Bu Protokole Taraf Devletler,
Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye Taraf olarak,
 
Anılan Sözleşmenin hazırlanmasını gerektiren nedenlerin, kıta sahanlığı üzerinde bulu­nan sabit platformlar için de geçerli olduğuna inanarak,
Sözkonusu Sözleşme hükümlerini dikkate alarak,
Bu Protokol ile düzenlenmeyen hususların genel uluslararası hukukun kural ve ilkelerine tabi olmaya devam edeceğini teyid ederek,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

Madde 1
1. Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmenin (bundan sonra Sözleşme diye anılacaktır) 5 inci ve 7 nci ve 10 ila 16 ncı maddeleri hükümleri kıta sahanlığında bulunan sabit platformlara karşı veya bu platformlar üzerinde işlendiği tak­dirde, bu Protokolün 2 nci maddesinde belirtilen suçlara da uygulanacaktır.
2. Bu Protokolün 1 inci paragrafa göre uygulanmadığı durumlarda, suçlu veya zanlının sabit platformun iç sularında veya karasularında bulunduğu Akit Devletlerden başka bir Dev­letin ülkesinde bulunduğunda, bu Protokol yine de uygulanacaktır.
3. Bu Protokolün amaçları bakımından “Sabit Platform”, tabii kaynakların araştırılma­sı veya işlenmesi veya diğer ekonomik gayelerle deniz yatağına daimi surette bağlanmış (demir­lenmiş) bulunan suni ada, tesis veya yapı anlamına gelir.
 
Madde 2
1. Herhangi bir şahıs, kanuna aykırı ve kasıtlı olarak aşağıdaki fiİlen işlerse suç işlemiş olur:
a. Kuvvet kullanarak veya tehditle veya herhangi bir korkutma şekli ile bir sabit platfor­ma el koyar veya bunun kontrolünü ele geçirirse; veya,
 
b. Bir sabit platformda bulunan bir şahsa karşı, bu platformun güvenliğini, tehlikeye sok­ması muhtemel bir şekilde, şiddet hareketinde bulunursa; veya,
c. Sabit bir platformu tahrip eder veya bunun güvenliğini tehlikeye sokabilecek şekilde buna zarar verirse; veya,
d. Sabit bir platformu, tahrip edebilecek veya bunun güvenliğini tehlikeye sokabilecek bir cihaz veya maddeyi herhangi bir surette sabit platforma yerleştirir veya koydurtursa,
e. (a)’dan (d)’ye kadar belirtilen suçların işlenmesi veya bunlara teşebbüs edilmesi müna­sebetiyle bir kimseyi öldürür veya yaralarsa,
2. Keza bir şahıs;
a. 1 inci paragrafta belirtilen suçları işlemeye teşebbüs ederse veya,
b. Bu nev’i suçlardan birini işleyen kimseyi azmettirir veya başka bir şekilde böyle bir su­çu işleyen kimsenin suç ortağı olursa; veya,
c. Bir şahsı veya tüzel kişiyi belirli bir hareketi yapmaya veya bundan alıkoymaya zorla­mak amacıyla milli kanunlarda öngörüldüğü şekilde şartlı veya şartsız olarak 1 inci paragrafta (b) ve (c) bentlerinde yer alan suçları işlemek tehdidinde bulunursa ve bu tehdit sabit plat­formun güvenliğini tehlikeye düşürebilecek ise,
Suç işlemiş sayılır.
 
Madde 3
1. Her Akit Devlet, aşağıdaki hallerde 2 nci maddede öngörülen suçlar üzerinde kendi yargı yetkisini tesis etmek için gereken tedbirleri alacaktır;
a. Suç, o Devletin kıta sahanlığında bulunduğu sırada sabit bir platforma karşı veya bu­nun üzerinde işlenmişse; veya,.
b. Suç, o Devletin vatandaşı tarafından işlenmişse;
2. Bir Akit Devlet aşağıda belirtilen suçlar üzerinde de kendi yargı yetkisini tesis edebile­cektir.
a. Suç, o Devletin ülkesinde daimi ikametgahı bulunan vatansız bir kişi tarafından işlenirse;
b. Suçun işlenmesi sırasında, o Devletin vatandaşı alıkonulur, tehdit edilir, yaralanır veya öldürülürse; veya,
c. Suç, o Devlete bir işlemi yaptırmaya zorlamak ve yapacağı bir işlemden vazgeçirmek amacıyla işlenirse.
3. 2 nci paragrafla zikredilen yargı yetkisini tesis eden Akit Taraf keyfiyeti Uluslararası Denizcilik örgütü Genel Sekreterine (bundan sonra Genel Sekreter olarak atıfta bulunulacak­tır) bildirecektir. Bu Akit Devlet bilahare yargı yetkisini kaldırırsa, Genel Sekreteri haberdar edecektir.
4. Her Akit Devlet, 2 nci maddede belirtilen suçları işleyen zanlı kendi ülkesinde bulunduğu ve onu bu maddenin 1 ve 2 nci maddeleri muvacehesinde yargı yetkisi tesis etmiş bulu­nan Akit Devletlerden birine iade etmediği takdirde bunun üzerinde kendi yargı yetkisini tesis etmek için gereken tedbirleri alacaktır.
5. Bu Protokol, milli hukuka göre kullanılan herhangi bir cezai yargı yetkisini bertaraf etmez.
 
Madde 4
Bu Protokol kıta sahanlığında bulunan sabit platformlara ilişkin uluslararası hukuk ku­rallarını hiçbir surette etkilemeyecektir.

Madde 5
1. Bu Protokol 10 Mart 1988 tarihinde Roma’da imzaya açılacak ve 14 Mart 1988-9 Mart 1989 tarihleri arasında Milletlerarası Denizcilik Teşkilatı Genel Merkezinde (bundan böyle Teş­kilat olarak anılacaktır) imzaya açık olacak ve bunu müteakip katılmaya açık bulundurulacaktır.
 
2. Bu Protokol’a taraf olabilmek için:
a. Onay, kabul veya tasdik kaydı olmaksızın imzalama; veya
b. Bilahare onay, kabul veya tasdik edileceğinden bahisle imzalama; veya
c. Katılma

Gerekmektedir.

2. Onay, kabul, tasdik veya katılma, bunlara ilişkin belgenin Genel Sekretere tevdii ile hü­küm ifade eder.
3. Bu Protokol’e sadece, Sözleşmeyi onay kabul veya tasdik kaydı olmaksızın imzalayan veya Sözleşmeyi onaylamış, kabul veya tasdik etmiş veya Sözleşmeye katılmış bulunan Devlet­ler taraf olabilirler.

Madde 6
1. Bu Protokol, üç Devletin, onay, kabul veya tasdik kaydı olmaksızın Protokolü imzala­maları, veya bunun onay, kabul, tasdik veya katılma belgelerini, tevdi ~tmeleri veya Sözleşme­nin yürürlüğe girmesi tarihlerinden hangisi daha sonraya rastlıyorsa, bu tarihten sonraki 90 günü takip eden gün yürürlüğe girecektir. Ancak, bu Protokol Sözleşme yürürlüğe girmeden önce yürürlüğe girmeyecektir.
 
2. Bu Protokol, onay, kabul, tasdik veya katılma belgelerini, bu Protokolün yürürlüğe girme şartlarının karşılanmasından sonra tevdi eden Devlet bakımından, belgenin tevdiinden sonraki 90 günü takip eden gün yürürlüğe girecektir.
 
Madde 7
1.
Bu Protokol, her Akit Devlet tarafından, Protokolün o Devlet yönünden yürürlüğe gir­mesinden itibaren 1 yıllık süreyi takip eden günden sonra her zaman fesih edilebilir.
2. Fesih, buna ilişkin belgenin Genel Sekretere tevdii suretiyle yapılır.
3. Fesih, buna dair belgenin Genel Sekreter tarafından alınmasından itibaren, 1 yılın veya bildirimde daha uzun bir süre belirtilmişse, o sürenin hitamında hüküm ifade eder.
4. Sözleşmeyi fesheden Akit Devlet bakımından bu Protokol’de feshedilmiş addedilecektir.
 
Madde 8
1.
Teşkilat, bu Protokol’ün gözden geçirilmesi veya değiştirilmesi amacıyla konferans da düzenleyebilir.
2. Genel Sekreter, Akit Devletlerin üçte birinin veya 5 Akit Devletin talebi üzerine, bun­lardan hangisi daha çok olursa, Protokol’ün gözden geçirilmesi veya değiştirilmesi, amacıyla Akit Tarafları Konferansa çağırabilir.
3. Bu Protokol’de bir değişikliğin yapılarak yürürlüğe girmesinden sonra, onay, kabul, tasdik veya katılma belgesi tevdi eden Devletler yönünden bu Protokol değişik haliyle hüküm ifade edecektir.
 
Madde 9
1.
Bu Protokol Genel Sekretere tevdi edilecektir.
2. Genel Sekreter
a. Bu Protokolü imzalayan veya buna katılan bütün Devletlere ve Teşkilatın tüm üyelerine:

i) Her yeni imzayı veya onay, kabul tasdik veya katılma belgesinin tevdiini, bunların ta­rihleriyle birlikte;
ii) Bu Protokolün yürürlüğe giriş tarihini,
iii) Alındığı ve hüküm ifade edeceği tarihlerle birlikte bu Protokolün feshine dair her fe­sih bildirimini,
iv) Bu protokole ilişkin olarak Sözleşmenin 16 ncı maddesi uyarınca yapılan her beyan veya bildirimin alınışını,
b) Bu Protokolü imzalayan veya buna katılan her Devlete Protokolün aslına uygun ve tas­dikli örneğini,
iletecektir.

3. Bu Protokol yürürlüğe girer girmez, depozite tarafından aslına uygun bir örneği Bir­leşmiş Milletler statüsünün 102 nci maddesi uyarınca kaydedilmek ve yayınlanmak üzere Bir­leşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır.

Madde 10
Bu Protokol, Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde, bu dil­lerden her birindeki metinler aynı derecede geçerli olmak üzere, tek nüsha olarak tanzim edil­miştir.

Yukarıdaki hususları tasdiken Hükümetlerince yetkili kılınan ve aşağıda imzaları bulu­nan temsilciler bu Protokolü imzalamışlardır.
 
Roma’da 10 Mart 1988 tarihinde tanzim edilmiştir.

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!