü ile ilgili on sekiz aylık süre henüz dolmamış olsa dahi, bu süre esnasında taraf olan bir Devleti bağlayacaktır. Bu periyottan sonra taraf devlet olan bir devlet paragraf 7’ye uygun olarak kabul edilmiş bir değişiklikle bağlıdır. Bu paragrafta zikredilmiş durumlarda, bir devlet bu değişiklik yürürlüğe girdiğinde veya bu protokol bu devlet için yürürlüğe girdiğinde hangisi sonra ise değişiklikle bağlıdır.
 
Madde 25
1992 Fon Sözleşmesine Protokoller
1. Eğer 1992 Fon Sözleşmesinde belirtilen bir sınır buna bir protokolle artırılmış ise, Madde 4, paragraf 2(a)’da belirtilen sınır Madde 24’te belirtilen usulle aynı miktarda artırılabilir. Madde 24, paragraf 6 hükümleri bu durumda uygulanmaz.
 
2. Eğer birinci paragrafta zikredilen usul uygulanmışsa, Madde 4, paragraf 2’de belirtilen limitin herhangibir müteakip değiştirilmesi Madde 24, paragraf 6(b) ve (c ) amaçları için birinci paragrafa uygun olarak artırılmış yeni sınır temelinde hesaplanır.
 
Madde 26
Fesih
1.
Bu protokol herhangibir taraf tarafından bu taraf için yürürlüğe giriş tarihinden sonra herhangibir zamanda feshedilebilir.
 
2. Fesih, fesih belgesinin Genel Sekretere tevdi edilmesi ile sonuç doğurur.
 
3. Bir fesih, Genel Sekretere tevdiden oniki ay sonra veya fesih belgesinde belirtilen daha uzun bir süre sonra yürürlüğe girer.
 
4. 1992 Fon Sözleşmesinin feshedilmesi bu protokolün de feshedilmesi sayılır. Bu fesih 1971 Fon Sözleşmesini değiştiren 1992 Protokolünün o protokolün 34’ncü maddesine uygun olarak sonuç doğurduğu fesih tarihinde yürürlüğe girer.
 
5. Bu maddeye göre bir taraf devlet tarafından bu protokolün feshine rağmen, bu protokolün Madde 11 paragraf 2(b)’sinde zikredilen ve feshin yürürlüğe girmesinden önce meydana gelen bir olayla ilgili olarak İlave Fona katkı yapmak için sorumluluklarla ilgili hükümleri uygulanmaya devam eder.
 
Madde 27
Genel Kurulun olağanüstü oturumu

1. Herhangibir taraf devlet, verilen fesih bildirim sonuçlarının, kalan taraf devletler için katkı seviyesini önemli oranda arttıracağını düşündüğü, fesih bildirim belgesinin verildiği tarihten sonra doksan gün içinde İlave Fon Direktörünün olağan üstü bir Kurul toplantısı çağrısında bulunmasını talep edebilir. İlave Fon Direktörü, böyle bir talebi aldığı tarihten sonra en geç alt­mış gün içinde Kurulu toplantıya çağıracaktır.
2. Eğer İlave Fon Direktörü, bir feshin, kalan taraf devletlerin katkı seviyelerinde önemli bir artışa neden olacağını düşünüyorsa, bu fesih bildirim belgesini aldığı tarihten sonra altmış gün içinde Kurul olağanüstü toplantısı için çağrıda bulunmaya girişebilir.
3. Paragraf 1 veya 2'ye göre toplanan olağanüstü toplantıda Genel Kurul, bu feshin, ka­
lan taraf devletlerin katkı seviyelerinde önemli bir artışla sonuçlanacağına karar verirse, bu durumdaki her Devlet; bu feshin yürürlüğe gireceği tarihten en geç yüzyirmi gün önce, aynı tarihte yürürlüğe girmek üzere bu protokolü feshedebilir.

Madde 28
Sona erme
1. Bu protokolün yürürlüğü taraf devletlerin sayısı yedinin altına veya Madde 14, paragraf 1’de zikredilen miktarlar da dahil kalan devletlerde alınan katkı petrolünün toplam miktarı 350 milyon tonun altına düşerse hangisi önce gerçekleşirse sona erer.
2. Yürürlüğün sona erme tarihinden önce bu protokolle bağlı devletler Madde 29’da belirtildiği gibi İlave Fonun fonksiyonlarını icra etmesini kolaylaştıracaklardır.

Madde 29
İlave Fonun tasfiyesi
1. Eğer bu protokolün yürürlüğü sona ererse, İlave Fon , buna rağmen,
 
(a) bu Protokolün sona erdiği tarihten önce meydana gelen olaylarla ilgili yükümlülüklerini karşı­layacak;
(b) (b) Katkıların, paragraf 1(a) kapsamındaki yükümlülükleri karşılamak için gerektiği ölçüde katkılar için haklarını uygulamaya yetkili olacaktır.

2. Genel Kurul, İlave Fona katkıda bulunmuş şahıslar arasında kalan varlıkların eşit bir şekilde dağı­tılması dahil, İlave Fonun tasfiyesinin tamamlanması için gerekli bütün önlemleri alacaktır.
3. Bu Maddenin amaçları için İlave Fon, tüzel kişi olarak kalacaktır.

Madde 30
Tevdi makamı
1. Bu protokol veya Madde 24 kapsamında kabul edilmiş herhangibir değişiklik Genel Sekretere tevdi edilir.
 
2. Genel Sekreter:
 
(a) Bu protokolü imzalamış veya ona katılmış tüm devletlere aşağıdakileri bildirecektir;
i) Her yeni imza veya bir belge tevdiini tarihleri ile birlikte,
ii) Bu protokolün yürürlüğe giriş tarihini,
iii) Madde 24, paragraf 1’e uygun olarak yapılmış tazminat miktarlarının sınırını değiştirmek için herhangibir teklifi,
iv) Madde 24, paragraf 4’e uygun olarak kabul edilmiş herhangibir değişikliği,
v) Madde 24, paragraf 7’ye uygun olarak kabul edilmiş sayılan herhangibir değişikliği, o maddenin paragraf 8 ve 9’una uygun olarak yürürlüğe gireceği tarihle birlikte,
vi) Bu protokolün feshi için herhangibir belgenin tevdi edilmesini, tevdi tarihi ve sonuç doğuracağı tarih ile birlikte,
vii) Bu Protokolde herhangibir madde tarafından talep edilen herhangibir bildirimi.
 
(b) Bu protokolün tasdikli suretlerini tüm imzacı devletlere ve bu protokole katılan tüm devletlere gönderecektir.
 
4. Bu protokol yürürlüğe girdiğinde, metin Birleşmiş Milletler Şartının 102’nci maddesine uygun olarak kaydedilmesi ve yayınlanması için Genel Sekreter tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilecektir.
 
Madde 31
Diller
Bu protokol tek bir orijinal nüshada Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde herbir metin eşit derecede geçerli olarak oluşturulmuştur.
 
İkibinüç yılının Mayıs ayının onaltıncı günü Londra’da yapılmıştır.
 
Bu maksatla usulüne uygun olarak ilgili Hükümetler tarafından yetkili kılınmış imza sahipleri bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!