EMNİYETLİ KONTEYNERLER İÇİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME
(Cenevre, 2 Ararlık 1972)
GİRİŞ

Taraflar,Konteynerlerin elleçlenmesi, istifi ve taşınmasında insan yaşamının emniyetinin yüksek bir seviyede sürdürülmesi ihtiyacını tanıyarak,
 
Uluslararası konteyner taşımacılığını kolaylaştırma ihtiyacını akılda tutarak,Bu bağlamda, uluslararası ortak emniyet gereklilikleri formüle etmenin avantajlarının farkında olarak,Buna en iyi bir şekilde bir sözleşme sonuçlandırmakla ulaşılabileceğini düşünerek,Bunu ve normal faaliyetler sırasında, konteynerlerin elleçlenmesi, istifi ve taşınmasında emniyeti sağlamak için yapısal gereklilikler formüle etmeye karar vermiş olarak,
Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:
 
Madde I
Bu sözleşme kapsamında genel yükümlülükler

 
Taraflar, bu sözleşmenin ve onun ayrılmaz parçası olan Eklerin hükümlerini uygulamayı üstlenirler.
 
Madde II
Tanımlar

 
Başka bir şekilde belirtilmedikçe bu sözleşmenin amaçları bakımından:
 
1. “Konteyner”
(a) kalıcı karakterde ve bundan dolayı tekrar kullanım için uygun yeterlikte sağlam,
(b) arada yeniden elleçleme olmaksızın, bir veya daha fazla ulaştırma türü ile malların ulaştırmasını kolaylaştırmak için özellikle dizayn edilmiş,
(c) bağlanmak ve/veya kolaylıkla elleçlenmek için dizayn edilmiş, bu amaçlar için köşe tertibatına sahip;
(d) dört dış taban köşesi tarafından kapsanan aşağıdaki büyüklükte alanı olan;
(i) en az 14 metrekare (150 fit kare), veya
(ii) eğer üst köşe tertibatı yerleştirilmişse, en az 7 metrekare;
 
bir taşıma eşyası teçhizatı anlamına gelir.
 
2. “Köşe tertibatı” elleçleme, istif ve/veya bağlama amaçları için konteynerin üst ve/veya alt tabanında bir delikler ve yüzeyler tertibatı anlamına gelir.
 
3. “İdare” konteynerin yetkisinde onaylandığı tarafın hükümeti anlamına gelir.
 
4. “Onaylanmış” İdare tarafından onaylanmış anlamındadır.
 
5. “Onay” bu sözleşmenin şartları içerisinde bir dizayn türünün veya bir konteynerin emniyetli olduğuna bir İdare tarafından karar verilmesi anlamındadır.
 
6. “Uluslararası taşıma” en az biri bu sözleşmenin uygulandığı iki ülkede bulunan kalkış ve varış noktaları arasında taşımacılık anlamındadır.
 
7. “Yük” cinsi ne olursa olsun konteynerin içinde taşınan herhangi bir mal, emtia, ticari eşya ve eşyalar anlamına gelir.
 
8. “Yeni konteyner” bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte veya daha sonra yapımına başlanmış konteyner anlamına gelir.
 
9. “Mevcut konteyner” yeni olmayan bir konteyner anlamına gelir.
 
10. “Malik” tarafın ulusal mevzuatı kapsamında veya eğer konteynerin kiracı veya zilyet tarafından muhafazası ve denetimi için malik sorumluluğunun icrası taraflar arasında bir anlaşma ile sağlanırsa, kiracı veya zilyet anlamına gelir.
 
11. “Konteyner tipi” İdare tarafından onaylanmış dizayn tipi anlamına gelir.
 
12. “Seri tip konteyner” onaylanmış dizayn tipine uygun olarak üretilmiş herhangi bir konteyner anlamına gelir.
 
13. “Prototip” bir dizayn tipi serisinde üretilmiş veya üretilecek bir konteyner numunesi anlamına gelir.
 
14. “Maksimum işletme veya değerlendirme brüt ağırlığı” veya “R” konteynerin ve yükünün izin verilebilir maksimum birleştirilmiş ağırlığı anlamına gelir.
 
15. “Dara ağırlığı” kalıcı olarak eklenmiş yardımcı teçhizat da dahil boş konteynerin ağırlığı anlamındadır.
 
16. “Maksimim izin verilebilir yük” veya “P” maksimum işletme veya değerlendirme brüt ağırlığı ile dara ağırlığı arasındaki fark anlamına gelir.
 
Madde III
Uygulama

 
1. Bu sözleşme, hava taşımacılığı için özellikle dizayn edilmiş konteynerler hariç, uluslararası taşımada kullanılan mevcut ve yeni konteynerlere uygulanır.
 
2. Herbir yeni konteyner Ek I’de kapsanan hem münferit test hem de tip testi için hükümlere uygun olarak onaylanır.
 
3. Her mevcut konteyner onay için ilgili hükümlere veya Ek I’de düzenlenen mevcut konteynerler için hükümlere uygun olarak bu sözleşmenin yürürlüğe girişinden beş yıl içerisinde onaylanır.
 
Madde IV
Test, denetim, onay ve idame

 
1. Her İdare, Ek I’deki hükümlerin uygulanması için, bu sözleşmede oluşturulmuş kriterlere uygun olarak etkin bir konteyner test, denetim ve onay prosedürü kuracaktır. Bununla birlikte, bir İdare kendisi tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara bu test, denetim ve onayı verebilir.
 
2. Bu test, denetim ve onayı bir kuruluşa vermiş bir İdare, taraflara iletilmek için Uluslararası İstişari Denizcilik Örgütünün (bundan sonra “Örgüt” olarak zikredilecektir) Genel Sekreterine bildirecektir.
 
3. Onay için uygulama herhangi bir tarafın İdaresi tarafından yapılabilir.
 
4. Her konteyner Ek I hükümlerine uygun olarak emniyetli durumda idame ettirilecektir.
 
5. Eğer bir onaylanmış konteyner gerçekten Ek I ve II gerekliliklerine uyumlu değilse, ilgili İdare konteyneri bu gerekliliklere uyumlu hale getirmek için veya onayı geri almak için gerekli gördüğü adımları atacaktır.
 
Madde V
Onayın kabulü

 
1. Bir tarafın yetkisi altında onaylanan, bu sözleşmenin koşulları kapsamında verilen bu sözleşmede kapsanan tüm amaçlar için diğer taraflar tarafından kabul edilecektir. Bunlar diğer taraflar tarafından kendileri tarafından verilmiş onaylar gibi aynı geçerlilikte sayılacaktır.
 
2. Bir taraf bu sözleşme kapsamındaki konteynerlere diğer bir yapısal emniyet gereklilikleri veya test gereklilikleri koymayacaktır. Bununla birlikte, bu sözleşmedeki hiçbir şey tehlikeli maddelerin taşınması için özellikle dizayn edilmiş konteynerler veya sıvı yükleri taşıyan sıra dışı özellikte konteynerler için veya konteynerler havadan taşınırken ilave yapısal emniyet gereklilikleri veya test gereklilikleri belirleyen ulusal mevzuat veya düzenlemeler veya uluslararası sözleşmelerin hükümlerinin uygulanmasına mani olmayacaktır.
 
Madde VI
Kontrol

 
1. Madde III kapsamında onaylanmış her konteyner, tarafların ülkesinde, bu taraf tarafından yetkilendirilmiş memurlar tarafından kontrole tabi olacaktır. Bu kontrol, konteynerin durumunun emniyet açık bir risk teşkil edeceğine inanılacak önemli deliller olmadıkça, konteynerlerin bu sözleşme tarafından talep edilen geçerli bir Emniyet Onay Plakası taşımalarının doğrulanması ile sınırlı olacaktır. Bu durumda kontrolü icra eden memur sadece konteynerin hizmete devam etmeden önce emniyetli bir duruma getirilmesini sağlamak için gerekli olduğu ölçüde uygulamalar yapacaktır.
 
2. Konteyner onaylandığında mevcut olabilecek bir eksiklik sonucunda emniyetsiz gözüküyorsa, Bu onay için sorumlu İdare, eksikliği tespit eden taraf tarafından bilgilendirilecektir.
 
Madde VII
İmza, onay, kabul, tasvip ve katılma

 
1. Bu sözleşme 15 Ocak 1973 tarihine kadar Cenevre’de Birleşmiş Milletler Ofisinde, müteakiben 1 Şubat 1973’ten 31 Aralık 1973’e kadar Londra’da Uluslararası İstişari Denizcilik Örgütü Genel Merkezinde, Birleşmiş Milletlerin veya herhangi bir uzmanlık ajansının veya Uluslararası Atom Enerji Ajansının üyesi devletler veya Uluslararası Adalet Divanının taraflarına ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından davet edilecek diğer bir devlete imzaya açık olacaktır.
 
2. Bu sözleşme onu imzalayan bir devletin onay, kabul veya tasvibine tabidir.
 
3. Bu sözleşme birinci paragrafta zikredilen herhangi bir devlet tarafından katılım için açık kalacaktır.
 
4. Onay, kabul, tasvip veya katılım belgeleri Örgütün Genel Sekreterine (bundan sonra “Genel Sekreter” olarak zikredilecektir) tevdi edilecektir.
 
Madde VIII
Yürürlüğe girme

 
1. Bu sözleşme onuncu onay, kabul, tasvip veya katılım belgesinin tevdi edildiği tarihten oniki ay sonra yürürlüğe girer.
 
2. Onuncu onay, kabul, tasvip veya katılım belgesinin tevdiinden sonra bu sözleşmeyi onaylayan, kabul eden, tasvip eden veya katılan her bir devlet için, bu sözleşme bu devlet tarafından onun onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdi edildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girer.
 
3. Bir değişiklik yürürlüğe girdikten sonra bu sözleşmeye taraf olan herhangi bir devlet, bu devletin farklı bir niyetinin bir beyanı olmadığı takdirde;
(a) değiştirilmiş sözleşmeye taraf olarak değerlendirilir,
(b) bu sözleşmeye taraf fakat değişiklikle bağlı olamayan bir tarafla ilişkilerde değiştirilmemiş sözleşmeye taraf olarak değerlendirilir.
 
Madde IX
Bu sözleşmenin bir bölümünün veya bölümlerinin değiştirilmesi için prosedürler

 
1. Bu sözleşme bir tarafın teklifi üzerine bu maddede belirtilen prosedürlerden harhangibiri ile değiştirilebilir.
 
2. Örgüt tarafından değerlendirildikten sonra değişiklik:
(a) Bir tarafın talebi üzerine, bu taraf tarafından teklif edilmiş bu sözleşmeye herhangibir değişiklik Örgütte değerlendirilir. Örgütün tüm tarafların katılım ve oy kullanmaya davet edildiği Deniz Emniyeti Komitesinde hazır bulunan ve oy kullananların üçte iki çoğunluğu ile kabul edilirse, bu değişiklik Örgütün Genel Kurulu tarafından değerlendirilmesinden en az altı ay önce tüm taraflara ve Örgütün üyelerine gönderilir. Örgütün üyesi olmayan herhangibir taraf değişiklik Genel Kurulda değerlendirilirken katılmaya ve oy kullanmaya yetkilidir.
(b) Eğer değişiklik Genel Kurulda katılan ve oy kullananların üçte iki çoğunluğu ile kabul edilmişse ve bu çoğunluk katılan ve oy kullanan tarafların üçte iki çoğunluğunu içeriyorsa, değişiklik Genel Sekreter tarafından kabul için tüm taraflara gönderilir.
(c) Bu değişiklik tarafların üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edildiği tarihten oniki ay sonra yürürlüğe girer.
 
3. Konferans tarafından değişiklik:
 
Tarafların en az üçte birinin mutabakatını alan bir tarafın talebi üzerine, Madde VII’de zikredilen devletler Genel Sekreter tarafından toplanacak bir konferansa davet edilir.
 
Madde X
Eklerin değiştirilmesi için özel prosedürler

 
1. Bir taraf tarafından eklere teklif edilen herhangibir değişiklik bu tarafın talebi üzerine Örgütte değerlendirilir.
 
2. Örgütün tüm tarafların katılım ve oy kullanmaya davet edildiği Deniz Emniyeti Komitesinde hazır bulunan ve oy kullananların üçte iki çoğunluğu ile kabul edilirse ve bu çoğunluk katılan ve oy kullanan tarafların üçte iki çoğunluğunu içeriyorsa bu değişiklik Genel Sekreter tarafından kabul için tüm taraflara gönderilir.
 
3. Bir değişiklik, Deniz Emniyeti Komitesi tarafından daha erken bir tarih belirlenmedikçe, aynı zamanda tarafların beşte bir veya beş taraf, hangisi azsa, Genel Sekretere değişikliğe itirazlarını bildirmedikçe, kabul zamanında Deniz Emniyet Komitesince belirlenen tarihte yürürlüğe girer. Bu paragrafta zikredilen tarihlerin Deniz Emniyeti Komitesi tarafından belirlenmesi katılan ve oy verenlerin üçte iki çoğunluğu iledir, bu çoğunluk katılan ve oy veren tarafların üçte iki çoğunluğunu kapsamalıdır.
 
4. Yürürlüğe girme hakkında herhangibir değişiklik, değişikliğe itiraz etmeyen tüm taraflar için değişikliği zikreden herhangibir önceki hükmün yerine geçer, bir taraf tarafından yapılmış bir itiraz bu sözleşmenin uygulandığı konteynerlerin kabulünde diğer tarafları bağlamaz.
 
5. Genel Sekreter bu madde kapsamında herhangibir bildirim veya talebi ve herhangibir değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihi tüm taraflara ve Örgütün üyelerine bildirir.
 
6. Eklere teklif edilmiş bir değişiklik Deniz Emniyeti Komitesi tarafından dikkate alındığında fakat kabul edilmediğinde, herhangibir taraf Madde VII’de zikredilen tarafların davet edileceği bir konferansın toplanmasını talep edebilir. Diğer tarafların en az üçte birinin mutabakatını içeren bir bildirim alınması üzerine Genel Sekreter Eklere değişikliğin değerlendirilmesi için bir konferans toplar.
 
Madde XI
Fesih

 
1. Herhangibir taraf belgenin Genel Sekretere tevdii ile sonuç doğuracak şekilde feshedebilir. Fesih Genel Sekretere tevdi tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.
 
2. Eklere bir değişiklik için itirazını bildirmiş bir taraf bu sözleşmeyi feshedebilir ve bu fesih bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte sonuç doğurur.
 
Madde XII
Sonlandırma

 
Bu sözleşme, eğer birbirini takip eden oniki aylık herhangibir periyot için taraf sayısının beşten az olması durumunda yürürlülüğü durdurulur.
 
Madde XIII
Uyuşmazlıkların çözümü

 
1. Bu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili olarak görüşmelerle veya diğer çözüm araçları ile çözümlenemeyen iki veya daha fazla taraf arasındaki herhangibir uyuşmazlık onlardan birinin talebi ile aşağıdaki gibi oluşturulan bir hakemlik mahkemesine götürülebilir: uyuşmazlığa herbir taraf bir hakem atar ve bu iki hakem başkan olacak üçüncü hakemi atar. Eğer taraflardan birinin talebinin alınmasından üç ay sonra bir hakemin atanmasında başarısız olunmuşsa, eğer hakemler başkan seçimi için başarısız olmuşlarsa, taraflardan biri Genel Sekreterden hakemlik mahkemesine bir başkan veya bir hakem atamasını talep edebilir.
 
2. Paragraf 1 hükümleri kapsamında oluşturulmuş bir hakemlik mahkemesinin kararı uyuşmazlığa taraflar üzerinde bağlayıcıdır.
 
3. Hakemlik mahkemesi kendi çalışma kurallarını belirler.
 
4. Hakemlik mahkemesinin toplantı yer ve prosedürleri ve bundan önceki ihtilaflarla ilgili kararları oyçokluğu ile alınır.
 
5. Hükümlerin icrası ve yorumlanması ile ilgili olarak anlaşmazlığın tarafları arasında doğabilecek herhangibir ihtilaf taraflardan biri tarafından hükmü veren hakemlik mahkemesine karar için sunulabilir.
 
Madde XIV
Çekinceler

 
1. Madde I-VI, XIII ve bu Madde ve Eklerde kapsanan hükümler hariç, bu sözleşmeye çekinceye, bu çekincelerin yazılı bildirilmesi ve eğer onay, kabul, tasvip ve katılma belgesinden önce bildirilmişse bu belgede doğrulanmak şartıyla izin verilir. Genel Sekreter bu çekinceleri Madde VII’de zikredilen tüm devletlere bildirir.
 
2. Birinci paragrafa uygun olarak yapılmış herhangibir çekince;
(a) çekinceyi yapmış taraf için çekincenin boyutuna göre ilgili çekince bu sözleşmenin hükümlerini değiştirir, ve
(b) çekinceye katılmış taraflarla ilişkilerde diğer taraflar için aynı ölçüde hükümleri değiştirir.
 
3. Birinci paragraf kapsamında bir çekince koymuş herhangibir taraf Genel Sekretere bildirim yoluyla herhangibir zamanda geri alabilir.
 
Madde XV
Bildirim

 
Madde IX, X ve XIV’de belirtilmiş bildirimlere ilave olarak, Genel Sekreter Madde VII’de zikredilen devletlere aşağıdakileri bildirir;
 
(a) Madde VII kapsamında imzalar, onaylar, kabuller, tasvipler ve katılımlar,
(b) Madde VII’ye uygun olarak bu sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihleri,
(c) Madde IX ve X’e uygun olarak bu sözleşmeye değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi,
(d) Madde XI kapsamında fesihler,
(e) Madde XII kapsamında bu sözleşmenin sona erdirilmesi.
 
Madde XVI
Gerçek metinler

 
Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde herbiri eşit orijinal olan bu sözleşme belgelendirilmiş kopyalarını Madde VII’de zikredilen devletlere gönderecek olan Genel Sekretere tevdi edilir.
 
Bu sözleşme ilgili Hükümetlerin yetkilendirdiği temsilcilerin şahitliğinde imza altına alınmıştır.
 
Cenevrede, bindokuzyüzyetmişiki yılının Aralık ayının ikinci günü yapılmıştır.
 
EK I
KONTEYNERLERİN TESTİ, DENETİMİ, ONAYI VE İDAMESİ İÇİN KURALLAR
BÖLÜM 1
TÜM ONAY SİSTEMLERİ İÇİN ORTAK KURALLAR
Kural 1
Emniyet onay plakası

1. Bu Ekin lahikasında belirtilen özelliklere uyan bir Emniyet Onay Plakası kalıcı olarak kolayca görülebilen bir yere, resmi amaçlar için verilmiş diğer herhangibir onay plakasının yakınına, kolayca zarar görmeyecek şekilde her onaylanmış konteyner için monte edilir.
2. (a) Plaka İngilizce veya Fransızca dillerinde en az aşağıdaki bilgileri içerir;
“CSC EMNİYET ONAYI”
Onay ülkesi ve onay referansı
Üretim tarihi (ay ve yıl)
Konteynerin üretici tanıtma numarası veya mevcut konteynerler için bu numaranın bilinmediği durumda, numara İdare tarafından tahsis edilir.
Maksimum işletme brüt ağırlığı (kilogram ve libre)
1.8 g için izin verilebilir istif ağırlığı (kilogram ve libre)
Çapraz mukavemet testi yükleme değeri (kilogram ve libre)
(b) Plakanın üzerinde Kural 1, paragraf 3 ve Ek II, metin 6 ve 7’ye uygun olarak uç ve/veya yan duvar mukavemet değerinin (faktörler) eklenmesi için bir boşluk bırakılmalıdır. Plakanın üzerinde ayrıca, kullanıldığında ilk ve müteakip idame denetimi tarihleri (ay ve yıl) için bir boşluk bırakılmalıdır.
3. İdare, bir yeni konteynerin emniyetle ilgili olarak bu sözleşme gerekliliklerini sağladığını değerlendirdiğinde ve eğer bu konteyner için uç ve/veya yan duvar mukavemet değeri (faktör) Ek II’de şart koşulmuşlardan büyük veya küçük olarak belirlenirse, bu değer Emniyet Onay Plakasında gösterilir.
4. Emniyet Onay Plakasının varlığı, yürürlüğe girebilecek diğer düzenlemeler tarafından talep edilebilecek diğer bilgileri ve etiketlerin gösterilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaz.
Kural 2
 
İdame
1. Konteynerin maliki onun emniyetli durumda idame ettirilmesinden sorumludur.
2. Bir onaylanmış konteynerin maliki işletme durumlarına uygun aralıklarla ilgili taraf tarafından kabul edilmiş veya belirlenmiş prosedürlere uygun olarak konteyneri muayene etmeli veya ettirmelidir. Yeni bir konteyner ilk muayenesini geçirmesinden önceki tarih (ay ve yıl) Emniyet Onay Plakasına işaretlenmelidir.
3. Konteynerin tekrar muayene edileceği tarih (ay ve yıl) ve konteynerin üzerine veya Emniyet Onay Plakasına mümkün olduğu kadar yakın olacak şekilde ve tabi olunacak özel bakım prosedürünü belirleyen veya onaylayan tarafın kabul ettiği yöntemler açıkça işaretlenmelidir.
4. Üretim tarihinden ilk muayeneye kadar süre beş yılı geçemez. Yeni konteynerin müteakip muayenesi ve mevcut konteynerin yeniden muayenesi 24 aydan daha fazla bir süre olmayacaktır. Tüm muayeneler konteynerin herhangibir şahsı tehlikeye atabilecek eksikliklerin olup olmadığını belirleyecektir.
5. Bu Kuralın amaçları bakımından “ilgili taraf” malikin ülkesinde ikamet ettiği veya merkezinin bulunduğu taraftır.,


BÖLÜM II
 
DİZAYN TİPİ YOLUYLA YENİ KONTEYNERLERİN ONAYI İÇİN KURALLAR
Kural 3

 
Yeni konteynerlerin onayı
Bu sözleşme kapsamında emniyet amaçları için onaya hak kazanmak için tüm yeni konteynerler Ek II’de belirlenen gerekliliklere uyacaktır.

Kural 4
 
Dizayn tipi onayı
Bir onay uygulaması için bir konteynerin sunulmuş olduğu durumda, İdare konteynerin Ek II’de belirlenen gerekliliklere uygun olmasını sağlamak için bir prototip konteynerin test planlarını ve delillerini inceleyecektir. İkna olduğunda, İdare başvurana konteynerin bu sözleşmenin gerekliliklerini karşıladığını yazılı olarak bildirir ve bu bildirim üreticiye, her dizayn tip seri konteyner için Emniyet Onay Plakası montesi yetkisi verir.

Kural 5
 
Dizayn tip yoluyla onay için hükümler
1. Konteynerler dizayn tip seri yoluyla üretildiğinde, dizayn tip onay için bir İdareye yapılmış başvuru taslaklar, konteyner tipinin onaylanması için bir dizayn özellikleri ve İdare tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerle birlikte yapılır.
2. Başvuran konteyner tipine onay için başvuru ile ilgili olarak üretici tarafından tahsis edilecek sembollerin tanımlarını açıklamalıdır.
3. Başvuru ayrıca aşağıdakileri yapacak üreticiden bir teminat ile birlikte olmalıdır;
(a) muayene için İdarenin isteyebileceği gibi ilgili konteyner dizayn tipini İdareye üretmeli,
(b) dizayn veya özelliklerde herhangibir değişikliği İdareye haber vermek ve Emniyet Onay Plakasının konteynere montesinden önce onun onayını beklemek,
(c) dizayn tip seride herbir konteynere Emniyet Onay Plakası monte etmek ve diğerlerine etmemek,
(d) onaylanmış dizey tipte üretilmiş konteynerlerin kaydını tutmak. Bu kayıt asgari üretici tanıtma numaraları, hizmete girdiği tarihler ve kendilerine konteyner verilen müşterilerin isim ve adreslerini içermelidir.
4. Eğer İdare tadilatın dizayn tipi onayı sırasında yapılan testlerin geçerliliğini etkilemeyeceğine ikna olmuşsa, bir onaylanmış dizayn tipinin tadilinde İdare konteynerlerin üreticisine İdare tarafından onay verilebilir.
5. İdare, üretilmiş konteynerlerin onaylanmış prototipe uygunluğunu sağlamak için üreticinin iç üretim kontrol özellikleri oluşturmuş olduğuna ikna olmadıkça dizayn tip onayı temelinde Emniyet Onay Plakası monte edilmesi için bir üretici yetkilisi ile görüşme yapmaz.

Kural 6
 
Üretim süresince denetim
Onaylanmış dizayna aynı dizayn tip seri konteynerlerin üretilmesini sağlamak için, İdare gerekli olduğunu düşündüğünde ilgili dizayn tipinin üretilmesi sırasında herhangibir aşamada bazı birimleri denetlemeli veya test etmelidir.

Kural 7
 
İdarenin bildirimi
Üretici bir onaylanmış dizayn tipine uygun olarak üretilecek konteynerilerin herbir yeni serisinin üretilmesine başlamadan önce İdareye bildirmelidir.

BÖLÜM III
 
MÜNFERİT ONAY YOLUYLA YENİ KONTEYNERLER ONAYLANMASI İÇİN KURALLAR
Kural 8

 
Münferit konteynerlerin onayı
Denetim ve testlerin kanıtlamasından sonra İdare konteynerin bu sözleşme gerekliliklerini karşıladığına ikna olduğunda, İdare ikna olduğundan dolayı başvurana onayı yazılı olarak bildirir ve bu bildirim ona konteynere Emniyet Onay Plakası montesi yetkisi verir.

BÖLÜM IV
 
MEVCUT KONTEYNERLERİN ONAYI İÇİN KURALLAR
 
Kural 9
 
Mevcut konteynerlerin onayı

1. Eğer bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde, mevcut bir konteynerin maliki bir İdareye aşağıdaki bilgileri bildirirse müteakiben İdare incelemeden sonra malike yazılı olarak onayın verilip verilmediğini bildirir, ve eğer verilmişse, bu bildirim malike Kural 2’ye uygun olarak yapılmış ilgili konteynerin denetiminden sonra Emniyet Onay Plakası montesi yetkisi verir;
(a) üretim yeri ve tarihi,
(b) eğer varsa konteynerin üreticisinin tanıtma numarası,
(c) maksimum işletme brüt ağırlığı kapasitesi,
(d) (i) son iki yıllık dönem için bu tip konteynerin deniz ve/veya içsular taşımacılığında emniyetli olarak işlediğinin kanıtı, veya
(ii) konteynerin test edilmiş ve uç duvar ve yan duvar mukavemet testleri ile ilgili teknik şartlar haricinde Ek II’de belirlenen teknik şartlara uygun bulunmuş bir dizayn tipi için üretilmiş olduğuna İdarenin ikna olması için kanıt,
(iii) konteynerin İdarenin görüşüne göre uç duvar ve yan duvar mukavemet testleri ile ilgili teknik şartlar haricinde Ek II’de belirlenen teknik şartlara eşdeğer olan standartlar göre üretilmiş olduğuna kanıt,
(e) 1.8 g için izin verilebilir istif ağırlığı (kilogram ve libre), ve
(f) Emniyet Onay Plakası için gerekli diğer bazı veriler.
2. Bu Kuralın birinci paragrafı kapsamında onaya hak kazanmayan mevcut konteynerler bu Ekin Bölüm II veya Bölüm III’ü hükümleri kapsamında onay için sunulabilirler. Bu konteynerler için uç ve/veya yan duvar mukavemet testi ile ilgili Ek II gereklilikleri uygulanmaz. İdare, eğer bahse konu konteynerlerin hizmette olduğuna ikna olursa taslakların sunulması ve uygun görüldüğünde kaldırma ve zemin mukavemet testleri dışındaki test gerekliliklerinden sarfınazar edebilir.

LAHİKA
 
Aşağıda örneği bulunan modele uyan Emniyet Onay Plakası kalıcı formda, paslanmaz, yanmaz dikdörtgen biçiminde 200 mm ve 100 mm.’den az olmayan ölçülerde plaka olacaktır. “CSC Emniyet Onayı” kelimelerinin minimum 8 mm yüksekliğinde ve diğer tüm kelimeler ve numaralar minimum 5 mm yüksekliğinde damgalanacak veya kabartılacak veya kalıcı ve okunaklı olarak diğer bir yolla gösterilecektir.

CSC EMNİYET ONAYI
1...... [GB-L/749/2/7/75]
2......                   ÜRETİM TARİHİ......................................
3...... TANITMA NO..........................................
4...... MAKSİMUM BRÜT AĞIRLIK........kg-..................lb >100
5...... İZİN VERİLEBİLİR İSTİF AĞIRLIĞI MM                  
1.8 g için ................kg-......................lb
6...... YÜK MUKAVEMET DEĞERİ........kg-..........lb
7...... ............................................................................
8...... ............................................................................
9...... ............................................................................
>200 mm

1. Onay ülkesi ve birinci satırdaki örnekte verilen onay referansı (Onay ülkesi uluslararası yük trafiğinde motorlu araçların kayıt ülkesini gösteren ayırt edici işaret vasıtasıyla gösterilmelidir.)
2. üretim tarihi (ay ve yıl)
3. Konteynerin üretici tanıtma numarası veya mevcut konteynerler için bu numaranın bilinmediği durumda, numara İdare tarafından tahsis edilir.
4. Maksimum işletme brüt ağırlığı (kilogram ve libre)
5. 1.8 g için izin verilebilir istif ağırlığı (kilogram ve libre)
6. Çapraz mukavemet testi yükleme değeri (kilogram ve libre)
7. Eğer uç duvarlar maksimum izin verilebilir yükün 0.4 katından daha küçük veya büyük, örneğin 0.4 P, bir yüke mukavemet için dizayn edilmişse sadece uç duvar mukavemeti plakada gösterilir.
8. Eğer yan duvarlar maksimum izin verilebilir yükün 0.6 katından daha küçük veya büyük, örneğin 0.6 P, bir yüke mukavemet için dizayn edilmişse sadece uç duvar mukavemeti plakada gösterilir.
9. Eğer plaka bu amaçla kullanılıyorsa, yeni konteynerler için ilk bakım muayene tarihi (ay ve yıl) ve müteakip bakım muayene tarihleri (ay ve yıl).

EK II
 
YAPISAL EMNİYET GEREKLİLİKLERİ VE TESTLER
 
Giriş
Bu Ekin gerekliliklerinin belirlenmesinde, konteynerlerin işletilmesinin her safhasında, yüklenen konteynerin hareketi, yerleştirilmesi, istifi ve ağırlığı sonucu olarak basınçların ve dış basınçların konteynerin dizayn mukavemetini geçmeyeceği kesindir. Özellikle aşağıdaki varsayımlar uygulanır:
(a) konteyner dizayn edilmiş olduğu basınçtan fazlasına tabi olmayacak şekilde tutulacaktır,
(b) yükün konteyner mukavemetine dizayn edilmiş olduğu mukavemeti aşan basınç yaratmaması için konteynerin yük istifi ticari uygulamaların tavsiyelerine uygun olarak yapılacaktır.
Yapım
1. Desteklenmeksizin herhangibir kalıcı deformasyon veya onun dizayn amaçları için kullanılamaz kılacak anormallik testlerini müteakip tatmin edici performansla herhangibir uygun malzemeden yapılacak bir konteyner emniyetli olarak değerlendirilecektir.
2. Boyutlar, konum ve köşe teçhizatının birleşmiş mukavemeti, kaldırma ve emniyet sistemleri fonksiyonlarını yerine getirecek gözle bakılarak kontrol edilecektir.
3. Konteynerler sadece kullanım için özel teçhizat sağlandığında bu konteynerler boş olduğunda, bu sınırlamalar konteynere işaretlenmelidir.
Yükleme testleri ve test prosedürleri
Konteynerin dizaynına uygun olduğunda, test kapsamındaki her tür konteynerlere aşağıdaki yükleme testleri ve test prosedürleri uygulanır:

YÜKLEME TESTLERİ VE UYGULANAN GÜÇ TEST PROSEDÜRLERİ
 
1. KALDIRMA
Konteyner, İÇ YÜKLEME yapılarak, uygulanan güç ciddi bir şekilde hızlandırılmaması yoluyla kaldırılmalıdır. Kaldırmadan sonra, konteyner beş dakika süre ile askıda tutulmalı veya desteklenmeli ve sonra yere indirilmelidir.

(A) KÖŞE TEÇHİZATINDAN KALDIRMA
İç yükleme (i) üst köşe teçhizatından kaldırma
Konteynerin toplam ağırlığı ve 2R’ye eşit olacak test yükleme ile yeknesak dağıtılmış bir yükleme 3.000 mm (10 ft)’den daha uzun (itibari) konteynerler tüm dört üst köşe teçhizatına
dikey olarak uygulanmış kaldırma gücüne sahip olacaktır.
3.000 mm (10 ft) uzunluğunda veya daha küçük (itibari) konteynerler tüm dört üst köşe
teçhizatına herbir kaldırma aparatı ve dikey arasında 30 derecelik açı olacak şekilde
uygulanmış kaldırma gücüne sahip olacaktır.
Dışarıdan uygulanmış güçler (ii) alt köşe teçhizatından kaldırma
Belirlenmiş yolla (TEST PROSEDÜRLERİ başlığı altında) 2R birleştirilmiş ağırlığında gibi kaldırma. Konteynerler sadece alt köşelerdeki teçhizatı taşıyan kaldırma aparatları yoluyla
uygulanmış kaldırma gücüne sahip olacaktır.
12.000 mm (40 fit) uzunluğunda (itibari) veya daha büyük konteynerler için 30
9.000 mm (30 fit) (itibari) ve 12.000 mm (40 fit)’e (itibarı) kadar bu hariç konteynerler için 37
6.000 mm (20 fit) (itibari) ve 9.000 mm (30 fit)’e (itibari) kadar bu hariç konteynerler için 45
6.000 mm (20 fit)’den (itibari) küçük konteynerler için 60
(B) İLAVE DİĞER BİR METOTLA KALDIRMA
İç yükleme: (i) Fork lift ile kaldırma
Konteynerin toplam ağırlığı ve 1.25R’ye eşit olacak test yükleme ile yeknesak dağıtılmış bir yükleme.
Dışarıdan uygulanmış güçler:
Belirlenmiş yolla (TEST PROSEDÜRLERİ başlığı altında) 1.25R birleştirilmiş ağırlığında gibi kaldırma.
Konteyner aynı yatay düzlemde olan, bir bar yüklenmiş konteyneri
kaldırmak için kullanılacak fork liftin herbiri içerisine merkezileştirilmiş
olan barlara yerleştirilecektir. Barlar eleçlemede kullanılma niyetinde
olunan forklarla aynı genişlikte olmalı ve forkpocketin uzunluğunun yüzde yetmişbeşi içerisine planlanmalıdır.
İç yükleme: (ii) Yakalayan kollar pozisyonunda kaldırma:
Konteynerin toplam ağırlığı ve 1.25R’ye eşit olacak test yükleme ile yeknesak dağıtılmış bir yükleme. Konteyner padlar üzerine aynı yatay düzlemde, herbir yakalayan kolların biri altında konmalıdır. Bu padlar kullanılma niyetinde olunan yakalayan kollar kaldırma alanında aynı büyüklükte olmalıdır.
Dışarıdan uygulanmış güçler:
Belirlenmiş yolla (TEST PROSEDÜRLERİ başlığı altında) 1.25R birleştirilmiş ağırlığında gibi kaldırma.
(iii) Diğer metotlar
Konteynerler, yüklenmiş durumda, (A) veya (B)(i) ve (ii)’de zikredilmeyen herhangibir metotla kaldırılmak için dizayn edildiğinde, bu metoda uygun hızlandırılmış şartların temsili İÇ YÜKLEME VE DIŞARIDAN UYGULANMIŞ GÜÇLER ile test edilmelidir.

2. İSTİF
1. Uluslararası taşıma şartları için, maksimum dikey ivme güçleri 1.8 g’den ciddi bir şekilde saptığında ve konteyner bu taşımanın şartların sınırlı etki ve emniyetli olduğunda, yükün istifi güçlerin ivmesinin uygun oranında değişebilir.
2. Bu testin başarılı olarak tamamlanmasında konteyner, Emniyet Onay Plakasında gösterilen 1.8g (kilogram ve libre) için “izin verilebilir istif ağırlığı” başlığına karşılık gelen izin verilebilir üzerin konulan statik istif için oranlanır.

İç yükleme:

Konteynerin toplam ağırlığı ve 1.8R’ye eşit olacak test yükleme ile yeknesak dağıtılmış bir yükleme Belirlenmiş İÇ YÜKLEME’ye sahip konteyner, destek için bir sert
yatay yüzeye, herbir alt köşe teçhizatı veya eşidi köşe yapısı
diğerinin altında olan dört seviye pad üzerine konur. Padlar teçhizatlar
altında merkezileştirilmeli ve teçhizatlarla aynı tahmini boyutlarda olmalıdır.
Dışarıdan uygulanan güçler
1/4x1.8’e izin verilebilir üst üste koyma statik istif ağırlığına eşit bir aşağıya doğru dikey doğrultuda güç dört köşe teçhizatın herbirine uygulanır. Herbir DIŞARIDAN UYGULANAN GÜÇ ilgili köşe teçhizatı testi
yoluyla veya bir aynı plan boyutlarında pad ile köşe teçhizatının
herbirine uygulanır. Köşe teçhizatı veya pad testi konteynerin üst köşe teçhizatı ile ilgili olarak enden ene 25 mm (1 inch) ve 38 mm (11/2 inch) dengelemelidir.

3. ÜSTTE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ YÜKLEME (a)
İç yükleme:

Yok.
Dışarıdan uygulanan güçler:

300 kg. (660 libre) bir yoğunlaştırılmış yük eşit olarak 600mmX300mm (24 inchX12inch)’lik bir alana dağıtılır. DIŞARIDAN UYGULANAN GÜÇLER dikey olarak aşağıya doğru konteynerin üstünün en zayıf dış yüzeyine uygulanır.

3. TABANDA YOĞUNLAŞTIRILMIŞ YÜKLEME (b)
İç yükleme:

Herbiri 2.730 kg (6.000 libre) ve herbiri 142 cm2 (22 sq. in.) temas alanı yoluyla konteynerin tabanına uygulanmış iki yoğunlaştırılmış yük Test konteynerin temel yapısından sapmadan onun dört taban köşesi
kapsamında kalan dört seviye destek dışına yapılır.
Yüklendiğinde herbir yüzeye 132 cm2 (22 sq. in.) olan toplam 284 cm2 (44 sq. in.)
temas alanı, yüzey genişliği 180 mm (7 in.) merkezden merkeze ayrılmış 760 mm
(30 in.) iki yüzeyin herbirinde 5,460 kilogram (12,000 lbs) 2,730 kg (6,000 lbs) ağırlığı için yüklenmiş test cihazı konteynerin tüm taban alanında gezdirilmelidir.

Dışardan uygulanan güçler:
Yok.
4. ÇAPRAZ ÇATI
İç yükleme

Yok Konteyner dara durumda güçlerin uygulandığı köşegen olarak karşı taban
köşelerde yanal sınır sağlayacak düzenlenmiş demir aygıtlar vasıtasıyla dik ve yan
tutulur ve herbir taban köşe desteğin dört seviyesine konur.
Dışarıdan uygulanan güçler:
Konteynerin yanlarının son yapısal rafları. Güçler konteynerin dizay edilmiş olduğu bunlar için eşit olmalıdır.
DIŞARIDAN UYGULANAN YÜKLER konteynerin sonunun düzlemine ve tabanına
i konteynerin yanına paralel çizgide bir yanına ayrı ayrı ve aynı zamanda üst köşe
teçhizatının herbirine uygulanır. Güçler ilk defa üst köşe teçhizatına doğru ve daha
sonra dışa doğru uygulanır. Konteynerlerin kendi dikey merkezine simetrik herbir
uca sahip olmaları durumunda, sadece bir tarafın testi gerekir, ancak konteynerin iki tarafı asimetrik uçsa test edilmelidir.

5. BOYLAMASINA TAHDİT (STATİK TEST)
Konteynerler dizayn edilirken ve yapılırken, konteynerlerin taşımacılığın içsular türünde taşınırken yatay ve dikey yönden 2g ivmesine dayanması dikkate alınmalıdır.
İç yükleme:

Bir yeknesak dağıtılmış yük, konteynerin birleştirilmiş ağırlığı ve test
yüklemesi maksimum işletme ağırlığı veya sınıfı R’ye eşit.
İÇ YÜKLEME’ye sahip konteyner iki taban köşe teçhizatı veya
eşdeğer köşe yapıları bir ucunda uygun demir noktada uzunlamasına tutulmalıdır.
Dışarıdan uygulanan güçler:
Tüm olarak konteynerin tabanına 2 R büyüklüğünde olan uzunlamasına
tazyik edici ve gerici R büyüklüğünde güç konteynerin herbir tarafına uygulanır.

DIŞARIDAN UYGULANAN GÜÇLER ilk defa demir noktaya doğru

daha sonra dışa doğru uygulanır. Konteynerin herbir tarafı test edilir.

UÇ DUVARLAR
Uç duvarlar maksimum izin verilen yükün 0.4’ünden az olmayan bir yüke mukavemet edebilir kabiliyete haiz olmalıdır. Eğer, bununla birlikte, uç duvarlar maksimum izin verilen yükün 0.4’ünden daha az veya daha fazla yüke mukavemet etmesi belirlenmiş ise, bir kuvvet faktörü Ek I, Kural 1’e uygun olarak Emniyet Onay Plakasında gösterilir.
İç yükleme:

Bir uç duvarın içine yeknesak dağılmış 0.4 P yük veya konteyner için belirlenebilecek diğer bir yük Belirlenen İÇ YÜKLEME aşağıdaki gibi uygulanır;
Konteynerin her iki ucu, uçların sadece biri ile aynı olduğunda birinin test
gerektirmesi dışında test edilmelidir. Konteynerin açık olmayan veya kapı
olmayan  taraflarındaki uç duvarlar ayrı ayrı veya aynı zamanda test edilir.
Konteynerin açılan veya kapı olan tarafındaki uç duvarlar ayrı ayrı test edilmelidir.
Uçlar  ayrı ayrı test edildiğinde, uç duvarlara uygulanan güce reaksiyon konteynerin temel yapısı için sınır olur.
Dışarıdan uygulanan güçler:
Yok

YAN DUVARLAR
Yan duvarlar maksimum izin verilen yükün 0.6’sından az olmayan bir yüke mukavemet edebilir kabiliyete haiz olmalıdır. Eğer, bununla birlikte, yan duvarlar maksimum izin verilen yükün 0.6’sından daha az veya daha fazla yüke mukavemet etmesi belirlenmiş ise, bir kuvvet faktörü Ek I, Kural 1’e uygun olarak Emniyet Onay Plakasında gösterilir.
İç yükleme:

Bir yan duvarın içine yeknesak dağılmış 0.6 P yük veya konteyner için belirlenebilecek diğer bir yük Belirlenen İÇ YÜKLEME aşağıdaki gibi uygulanır;
Konteynerin her iki yanı, yanların sadece biri ile aynı olduğunda birinin test
gerektirmesi dışında test edilmelidir. Yan duvarlar ayrı ayrı test edilmelidir ve
köşe teçhizatı veya eşdeğeri köşe yapıları iç yüklemeye reaksiyon sınırı olur.
Tepeden açılan konteynerler içinde işlemler için belirli durumlarda, örneğin kaldırılabilir tepe ünitelerinin pozisyonları içinde test edilir.
Dışarıdan uygulanan güçler:
Yok

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!