ULUSLARARASI DENİZ TRAFİĞİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI HUSUSUNDA ANLAŞMA 

ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ

Önsöz

Genel

Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması hususunda Anlaşma (FAL Anlaşması) 9 Nisan 1965 tarihinde Deniz Trafiği ve Nakliyesinin Kolaylaştırılması hususunda yapılan Uluslararası Toplantı ile kabul edilmiştir. Anlaşma 5 Mart 1967 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Anlaşmanın amacı Uluslararası seyahatlerde çalıştırılan gemilerin geliş, bekleme ve kalkış esnalarındaki formalite, vesaik gerekleri ve prosedürlerini minimum seviyeye indirme ve kolaylaştırma vasıtası ile Deniz Trafiğini kolaylaştırmaktır.

Anlaşma esasen ticari amaçlı nakliyelerde talep edilen gereğinden fazla belgeler ile ilgili gittikçe artan uluslararası ilgiyi karşılamak üzere geliştirilmiştir. Alışıla gelmiş olarak gemi, gemi mürettebatı ve yolcuları, bagaj, yük ve posta ile ilgili olarak gümrük, göç, sağlık ve diğer kamu yetkilileri tarafından oldukça fazla sayıda belge talep edilir. Bir çok sanayide gereksiz doküman bir sorun teşkil eder, fakat potansiyel kırtasiyecilik kendi uluslararası özelliği ve formalite ve prosedürlerinin geleneksel kabulü sebebi ile muhtemelen nakliyede diğerlerine göre daha fazladır.Anlaşma deniz trafiğinin kolaylaştırılmasının önemini vurgulamakta ve belgeler ile ilgili yetkili ve işletmecilerin niçin IMO tarafından geliştirilen ve bu topluluk tarafından dünya çapında kullanımı için tavsiye ettiği standardize edilmiş belgeleme sistemini kabul etmeleri gerektiğini göstermektedir. Anlaşmaya taraf Akitler uluslararası deniz trafiğinin kolaylaştırılmasındaki tek biçimlilik ve kolaylığı sunmak sorumluluğunu üzerlerine almışlardır.

Anlaşma Eki geminin geliş ve kalkışındaki formalite, vesaik gerekleri ve prosedürlerini kolaylaştırmak için ilkeleri içerir, özellikle de kamu yetkilileri tarafından talep edilebilecek beyanname sayısını sekize indirir. Bunlar; Genel Beyanname, Kargo Beyannamesi, Gemi Stok Beyannamesi, Mürettebat Mal Beyannamesi, Mürettebat Listesi ve Yolcu Listesi, bunların yanı sıra Evrensel Posta Anlaşması ve Uluslararası Sağlık Yönetmelikleri ile talep edilen iki belge. IMO bunlardan ilk altısı için standardize edilmiş formlar geliştirmiştir.

Uygunluğa biraz daha yardımcı olmak amacıyla bu Anlaşmanın Eki gelişlerinde, kalışları esnasında ve kalkışta, gemilere, gemi mürettebatına, yolculara, bagajlara ve kargoda kullanılacak olan formalite, vesaik gerekleri ve prosedürleri hususunda “Standartlar” ve “Önerilen uygulamalar” kısımlarını içermektedir.

Anlaşmada Değişiklikler

Anlaşmanın ticari engelleri kaldırılmada büyük bir katkıda bulunduğu takdir edilmesine rağmen uzun yıllar boyunca bunun değeri bir tek önemli engel ile sınırlandırılmıştır – değişiklik prosedürü. Bu, Anlaşmaya taraf Akitlerin üçte ikisi tarafından açıkça kabul edilecek bir değişikliği talep eder ve uygulamada bu durum uygulanabilmesi oldukça güç bir durumdur. “Zımnen Kabul” olarak bilinen yeni bir prosedür, ki bununla değişiklikler Anlaşmayı onaylayan ülkelerden üçte biri tarafından kesin ve açık bir şekilde reddedilmediği sürece daha önceden belirlenen tarihte otomatikman yürürlüğe girer, 1984 yılında yürürlüğe girmiştir (madde VII).1986 yılı başlarında yeni kabul prosedürü öncelikle otomatik bilgi işlem ve diğer tekniklerin kullanımına izin vermek üzere tasarlanmış daha fazla değişikliği kabul etmede kullanılmıştır. Bu değişiklikler aynı yılın Ekim ayında yürürlüğe girmiştir.

1990 yılı değişiklikleri 1 Eylül 1991 yılında yürürlüğe girmiş ve yaşlı ve sakat kimseler de dahil olmak üzere yolcuların gümrük muayenesini kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. Bunlar aynı zamanda deniz güvenliğine ve yasadışı uyuşturucu trafiğinin kontrolüne karşı yasadışı eylemlerin önlenmesi hususuyla da ilgilenmişlerdir.

Bu yayın 1 Eylül 1991 tarihinde yürürlüğe giren Anlaşma metnini içermektedir. Aynı zamanda 1965 Toplantısı tarafından kabul edilen çeşitli kararları, 19 Kasım 1987 yılında düzenlenen Örgüt Toplantısı tarafından kabul edilen karar metnini (karar A.628 (15)) ve kolaylaştırma gereklilikleri hususunda ek bilgileri, ismen IMO FAL Formları, daha sade Nakliye İşaretleri, IMDG Kodu – tehlikeli madde nakliyelerinin belgeleri, ve ulusal uygulamalar ve Anlaşma Standartları arasındaki farklılıklar ve Önerilen uygulamaların kabul edilmesi ile ilgili Anlaşmaya taraf Ülkeler tarafından yapılan tebliğler hususunda bilgileri içeren FAL Anlaşmasının Eki ile ilgili bir Eki de içermektedir.


İÇİNDEKİLER

Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması hususunda Anlaşmanın maddeleri

(1965 Toplantısının Son Yasasının A Eki)

Anlaşma Ekinin Birleştirilmiş Metni (Son Yasanın B Eki)

BÖLÜM 1 – TANIMLAR VE GENEL HÜKÜMLER

A. Tanımlar B.Genel Hükümler

BÖLÜM 2 – GEMİNİN GELİŞ, KALIŞ VE HAREKET ETMESİ

A. Genel

B. Vesaiklerin (Belgelerin) içerik ve amacı

C. Gelişte talep edilen Vesaik

D. Hareket ederken talep edilen belgeler

E. Kargo, yolcu, mürettebat ve bagajın Gümrük işlemlerini kolaylaştırmak için tedbirler

F. Aynı ülke içerisinde iki veya daha fazla Limana art arda uğrama

G. Vesaiklerin tamamlanması

H. Acil tıbbi tedavi için hasta veya yaralı mürettebat üyelerini, yolcularını veya diğer şahısları karaya bırakmak amacı ile limanlara uğrayan gemiler için özel kolaylaştırma önlemleri

BÖLÜM 3 – ŞAHISLARIN GELİŞ VE AYRILIŞI

A. Geliş ve ayrılış şartları ve prosedürleri

B. Kargonun, Yolcunun, Mürettebatın ve Bagajın Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması için Tedbirler

C. Deniz seyahati ya da seyahat amaçlı yolcular için tutulan gemilere kolaylıklar

D. Aktarmalı yolcular için özel kolaylaştırma önlemleri

E. Bilimsel bir hizmet için kiralanmış gemilere kolaylaştırma önlemleri

F. Uluslararası seyahatlerde görevlendirilmiş gemilerin mürettebatına ait yabancılar için daha fazla kolaylaştırma önlemleri – karaya çıkma

BÖLÜM 4 – HAYVANLAR VE BİTKİLER İÇİN SAĞLIĞA İLİŞKİN ÖNLEMLERİ İÇEREN KAMU SAĞLIĞI VE KARANTİNA

BÖLÜM 5 – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

A. Teminatlar ve diğer güvenlik formları

B. Belgede hatalar ve bunlara ait cezalar

C. Limanda verilen hizmetler

D. Gidilmesi amaçlanan limana tahliye edilmeyen kargo

E. Gemi sahiplerinin sorumluluklarının sınırlandırılması

F. Acil Yardım

G. Ulusal kolaylaştırma heyetleri

Toplantıda kabul edilen kararlar (Son Yasanın C Eki)

Karar 1-Toplantının kabul edilmesinin ve Toplantıya Katılımın Cesaretlendirilmesi

Karar 2 - Standartların Kabul Edilmesi

Karar 3 - Ulusal ve Bölgesel Heyetlerin yaratılması

Karar 4 - Geçici bir çalışma grubunun oluşturulması

Karar 5 - Kolaylaştırma hususunda gelecekte yapılacak çalışmalar

Karar 6 - Uluslararası seyahat ve turizmin kolaylaştırılması

Toplantıda kabul edilen karar

Karar A.628 (15) - 1965 yılında Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması toplantısında temin edildiği üzere, değişmiş şekliyle, otomatik bilgi işlemi (ADP)’nin uygulanması

Kolaylaştırma Gereklilikleri Hususunda Ek Bilgiler

Ek 1 - IMO FAL Formları

Ek 2 - Daha Basit Nakliye İşaretleri

Ek 3 - IMDG Kodu : tehlikeli madde nakliyelerinin belgeleri

Ek 4 – Anlaşma Eki ile ilgili ilave:Anlaşma Tarafı Devletlerin ulusal uygulaması ile Anlaşmanın VIII. Maddesine uygun olarak IMO’ya beyan edildiği şekli ile Eklerde kapsanan standartlar ve önerilen uygulamalar arasındaki farklar.

ULUSLARARASI DENİZ TRAFİĞİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI HUSUSUNDA ANLAŞMA

ANLAŞMA TARAFI DEVLETLER:

Uluslararası seyahatlerde çalıştırılan gemilerin geliş, bekleme ve kalkış esnalarındaki formalite, vesaik gerekleri ve prosedürlerini minimum seviyeye indirme ve kolaylaştırma vasıtası ile Deniz Trafiğini kolaylaştırmayı arzu ederek;Aşağıda belirtilen hususlarda ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR:

Madde I

Anlaşma tarafı Devletler bu Anlaşma ve Eklerindeki maddelere uygun olarak uluslararası deniz trafiğini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için tüm uygun tedbirleri kabul etmeyi ve gemilerin, insanların ve gemi bordasındaki malın gereksiz gecikmelerini önlemeyi taahhüt etmişlerdir.

Madde II

1) Anlaşma Tarafı Devletler bu Anlaşma maddelerine uygun olarak gemilerin geliş, bekleme ve kalkışlarının kolaylaştırılması için tedbirlerin açık ve kesin bir biçimde belirtilmesi ve uygulanmasında işbirliği yapmayı kabul etmiştir. Bu tedbirler, uygulanabilecek mertebede, Uluslararası taşımacılığın diğer vasıtaları açısından uygulanan tedbirlerden daha az elverişli olmamalıdır. Bununla birlikte, bu tedbirler belli bir takım gereksinimlere göre farklılık gösterebilir.

2) Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması için tedbirler bu Anlaşma ile temin edilen tedbirler bu Anlaşmaya taraf olan Hükümetlerin kıyısı olan ve olmayan Devletlerin gemilerine eşit olarak uygulanır.

3) Bu Anlaşma maddeleri savaş gemilerine ve eğlence yatlarına uygulanmaz.

Madde III

Anlaşma tarafı Devletler bu tek biçimliliğin kolaylaştıracağı ve geliştireceği Uluslararası trafiğin tüm meselelerdeki formalite, vesaik gerekleri ve prosedürlerindeki uygulanabilecek en üst seviyedeki tek biçimliliğin sağlanmasında iş birliğini ve yerel özellikte özel koşulları karşılamak için gerekli olan formalite, vesaik gerekleri ve prosedürlerindeki bütün değişiklikleri minimum seviyede tutmayı kabul etmiştir.

Madde IV

Bu Anlaşmanın önceki maddelerinde ileri sürülen amaçları gerçekleştirme açısından Anlaşma Tarafı Devletler Uluslararası Deniz Trafiğine uygulanmasının yanı sıra formalite, vesaik gerekleri ve prosedürler ile ilgili hususlarda birbirleri ile veya Hükümetler Arası Deniz Danışma Teşkilatı* (bundan böyle Teşkilat olarak anılacaktır) ile iş birliği yapmayı kabul etmişlerdir.

Madde V

1) Bu Anlaşmadaki veya Eklerindeki hiçbir şey Akdeden bir Hükümetin kendi ulusal kanunları veya diğer herhangi bir Uluslararası anlaşmanın hükümleri altında uluslararası Deniz Trafiği açısından onayladığı veya gelecekte onaylayabileceği herhangi bir daha geniş kapsamlı kolaylaştırma uygulamasını engelleme olarak yorumlanmamalıdır.

2) Bu Anlaşmadaki veya Eklerindeki hiçbir şey Akdeden bir Hükümetin o Hükümet tarafından kamu ahlakını, düzenini ve güvenliğini muhafaza etmek için veya kamu sağlığını, hayvanları veya bitkileri etkileyen hastalıkların veya zararlı böceklerin girmesini veya yayılmasını önlemede gerekli olarak görülen geçici tedbirlerin uygulanmasını engelleyen olarak yorumlanmamalıdır.

3) Bu Anlaşmada açık ve net bir şekilde temin edilmeyen tüm hususlar Anlaşma tarafı Devletlerin yasalarına mevzu bahis bırakılmıştır.

Madde VI

Bu Anlaşma ve Eklerinin amaçları için:

a) “Standartlar” Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması açısından Anlaşma tarafı Devletler tarafından Anlaşmaya uygun olarak gerekli ve uygulanabilir olan tek biçim uygulama tedbirleridir;

b) “Önerilen Uygulamalar” Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması açısından Anlaşma tarafı Devletler tarafından istenilen uygulama tedbirleridir.

Madde VII

1) Bu Anlaşma Eki Anlaşma tarafı Devletler tarafından bunlardan birinin teklifi ile veya bu amaçla toplanan bir Toplantı ile değiştirilebilir.

2) Anlaşma tarafı Devletlerden herhangi birisi Teşkilatın Genel Sekreterine (bundan böyle “Genel Sekreter” olarak anılacaktır) bir taslak değişikliği sunma yolu ile Ekte değişiklik teklifinde bulunabilir.

a) Bu paragrafa uygun olarak teklif edilen her hangi bir değişiklik Teşkilatın Kolaylaştırma Komisyonu tarafından, bu Komisyonun toplantısından en az üç ay önce yayılması koşulu ile, dikkate alınır. Eğer mevcut Anlaşma tarafı Devletlerin üçte ikisi tarafından kabul edilir ve Komisyonda oy verilirse değişiklik Genel Sekreter tarafından bütün Anlaşma tarafı Devletlere beyan edilir.

b) Bu paragraf altında Ekte yapılan herhangi bir değişiklik beyanından sonra on iki ay içerisinde Anlaşma tarafı Devletlerin en az üçte birinin Genel Sekretere yazılı olarak teklifi kabul etmediklerini bildirmemeleri kaydı ile teklifin Genel Sekreter tarafından bütün Anlaşma tarafı Devletlere bildirmesinden on beş ay sonra yürürlüğe girmelidir.

c) Genel Sekreter (b) alt paragrafı altında alınan bütün tebliğleri ve yürürlüğe girme tarihini bütün Anlaşma tarafı Devletlere bildirmelidir.

d) Değişikliği kabul etmeyen Anlaşma tarafı Devletler ilgili değişiklik ile yükümlü değildir ancak bu Anlaşmanın VIII. maddesi ile tayin edilen prosedürleri takip etmelidir.

3) Ekteki değişiklikleri dikkate almak için Anlaşma tarafı Devletlerin toplantısı bu Hükümetlerin en az üçte birinin talebi üzerine Genel Sekreter tarafından toplanır. Böyle bir toplantıda mevcut Anlaşma tarafı Devletlerin üçte iki çoğunluğu ve oylama ile kabul edilen bütün değişiklikler Genel Sekreterin kabul edilen değişikliği Anlaşma tarafı Devletlere bildirmesi tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girmelidir.

4) Genel Sekreter bu madde altındaki bütün değişikliklerin kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi hususunda bütün imza sahibi Hükümetleri seri bir şekilde haberdar etmelidir.

Madde VIII*

1) Herhangi bir Standart ile kendi formalite, vesaik gerekleri ve prosedürlerindeki bununla tam bir mutabakata getirme ile buna uymasını uygulanamaz veya özel sebeplerden dolayı bu Standarttan farklı olan formalite, vesaik gerekleri ve prosedürlerini kabul etmeyi gerekli sayan her hangi bir Akdeden Hükümet aynı zamanda Genel Sekreteri de bilgilendirmeli ve kendi uygulaması ile bu Standart arasındaki farklılıklar hususunda onu bilgilendirmelidir. Bu gibi tebliğler ilgili Hükümet için bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra veya bu gibi formalite, vesaik gerekleri ve prosedürlerinin kabul edilmesinden sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde yapılmalıdır.

2) Bir Standartta yapılan değişiklik veya yeni kabul edilen bir Standart durumunda böyle her hangi bir farklılık Akdeden Hükümet tarafından değiştirilmiş veya yeni kabul edilmiş Standardın yürürlüğe girmesinden veya bu çeşit farklı formalite, vesaik gerekleri ve prosedürlerinin benimsenmesinden sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde Genel Sekretere tebliğ edilmelidir ve formalite, vesaik gerekleri ve prosedürlerin değiştirilen veya yeni kabul edilen Standarda tam mutabakat için önerilen faaliyetin işaretini içerebilir.

3) Anlaşma tarafı Devletler kendi formalite, vesaik gerekleri ve prosedürlerini Önerilen Uygulamalara mümkün mertebe uygun hale getirmeye teşvik edilmişlerdir. Akdeden her hangi bir Hükümet kendi formalite, vesaik gerekleri ve prosedürlerini her hangi bir Önerilen Uygulamaya uygun hale getirir getirmez bunu Genel Sekretere tebliğ etmelidir.

4) Genel Sekreter bu maddenin önceki paragraflarına uygun olarak kendisine yapılan tebliğleri Anlaşma tarafı Devletlere bildirmelidir.

Madde IX

Genel Sekreter Anlaşma tarafı Devletlerin üçte birinden az olmamak kaydı ile gelen talebe istinaden bu Anlaşmanın düzeltilmesi veya değişikliği için Anlaşma tarafı Devletleri toplantıya çağırır. Herhangi bir düzeltme veya değişiklik Toplantının üçte iki oy çoğunluğu ile kabul edilir ve bundan sonra Genel Sekreter tarafından tüm Anlaşma tarafı Devletlere kabul için ilan edilir ve beyan edilir. Düzeltme veya değişikliğin Anlaşma tarafı Devletlerin üçte ikisi tarafından kabul edilmesinden bir sene sonra her bir düzeltme veya değişiklik tüm Anlaşma tarafı Devletler için yürürlüğe girer ancak düzeltme veya değişikliğin yürürlüğe girmesinden evvel bunları kabul etmediklerini bildiren hükümetler hariç tutulur. Toplantı bunun kabul edilmesi esnasında üçte iki oy çoğunluğu ile bir düzeltme veya değişikliğin şu şekilde bir içeriğe sahip olduğuna karar verebilir; böyle bir beyanda bulunan ve düzeltme veya değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra bir sene içerisinde düzeltme veya değişikliği kabul etmeyen herhangi bir Akdeden Hükümetin bu sürenin bitimi üzerine Anlaşmaya Taraflığını tehir edebilir.

Madde X

1) Bu Anlaşma bu günün tarihinden başlamak üzere altı ay süre ile imzaya ve daha sonra da anlaşmaya katılım için açık tutulacaktır.

2) Birleşmiş Milletlere Üye Ülkelerin Hükümetleri veya herhangi bir uzman acente veya Uluslararası Atom Enerjisi Mümessilliği veya Uluslararası Adalet Mahkemesi Kanununa Taraflar bu Anlaşmaya şu şekilde taraf olabilirler:

a) Kabul edilme koşulu olmaksızın imza,

b) Kabul edilme koşulu ile imza. Bunun hemen ardından kabul edilme veya

c) Katılma gelir.

Kabul veya katılım Genel Sekreter ile bir mukavele rehini tarafından gerçekleştirilmelidir.

3) Bu maddenin ikinci paragrafı altında hak verilmeyen herhangi bir Devletin Hükümeti Genel Sekreter vasıtası ile Taraf olma amacı ile baş vuruda bulunabilir ve 2. paragraf gereğince bir Taraf olarak girmesine izin verilir ancak baş vurusunun Ortak Üyelerden ayrı olarak Teşkilat Üyelerinin üçte ikisi tarafından onaylanmış olması şartı bulunmaktadır.

Madde XI

Bu Anlaşma en az on Devletin Hükümeti ya kabul edilme koşulu ile imza ettikten yada kabul veya katılım mukavele rehinine sahip olduktan 60 gün sonra yürürlüğe girer. Sonradan kabul eden veya onaylayan bir Hükümet için kabul veya katılım mukavele rehininden 60 gün sonra yürürlüğe girer.


Madde XII

Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden üç yıl sonra Akdeden bir Hükümet açısından, bu Hükümet Genel Sekretere hitaben yazılı olarak tebliğ ile bunu kınayabilir ki Genel Sekreter böyle bir tebliğin alınış tarihini ve içeriğini tüm Anlaşma tarafı Devletlere bildirecektir. Böyle bir kınama Genel Sekreter tarafından teslim alınmasından sonra tebliğde belirtilebileceği üzere bir yıl veya daha uzun bir süre sonuç alır.

Madde XIII

(1) (a) Bir bölge için idareci otorite olmaları durumunda Birleşmiş Milletler veya bir bölgenin Uluslararası ilişkilerinden sorumlu bulunan herhangi bir Akdeden Hükümet böyle bir bölge ile mümkün olan en kısa süre içerisinde bu anlaşmayı bu bölgeye sunmak üzere görüş alış verişinde bulunmalıdır ve herhangi bir zamanda da Genel Sekretere yazılı olarak tebliğ etme kaydı ile bu Anlaşmanın ilgili bölgeye sunulduğunu deklare etmelidir.

b) Bu Anlaşma tebliğin alınması tarihinden veya tebliğde belirtilebilecek başka bir tarihten başlayarak bu bakımdan ismi verilen bölgeye sunulur.

c) Bu Anlaşmanın VIII. maddesi hükümleri bu maddeye uygun olarak Anlaşmanın sunulduğu bir bölgeye uygulanır, bu amaçla “kendi formalite, vesaik gerekleri veya prosedürleri” ifadesi bu bölge içindeki hükümleri de içerir.

d) Bu Anlaşma bu bağlamda yapılan bir tebliğin Genel Sekreter tarafından alınmasından veya bu bakımdan belirtilmiş daha geç bir tarihten bir yıl sonra bir bölgeye sunulması durmalıdır.

(2) Genel Sekreter bu maddenin 1. paragrafı altındaki bir bölgeye bu Anlaşmanın sunulmasını bütün Anlaşma tarafı Devletlere her bir durumda Anlaşmanın sunulmaya başlandığı tarihi de belirterek bildirmelidir.

Madde XIV

Genel Sekreter tüm imza sahibi Hükümetleri, tüm Anlaşma tarafı Devletleri ve tüm Teşkilat Üyelerini şu hususlarda bilgilendirmelidir:

(a) Bu Anlaşmaya ilave edilen imzalar ve bunların tarihleri;

(b) Kabul ve katılım mukavele rehininin her ikisinin de rehin tarihleri;

(c) Anlaşmanın XI. maddeye uygun olarak yürürlüğe girme tarihi;

(d) XII ve XIII. Maddelere uygun olarak alınan tebliğler ve bunların tarihleri;

(e) VII veya IX. maddeler altında bir toplantı yapılması.

Madde XV

Bu Anlaşma ve Eki imza sahibi Hükümetlere ve katılan Hükümetlere onaylanan kopyalarını iletecek olan Genel Sekretere bırakılmalıdır. Bu Anlaşma yürürlüğe girer girmez Genel Sekreter tarafından Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesinin 102. maddesine uygun olarak tescil edilmelidir.

Madde XVI

Bu Anlaşma ve Eki her iki metin de eşit derecede orijinal olmak olarak İngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanacaktır. Resmi tercümeler imzalı orijinalleri ile bırakılarak Rusça ve İspanyolca dillerinde hazırlanacaktır.Bu maksat ile kendi şahsi Hükümetleri tarafından tam olarak yetkilendirilmiş aşağıda imzaları bulunanların şahitliği ile bu Anlaşma* imzalanmıştır.

Dokuz Nisan 1965 yılında Londra’da yapılmıştır.

EK

Bölüm 1 – Tanımlar ve genel hükümler

A. Tanımlar

Bu Ekin hükümleri için aşağıda verilen anlamlar listelenen terimlere bağlanmalıdır:

Kargo. Bir mal, eşya, ticaret eşyası ve posta, gemi stoku, geminin yedek parçaları, gemi mühimmatı, mürettebatın kişisel eşyaları ve yolcuların yanlarında getirdikleri dışında kalan bir gemide taşınan her çeşit madde.

Mürettebat eşyaları. Mürettebata ait olan ve gemide taşınan kıyafet, günlük kullanım eşyaları ve parayı da içerebilecek diğerler eşyalar.

Mürettebat Üyesi. Bir seyahat esnasında geminin çalışma veya servisinde aslında bordadaki işler için görevlendirilmiş ve mürettebat listesine dahil edilmiş bütün şahıslar.

Gezinti Gemisi. Bir veya daha fazla limanda kısa süreli tarifeleri olan turist ziyaretleri yapmak amacı ile Grup programına katılmış yolcuları taşıyan ve içinde yer sağlayan Uluslararası seyahat gemisi ve normal olarak seyahat esnasında

a) diğer herhangi bir yolcuyu gemiye almayan ya da karaya çıkarmayan

b) kargo almayan ya da indirmeyen bir gemidir.

Vesika. Bilgi girişleri olan bilgi taşıyıcı.

Bilgi taşıyıcı. Bilgi giriş kayıtlarını taşıma amacı ile orta boyda tasarlanmıştır.

Posta. Posta ile ilgili idarelere teslim edilmek üzere sunulan yazışmalar ve diğer nesneler.

Aktarmalı yolcu. Seyahatine gemi veya başka nakil vasıtaları ile başka bir ülkeye devam etme maksadı ile yabancı bir ülkeden gemi ile gelen bir yolcu.

Yolcuların yanlarında getirdikleri bagaj. Bir yolcu için yolcu ile aynı gemide taşınan yolcunun kendi şahsi egemenliğinde olsun veya olmasın nakliye sözleşmesi veya diğer benzeri bir anlaşma altında taşınmayan parayı da içerebilen mal.

Kamu yetkilileri. Bir Ülkedeki o Ülkenin bu Ekin içerdiği Standartlar ve Önerilen Uygulamaların herhangi bir yönü ile ilişkili kanun ve tüzüklerinin uygulanması ve yürütülmesinden sorumlu bulunan acenteler veya görevlilerdir.

Gemi sahibi. Bir gemi sahibi veya işleten kimse. Bu kişi gemi sahibi veya operatör lehine hareket eden bir kişi, kuruluş veya tüzel kişi olabilir.

Gemi mühimmatı. Gemi yedek parçaları dışında kalan çıkarılabilir olan fakat tüketilir nitelikte olmayan gemi bordasında kullanılan parçalardır. Bunlar can kurtaran sandalları, can kurtarma aletleri, mobilya, gemi takımları ve benzeri parçalar gibi aksesuarları da içerir.

Gemi yedek parçaları. Taşındıkları gemi ile birleşmek üzere tamir veya değişim parçaları.

Gemi Stoku. Gemide kullanılmak üzere tüketilebilir maddeleri, yolculara ve mürettebata satılmak üzere taşınan maddeler, yakıt ve yağ gibi maddeleri içeren fakat gemi teçhizatı ve gemi yedek parçaları dışındaki yük.

Sahile bırakma. Belli coğrafik ve zaman sınırlamaları içerisinde geminin limanda kaldığı esnada mürettebat için karada bulunma izini, Kamu yetkilileri tarafından karar verilir.

Geliş tarihi. Demirleyerek veya rıhtımda, bir limanda geminin dinlenmek üzere geldiği tarih.

B. Genel hükümler

Anlaşmanın V. maddesi 2. paragrafına bağlı olarak bu Ek hükümleri kamu yetkililerinin uygun tedbirler almalarını engellememelidir. Bu tedbirler; şüphe uyandıran sahtekarlık durumlarında veya kamu düzenine, kamu güvenliğine veya kamu sağlığına ciddi tehlikeler teşkil eden özel sorunlar, mesela deniz trafiğinin güvenliğine karşı kanunsuz eylemler ve narkotik ve psikolojik tedavilerde kullanılan ilaçların yasadışı ticareti ile ilgilenirken gerekli olabilecek daha fazla bilgi talebi veya hayvanları veya bitkileri etkileyen hastalık veya böceklerin girişini veya yayılmasını önlemek gibi durumları da içerir.

1.1 Standart. Kamu yetkilileri her durumda sadece önemli bilgileri talep etmelidir ve madde adedini minimum seviyede tutmalıdırlar.

Ekte özel bir ayrıntılı liste sunulduğu bir durumda kamu yetkilileri önemli olarak görmedikleri bu gibi ayrıntıların verilmesini istememelidirler.

1.1.1 Önerilen Uygulama. Kamu yetkilileri kolaylaştırma imalarını göz önünde bulundurmalıdırlar, veri çalışma biçimi ve transmisyon tekniklerinden kaynaklanabilir, ve bunları gemi sahipleri ve diğer tüm ilgili taraflar ile iş birliği içerisinde göz önünde bulundurmalıdırlar.

Mevcut bulunan bilgi gereksinimleri ve kontrol işlemleri kolaylaştırılmalı ve dikkat konu ile ilgili diğer bilgi sistemleri ile uyum elde edebilme istekliliğine verilmelidir.

1.2 Önerilen Uygulama. Bu Ekte ayrı olarak tavsiye ve talep edilen belli amaçlar için gerekli olan vesaik gerçeğine karşın kamu yetkilileri kullanma amaçlarının yanı sıra vesaikin tamamlanması talep edilen kişilerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak her bir durumda bir vesikaya birleştirilmek üzere bu şekilde iki veya daha fazla vesaik temin etmelidirler ki bu durumda bu uygulanabilir ve kayda değer derecede kolaylaştırma ile sonuçlanabilir.

1.3. Önerilen Uygulamalar. Anlaşma tarafı Devletler tarafından güvenlik veya narkotik kontrolü amaçları için kabul ettirilen tedbir ve prosedürler etkili olmalıdır ve mümkün olduğu durumlarda gelişmiş tekniklerden de, otomatik bilgi işlemi (ADP) de dahil olmak üzere, yararlanmalıdır. Benzeri tedbirler ve prosedürler gereksiz gecikmeleri önleyecek ve gemi ve insanları veya bordadaki malları engellemeyi minimum seviyeye indirecek şekilde yerine getirilmelidir.

BÖLÜM 2 – Geminin geliş, kalış ve hareket etmesi

Bu bölüm kamu yetkilileri tarafından gemi sahiplerinden geminin geliş, bekleme (kalış) ve hareketlerinde talep edilen formaliteler ile ilgili hükümleri içermektedir ve gemiye ait olan tescil, ölçüm, güvenlik ve diğer bağlantılı hususlar ile ilgili gemide taşınan sertifika ve diğer evrakların tahsis edilen kurumlar tarafından denetlenmesi amacı ile sunum için gerekleri engelleyici olarak kavranmamalıdır.

A. Genel

2.1. Standart.Kamu yetkilileri Anlaşmanın uygulandığı geminin geliş, bekleme ve kalkışlarında kendileri muhafaza etmek üzere bu bölümce ele alınan vesaik dışında herhangi bir vesaik istememelidir.

Mevzu bahis ve saik şunlardır:

 • Genel Beyanname
 • Kargo Beyannamesi
 • Gemi Stok Beyannamesi
 • Mürettebat Mal Beyannamesi
 • Mürettebat Listesi
 • Yolcu Listesi
 • Posta için Evrensel Posta Anlaşması altında talep edilen vesaik
 • Deniz Sağlık Beyannamesi

B. Vesaikin (Belgenin) içerik ve amaçları

2.2 Standart. Genel Beyanname kamu yetkilileri tarafından gemi ile ilgili geminin geliş ve kalkışları ile ilgili bilgi temin eden temel ve basit vesika olmalıdır.

2.2.1 Önerilen Uygulama.Genel Beyannamenin aynı formu geminin hem geliş hem de kalkışı için kabul edilmelidir.

2.2.2 Önerilen Uygulama.Genel Beyannamede kamu yetkilileri aşağıda belirtilen bilgilerden fazlasını talep etmemelidirler. Bunlar:

 • Gemi adı ve tanımı
 • Geminin uyruğu
 • Tescile ilişkin özellikler
 • Tonaja ilişkin özellikler
 • Kaptanın adı
 • Gemi acentesinin ismi ve adresi
 • Kargonun kısa tanımı
 • Mürettebat sayısı
 • Yolcu sayısı
 • Seyahatin kısaca özelliği
 • Geliş tarihi ve zamanı veya kalkış tarihi
 • Geliş veya kalkış limanı
 • Geminin limandaki pozisyonu.

2.2.3 Standart.Kamu yetkilileri ya kaptan, gemi acentesi veya kaptan tarafından yetkilendirilmiş başka bir kişi tarafından tarih atılmış ve imzalanmış ya da ilgili kamu yetkililerince kabul edilebilecek şekilde belgelendirilmiş Genel Beyannameyi kabul edeceklerdir.
2.3 Standart. Kargo Beyannamesi geliş ve kalkışta kamu yetkilileri
tarafından talep edilen kargo ile ilgili bilgi temin eden temel vesika olmalıdır. Bununla birlikte, tehlike teşkil eden kargo özellikleri de ayrı olarak talep edilebilir.
2.3.1 Önerilen Uygulama. Kargo Beyannamesinde kamu yetkilileri aşağıda belirtilen bilgilerden fazlasını talep etmemelidirler. Bunlar:

(a) gelişte

 • gemi adı ve uyruğu
 • kaptanın adı
 • hareket edilen liman
 • tutanağın hazırlandığı liman
 • işaret ve numaralar; paket sayısı ve çeşidi, malların miktarı ve tanımı
 • mevzu bahis limanda indirilecek olan kargonun konşimento numaraları
 • bordada kalan malların boşaltılacak limanı
 • konşimentolar vasıtası ile gemiye yüklenen mallar açısından yüklemenin asıl limanları

(b) kalkışta

 • gemi adı ve uyruğu
 • kaptanın adı
 • gideceği liman
 • mevzu bahis limanda yüklenen mallar açısından işaret ve numaralar; paket sayısı ve çeşidi, malların miktar ve tanımı
 • mevzu bahis limanda yüklenen kargo için konşimento numaraları

2.3.2 Standart. Bordada kalan kargo açısından kamu yetkilileri verilmek üzere önemli maddelerin bilgi özet detaylarını minimum seviyede talep etmelidir.
2.3.3 Standart. Kamu yetkilileri ya kaptan, gemi acentesi veya kaptan tarafından yetkilendirilmiş başka bir kişi tarafından tarih atılmış ve imzalanmış ya da ilgili kamu yetkililerince kabul edilebilecek şekilde belgelendirilmiş Kargo Beyannamesini kabul edeceklerdir.
2.3.4 Standart. Kamu yetkilileri Kargo Beyannamesi yerine en azından
Önerilen Uygulama 2.3.1 ve Standart 2.3.2’ye uygun olarak talep edilen ve Standart 2.3.3’e uygun olarak imzalanmış veya belgelenmiş ve tarih atılmış bilgiyi içermesi kaydı ile gemi manifestosunun kopyasını kabul eder.
2.3.4.1 Önerilen Uygulama. Standart 2.3.4’e alternatif olarak kamu yetkilileri Standart 2.3.3’e uygun olarak imzalanmış veya belgelendirilmiş veya aslının aynı olarak onaylanmış nakliye vesikasının bir kopyasını kabul edebilirler. Eğer kargo içerik ve miktarı Önerilen Uygulama 2.3.1’e ve Standart 2.3.2’ye uygun olan herhangi bir bilgiyi uygulanabilir ve temin edilebilir kılıyor ise bu gibi vesaikte görülmeyenler bir başka yerde temin edilir ve tam olarak beyan edilir.
2.3.5 Önerilen Uygulama. Kamu yetkilileri kaptana ait olan belirtilmemiş paketleri Kargo Beyannamesinden çıkarılmasına ancak bu paketlerin özelliklerinin ayrı bir şekilde belirtilmesi durumunda izin verir.
2.3 Standart. Gemi Stok Beyannamesi, geminin geliş ve hareketinde kamu yetkilileri tarafından geminin stokuna ait talep edilen bilgileri temin eden ana vesika olmalıdır.
2.4.1. Standart.Kamu yetkilileri ya kaptan veya kaptan tarafından tam olarak yetkilendirilmiş başka bir gemi görevlisi ve gemi stoku ile ilgili bilgilere sahip bulunan birisi tarafından tarih atılan ve imzalanan yada ilgili kamu yetkilisi tarafından kabul edilebilecek şekilde belgelenmiş bir Gemi Stok Beyannamesini kabul eder.
2.2. Mürettebat Mal Beyannamesi kamu yetkilileri tarafından mürettebatın özel eşyalarına ait talep ettiği bilgiyi içeren ana vesika olmalıdır. Hareket edişte talep edilemez.
2.5.1. Standart. Kamu yetkilileri ya kaptan veya kaptan tarafından tam olarak yetkilendirilmiş başka bir gemi görevlisi tarafından tarih atılan ve imzalanan yada ilgili kamu yetkilisi tarafından kabul edilebilecek şekilde belgelenmiş bir Mürettebat Mal Beyannamesini kabul eder. Kamu yetkilileri her bir mürettebat üyesinden kendi özel mallarının karşısına imzasını eğer bunu yapmaya muktedir değilse bir işaretini atmasını talep edebilir.
2.5.2. Önerilen Uygulama. Kamu yetkilileri yasaklama veya kısıtlamalara mevzu bahis olan veya gümrüğe tabi mürettebat özel eşyasının özelliklerini normal olarak talep eder.
2.6. Standart. Mürettebat Mal Beyannamesi kamu yetkililerine geminin geliş ve kalkışında mürettebatın sayı ve düzeni ile ilgili olan bilgileri temin eden ana vesaik olmalıdır.

2.6.1. Standart.Kamu yetkilileri Mürettebat Listesinde aşağıda belirtilen bilgilerden fazlasını talep etmemelidirler. Bunlar:

 • gemi adı ve uyruğu
 • soyadı
 • verilen adlar
 • uyruğu
 • imza rütbesi
 • doğum yeri ve tarihi
 • kimlik kartı türü ve sayısı
 • geliş limanı ve tarihi
 • nereden geldiği

2.6.2. Standart.Kamu yetkilileri ya kaptan veya kaptan tarafından tam olarak yetkilendirilmiş başka bir gemi görevlisi tarafından tarih atılan ve imzalanan yada ilgili kamu yetkilisi tarafından kabul edilebilecek şekilde belgelenmiş bir Mürettebat Listesini kabul eder.
2.6.3. Standart. Kamu yetkilileri normal olarak tarifeli bir programda hizmet veren bir geminin her bir uğramasında en az 14 gün içinde aynı limana uğraması ve mürettebatta herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, ilgili kurumlara kabul edilebilecek bir şekilde “Değişiklik Yoktur” ifadesinin sunulması ile, bir Mürettebat Listesi talep etmez.
2.6.4. Önerilen Uygulama.2.6.3 standardında belirtilen koşullar altında ancak mürettebatta ufak değişiklikler olması durumunda kamu yetkilileri normal olarak yeni bir liste talep etmez, tam bir mürettebat listesi sunulacaktır ancak mevcut bulunan Mürettebat listesi değişiklikler belirtilmiş şekilde kabul edilir.
2.7. Standart. Yolcu Listesi geminin gelişi ve kalkışı esnasında kamu kurumları tarafından yolculara ait bilgileri temin eden ana vesika olmalıdır.
2.7.1. Önerilen Uygulama.Kamu yetkilileri komşu ülkeler arasındaki kısa deniz seyahatlerinde veya birleştirilmiş deniz/demiryolu hizmetlerinde Yolcu Listesi talep etmemelidir.
2.7.2. Önerilen Uygulama.Kamu yetkilileri Yolcu Listesi yanı sıra bu listelerde adı görünen yolcular açısından gemiye bindirme veya gemiden indirme kartlarını talep etmezler. Bununla birlikte, kamu yetkililerinin kamu sağlığına önemli derecede tehlike teşkil eden özel bir sorunla karşılaştıkları durumda Uluslararası gezide bulunan bir kişiden gelişte yazılı olarak gideceği yerin adresi talep edilebilir.
2.7.3. Önerilen Uygulama. Kamu yetkilileri Yolcu Listesinde aşağıda belirtilen bilgilerden daha fazlasını talep etmemelidir. Bunlar:

 • Gemi adı ve uyruğu
 • Soyadı
 • Verilen adlar
 • Uyruğu
 • Doğum tarihi
 • Doğum yeri
 • Biniş liman
 • İnme limanı
 • Geminin geliş limanı ve tarihi

2.7.4. Önerilen Uygulama. Kendi kullanımları için nakliye firmaları tarafından hazırlanan bir liste 2.7.3 Önerilen Uygulamaya uygun olarak talep edilen bilgiyi ve 2.7.5 standardına uygun olarak tarih atılmış ve imzalanmış veya belgelenmiş olması kaydıyla Yolcu Listesi yerine kabul edilmelidir.
2.7.5. Standart.Kamu yetkilileri ya kaptan veya kaptan tarafından tam olarak yetkilendirilmiş başka bir gemi görevlisi tarafından tarih atılan ve imzalanan yada ilgili kamu yetkilisi tarafından kabul edilebilecek şekilde belgelenmiş bir Yolcu Listesini kabul eder.
2.7.6. Standart. Kamu yetkilileri gelişte gemi sahiplerinin bordada tespit edilen kaçak yolcunun varlığından kendilerini bilgilendirmelerini sağlamalıdırlar.
2.7.6.1. Önerilen Uygulama. Kaçak kişinin yeterli vesaike sahip olmaması durumunda kamu yetkilileri uygulanabilir ve bir bakıma ulusal yasa ve güvenlik gereksinimleri ile uyuşabilir olması durumunda kaçağa ait bir resmi ve diğer önemli bilgileri içeren bir açıklayıcı bir mektup hazırlar. Kaçak kişinin herhangi bir taşıma aracı vasıtası ile asıl limana dönüşüne yetki veren ve kurumlar tarafından kabul ettirilen diğer koşulları açıklayan mektup kaçak kişinin çıkarılmasından sorumlu olan gemi sahibine veya operatöre teslim edilmelidir. Bu mektup kurumlar tarafından aktarma noktalarında ve asıl gemiye binme noktalarında talep edilen bilgileri içerecektir.Not: Bu tavsiye, kamu yetkililerini kaçak hakkında muhtemel kovuşturma ve/veya sınır dışı etme için daha fazla araştırma yapmalarını engelleme amaçlı değildir. Ayrıca bu tavsiyede bulunan hiçbir şey mültecinin atılması veya dönmesi ile ilgili yasaklama ile ilgili olan 28 Temmuz 1951 tarihli Mülteci Statüsü ile ilgili Birleşmiş Milletler Anlaşması hükümleri ile çelişen olarak anlamlandırılmamalıdır.
2.8. Standart. Kamu yetkilileri geminin geliş ve kalkışlarında posta açısından Evrensel Posta Anlaşması ile Önerilenlerin dışında herhangi bir yazılı beyan talep etmemelidir.
2.9. Standart. Deniz Sağlık Beyannamesi liman sağlık kurumları tarafından geminin seyri ve limana gelişi esnasında bordadaki sağlık durumu ile ilgili talep edilen bilgileri temin eden ana vesika olmalıdır.

C. Gelişte talep edilen vesaik

2.10. Standart. Bir geminin limana gelişi açısından kamu yetkilileri aşağıda belirtilenlerden fazlasını talep etmemelidir. Bunlar:

 • Genel Beyannamenin 5 kopyası
 • Kargo Beyannamesinin 4 kopyası
 • Gemi Stok Beyannamesinin 4 kopyası
 • Mürettebat Mal Beyannamesinin 2 kopyası
 • Mürettebat Listesinin 4 kopyası
 • Yolcu Listesinin 4 kopyası
 • Deniz Sağlık Beyannamesinin 1 kopyası

D. Hareket etme sırasında talep edilen vesaik

2.11. Standart. Bir geminin limandan hareketi açısından kamu yetkilileri aşağıda belirtilenlerden fazlasını talep etmemelidir. Bunlar:

 • Genel Beyannamesinin 5 kopyası
 • Kargo Beyannamesinin 4 kopyası
 • Gemi Stok Beyannamesinin 3 kopyası
 • Mürettebat Listesinin 2 kopyası
 • Yolcu Listesinin 2 kopyası

2.11.1 Standart. Limana gelişte beyana mevzu bahis olan ve bordada kalan kargo açısından limandan kalkışta yeni bir Kargo Beyannamesi talep edilmemelidir.
2.11.2 Önerilen Uygulama. Ne gelişte beyana mevzu bahis olan gemi stoku ne de limanda yüklenen ve o limanda sunulan bir başka gümrük vesikası tarafından kapsanılan stok açısından kalkışta ayrı bir Gemi Stok Beyannamesi talep edilmemelidir.
2.11.3 Standart. Kamu yetkililerinin kalkışında gemi mürettebatı hakkında bilgi talep etmeleri durumunda gelişte sunulan Mürettebat Listesinin bir kopyası eğer tekrar imzalanır ve mürettebat sayısında ve düzeninde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtilir ve onaylanırsa veya herhangi başka bir değişiklik olmadığı belirtilirse kabul edilir.
E. Kargo, yolcu, mürettebat ve bagajın gümrük İşlemlerini kolaylaştırmak için tedbirler

2.12 Önerilen Uygulama. Kamu yetkilileri gemi sahipleri ve liman kurumları ile işbirliği yaparak liman süresinin minimumda muhafaza edeceği uygun tedbirleri sonuna dek alarak tatmin edici liman trafik akış düzenlemelerini sağlar ve gemiye bindirme ve gemiden indirme, yükleme ve boşaltma, hizmet ve benzeri ve bunlarla ilgili güvenlik tedbirlerini de içeren geminin geliş ve kalkışı ile bağlantılı tüm prosedürleri sık sık gözden geçirmek durumundadır. Aynı zamanda gemi çalışma alanında mümkün mertebe uygulanabilecek şekilde kargo gemilerinin ve yüklerinin girişini ve gümrüklenmesini sağlayacak düzenlemeleri de yapmak durumundadırlar.
2.12.1 Önerilen Uygulama. Kamu yetkilileri gemi sahipleri ve liman kurumları ile işbirliği yaparak uygun tedbirleri sonuna dek alarak tatmin edici liman trafik akış düzenlemeleri sağlanır ki böylece kargo idare etme ve gümrük prosedürleri düzgün ve karışık olmayacaktır. Bu düzenlemeler geminin boşaltma ve gümrükleme ve depolama ve eğer talep edilir ise kargonun yeniden gönderilmesi için rıhtıma yaklaştığı andan başlayarak tüm safhaları kapsamalıdır. Kargo deposu ve rıhtım alanına yakın bir yere kurulmuş gümrük alanı arasında uygun ve direk geçiş bulunmalıdır ve eğer mümkünse mekanik taşıma da mevcut olmalıdır.
2.12.2 Önerilen Uygulama. Anlaşma tarafı Devletler yükleme, boşaltma ve kargo idaresi için gelinen liman sahillerinde kullanılan gemiler ile gelen özel kargo taşıma teçhizatlarının geçici kabulünü kolaylaştırmalıdırlar.
2.12.3 Önerilen Uygulama. Kamu yetkilileri kargo rıhtım ve depolarının sahiplerini ve / veya işletmecilerini hırsızlık tehlikesine mevzu bahis olan kargo için özel depo olanaklarını sağlamaları ve kargonun depolanacağı bu alanları ilerleyen nakliyat veya yerel teslimden evvel yetkisi olmayan kişilerin girişlerine karşın ya geçici ya da uzun süreli olarak korumak açısından cesaretlendirmelidirler.
2.12.4 Standart. Kamu yetkilileri, kendi şahsi kurallarına uygun olmaya mevzu bahis olarak, konteyner ve paletlerin gümrük vergileri ve diğer vergiler ile ücretleri ödemeksizin geçici ithalatlarına izin vermeli ve bunların Deniz Trafiğinde kullanımlarını kolaylaştırmalıdırlar.
2.12.5. Önerilen Uygulama. Kamu yetkilileri kendi kurallarını, 2.12.4 standardında söz edilmiştir, geçici olarak ithal edilen konteynır ve paletlerin ilgili Devlet tarafından ortaya konulan sınırlı süre içerisinde yeniden ihraç edileceği anlamında basit bir beyanın kabul edilmesini temin etmelidirler.
2.12.6. Önerilen Uygulama. Kamu yetkilileri 2.12.4 Standardı hükümleri altında kolaylaştırılmış kontrol prosedürleri ve minimum seviyede vesaik ile ithal edilen kargonun gümrüklenmesi ve / veya ihraç kargosunun yüklenmesi için geliş limanı sınırlamalarından ayrılmak üzere bir Ülkenin bölgesine giren konteynır ve paletlere izin vermelidirler.

F. Aynı Ülke İçerisindeki İki veya daha fazla Limana Art Arda Uğramalar

2.13 Önerilen Uygulama. Bir Ülke sınırlarında geminin uğradığı ilk limana gelişte gerçekleştirilen prosedürler göz önünde bulundurularak bir başka ülkenin limanına aralıklı uğrama olmaksızın ziyaret edilen ülkenin art arda uğranılan herhangi bir limanında talep edilen formalite ve vesaik minimum seviyede tutulmalıdır.

G. Vesaikin Tamamlanması

2.14 Önerilen Uygulama. Kamu yetkilileri mümkün olduğu derecede 3.7 standardı hariç olmak üzere bu Ek için temin edilen vesaik talep edilen bilginin tedarik edildiği dile bakılmaksızın kabul edilmelidir. Ancak, gerekli görmeleri durumunda kendi ülkelerinin veya Teşkilatlarının resmi dillerinden birine sözlü veya yazılı bir tercüme talebi koşulunda bulunabilirler.

2.15. Standart.Kamu yetkilileri herhangi yasal ve anlaşılabilir bir vasıta ile taşınan bilgileri, mürekkeple veya sabit kalem ile el yazısı ile yazılmış veya otomatik bilgi işlem teknikleri ile üretilmiş vesaik de dahil olmak üzere, kabul eder.

2.15.1. Standart.Kamu yetkilileri talep edilmesi durumunda el yazısı, kazılı damga, damgalanmış, sembollerle yapılmış, veya diğer mekanik veya elektronik vasıtalar tarafından yapılmış imzaları eğer böyle bir kabul etme ulusal kanunlarla çelişkili değil ise kabul ederler.

2.16. Standart. Amaçlanan geliş, boşaltma veya aktarma amaçlı gidilen bir limanın ülkesindeki kamu yetkilileri bu bölümde bahsedildiği üzere gemiye, kargosuna, yolcularına veya mürettebatına ait yasallaştırılması, doğrulanması, belgelendirilmesi amacı ile veya daha önceden yurt dışındaki kendi temsilcileri tarafından ilgilenilen herhangi bir vesika talep etmemelidir. Bu durum vize veya benzeri amaçlar ile yolcu veya mürettebatın pasaportunun veya diğer kimlik belgelerinin sunulması için talepte bulunulmasını engelleyen olarak görülmemelidir.

H. Acil tıbbi tedavi için hasta veya yaralı mürettebat üyelerini, yolcularını veya diğer şahısları karaya bırakmak amacı ile limanlara uğrayan gemiler için özel kolaylaştırma önlemleri

2.17 Standart.Gemiler limanlara sadece acil tıbbi tedavi için hasta veya yaralı mürettebat üyelerini, yolcularını veya diğer şahısları karaya bırakmak amacı ile geldiklerinde kaptan kamu yetkililerine bu niyetini bildiren mümkün olduğunca çok uyarıda bulunmalıdır ve hasta veya yaralıya ait mümkün olan bütün detayları ve kişinin kimlik ve statüsünü vermek durumundadır. Kamu yetkilileri bu hususlarda gemi sahiplerinin işbirliğini arayacaklardır.

2.18 Standart.Kamu yetkilileri mümkün olduğunda telsiz ile ancak ne koşulda olursa olsun mevcut en hızlı kanallar ile geminin gelişinden evvel hasta veya yaralı kişiyi hızlı ve muntazam bir şekilde kıyıya taşıma ve herhangi bir gecikme olmaksızın geminin temizlenmesi için gerekli olan belge ve prosedürler hakkında kaptanı bilgilendirmelidirler.

2.19 Standart.Bu maksatla limanlara uğrayan ve tekrar derhal ayrılmayı amaçlayan gemiler açısından eğer hastanın durumu veya deniz koşulları yollarda veya liman geçitleri güvenli bir boşaltmaya imkan tanımıyor ise Kamu yetkilileri limana girişte öncelik vermelidirler.

2.20 Standart.Bu maksatla limanlara uğrayan ve tekrar derhal ayrılmayı amaçlayan gemiler açısından Kamu yetkilileri normal olarak Deniz Sağlık Beyannamesi ve eğer zorunlu ise Genel Beyanname dışında 2.1 standardında belirtilen vesaiki talep etmez.

2.21 Standart. Kamu yetkililerinin Genel Beyanname talep etmeleri durumunda bu vesika 2.2.2 Önerilen Uygulamada bahsedilen bilgilerden daha fazlasını içermemelidir ve mümkün olduğu durumlarda da daha az bilgiyi içermelidir.

2.22 Standart. Karaya bırakılacak olan hasta veya yaralıyı bırakacak olan geminin gelişi ile ilgili olarak Kamu yetkililerinin kontrol tedbirlerini uygulaması durumunda acil tıbbi tedavi ve kamu sağlığının korunması için tedbirler bu kontrol tedbirlerinden üstün olmalıdır.

2.23 Standart.İlgili şahsın tedavi veya sonuçta yerini değiştirme veya yurduna geri dönmesi masrafları açısından garanti veya söz talep edilmesi durumlarında bu garanti veya sözlerin alınması esnasında acil tıbbi tedavinin verilmemesi veya geciktirilmesi söz konusu değildir.

2.24 Standart.Acil tıbbi tedavi ve kamu sağlığını korumak için alınan tedbirler Kamu yetkililerinin karaya çıkarılacak olan hasta veya yaralı kişiye uygulayabilecekleri herhangi bir kontrol tedbirine göre öncelik taşımalıdır.

Bölüm 3 – Şahısların geliş ve ayrılışı

Bu bölüm Kamu yetkilileri tarafından mürettebat ve yolculardan geminin geliş ve kalkışında talep edilen formaliteler ile ilgili hükümleri içermektedir.

A. Geliş ve ayrılış şartları ve prosedürleri

3.1.Standart. Geminin geliş ve hareketinde tek bir yolcuya ait bilgileri Kamu yetkililerine sağlayan ana belge geçerli bir pasaport olmalıdır.

3.1.1 Önerilen Uygulama. Anlaşma tarafı Devletler mümkün olduğu derece ikili veya çoklu anlaşmalar ile pasaport yerine resmi kimlik belgelerini kabul etmek için anlaşmalıdırlar.

3.2 Önerilen Uygulama. Pasaport veya bunların yerine resmi kimlik kartlarının kabul edildiği durumlarda gemi yolcularının göç kurumları tarafından sadece geliş tarihinde bir defa ve gidiş tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere denetlenmesi hususunda Kamu yetkilileri düzenlemeler yapmalıdırlar. Buna ek olarak bu pasaport veya resmi kimlik kartları geliş ve kalkışta gümrük ve diğer formaliteler ile bağlantılı olarak doğrulama veya kimlik saptaması için tekrar gösterilmesi talep edilebilir.

3.3 Önerilen Uygulama.Kendi yerlerinde onaylanan Pasaport veya resmi kimlik belgesinin bireysel olarak sunulmasından sonra Kamu yetkilileri yolcunun bölgeye kabulü ile ilgili bir engel durumu olmaması durumunda Kamu yetkilileri bu gibi dokümanları ek bir kontrol amacı ile ellerinde tutmak yerine derhal sahiplerine iade etmelidirler.

3.4 Önerilen Uygulama. Kamu yetkilileri kendi lehlerine gemiye binen veya gemiden inen yolculardan veya gemi sahiplerinden bu Ek için verilen herhangi bir belgeyi tamamlamak için gerekli olanlar dışında ek olarak yazılı bir bilgi veya daha önceden kendi pasaportlarında veya resmi kimlik belgelerinde sunulan bilgileri tekrarlayan herhangi bir bilgi talebinde bulunmamalıdırlar.

3.5 Önerilen Uygulama. Gemiye binen veya gemiden inen yolculardan bu Ek için verilen herhangi bir belgeyi tamamlamak için gerekli olanlar dışında ek olarak yazılı bir bilgi talebinde bulunan Kamu yetkilileri 3.6. Önerilen Uygulamada (gemiye binme/gemiden inme kartı) ortaya konulan yolcuların daha fazla kimlik tespiti için gereklilikleri sınırlamalıdırlar. Kamu yetkilileri yolcu tarafından tamamlandığında gemiye binme/gemiden inme kartını kabul etmelidirler ve gemi sahibi tarafından tamamlanmasını veya kontrol edilmesini talep etmemelidirler. Okunabilir durumda olan el yazısı ile yazılmış kart kabul edilmelidir ancak form blok yazı belirttiği durumlar hariçtir. Her bir yolcudan aynı anda bir veya daha fazla karbon kağıdı ile hazırlanmış kopyaları içerebilecek olan sadece gemiye binme / gemiden inme kartı talep edilmelidir.

3.6 Önerilen Uygulama. Gemiye binme / gemiden inme kartlarında Kamu yetkilileri aşağıda belirtilenlerden fazlasını istememelidir. Bunlar:

 • Soyadı
 • Adı
 • Uyruğu
 • Pasaport veya diğer resmi kimlik belgesi numarası
 • Doğum tarihi
 • Doğum yeri
 • Mesleği
 • Gemiye binme/gemiden inme limanı
 • Cinsiyeti
 • Gideceği adres
 • İmza

3.7 Standart.Gemide bulunan insanlardan kolera, sarılık veya çiçek hastalığına karşı korunma kanıtı talep edildiği durumlarda Uluslararası Sağlık Tüzüğü ile temin edilmiş formlarda Kamu yetkilileri Uluslararası Aşı veya yeniden Aşılanma Sertifikasını kabul etmelidirler.

3.8 Önerilen Uygulama. Gemide bulunan veya gemiden inen insanların tıbbi incelemesi normal olarak mevzu bahis hastalığın kuluçka dönemi içerisinde (Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtildiği üzere) karantina altına alınmış hastalık bulaştırılmış bölgeden gelen kişiler ile sınırlandırılmalıdır. Bununla birlikte ek bir tıbbi inceleme Uluslararası Sağlık Tüzüğüne uygun olarak talep edilebilir.

3.9 Önerilen Uygulama.Kamu yetkilileri normal olarak numune veya seçme yolu ile limanın içine giren yolcunun birlikte getirdiği bagajın gümrük incelemesini yerine getirir. Yolcu beraberindeki bagajın yazılı beyanı mümkün olduğunca verilmeye çalışılmalıdır.

3.9.1 Önerilen Uygulama.Mümkün olduğu durumlarda Kamu yetkilileri ayrılan yolcuların yanlarında bulunan eşyaların denetimini yapmaktan vazgeçmelidirler. Bunun sebebi uygun güvenlik tedbirlerini kabul ettirmek için muhtemel gereksinimdir.

3.9.2 Önerilen Uygulama.Ayrılan yolcuların yanında bulunan bagajların denetiminin tamamen bırakılamaması durumunda denetim numune almak veya seçme temelinde normal olarak gerçekleştirilmelidir.

3.10 Standart.Geçerli bir denizci kimlik belgesi veya pasaportu geminin geliş ve kalkışında mürettebatın kişisel üyeliği ile ilgili bilgiyi Kamu yetkililerine temin eden ana belge olmalıdır.

3.10.1 Standart.Denizci kimlik belgesinde Kamu yetkilileri aşağıda belirtilen bilgilerden fazlasını talep edemez. Bunlar;

 • Soyadı
 • Adı
 • Doğum tarihi ve yeri
 • Uyruğu
 • Fiziksel özellikleri
 • Fotoğraf
 • İmza
 • Son kullanım tarihi (eğer varsa)
 • Veren kamu yetkilisi

3.10.2 Standart.

(a) kendi gemisine katılma veya bir başka gemiye aktarma yapmak

(b) bir başka ülkede kendi gemisine katılmak veya yurduna geri dönmek üzere veya ilgili ülke kurumları tarafından onaylanmış bir başka amaç için aktarmalı geçmek amaçlarından biri için bir denizci için herhangi bir taşıma vasıtası ile bir ülkeye girmesi veya bir ülkeden ayrılmasının mümkün ise Kamu yetkilileri bu denizciden pasaport yerine belgeyi hazırlayan ülkeye taşıyan kişinin yeniden girişini kabul garanti ettiği durumda geçerli denizci kimlik belgesini kabul etmelidir.

3.10.3 Önerilen Uygulama.Kamu yetkilileri normal olarak bireysel kimlik belgesinin veya verilen Mürettebat Listesi dışındaki mürettebat üyeleri açısından denizci kimlik belgesine ek bilgi sunumunu talep edemez.

B. Kargonun, Yolcunun, Mürettebatın ve Bagajın Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması için Tedbirler

3.11 Önerilen Uygulama.Kamu yetkilileri gemi sahipleri ve liman kurumları ile işbirliği içerisinde tatmin edici liman trafik akış düzenlemelerinin sağlanabilmesi için sonuna kadar uygun tedbirleri almaları gerekir, ki böylece yolcu, mürettebat ve bagaj hızlı bir şekilde boşaltılabilir, yeterli personel temin etmeli ve yeterli tesisatın temin edilmesini sağlamalı, bagajın yüklenmesi, indirilmesi ve taşınması (mekanik sistemlerin kullanımı da dahil) düzenlemelerine ve yolcu gecikmelerinin sık sık yer aldığı noktalara özel dikkat verilmelidir. Mümkün olduğu durumda gemi ve yolcu ve mürettebat kontrolünün yapılacağı nokta arasındaki korunak altındaki geçit için düzenlemeler yapılmalıdır. Benzeri düzenlemeler ve tesisat fazla tehdit durumları esnasında artırılmış güvenlik tedbirlerini karşılayacak şekilde sabit ve genişlemeye muktedir olmalıdır.

3.11.1 Önerilen Uygulama. Kamu yetkilileri:

a) gemi sahipleri ve liman kurumları ile işbirliği içinde uygun düzenlemeleri takdim etmelidirler. Mesela;

i) yolcu ve bagajların bireysel veya sürekli ilerleme metodu

ii) alınabileceği bir alana yerleştirilir yerleştirilmez yolculara kendi kontrol edilmiş bagajlarını teşhis etme ve almalarına imkan sağlayan bir sistem

iii) yaşlı ve sakat yolcuların gereksinimlerini karşılamak üzere mevcut kolaylık ve hizmetlerin sağlanması

b) liman yetkililerinin gerekli tüm tedbirleri almasını sağlamak, böylece;

i) Yolcu ve bagajların yerel nakliyeye gidişini ve buradan çıkışını kolay ve hızlı girişi sağlanır;

ii) Eğer idari amaçlardan dolayı mürettebatlardan bina ve müştemilat tutanakları talep edilirse bunlar kolayca elde edilebilir ve uygulanabilir derecede birbirine yakın olmalıdır.

3.11.2 Önerilen Uygulama.Nakliyede gerekli olan tüm bilgilerin sağlanması için tedbirler alınmalı ve duyma veya görme rahatsızlığı olan yolcular için güvenlik mevcut olmalıdır.

3.1.3 Önerilen Uygulama.Terminal binasına çıkarılmış veya buradan alınacak yaşlı ve sakat yolcular için ana girişe mümkün olduğunca yakın bir yere bu kişiler için tahsis edilmiş noktalar kurulmalıdır. Buralar uygun işaretler ile görünür bir şekilde işaretlenmelidir. Giriş yolları engellerden uzak olmalıdır.

3.11.4 Önerilen Uygulama.Kamu servislerine girişin sınırlandırıldığı durumlarda geçerli ve planlanmış servislerin uyarlanması veya hareketleri sınırlı olan yolcular için özel düzenlemeler temin etme vasıtasıyla toplu taşıma hizmetleri ulaşılabilir ve makul fiyatlarla düzenlenmesi için her türlü çaba sarf edilmelidir.

3.11.5 Önerilen Uygulama. Yaşlı ve sakat yolcuların gemiye biniş ve gemiden inişlerini güvenli bir şekilde sağlayacak olan terminal ve gemilerde uygun kolaylık koşulları sağlanmalıdır.

3.12 Standart. Kamu yetkilileri gemi sahiplerinden yolcu ve mürettebat için geliş prosedürlerinin kolaylaştırılmasına yardımcı olacak bütün uygun tedbirleri gemi personelinin almasını temin etmesini talep eder.

a) İlgili Kamu yetkililerini bir mesaj ile en yakın tahmini varış süresi bunu takiben de süre hususunda herhangi bir değişiklik olup olmadığı hakkında bilgilendirmek ve incelemek gereklerini etkileyebilecek olan seyahat programını belirtmek;

b) Seri bir şekilde gözden geçirilmesi için gemi belgelerinin hazır tutulması;

c) Merdiven veya diğer tahta kaplama araçlarının geminin seyri esnasında limana girme veya demirlemek için gemi donanımında sağlanması;

d) Denetleme için gerekli belgeler ile gemide bulunan kişilerin düzenli bir şekilde toplanan ve takdimi bu amaç için mürettebat üyelerinin makine odalarında ve diğer yerlerde temel görevlerini hafifletmek için düzenlemelere dikkat ederek seri denetimi sağlamak.

3.13 Önerilen Uygulama.Yolcu ve mürettebat belgelerine isimlerinin girilmesinin uygulaması soyadı veya adının öncelikli olarak yazılmasıdır. Hem anne hem de baba soy adlarının kullanılması durumunda baba soyadı öncelikli olarak yazılmalıdır. Evli bayanlarda hem eşinin hem de kendi baba soyadının kullanılması durumunda eşinin soyadı öncelikli olarak yazılmalıdır.

3.14 Standart. Kamu yetkilileri Ülkeye kabul edilmeleri açısından denetlemenin gerekli olduğu durumlarda yolcu ve mürettebatı akla yatkın bir gecikme olmaksızın denetleme için kabul etmelidirler.

3.15 Standart. Bir yolcunun sahip olduğu herhangi bir kontrol belgesinin Kamu yetkilileri tarafından yetersiz bulunması veya bu sebepten dolayı yolcunun Ülkeye kabul edilmemesi durumunda Kamu yetkilileri gemi sahiplerine bu hususta herhangi bir ceza koyamazlar.

3.15.1 Standart. Kamu yetkilileri Anlaşma tarafı Devletler tarafından talep edilen bütün kontrol belgelerinin yolcularca bulundurulduğu hususunda sonuna dek akla yatkın tedbirleri almaları hususunda gemi sahiplerini davet etmelidirler.

3.15.2. Önerilen Uygulama. Uluslararası Deniz Trafiğini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için deniz terminallerinde ve gemide kullanılmak üzere Kamu yetkilileri teşkilatın diğer uygun uluslararası teşkilatlar ile işbirliği içinde geliştirdiği veya kabul ettiği standart hale gelmiş ve büyük ölçüde uygulanabilir olan tüm nakliye çeşitlerinde ortak olan işaret ve sembolleri yerine getirmelidirler veya konu kendi yargılama yetkileri dışında geliştiği durumlarda kendi ülkelerindeki sorumlu gruplardan yerine getirmesini önerebilir.

C. Deniz seyahati veya seyahat amaçlı yolcular için tutulan gemilere kolaylıklar

3.16.1 Standart. Kamu yetkilileri seyahat gemilerine varışlarından evvel bunlardan alınan bilgiler temelinde sağlık yetkilisi gelinmesi amaçlanan liman açısından geminin gelişinin karantina altına alınabilecek bir hastalığın taşınması veya yayılması ile sonuçlanmayacağı görüşünde ise telsiz ile karantina ruhsatnamesinin kabul edilmesine izin vermelidir.

3.16.2 Standart. Seyahat gemileri için Genel Beyanname, Yolcu Listesi ve Mürettebat Listesi ancak seyahatin koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda bir ülkenin sadece ilk geliş limanında ve son kalkış limanında talep edilmelidir.

3.16.3 Standart. Seyahat gemileri için Gemi Stok Beyannamesi ve Mürettebat Mal Beyannamesi bir ülkenin sadece ilk geliş limanında talep edilmelidir.

3.16.4 Standart. Pasaport veya diğer resmi kimlik belgesi her zaman için seyahat yolcularının kendilerinde kalmalıdır.

3.16.5 Önerilen Uygulama. Eğer bir seyahat gemisi bir limanda 72 saatten daha az kalır ise ilgili Kamu yetkilileri tarafından özel koşullara karar verilmedikçe seyahat yolcularının vize almalarına gerek yoktur.

Not: Bu Önerilen Uygulamanın amacı her bir Akdeden Hükümetin bu gibi yolcuların gelişlerinde bölgeye girmeleri için izinleri olduğunu belirten bir takım formlar hazırlamaları veya kabul etmeleridir.

3.16.6 Standart.
Seyahat yolcuları Kamu yetkilileri tarafından gerçekleştirilen kontrol tedbirleri ile gereğinden fazla beklettirilemezler.

3.16.7 Standart.Genel olarak güvenlik amaçları için ve kimlik ve akla yatkınlığı kanıtlamak amaçları hariç olmak üzere seyahat yolcuları göç kontrolünden sorumlu Kamu yetkilileri tarafından kişisel incelemeye mevzu bahis değillerdir.

3.16.8 Standart. Eğer bir seyahat gemisi aynı ülke içinde farklı limanlara birden fazla art arda uğruyor ise genel olarak yolcular gelinen ilk limanda ve ayrıldıkları son limanda Kamu yetkilileri tarafından denetlenirler.

3.16.9 Önerilen Uygulama.Gemiden seri olarak inmelerini kolaylaştırmak amacı ile seyahat gemisindeki yolcuların dahili kontrolü uygulanabildiği takdirde gemiden inme yerine gelinmeden evvel bordada gerçekleştirilmelidir.

3.16.10 Önerilen Uygulama. Aynı ülke içerisinde bir limanda gemiden inen ve başka bir limanda aynı gemiye yeniden katılan seyahat yolcusu aynı limanda seyahat gemisinden inen ve binen yolculara sağlanan aynı kolaylıklarından faydalanabilmelidir.

3.16.11 Önerilen Uygulama. Deniz Sağlık Beyannamesi seyahat gemileri için gerekli olan tek sağlık kontrolü olmalıdır.

3.16.12 Standart. Gümrüksüz gemi stoku geminin limanda kaldığı süre boyunca seyahat yolcuları için gemi içinde izin verilmelidir.

3.16.13 Standart. Seyahat yolcularından yazılı gümrük beyanı talep edilemez.

3.16.14 Önerilen Uygulama. Seyahat yolcuları herhangi bir para kontrolüne mevzu bahis değildirler.

3.16.15 Standart.Gemiye binme / gemiden inme kartları seyahat yolcuları için gerekli değildir.

3.16.16 Önerilen Uygulama.Yolcu kontrolünün sadece yolcu listesine dayandırıldığı durumlar hariç olmak üzere Kamu yetkilileri Yolcu Listelerinde aşağıda verilen detayların tamamlanması yönünde ısrar edemezler. Bunlar:

 • uyruğu (sütun 6)
 • doğum tarihi ve yeri (sütun 7)
 • gemiye binilen liman (sütun 8)
 • gemiden inilen liman (sütun 9)

D. Aktarmalı yolcular için özel kolaylaştırma önlemleri

3.17.1 Standart.Geldiği yerde gemi bordasında kalan ve onunla ayrılan aktarmalı yolcular güvenlik amacı hariç olmak üzere Kamu yetkilileri tarafından rutin kontrollere mevzu bahis değildir.

3.17.2 Önerilen Uygulama.Aktarmalı bir yolcu kendi pasaportunun veya diğer kimlik belgesinin kendisinde kalmasına izin verilmelidir.

3.17.3 Önerilen Uygulama.Aktarmalı yolcudan bir gemiye binme / gemiden inme kartını doldurması talep edilmemelidir.

3.17.4 Önerilen Uygulama.Aynı limandan aynı gemi ile seyahatine devam eden aktarmalı bir yolcuya eğer isterse geminin limanda kalığı süre içerisinde normal olarak karaya çıkması için geçici izin verilmelidir.

3.17.5 Önerilen Uygulama.Aynı limandan aynı gemi ile seyahatine devam eden aktarmalı bir yolcudan ilgili Kamu yetkililerince özel koşullara karar verilmediği durumlar dışında vize talep edilmez.

3.17.6 Önerilen Uygulama. Aynı limandan aynı gemi ile seyahatine devam eden aktarmalı bir yolcudan normal olarak yazılı bir Gümrük Beyannamesi talep edilmez.

3.17.7 Önerilen Uygulama.Aynı ülke içerisinde gemiden ayrılan ve aynı gemiye bir başka limanda tekrar binen aktarmalı bir yolcu aynı limanda gemiden inen ve gemiye binen yolcu ile aynı kolaylıklardan faydalanmalıdır.

E. Bilimsel bir hizmet için kiralanmış gemilere kolaylaştırma önlemleri

3.18 Önerilen Uygulama. Bilimsel amaçlı tutulan gemi bilimsel amaçlı seyahate katılan personeli taşır. Eğer bu şekilde teşhis edilirse bu gibi personele geminin mürettebat üyelerine verilen kolaylıklar kadar uygun kolaylıklar sağlanmalıdır.

F.Uluslararası seyahatlerde görevlendirilmiş gemilerin mürettebatına ait yabancılar için daha fazla kolaylaştırma önlemleri – karaya çıkma

3.19 Standart. Yabancı mürettebata üyeleri geldikleri gemi limanda iken Kamu yetkilileri tarafından karaya çıkma izni verilmelidir. Ancak geminin gelişinde formalitelerin tamamlanmış olması ve Kamu yetkililerinin kamu sağlığı, kamu güvenliği veya kamu düzeni açısından karaya çıkmalarında bir sakınca görmemesi gereklidir.

3.19.1 Standart. Mürettebat üyelerinden karaya çıkmak için bir vize bulundurmaları talep edilmez.

3.19.2 Önerilen Uygulama. Karaya çıkmadan veya gemiye dönmeden evvel mürettebat üyeleri normal olarak kişisel denetime mevzu bahis değillerdir.

3.19.3 Standart. Mürettebat üyelerinden karaya çıkmak amacı ile özel bir izin almaları talep edilmez.

3.19.4 Önerilen Uygulama. Eğer mürettebat üyelerinden karaya çıkarken yanlarında kimlik belgelerini taşımaları talep edilirse bu belgeler 3.10 Standardında ele alınan belgelerle sınırlıdır.

Bölüm 4 – Hayvanlar ve bitkiler için sağlığa ilişkin önlemler içeren kamu sağlığı ve karantina

4.1 Standart. Uluslararası Sağlık Tüzüğüne taraf olmayan bir ülkenin Kamu yetkilileri uluslararası gemiciliğe bu Tüzükler açısından ilgili hükümleri uygulamaya çalışmalıdırlar.

4.2 Önerilen Uygulama. Kendi sağlık, coğrafi, sosyal veya ekonomik durumları ile ilgili ortak çıkarları olan Anlaşma tarafı Devletler benzeri düzenlemeler bu Tüzüklerin uygulanmasını kolaylaştıracağı zaman Uluslararası Sağlık Tüzüğünün 98. maddesine istinaden özel düzenlemelerde karara varmalıdırlar.

4.3 Önerilen Uygulama. Belli hayvan, bitki veya ürünlerin nakliyesi açısından Sağlığa ilişkin Sertifikaların veya benzeri belgelerin talep edilmesi durumunda bu sertifika ve belgeler basit olmalı ve geniş çapta halka tanıtılmış olmalıdır ve Anlaşma tarafı Devletler benzeri gereksinimlerin standartlaştırılması bakış açısı ile işbirliği yapmalıdırlar.

4.4 Önerilen Uygulama. Uygulanabilir olduğu durumlarda Kamu yetkilileri seyahat gemilerine varışlarından evvel bunlardan alınan bilgiler temelinde sağlık yetkilisi, gelinmesi amaçlanan liman açısından geminin gelişinin karantina altına alınabilecek bir hastalığın taşınması veya yayılması ile sonuçlanmayacağı görüşünde ise telsiz ile karantina ruhsatnamesinin kabul edilmesine izin vermelidir. Sağlık yetkililerine uygulanabilir olduğu derecede geminin limana girmesinden evvel gemiye girmelerine izin verilmelidir.

4.4.1 Standart. Geminin geleceği liman için Kamu yetkilileri gemide bir hastalığın anında telsiz ile rapor edilmesi için duyulan herhangi bir gereksinimi gemi sahiplerinin sağlayabilmesi için gelişte sağlık prosedürleri için gerekli özel bir tıp personelinin ve teçhizatın hazır bulunması hükümlerini kolaylaştırmak amacı ile işbirliği içinde olma yolları bulmaya çalışmalıdırlar.

4.5 Standart. Kamu yetkilileri tüm seyahat acentelerinin ve diğer ilgililerin yolculara mevcut kılınmasını sağlamak amacı ile ayrılma esnasında Uluslararası Sağlık Tüzüğüne uyan aşılama sertifika formlarının yanı sıra ilgili ülkelerin Kamu yetkilileri tarafından talep edilen aşı listelerini de olanaklı kılmak için düzenlemeler yapmalıdırlar. Kamu yetkilileri tüm aşı yapanları aynı kabulü temin etmek amacı ile Uluslararası aşı veya Yeniden Aşılanma Sertifikası formunu kullanmaları için muhtemel tüm önlemleri almalıdırlar.

4.6 Önerilen Uygulama. Kamu yetkilileri mümkün olduğunca çok olası limanda aşılanma için kolaylaştırmanın yanı sıra uluslararası aşı veya yeniden aşılanma Sertifikasının doldurulması için kolaylıklar da sağlamalıdırlar.

4.7 Standart. Kamu yetkilileri sağlığa ilişkin önlemlerin ve sağlık formalitelerinin bir an önce başlatılması, gecikmeden tamamlanması ve fark gözetmeksizin uygulanmasını temin etmelidirler.

4.8 Önerilen Uygulama. Kamu yetkilileri (yetkilileri) mümkün olduğunca çok olası limanda kamu sağlığı, hayvan ve tarımsal karantina önlemlerinin idaresi için yeterli kolaylıkları desteklemelidirler.

4.9 Standart. Mürettebat ve yolcuların acil müdahalesi için akla yatkın ve uygulanabilir olacak benzeri tıbbi kolaylıklar bir ülkede mümkün olduğunca çok olası limanda hali hazırda bulundurulmalıdır.

4.10 Standart. Kamu sağlığına önemli derecede tehlike teşkil eden acil bir durum dışında karantina altına alınabilecek bir hastalık bulaşmadığı veya bulaştığı şüphesi olmayan bir gemi diğer salgın hastalıklar açısından sağlık yetkilileri tarafından bir limana yük getirmeleri veya kargo veya stok yüklemeleri veya benzin veya su almaları engellenemez.

4.11 Önerilen Uygulama. Hayvan, hayvan ham maddesi, ham hayvan ürünleri, hayvan yiyecek malzemeleri ve karantina altına alınabilecek bitki ürünlerinin nakliyesine ilgili Ülkeler tarafından kabul edilen karantina sertifikası ile olduğunda belirtilen koşullar altında izin verilir.

Bölüm 5 – Çeşitli hükümler

A. Teminatlar (Senetler) ve diğer güvenlik formları

5.1 Önerilen Uygulama. Kamu yetkililerinin gemi sahiplerinden gümrük, göç, kamu sağlığı, tarımsal karantina veya benzeri yasalar ve bir Ülkenin tüzükleri altında sorumlulukları kapsamak üzere teminat veya diğer güvenlik formları talep etmeleri durumunda, mümkün olduğu durumlarda tek geniş kapsamlı anlaşma veya diğer güvenlik formunu kullanmalarına izin vermelidirler.

B. Belgede hatalar ve bunlara ait cezalar

5.2 Standart. Kamu yetkilileri gemiyi geciktirmeksizin bu Ekte şart koşulan belgelerdeki hataların yanlışlıkla yapıldığına ikna olduklarında, ciddi bir türde değilse, yinelenen dikkatsizliğe bağlı değilse ve kanun veya tüzükleri çiğnemek maksadı ile yapılmamışsa düzeltilmesine izin vermelidirler ancak bu hatalar belgeler tam olarak denetlenmeden fark edilmiş olması koşulu ile düzeltmeler gecikmeksizin gerçekleştirilebilir.

5.3 Standart. Bu Ekte şart koşulan gemi sahibi veya kaptanı tarafından veya bunlar adına imzalanmış veya belgelendirilmiş olan belgelerde hatalar bulunursa hataların yanlışlıkla yapıldığına, ciddi bir türde olmadığına, yinelenen dikkatsizliğe bağlı olmadığına ve kanun veya tüzükleri çiğnemek maksadı ile yapılmadığına Kamu yetkililerini ikna etme şansı verilene dek herhangi bir ceza verilmez.

C. Limanda verilen hizmetler

5.4 Önerilen Uygulama. Bir limanda kamu yetkililerinin normal hizmetleri normal çalışma saatleri süresince herhangi bir fiyat olmaksızın temin edilmelidir. Kamu yetkilileri limanda kendi hizmetleri için katı çalışma yükünün olağan süresi ile istikrarlı normal çalışma saatlerini kurmalıdırlar.

5.4.1 Standart. Akdeden Ülkeler gemilerin gelişlerinden sonra veya ayrılmaya hazır olduklarında gereksiz gecikmeleri önlemek için ve tahmini varış veya ayrılma süresi Kamu yetkililerine verilmesi koşulu ile formalitelerin tamamlanması için gerekli sürenin minimuma indirilmesi amacı ile limanlarda Kamu yetkililerinin normal hizmetlerini organize etmek için tüm uygulanabilir önlemleri almalıdırlar.

5.4.2 Standart. Sağlık yetkilisi tarafından gece veya gündüz herhangi bir vakit diliminde gerçekleştirilen herhangi bir tıbbi muayene veya bakteriyel veya bir başka ilave bir muayene için hiçbir ücret alınmaz. Eğer böyle muayene edilen bir kişinin sağlığını tahkik ve tayin etmek amacı ile talep edilirse ne karantina amacı için denetim ziyareti ancak geminin Kemirgenleri İmha Sertifikası veya Kemirgenlerin İmhasından Muafiyet Sertifikasının (Deratting veya Deratting Exemption Sertifikasının) hazırlanması için denetim hariç olmak üzere, ne de gemi ile gelen kişiye yapılan herhangi bir aşı ve buna bağlı olarak hazırlanan sertifika için herhangi bir ücret tayin edilmez. Bununla birlikte gemi veya yolcuları veya mürettebatı açısından bunlar dışında başka önlemlerin gerekli olduğu ve sağlık yetkilileri tarafından bunlar için ücret uygulandığı durumlarda bu ücretler ilgili bölgede birörnek olan tek bir tarifeye uygun olarak belirlenmeli ve ilgili kişinin uyruğuna, ikametgah yerine veya yaşadığı yere veya geminin uyruğuna, bayrağına, tesciline veya sahibine göre ayırım yapmaksızın toplanmalıdır.

5.4.3 Önerilen Uygulama.Kamu yetkililerinin hizmetleri 5.4 Önerilen Uygulamada belirtilen muntazam çalışma saatleri sağlanıyor ise bu hizmetler makul ve verilen hizmetlerin gerçek fiyatlarını aşmamak koşulu ile sağlanmalıdır.

5.5 Standart. Bir limanda trafik yoğunluğunun hak tanıması durumunda Kamu yetkilileri değer veya çeşidine bakmaksızın kargo ve bagaj formalitelerini başarı ile sonuçlandırılması için sağlanan hizmetleri temin etmelidirler.

5.6 Önerilen Uygulama. Akdeden Ülkeler düzenlemeler yapmaya çalışmalıdırlar ki böylece bir Hükümet bir başka Hükümete seyahat öncesi veya esnasında gümrük, göç, kamu sağlığı, bitki ve hayvan karantina amaçları için gemi, yolcu, mürettebat, bagaj, kargo ve belgelerin denetlenmesi için belli kolaylıklara izin verecektir ki bu faaliyetler bir sonraki Ülkeye varışta gümrüklemeyi kolaylaştıracaktır.

D. Gidilmesi amaçlanan limana tahliye edilmeyen kargo

5.7 Standart. Kargo Beyannamesinde listelenen kargonun götürülmesi amaçlanan limana tahliye edilmeyen bir kargo durumunda Kamu yetkilileri Kargo Beyannamesinin değiştirilmesine izin vermelidirler ve kargonun gerçekte gemiye yüklenmediği veya yüklenmiş ise de bir başka limanda indirildiğinin kanıtlanması durumunda herhangi bir ceza uygulanmaz.

5.8 Standart.Yanlışlıkla veya bir başka geçerli sebepten dolayı kargonun götürülmesi amaçlanan liman dışında bir başka limana tahliye edilmesi durumunda Kamu yetkilileri bu kargonun amaçlanan limana gönderilmesini kolaylaştırmalıdırlar. Bu hüküm tehlikeli, yasaklanmış veya sınırlandırılmış kargolar için geçerli değildir.

E. Gemi sahiplerinin sorumluluklarının sınırlandırılması

5.9 Standart. Kamu yetkilileri gemi sahibi ithalatçı veya ihracatçı adına hareket etmedikçe bunlardan konşimento veya bunun kopyası üzerinde benzeri kurumların kullanımı amacı ile özel bir bilgi yazmasını talep etmemelidir.

5.10 Standart. Kamu yetkilileri gemi sahipleri ithalatçı veya ihracatçı adına hareket etmedikçe ithalatçı veya ihracatçıdan kargonun gümrüklenmesi için talep edilen belgelerin sunumu veya doğruluğundan sorumlu tutamazlar.

F. Acil yardım

5.11 Standart. Kamu yetkilileri hastalık çalışması, deniz kirliliği ile savaşma veya önleme veya deniz güvenliğini, halkın güvenliği veya deniz çevresinin korunmasını sağlamak için gerekli diğer acil işlemler için tutulmuş bulunan gemilerin gelişi ve kalkışını kolaylaştırmalıdırlar.

5.12 Standart. Kamu yetkilileri mümkün olduğunca çok şahısların, kargoların, 5.11 Standardında bahsedilen durumlarla ilgilenmek üzere talep edilen teçhizat ve materyallerin girişi ve gümrüklenmesini kolaylaştırmalıdırlar.

G. Ulusal kolaylaştırma heyetleri

5.13 Önerilen Uygulama.Her bir Akdeden Ülkenin (Sözleşme Devleti), benzeri bir eylemin gerekli ve uygun olduğunu düşündükleri durumlarda bu Ekin kolaylaştırma gerekliliklerine dayandırılmış uluslararası deniz nakliyesini kolaylaştırma programını tesis etmeli ve kolaylaştırma programının hedefinin gereksiz gecikme ve engellemeleri ortadan kaldırarak gemilerin, kargonun, mürettebatların, yolcuların, postaların ve stokun hareketini kolaylaştırmak için tüm elverişli tedbirleri benimsemesi gerektiğini sağlamalıdır.

5.14 Önerilen Uygulama. Her bir Akdeden Ülkenin (Sözleşme Devleti) yönetime ait bölümler, acenteler ile liman yetkilileri, gemi sahipleri ve işletmecilerin yanı sıra uluslararası deniz trafiğinin çeşitli yönleri ile ilgilenen veya bunlardan sorumlu diğer Teşkilatlar arasında kolaylaştırma tedbirlerinin benimsenmesi ve gerçekleştirilmesinin cesaretlendirilmesi için bir uluslararası deniz nakliyesini kolaylaştırma heyeti veya benzeri bir ulusal koordinasyon kurulu oluşturmalıdır.

Not: Ulusal deniz nakliyesini kolaylaştırma heyetini veya benzeri bir ulusal koordinasyon kurulunu oluştururken Akdeden Ülkeler FAL.5/circ.2’de izah edilen durumların göz önünde bulundurmaları istenir.


TOPLANTIDA KABUL EDİLEN KARARLAR

Karar 1

Toplantının kabul edilmesinin ve Toplantıya Katılımın Cesaretlendirilmesi

ULUSLARARASI DENİZ YOLCULUĞU VE NAKLİYESİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI TOPLANTISI, 1965:

Uluslararası seyahatler için kiralanmış gemilerin varış, bekleme ve kalkışlarında prosedürlerin ve formalite ve belge gerekliliklerinin tekdüzen basitleştirilmesi ve azaltılması Deniz Trafiğinin kolaylaştırılması için oldukça arzu edilir bir durum olduğu kabul edilerek;

KARARLAR

(1) Toplantıda temsil edilen Ülkelerden mümkün olduğunca kısa zamanda Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması hususunda yapılan Toplantıyı onaylamaları rica edilmiştir;

(2) Hükümetlerarası Deniz Konsültasyon Teşkilatı kendi üyelerini ve Birleşmiş Milletler üyelerini veya uzman acentelerin üyelerini veya Uluslararası Atom Enerjisi Acentesi Üyelerini veya Uluslararası Adalet Mahkemesinin Kanun taraflarını, Teşkilat Üyeleri olmayan ve Anlaşmaya taraf olmayanları bu uluslararası kolaylaştırma tedbirlerinde kendi işbirliği isteklerini ve Anlaşmaya taraf olmaları davet edilmiştir.

(3) Mümkün olduğu ölçüde Teşkilat talep üzerine Anlaşmayı kabul etmelerini veya Anlaşmaya katılmalarını kolaylaştırma bakış açısından Anlaşmaya taraf olmayan hükümetleri bilgilendirmeli ve onlara tavsiyelerde bulunmalıdır.

Karar 2

Standartların Kabul Edilmesi

ULUSLARARASI DENİZ YOLCULUĞU VE NAKLİYESİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI TOPLANTISI, 1965:

Uluslararası Deniz Trafiğinin kolaylaştırılması hususunda yapılan Toplantı Ekinin hükümlerinin uygulanabildiği durumda Akdeden Ülkeler tarafından benimseneceği kabul edilerek;

Ek B’nin bir bölümünü oluşturan Standartların taslağı birleşme ile ulusal yasayı kolaylaştırma ile öyle bir şekilde çizildikten sonra ;

Akdeden Ülkelerin ve Hükümetlerarası Denizcilik İstişare Teşkilatı Üyelerinin dikkatlerini uygulanabildiği durumlarda Standartları kabul etme ve kendi formalite, vesaik gerekleri ve prosedürlerini bunlarla tam bir uyuma getirme arzusuna davet etme kararları.

Karar 3

Ulusal ve bölgesel heyetlerin yaratılması

ULUSLARARASI DENİZ YOLCULUĞU VE NAKLİYESİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI TOPLANTISI, 1965:

Uluslararası Deniz Trafiğinin kolaylaştırılması hususunda yapılan Anlaşmanın amaçlarını geliştirecek olan kolaylaştırma tedbirlerinin cesaretlendirilmesi için mevcut bulunan ulusal ve bölgesel heyetlerin değerini kabul ederek;

KARARLAR

1) Akdeden Ülkeleri ulusal ve bölgesel heyetleri yaratmaya teşvik etmek ki benzeri heyetler kolaylaştırma tedbirlerinin salık verilmesi, kabul edilmeleri ve ilgili Ülkelerde uygulanması cesaretlendirilmek amacı ile daha önceden mevcut değildi.

2) Bu Hükümetleri Hükümetlerarası Denizcilik İstişare Teşkilatı Genel Sekreterini benzeri heyetlerin mevcudiyetinden veya yaratılmasından haberdar etmeye davet etmek.

Karar 4

Geçici bir çalışma grubunun oluşturulması

ULUSLARARASI DENİZ YOLCULUĞU VE NAKLİYESİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI TOPLANTISI, 1965:

Uluslararası Deniz Seyahati ve Taşımacılığının Kolaylaştırılması Toplantısını topladıkları ve Anlaşmanın bir taslağını ve Ekini hazırladıkları için Hükümetlerarası Denizcilik İstişare Teşkilatına takdirleri ifade eder:

Kendi Anlaşmasının 1. maddesinde ifade edildiği üzere Teşkilatın amaçları “Milletler arasındaki işbirliği için uluslararası ticaret için kiralanmış gemilerin etkilendiği bütün teknik hususlar ile ilgili yönetime ait tüzükler ve uygulamalar arasında mekanizma temin etmek ve ayrım gözetmeksizin dünya ticareti için nakliye hizmetlerinin mevcudiyetini ilerletmek amacıyla Hükümetler tarafından uygulanan fark gözetme eylemelerini ve gereksiz kısıtlamaların kaldırılmasını cesaretlendirmek” göz önünde bulundurarak;

Toplanmasının herhangi bir tali kurulun oluşturulmasını gerekli görebileceği Hükümetlerarası Denizcilik İstişare Teşkilatı hususunda yapılan Anlaşmayı göz önünde bulundurarak;

Seyahat ve nakliyenin kolaylaştırılması ile ilgili Teşkilat toplantısının A.29 (II) ve A.63 (III) kararlarını hatırlayarak;

Teşkilattan zaman zaman geçici çalışma grupları oluşturma olasılığını göz önünde bulundurmasını talep eder. Bu çalışma grupları danışman ve öğüt veren fonksiyonları üstlenecek Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması hususunda yapılan Toplantıya taraf olan Hükümetlerin uzmanlarından oluşacak ve Anlaşma altında Genel Sekretere devir olunan görevlerin gerçekleştirilmesinde ve özellikle de yardım gerekli olduğu durumlarda Anlaşmanın Eklerine Anlaşma tarafı Devletler tarafından hazırlanacak olan değişikliklerin incelenmesinde ona yardımcı olacaklardır. Hükümetler arası ve Hükümete ait olmayan Teşkilatlardan gözlemciler Teşkilat ile danışman statüsüne sahip olarak bir geçici çalışma grubunun çalışmasına katılmaları yönünde davetiye alabilirler.

Karar 5

Kolaylaştırma hususunda gelecekte yapılacak çalışmalar

ULUSLARARASI DENİZ YOLCULUĞU VE NAKLİYESİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI TOPLANTISI, 1965:

Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Toplantısı ve bunun Ekleri göz önünde bulundurularak;

Ekte uygun hükümlerin dahil edilmesi görüşü ile belli alanlarda ek tedbirlerin alınması gerekliliği düşünülerek;

Teklif edilen Anlaşmaya taraf Hükümetlerin uzman Geçici çalışma Grubu vasıtası ile Hükümetlerarası Denizcilik İstişare Teşkilatı Genel Sekreterini uygun tedbirler alması hususunda davet etmeye yönelik kararlar:

(1) Ekte söz edilen belgelerin standardize edilmiş biçimlerinin oluşturulmasını hızlandırmak;

(2) Deniz gezintisinin dünya çapında geliştirilmesi bakış açısı ile gezinti amaçlı kiralanmış gemiler için özel kolaylıkların dikkate alınması;

(3) Aktarmalı yolculara uygulanacak olan kolaylıkların özel tedbirlerini dikkate almak ve aktarmalı yolcuları ilgilendiren formalitelerin kolaylaştırılması için hükümlerin tertip edilmesi;

(4) Bilimsel hizmetlerde geminin işleme tarzı ile ilgili arzu edilebilir kolaylık önlemlerinin göz önünde bulundurulması;

(5) Hayvan ve bitki karantinası ile bağlantılı hususlar açısından mevcut özel problemlerin göz önünde bulundurulması ve hayvan ve bitki hasatlıklarının ve böceklerinin yayılmasını önleme amacı için uluslararası işbirliğinin faydaları takdir edilerek bu problemlerin kolaylaştırma yönleri hususunda tekdüzen hükümlerin açık ve kesin bir biçimde belirtmek;

Karar 6

Uluslararası seyahat ve turizmin kolaylaştırılması

ULUSLARARASI DENİZ YOLCULUĞU VE NAKLİYESİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI TOPLANTISI, 1965:

1963 yılında Roma’da düzenlenen Uluslararası Seyahat ve Turizm hususunda Birleşmiş Milletler Toplantısı’nda kabul edilen kolaylığa ilişkin tavsiyeler takdir edilerek, bunlar tüm nakliye vasıtalarına uygulanabilir;

Bu tavsiyelerin uygulanmasının büyük ölçüde deniz seyahat ve nakliyesine yararı olabileceği göz önünde bulundurularak;

Toplantıda temsil edilen Ülkelerin dikkatlerini uluslararası seyahat için Uluslararası Seyahat ve Turizm hususunda düzenlenen Birleşmiş Milletler Toplantısı’nın Son Tutanağı’nda kapsanılan tavsiyelere çekmeye davet etmektedir;

Bu kişileri bu Toplantının kolaylaştırma hedeflerinin daha ileriye götürülmesinde uygulanabilecek belirli tavsiyelerin bulunduğu yolları göz önünde bulundurmaya davet etmektedir.


Toplantıda kabul edilen karar


Karar A.628 (15)

(19 Kasım 1987’de kabul edilmiştir)

1965 yılında Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması

Toplantısında temin edildiği üzere, değişmiş şekliyle,

otomatik bilgi işlemi (ADP)’nin uygulanması

GENEL KURUL

1965 yılında Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Toplantısının, değişmiş şekliyle, genel amaçları ve özellikle de bunun III.maddesi göz önünde bulundurularak;

Bilgi kullanımı ve gönderilmesinde otomatikleştirilmiş yöntemlerin kullanılmasından elde edilebilecek ek avantajların Kamu yetkililerinin tüm ilgili taraflar ile karşılıklı görüşmeleri ile incelenmesi düşüncesi ile;

Anlaşmanın kabul edilmesinden sonra gelen teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak;

Anlaşmanın 2. G Bölümünün 2.15 Standardı hükümleri kaydedilerek: “Kamu yetkilileri herhangi bir okunabilir veya anlaşılabilir bir vasıta tarafından taşınan, mürekkeple el yazısı ile veya sabit kalemle veya otomatik bilgi işlem teknikleri ile üretilen belgeler de dahil olmak üzere, bilgiyi kabul etmelidirler”,

Bu hükmü Anlaşmanın diğer hükümlerine uygulama yolları daha fazla açıklama gerektirdiği göz önünde bulundurularak,

1. 2.15 Standardını uygularken şunları tavsiye etmektedir;

(a) yazılı olmayan kitle iletişim araçları vasıtası ile bilgi nakletme metotlarının takdim edilmesi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir;

(b) yazılı belge talep edildiği takdirde bilginin herhangi bir otomatik bilgi işlemi (ADP) çıktısının sunulması ardından standartlaştırılmış IMO Model FAL Formlarının çizimi gelmelidir ve

(c) çizimden ötürü herhangi bir önemli sapma ilgili taraflar arasında önceki anlaşmayı gerektirir;

2. Bu kararın Uluslararası Deniz Trafiğinin kolaylaştırılması hususunda yapılan Anlaşmayı içeren,1965, değiştirilmiş şekli ile, yayıma eklenmesine karar verir.

3. A.452 (XI) kararını hükümsüz kılar.

KOLAYLAŞTIRMA GEREKLİLİKLERİ HUSUSUNDA

EK BİLGİLER
Ek 1
IMO FAL Formları
Not:
................................ sayfalar arası görülen Standartlaştırılmış Kolaylaştırma Formları (A4 boyutunda) IMO’da (Uluslararası Deniz Teşkilatı) satılmaktadır.

IMO GENEL BEYANNAMESİ
Giriş çıkış
1.
Gemi adı ve tanımı
2. Varış/ kalkış Limanı
3.Geliş/kalkış tarihi-zamanı
4. Geminin uyruğu
5. Kaptanın adı
6. Çıkış limanı / varış limanı 
7. Tescil sertifikası (Liman, tarih, sayı)
8. Gemi acentesini adı ve adresi
9. Brüt tonajı
10. Net tonaj
11. Limanda geminin pozisyonu (liman veya istasyon)
12. Seyahatin kısaca özellikleri (uğradığı önceki liman ve uğrayacağı sonraki liman, kalan kargonun nerede boşaltılacağını belirtiniz)
13. Kargonun kısa tanımı
14. Mürettebat sayısı (kaptan dahil)
15. Yolcu sayısı
16. Gözlemler
17. Kargo Beyannamesi
18. Gemi Stok Beyannamesi 
19. Mürettebat Listesi
20. Yolcu Listesi
21. Kaptan, yetkili acente veya görevli imzası
22. Mürettebat Mal Beyannamesi*
23. Deniz Sağlık Beyannamesi*
 
resmi kullanım için
* Sadece gelişte

Form 1 (devamı)

Bu form aşağıda belirtilen Ülkelerde ya IMO formu olarak ya da aynı çizime dayandırılmış ulusal bir form olarak (bazı durumlarda bildiren kişi* tarafından incelenmek üzere küçük değişiklikler veya durumlara mevzu bahistir)* kabul edilebilir.

 • ARJANTİN
 • BELÇİKA
 • BREZİLYA
 • KANADA
 • ŞİLİ
 • KÜBA
 • KIBRIS
 • EKVATOR
 • FİNLANDİYA
 • ALMANYA
 • MACARİSTAN
 • ENDONEZYA
 • İRLANDA
 • LİBERYA
 • MEKSİKA
 • HOLLANDA
 • YENİ ZELLENDA
 • NORVEÇ
 • PERU
 • POLONYA
 • SEYŞEL ADALARI
 • SİNGAPUR
 • İSVEÇ
 • TAYLAND
 • SSCB**
 • BİRLEŞİK KRALLIK (İNGİLTERE)
 • HONG KONG
 • BİRLEŞİK DEVLETLER (AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ)
 • YUGOSLAVYA

IMO KARGO BEYANNAMESİ
geliş gidiş
Sayfa No

1. Gemi Adı
2. Tutanağın yazıldığı Liman
3. Geminin Uyruğu
4. Kaptanın adı
5. Yükleme Limanı / Boşaltma Limanı
6. İşaret ve numaralar
7. Paket sayısı ve türü, malzemelerin tanımı
8. Brüt Ağırlık
9. Ebat
10. Kaptan, yetkili acente veya görevli imzası

* Aynı zamanda konşimento ile nakledilen mallar açısından asıl yükleme limanını da belirtiniz.

Form 2 (devamı)

Bu form aşağıda belirtilen Ülkelerde ya IMO formu olarak ya da aynı çizime dayandırılmış ulusal bir form olarak (bazı durumlarda bildiren kişi* tarafından incelenmek üzere küçük değişiklikler veya durumlara mevzu bahistir)* kabul edilebilir.

 • ARJANTİN
 • BREZİLYA
 • KANADA
 • ŞİLİ
 • KÜBA
 • KIBRIS
 • EKVATOR
 • FİNLANDİYA
 • FRANSA
 • ALMANYA
 • MACARİSTAN
 • İRLANDA
 • LİBERYA
 • MEKSİKA
 • YENİ ZELLENDA
 • NORVEÇ
 • İSPANYA
 • İSVEÇ
 • SSCB**
 • BİRLEŞİK KRALLIK
 • HONG KONG
 • YUGOSLAVYA

IMO GEMİ STOK BİLDİRİSİ
geliş gidiş
Sayfa No


1. Gemi adı
2. Geliş / kalkış limanı
3. Geliş / kalkış tarihi
4. Geminin uyruğu
5. Çıkış limanı / varış limanı
6. Gemideki insan sayısı
7. Kalış süresi
8. Ambar alanı
9. Parça Adı
10. Miktar
11. Resmi kullanım için
12. Kaptan, yetkili acente veya görevli imzası ve tarih


Form 3 ( devamı)

Bu form aşağıda belirtilen Ülkelerde ya IMO formu olarak ya da aynı çizime dayandırılmış ulusal bir form olarak (bazı durumlarda bildiren kişi* tarafından incelenmek üzere küçük değişiklikler veya durumlara mevzu bahistir)* kabul edilebilir.

 • ARJANTİN
 • BREZİLYA
 • KANADA
 • ŞİLİ
 • KÜBA
 • KIBRIS
 • EKVATOR
 • FİNLANDİYA
 • FRANSA
 • YUNANİSTAN
 • MACARİSTAN
 • İRLANDA
 • LİBERYA
 • MEKSİKA
 • YENİ ZELLENDA
 • NORVEÇ
 • PERU
 • POLONYA
 • SİNGAPUR
 • İSVEÇ
 • BİRLEŞİK KRALLIK
 • BİRLEŞİK DEVLETLER
 • YUGOSLAVYA

 IMO MÜRETTEBAT MAL BİLDİRİSİ

1.
Gemi adı
2. Vergiye tabi veya yasaklama veya sınırlamalara mevzu bahis mallar
3. Geminin uyruğu
4. No
5. soyadı,adı
6. Rütbe veya tayfa
7. İmza
8. Kaptan, yetkili acente veya görevli imzası ve tarih

* mesela; şaraplar, sert alkollü içkiler, sigaralar, tütünler vb.

Form 4 (devamı)

Bu form aşağıda belirtilen Ülkelerde ya IMO formu olarak ya da aynı çizime dayandırılmış ulusal bir form olarak (bazı durumlarda bildiren kişi* tarafından incelenmek üzere küçük değişiklikler veya durumlara mevzu bahistir)* kabul edilebilir.

 • ARJANTİN
 • BREZİLYA
 • KANADA
 • ŞİLİ
 • KÜBA
 • EKVATOR
 • FİNLANDİYA
 • FRANSA
 • YUNANİSTAN
 • MACARİSTAN
 • İRLANDA
 • LİBERYA
 • MEKSİKA
 • NORVEÇ
 • PERU
 • POLONYA
 • SEYŞEL ADALARI
 • İSVEÇ
 • SSCB**
 • BİRLEŞİK DEVLETLER
 • YUGOSLAVYA

IMO MÜRETTEBAT LİSTESİ
Geliş Gidiş
Sayfa No

1.
Gemi adı
2. Geliş / kalkış limanı
3. Geliş / kalkış tarihi
4. Geminin uyruğu
5. Geliş limanı
6. Kimlik belgesinincinsi ve numarası
7. No
8. Soyadı, adı
9. Rütbe veya tayfa
10 Uyruğu
11. Doğum tarihi ve yeri (denizci pasaportu)
12. Kaptan, yetkili acente veya görevli imzası ve tarihi

Form 5 (devamı)

Bu form aşağıda belirtilen Ülkelerde ya IMO formu olarak ya da aynı çizime dayandırılmış ulusal bir form olarak (bazı durumlarda bildiren kişi* tarafından incelenmek üzere küçük değişiklikler veya durumlara mevzu bahistir)* kabul edilebilir.

 • ARJANTİN
 • AVUSTRALYA
 • BELÇİKA
 • BREZİLYA
 • KANADA
 • ŞİLİ
 • KÜBA
 • EKVATOR
 • FRANSA
 • ALMANYA
 • YUNANİSTAN
 • MACARİSTAN
 • İRLANDA
 • İTALYA
 • LİBERYA
 • MEKSİKA
 • HOLLANDA
 • YENİ ZELLENDA
 • NORVEÇ
 • PERU
 • POLONYA
 • SEYŞEL ADALARI
 • İSPANYA
 • İSVEÇ
 • SSCB**
 • BİRLEŞİK KRALLIK
 • HONG KONG
 • BİRLEŞİK DEVLETLER
 • YUGOSLAVYA

IMO YOLCU LİSTESİ
Geliş Gidiş
Sayfa No.


1. Gemi adı
2. Geliş / kalkış limanı
3. Geliş / kalkış tarihi
4. Gemi uyruğu
5. Soyadı ve adı
6. Uyruğu
7. Doğum tarihi ve yeri
8. Yükleme limanı
9. Boşaltma limanı
10. Kaptan, yetkili acente veya görevli imzası ve tarih

Form 6 (devamı)

Bu form aşağıda belirtilen Ülkelerde ya IMO formu olarak ya da aynı çizime dayandırılmış ulusal bir form olarak (bazı durumlarda bildiren kişi* tarafından incelenmek üzere küçük değişiklikler veya durumlara mevzu bahistir)* kabul edilebilir.

 • ARJANTİN
 • AVUSTRALYA
 • BELÇİKA
 • BREZİLYA
 • ŞİLİ
 • KÜBA
 • EKVATOR
 • FRANSA
 • ALMANYA
 • YUNANİSTAN
 • MACARİSTAN
 • İRLANDA
 • LİBERYA
 • MEKSİKA
 • HOLLANDA
 • YENİ ZELLENDA
 • NORVEÇ
 • PERU
 • POLONYA
 • İSVEÇ
 • SSCB**
 • BİRLEŞİK KRALLIK
 • BİRLEŞİK DEVLETLER
 • YUGOSLAVYA

Ek 2

Daha Basit Nakliye İşaretleri

I. Geçmiş

1. Nakliye işaretlerinin amacı kargonun teşhis edilmesi ve gideceği yere kadar gecikme veya karışma olmaksızın seri, düzgün ve güvenli bir şekilde taşınması ve kargonun belgelerle kontrol edilmesini olanaklı kılmaktır. Bununla birlikte bazı örneklerde işaretler o kadar uzun ve detaylı olmaktadır ki paket yan tarafları bunları tutamayacak duruma gelmektedir. Paketlerin belge durumuna geldiği söylenilmektedir. Sonuç ise gereksiz maliyet, hatlar, karışıklıklar ve yükleme gecikmeleri ve yükleme işaretlerinin amaçlarından taviz verilmektedir.

2. Nakliye işaretleri ülkeler arasında ve nakliye biçimleri arasında oldukça büyük farklılıklar göstermektedir. Uluslararası ticaretin gittikçe artan yoğunluğu, çok çeşitli ve kombine nakliyenin gelişi, modern sistemlerde ve otomatik bilgi işlem kolaylıkları en iyi kullanım için benzeri bilgilerin gerçekleştirilebilmesi gereksiniminin gittikçe büyümesi ile ve gittikçe artan maliye bilinci ile nakliye işaretleri için basit ve istikrarlı standartların oluşturulabileceği açıktır.

3. Böyle bir standartlaşmanın bazı avantajları:

Düşük Maliyet. Nakliye işaretlerinden çıkarılan her bir karakter malların işaretlenmesinde, belgelerin yazılmasında, bilgilerin kopyasını çıkarmada ve bilgisayar kullanımında zamandan ve paradan kazandırır.

Daha hızlı kontrol Kargo ve belgelerin daha hızlı kontrolünü sağlar. Bu durum gemilerin daha hızlı dönüşünü ve para akışını sağlar.

Artırılmış Güvenlik Taşıma talimatları ve tehlike uyarıları için kullanılan Uluslararası bilinen sembollerin kullanımı ile artırılmış güvenlik sağlanır.

Malların sıkıntısız Teslimatı Nakliye işaretlerinin amaçları yerine getirilmiş, uzun ve karışık işaretlerden kaynaklanan gecikmeler ve diğer güçlükler önlenmiştir.


Örnekler:

Basit

Karışık nakliye işaretleri yükleme işaretleri

ASSOCIATED BUYING CORPORATION LIMITED ABC

BOMBAY INDIA 1234

KONTRAT NO.1234 BOMBAY

İTHALAT LİSANS NO. SA-100-77-35790 1/25

PAKET NO. 25 / 1

GİDECEĞİ YER: BOMBAY INDIA (Hindistan)

NET AĞIRLIK : 401 KG

BRÜT AĞIRLIK : 462 KG

EBAT : 105 CM L X 90 CM W X 62 CM H

ALICI : STANDARD TRADING CO LTD TOKYO JAPAN

BİRLEŞİK KRALLIKTA İMAL EDİLMİŞTİR.

4. Bir çok Ülkede özellikle Fransa, Alman Demokratik Cumhuriyeti, Japonya, İsveç, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Büyük Britanya Birleşik Krallığı, Kuzey İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) ve Uluslararası Kargo Teslimatı Koordinasyonu Birliği (ICHCA) gibi teşkilatlar ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen detaylı araştırmaların ardından aşağıda verilen hususları izah eden bir tavsiyenin ortaya konulmasında anlaşmaya varılmıştır:

Standart bir nakliye işareti. Paketler üzerinde işaretleme ve belgelerde belirtilmesi için.

Bilgi İşaretleri. Sadece paketler üzerinde gerekli görülen herhangi bir ek bilginin temin edilmesi için.

5. Nakliye işaretlerinin ithalatçılar tarafından ağır bir şekilde şart koşulduğunun farkına varılmıştır. Tavsiye özellikle bunlara yöneltilirken – özellikle bunların satın alma ve belge kısımları – aynı zamanda diğerlerine de işaretleme, taşıma ve belgelendirme için – mesela, ölçme ve çetele enstitülerinin yanı sıra Hükümet daireleri ve acenteler, uluslararası teşkilatlar, ticari firmalar, üreticiler, ihraç ambalaj makineleri, depo çalışanları, nakliyeciler, grupaj ve ülke iç bölgeleri gümrük depo işleticileri, rıhtım işçileri, liman yetkilileri, herhangi bir nakliye türündeki taşıyıcılar - eşit derecede sorumluluk uygulamaktadır.

II. Amaç

6. Bu Tavsiye paketler üzerinde işaretleme ve belgelerde belirtmek için basitleştirilmiş ve standardize edilmiş nakliye işaretleri formunda standart bir mal gönderme teşhis edicinin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu Tavsiyenin bir bölümü olmamasına rağmen aynı zamanda bilgi işaretlerinin kullanımı için kurallar teşkil etmeyi de amaçlamaktadır.

III. Uygulama Alanı

7. Bu Tavsiyede oluşturulan Standart Nakliye İşaretleri ilgili belgede belirtmek ve veri unsuru olarak ticarette veri değiş tokuşu için tüm nakliye çeşitleri tarafından uluslararası taşınan paketler üzerine işaretleme için kullanılmalıdır.

IV. Referanslar

8. Bu Tavsiyenin hazırlanmasında aşağıda verilen belgeler göz önünde bulundurulmuştur:

Uluslararası Ticaret Prosedürlerinin kolaylaştırılması hususunda UN/ ECE (Birleşmiş Milletler/Avrupa İktisadi Komisyonu) Çalışma Grubu, tavsiye No. 1, “Ticari Belgeler için ECE Plan Açıklaması” (Ticari Belgeler için Birleşmiş Milletler Çizelge Kılavuzu olarak arz edilmemiştir), ME/TTD/73/DI.

Uluslararası Ticaret Prosedürlerinin kolaylaştırılması hususunda UN/ ECE Çalışma Grubu, tavsiye No. 8, “Ortak Giriş Referansı”, TİCARET / WP.4 / INF.50:TD / B / FAL / INF.50.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) (UNCTAD / GATT müşterek organı), “ seçme Ürünler, Paketlemeler ve Etiketlemelerin Uluslararası Standardizasyonu Referans Belgesi”, ITC / DFO / INF / 78 / Rev.2.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Karar 606, “Kargo Teşhis Formları”.

Uluslararası Kargo Taşıma Koordinasyon Birliği (ICHCA), “Genel Kargo İşaretlemesi için Tavsiyeler”.

V. Standardize Edilmiş İşaretler

Standart Nakliye İşareti

9. Bu Tavsiye Standart Nakliye İşareti oluşturur ve bilgi işaretlerinin izah eder.

10. Standart Nakliye İşareti belirtilen düzende aşağıda verilen dört unsurdan meydana gelmiştir ve hem paket hem de belge üstünde gösterilmelidir.

Örnek

(1) Baş harfler veya kısaltılmış ad ABC

(2) Referans numarası 1234

(3) Gönderilen yer Bombay

(4) Paket numarası 1/25

Bu dört unsurdan yükleme için fazla görülen bir bilgi çıkarılabilir. Aşağıda VI. bölüm daha fazla basitleştirilmiş işaretlere örnekler vermektedir.

(1) Gönderilen veya satın alanın baş harfleri veya kısaltılmış adı: CIM Anlaşmasının tüm paketler üzerinde tam adres talep ettiği Demiryolu nakliyesi dışında, bu uzlaşımsal uygulama aynı zamanda kara yolu nakliyesi için de geçerlidir, ad / adres detaylı olarak belirtilmemelidir. Not: İhracatçı ve İthalatçılar kendi aralarında tüm nakliyelerde kullanılmak üzere bir takım baş harf / kısaltmalar hususunda anlaşabilirler. Eğer kısaltma mal gönderilen / alıcı isminin kısaltılmış baş harflerin alınması şeklinde tercih edilirse teleks cevap vermede veya telgraf adresindeki kısaltma kullanılabilir.

(2) Referans Numarası: Karışıklık ve yanlış kopya olaylarını engellemek için mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Sadece mevcut bulunan en önemli numaralar, mesela satıcı ve alıcı arasında anlaşıldığı üzere yükleme veya sipariş veya fatura numaraları, gösterilmelidir. “Sipariş No.”, yıl ve tarih ekli numaralar gibi benzeri bir bilgilerden kaçınılmalıdır.

(3) Gönderilen Yer: Malların gönderildiği Liman adı veya son varış noktası (boşaltma limanı, teslimat yeri, taşıyıcı tarafından teslimat yeri) her zaman için gösterilmelidir.

Nakliye esnasında aktarmalı nakliye durumunda aynı zamanda liman veya aktarmalı nakliyeli yerinin adı da (VIA) YOLU İLE’den önce belirtilmelidir. Mesela, NEW DELHI VIA BOMBAY.

Bununla birlikte, çok çeşitli / kombine nakliyelerde sadece malların son varış noktası gösterilmelidir; bu, malları işletmecinin tercih edilen rota ile nakletmesine imkan tanır (mesela, Sidney yerine Adelaide yolu ile) ve aktarmalı yükleme yerinde nakliyenin durmasını engelleyecektir (mesela; CANBERRA VIA SYDNEY olarak işaretlenmiş mal Sidney’de gümrükleme için tutulabilir).

Örnek: ABC

1234

CANBERRA

1/25

(4) Paket Numarası: Cari ve bilindiği durumda toplam paket veya parça sayısı mesela 1/25, 2/25 ve devamı 25/25’e kadar belirtilmelidir. Bu, belgelerde “1/25” olarak, “paket numaraları 1 den 25 e kadar” anlamında. “P / No.” Gibi benzeri işaretlerin belirtilmesine gerek yoktur.

Bilgi İşaretleri

11. Bilgi işaretleri gönderilen yere teslimatı için gerekli değildir, bunlar paketler üzerinde belirtilir (Standart Nakliye İşaretlerinden açık bir şekilde ayrılmıştır) fakat belgelerde belirtmek için nakliye işaretinin bir bölümünü teşkil etmezler.

12. Brüt Ağırlık: Kilogram cinsinde belirtilir, güvenli taşıma veya (hava nakliyesi açısından) doğru istiflemeye yardımcı olacak durumda işaretlenmelidir. Standart Nakliye İşareti altında belirtilmeli fakat bundan ayrılmalıdır. Örnek, 462 kg. bilgisinin “BRÜT / NET AĞIRLIK” olarak gösterilmesine gerek yoktur.

13. Menşe Ülke veya İthalat Lisans Numarası gibi diğer detaylar: Bunlar bazı durumlarda hükümet tüzükleri tarafından talep edilebilir veya Gümrükten çekme işlemlerini kolaylaştırabilir. Malların sınıflandırılması ve yeniden dağıtılması açısından alıcının isteği üzerine detaylar da dahil edilebilir. Bununla birlikte, eğer aşırma riskini arttıracak ise paketler üzerine göndericinin adı/adresinin belirtilmesi pek tavsiye edilmemektedir. Benzeri tüm detaylar Standart Nakliye İşaretlerinden tamamen ayrılmalı ve tamamen minimum seviyede tutulmalıdır. Bunlar mümkün mertebe kısaltılarak yazılmalıdır. Mesela; İTHALAT LİSANS NUMARASI. G/G22455-17067-2 yerine IL GG22455 17067 2 olarak yazılmalıdır.

14. Paketler üzerinde Net Ağırlık ve Lineer Ebatların belirtilmesi normal olarak gerekli değildir (bu geleneksel olarak bidonlardaki veya oldukça büyük paketlerdeki kimyasal maddeler gibi benzeri maddelerde yapılmaktadır), ulusal ve uluslararası tüzükler mümkün mertebe benzeri detaylı zorunlu kılmamalıdır. Talep edildiği takdirde mesela, N401KG 105 X 90 X 62cm gibi kısaltılabilir.

Standartlaştırılmış İşaretlerde Özel notlar

15.1 Nakliye işaretleri satır başına 17 karakterden oluşan 10 satırı geçmemelidir. Bu Uluslararası Önerilen standartlara uygun olarak oluşturulan belgeler ve bilgisayar sistemleri için maksimum düzeydir.

15.2 Standart Nakliye İşareti ve Bilgi İşaretleri için sadece daktilo ve teleks araçları ile yazılan veya elektronik vasıtalar ile iletilen karakterler kullanılabilir. Bunlar A’dan Z’ye kadar harflerdir, rakamlar 0 - 9 arasıdır, boşluk karakteri ve takip eden grafik karakterler: nokta (.), kısa çizgi veya eksi (-), parantez ( ), yatık çizgi veya taksim (/) ve virgül (,). Diğer belli karakterler kontrol karakterleri olarak UN / ECE ticari bilgi alış verişi sentaks kuralları içerisinde kullanılabilir ve nakliye işaretlerinde bunlardan kaçınılmalıdır; bunlar; artı (+), iki nokta üst üste (:), kesme işareti (‘), eşittir işareti (=), soru işareti (?) ve yıldızdır (*).

15.3 Standart Nakliye İşareti veya Bilgi İşaretleri için Geometrik veya diğer figürler (mesela, baklava biçimi, üçgen, kare) kullanılmamalıdır.

15.4 Standart Nakliye İşareti birden fazla alfabe veya dilde (mesela, slav alfabesi, Arapça, Çince) talep edildiği durumda en azından bir işaret Roma alfabesinde belirtilmelidir. Diğer işaret parantez içerisinde paketin birinci veya diğer tarafında gösterilmelidir (işaretler nakledilecek beher paketin iki yanında belirtilir – bakınız VII. Bölüm). Sadece Roma alfabesi ile belirtilen işaret belgelerde gösterilmelidir. (Bu kurallar Roma alfabesinin kullanılmadığı Ülkeler arasında taşınan eşyaların üzerinde gösterilen Standart Nakliye İşaretlerine uygulanmaz).

15.5 Renkli kodlamadan – mesela yeşil çizgi veya çarpı işareti – mümkün olduğunca kaçınılmalı ve belgelerde benzeri bir kodlamaya yönelik hiçbir referans talep edilmemelidir.

VI. Değişik nakliye çeşitleri için Basitleştirilmiş İşaretleme

16. Kargo Taşıma İşaretlerinin – özellikle tehlike işaretleri – tam olarak gösterilmesi gerekirken bazı nakliye türleri için Standart Nakliye İşareti daha da basitleştirilebilir.

Serbest genel kargo Tüm nakliye çeşitlerinde V. bölüme uygun olarak tam bir biçimde belirtilmelidir.

Grupaj Kargo. Grupaj kargo yolculuğunun büyük bir kısmını bir konteynırda veya TIR römorkunda geçirmesine rağmen değişik grupaj depolarında taşıma gereklidir ve nakliyenin beher bölümü V. bölüme uygun olarak tam anlamı ile işaretlenmelidir. Eğer tek bir gönderici tarafından tahsis edilen tam konteynır veya römork bölünmüş teslimatlar için aktarma esnasında çözülür ise bütün bölümler benzeri şekilde tam olarak işaretlenmelidir.

Tam yük (mesela, bir göndericiden bir alıcıya gönderilen malları taşıyan tam konteynır yükleri (FCL), römorkla, vagonlar veya hava yolları ULD): Standart Nakliye İşareti aşağıda belirtilen şekilde basitleştirilebilir:

a) Eğer yük sadece bir takım belgeler altın toplanmış ve paketleme ve içerik her yönü ile – dökme yük, tür, cins (mesela; 50 kglık çuvallarda yulaf ezmesi veya rafine edilmiş şeker) Standart Nakliye İşareti hepsinde gerekli değildir,

b) Eğer yük birden fazla belge altında toplanmış ise (mesela, muhasebe işleri için iki fatura) veya içerikleri farklı paketleri taşıyan, belgelerle malların kontrol edilmesinde ve Gümrük veya alıcı tarafından malların teşhisi için Standart Nakliye İşaretinin sadece 2 ve 4. maddeleri gerekli olacaktır.

Örnek: 1234

1/25

17. Herhangi bir durumda Gümrük denetimi ve sınıflandırma ve yeniden dağıtım amaçları açısından paketlerin ayrıntılı bir paketleme listesi ile karşılaştırılması makul olacaktır.

18. Tehlikeli madde taşıyan konteynır ve römorkların dış yüzeyinde tehlike etiketlerini ve doğru teknik isim / içeriğin uygun nakliye adı gibi diğer zorunlu bilgileri taşıması gerekliliği de dikkate alınmalıdır. Benzeri kurallar radyoaktif materyallere uygulanır.

Hava Nakliyesi, serbest veya birleştirilmiş kargo.

19. IATA Karar 606 hava nakliyesi için nakliye işaretlerinin zorunlu ve tercihe bağlı içeriğini izah eder:

(a) Standart Nakliye İşareti. Tek bir referans olarak Konşimento No., Standart Nakliye İşaretinin 1 ve 2. maddelerinin yerlerini değiştirir (kısaltılmış isim ve Referans numarası); madde 3’ü (Gönderilen yer) kısaltmak için üç harflik IATA kodu kullanılabilir; madde 4 değişmeden kalır.

Örnek: 015-12345675

DEL

1/25

(b) Birleştirilmiş (grupaj) kargolar için Konşimento (AWB) numarası işaretlerin sonunda belirtilebilir.

(c) Bilgi İşaretleri. IATA Tüzükleri Brüt ağırlığın nakliye işareti altında gösterilebileceğini ve tam alıcı adresinin de en az bir pakette bulunması gerekliliğini belirtir.

Ortak Giriş Referansları (CAR) hususunda özel notlar

20. Ticaret, nakliyeciler ve Hükümetler tarafından Uluslararası Ticari Prosedürlerin Kolaylaştırılması hususunda UN / ECE Çalışma Grubunun 8 no.lu Tavsiyesinin dünya çapında kabul edilmesi, “Ortak Giriş Referansı (CAR”, otomatik prosedürlerin kullanım olasılığını arttırırken Nakliye İşaretlerini de daha kolaylaştırabilir.

21. CAR’ın İhracatçı veya İthalatçının alternatif bölümü Standart Nakliye şaretinin 1 ve 2. maddelerinin (Kısaltılmış isim ve Referans Numarası) yerini değiştirmek için kullanılabilir ve bir veya her iki Ülkede ADP sistemi ile birleştirebilir.

Örnek: CS1242-39185A/14 FIABC-58193Y

HELSINKI veya HELSINKI

1/25 1/25

22. Sonuç olarak malların nakliyesinin ve bilgilerin aktarım kontrolleri için eğer detaylı bir ADP istemi mevcut olsaydı ve belli eşyaların nakliyesinde ilgili ülkeler ve nakliyeciler tarafından kullanılmış olsaydı Standart Nakliye İşaretini (madde 4 – paket numarası – hariç) tamamen CAR ile değiştirmek mümkün olabilirdi.

Örnek: CS1242 - 39185A/14 FIABC – 58193Y

1/25 veya 1/25

23. İlginç bir benzetme ADP metotlarının Konteynır taşıma işletmecileri tarafından dünya çapında kargoları sadece konteynır numaraları ile kontrol ve takip amacı ile kullanımı, mesela; ABCU 2128835, ve hava yolları tarafından Konşimentolarda kullanılması, mesela; 015 – 12345675, ile yapılabilir.

VII. İşaretleme metotları

Belgelerde

24. Birleşmiş Milletler Çizelge Kılavuzu nakliye işaretlerinin girilmesi için “İşaretler ve Numaralar” başlığı altında şu şekilde bir pozisyon belirler;

Nakliye İşaretleri: Konteynır No.
Paket sayısı ve çeşidi: Malların tanımı

ABC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 
1234
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
BOMBAY
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 
1/25
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
Sadece Standart Nakliye İşareti belirtilmeli ve alıcılar belge talimatlarının (özellikle vesikalı kredilerde verilenler) Standart Nakliye İşareti’nden başka “İşaretler ve Numaralar” başlığı altında gösterilecek herhangi bir ek detayı icap etmediğini kesinleştirmelidirler. V. bölüm altındaki “Standardize edilmiş işaretler üzerine özel notlar” da bu bağlamda göz önünde bulundurulmalıdır.

Kargoda

25. Kargo işareti için anahtar kelimeler: Büyük, Koyu ve Kısa.

Standart Nakliye İşareti

(a) Paket veya palet yükünün iki tarafında ortalanarak belirtiler, sözleşmeye dayalı deniz nakliyesi ile gönderilen serbest kargo aynı zamanda üst kısımdan da işaretlenmelidir;

(b) 5 cm yüksekliğinde karakterlerle yazılmalıdır, fakat gerekli olduğunda paketlerin boyutları oranında değiştirilebilir;

(c) Tercihen nem ve sürtünmeye karşı suya dayanıklı, sabit ve kalıcı olan siyah mürekkep (veya arka alana zıt bir renk) kullanılarak işaretlenmelidir.

Not 1 – Eğer keçeli uç kullanılacak ise mürekkep su geçirmez ve sabit olmalıdır, varillerde belirtildiği gibi uygun kalemlerle. Yazı büyük, seçilebilir ve büyük harflerle yazılmalıdır.

Not 2 – Floresan renkler düşünülebilir. Kırmızı renk sadece tehlikeli maddeler için kullanılmalıdır. Bazı renkler floresan, cıva veya sodyum buğulu ışıklandırması altında arka alan ile karışabilir.

Bilgi İşaretleri Standart Nakliye İşaretinden iyice ayrılmalıdır ve küçük karakterlerle veya farklı renklerle belirtilmelidir.

İşaretleme metotları hususunda özel notlar

26. paketlenmemiş maddeler, mesela; demir eşya, metal fiş ile işaretlenmelidir, güvenli bir şekilde telle bağlanmalıdır. Kişisel etkiler için fişlere bağ kullanılabilir. Fişlerden ve etiketler üzerine bağlardan aksi takdirde kaçınılmalıdır.

Balyalar her iki taraftan da işaretlenmelidir.

Çantalar ve çuvallar materyali emen işaretleme sıvısı ile her iki taraftan da işaretlenmelidir. İçeriğin materyal vasıtası ile eleyebileceği durumlarda, kaba kendir bezi gibi, işaretleme doldurulmadan evvel yapılmalıdır.

Fıçılar baş (üst) ve yan taraflardan işaretlenmelidir; üst kısımda işaretleme için küçük bir alan mevcut olduğundan karakterlerin boyutu küçültülebilir.

Damacanalar kendinden yapışkanlı etiketler ile iki zıt taraftan işaretlenmelidir.

Şerit veya bantlarla çevrelenecek olan alanlar işaretlenmemelidir.

Eski işaretler tamamen yok edilmelidir.

Nakliye İşaretleri: Konteynır No.
Paket sayısı ve çeşidi: Malların tanımı
 

Ek 3

IMDG Kodu – Genel Önsözün Revize Edilmiş

9. Bölümü (Amdts. 25 - 89 ve 26 – 91)

9. TEHLİKELİ MADDE NAKLİYELERİNİN BELGELERİ 1,2

9.1 Tehlikeli maddelerin nakliyatı teklif edildiği durumlarda diğer kategoride bulunan mallar için gerek duyulan belgelerin aynıları bu maddeler için de hazırlanmalıdır. Bu belgelerin formları, bunlara hazırlanacak olan özellikler ve bunların gerektirdiği zorunluluklar belli nakliye çeşitlerine uygulanan uluslararası anlaşmalar ve ulusal yasalar tarafından belirlenmiştir.

9.2 Tehlikeli maddeler için nakliye evraklarında öncelikle önemli gereksinimlerden biri malların tehlikelerine bağlı önemli bilgileri içermesidir. Bu sebepten dolayı bu Kodda farklı bir şekilde muaf tutulmadıkça veya düzene sokulmadıkça tehlikeli maddelerin gönderilmesi için belge üzerinde belli temel bilgilerin dahil edilmesi gereklidir.

9.3 Nakliyesi teklif edilen her bir tehlikeli madde, materyal veya eşya gerekli olan bilgilerin temel maddeleri;

.1 Uygun nakliye adı (Bu Genel Önsözün 7.1 alt bölümüne bakınız)

.2 Malların sınıfı ve ayrılmış ise bölümü

1. sınıfa giren nesne ve maddeler için bölümün hemen ardından uyuşabilir grup ve istif düzenlemeleri gelmelidir.

Daha doğru nakledilmesi amacı ile gazlar tarafından oluşturulan tehlikeler, sınıflandırmaya tehlikelerin mümkün olan ek tüm tanımları dahil edilecek şekilde eklenmelidir. Mesela; kolay tutuşur gaz (2.1), kolay tutuşmayan gaz (2.2) veya zehirli gaz (2.3) (2. sınıf önsözünde 1.4.4.2’ye bakınız). İkincil tehlikelere sahip gazlar için “kolay tutuşur”, “oksitlenen gaz”, “zehirli” ve/veya “aşındırıcı” gibi kelimelerin uygun olduğu şekilde eklenmesi ile bu tehlikeleri belirtecek şekilde bilgi daha da arttırılmalıdır.

7. sınıf radyoaktif materyaller için daha önceden uygun nakliye adı bulunmadığı takdirde türün hemen ardından “RADYOAKTİF MATERYAL” kelimeleri gelmelidir.

.3 IMDG Kodda tehlikeli maddeler için gösterilen Birleşmiş Milletler numarası (BM numarası) (“Sınırlı sayıdaki cins/cinslerin sınırlı miktarda .....” olarak belirtilen nakliyeler için talep edilmemektedir).

.4 Birden fazla paketleme grubunun tahsis edilme olasılığını dahil eden N.O.s girişi veya diğer cinsle ilgili giriş altında taşınan bir mal için paketleme grubu.

.5 Sadece 7. sınıf radyoaktif maddeler, 7. sınıf tarif numarası.

.6 Tehlikeli madde atıklarını taşıyan taşınabilir tanklar veya dökme yük paketlemeyi dahil eden boş paketleme uygun nakliye adından önce veya sonra “BOŞ TEMİZLENMEMİŞ” veya “SON TAŞINAN – ATIK” kelimeleri yerleştirilerek belirtilmelidir.

.7 Eğer atık tehlikeli maddeler (radyoaktif atıklar hariç) elden çıkarılmak için veya elden çıkarılma işlemleri için nakliye ediliyorsa uygun yükleme adından evvel “ATIK” ibaresi bulunmalıdır.

.8 Paket sayısı ve cinsi ve tanım altında kapsanan tehlikeli madde toplam miktarı (kütle veya dökme yük olarak ve 1. sınıfa giren malların durumunda içeriğin net patlayıcı kütlesi).

.9 Minimum patlama noktası eğer 610C veya aşağısı ise (0C’de kapalı kap (c.c)), veya tehlikeli maddelerin tanımlarında beyan edilmeyen diğer ek tehlikeler.

.10 Eğer uygulanabilirse malların “DENİZİ KİRLETİCİ MADDE” olarak tanımı (Bu Genel Önsözün 23. Bölümüne bakınız) ve N.O.S. veya bu Genel Önsözün 7.1.10 maddesinde listelenen cinsle ilgili giriş altında beyan edildiği durumda ise denizi kirletici maddenin parantez içinde bilinen kimyasal adı (aynı zamanda bu Genel Önsözün 7.1 alt bölümüne bakınız).

.11 Kendinden tepkiyen 4.1. bir sınıf madde veya organik peroksit 5.2. sınıfa giren bir madde için, eğer uygulanabilirse, kontrol ve olağan üstü durum dereceleri.

Ulusal kurumlar tarafından gerekli olarak sayılan ilave diğer bilgi unsurları da gösterilebilir. Yükleme belgelerinde bulunan bu bilgi unsurlarının bulunduğu yerler ve düzen doğru teknik isim (uygun yükleme adı), sınıfı ve Birleşmiş Milletler numarası belirtilen sırada bulunması dışında, isteğe bağlı bırakılmıştır. Bu tehlikeler için kullanılan tanımlayıcı metin yerine sınıf numarası veya ikincil tehlikelere denk gelen numaralar kullanılabilir. Mesela:

BROM KLORÜR, sınıf 2.3, UN 2901, (5.1 ve 8)

METİL KLOFORMAT, sınıf 6.1, UN 1238 (3, 8)

Tehlikeli maddeler tanımına örnekler:

FORMİK ASİDİ, sınıf 8, UN 1779

AKROLİN, YASAKLANMIŞ, sınıf 6.1, UN 1092, (3) DENİZİ KİRLETİCİ MADDE

TUTUŞKAN, SIVI, N.O.S. (etilalkol ve dodesilfenol),sınıf 3.2, UN 1993, II, DENİZİ KİRLETİCİ MADDE

ORGANOKLORİN PESTİSİT, KATI, ATIK, N.O.S. (Aldrin % 19), sınıf 6.1, UN 2761, III, DENİZİ KİRLETİCİ MADDE

9.4 Gönderen tarafından hazırlanacak olan tehlikeli maddeler dökümüne ek olarak teklif edilen nakliyenin nakliye için kabul edilebilirlik ve malın uygun bir şekilde ambalajlandığını, işaretlendiğini ve etiketlendiğini ve yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak nakliye için uygun durumda olduğunu belirten bir sertifika veya beyanname bulundurmalı veya malla birlikte gönderilmelidir. Bu Beyanname metni, ilk nakliye türü için hazırlanan tehlikeli maddeler beyannamesini sonraki uluslararası çok çeşitli ve kombine nakliyede geçerli kılan, tüm nakliye türlerine adapte edilebilir şekilde olabilir. Böyle bir beyannamenin önerilen bir formu;

“İşbu belge ile gönderilen bu mal içeriğinin uygun uluslararası ve ulusal hükümet tüzüklerine uygun olarak sınıflandırıldığını, ambalajlandığını, işaretlendiğini ve etiketlendiğini ve yukarıda doğru teknik isim(ler) (uygun yükleme ad(lar)) ile tam ve doğru bir şekilde tanımlandığını beyan ederim.

Gönderen adına imza”

9.5 Yukarıda verilen Beyanname ve taşınacak olan maddelerin tehlikeleri ile ilgili özel bilgi metni (yukarıda 9.3 maddesinde olduğu gibi) mevcut bulunan nakliye veya taşıma belgesine birleştirilmelidir. Belge üzerinde bilgi sırası (uygun verinin elektronik veya diğer otomatik bilgi işlemi (ADP) aktarılma düzeni ve iletme teknikleri) 9.3’teki gibi olmalıdır.

9.6 Mevcut nakil belgesinin veya kargo taşıma formunun uluslararası nakliye için tehlikeli maddeler belgesinin amaçları için kullanılamaması durumunda beyannamenin ayrı bir belgede yapıldığı kullanım için uygun olan örnek bir Beyanname hazırlanmıştır. Hem tehlikeli hem de tehlikesiz maddeleri taşıyan yükleme söz konusu ise tehlikeli mallar için ayrı bir nakliye belgesinin talep edilmesi veya tek bir belge üzerinde gösterilebilecek her bir tanımın miktarının kısıtlanması amaç değildir. Bununla birlikte, hem tehlikeli hem de tehlikesiz maddeler tek bir belgede listelenmişse tehlikeli maddeler ilk olarak sıralanmalı ya da vurgulanmalıdır.

9.7.1 Aşağıda belirtilen durumlarda özel bilgi talep edilir. Bunlar:

.1 1. sınıfa giren mallar için (sınıf 1 önsözünün 2. bölümüne bakınız)

.2 gazlar için (sınıf 2 önsözünün 1.4.4.2 maddesine bakınız)

.3 patlayıcı ikincil risk etiketi sergilemekten hariç tutulmuş 4.1 sınıfına giren belli maddeler için (sınıf 4.1 önsözünün 1.5 maddesine bakınız)

.4 patlayıcı ikincil risk etiketi sergilemekten hariç tutulmuş belli organik peroksitler için (sınıf 5.2 önsözünün 5.1.1 maddesine bakınız)

.5 bulaşıcı maddeler için (sınıf 6.2 önsözüne bakınız)

.6 radyoaktif materyaller için (sınıf 7 önsözünün 8. bölümüne bakınız)

9.7.2 Belli durumlar altında özel belgeler talep edilir. Mesela;

.1 konteynır ambalajlama belgesi (bu Genel Önsözün 12.3.7 maddesine bakınız)

.2 bir nakil taşıt beyannamesi (bu Genel Önsözün 17.7.7 maddesine bakınız)

.3 bir aşınma belgesi

.4 bir madde, materyal veya eşyayı IMDG Kodu hükümlerinden muaf tutan bir belge (mesela; odun kömürü, balık unu, keraviye keki için bireysel girişlere bakınız).

.5 yeni organik peroksitler veya güncel belirlenmiş yeni biçimlendirmeler için nakliyenin tasvip edilmiş sınıflandırılması ve koşullarının menşei ülke yetkili kurumu tarafından bir ifade.

9.8 Tehlikeli maddeler taşıyan ambalajlar bir parça olarak ambalajlanmış ise, mesela; nakliye konteynırı, römork veya deniz nakliyesi için tasarlanmış diğer araç, parçanın ambalajlanmasından sorumlu kişiler uygun olunan şekilde bu Genel Önsözün 12.3.7 veya 17.7.7 maddelerine uygun olarak bir belge veya Beyanname temin etmelidirler.

9.9 Bu bölümde “belgelere” başvurma elektronik bilgi işleme (EDP) ve elektronik bilgi alış verişi (EDI) gönderme tekniklerinin kullanımına, evrak belgelemeye bir destek olarak, engel olmaz.

9.10 Gemide talep edilen dokümantasyon

Tehlikeli madde taşıyan her bir gemi Denizde Can Güvenliği için Uluslararası Anlaşmanın,1974, değiştirilmiş şekli ile, VII. Bölümü 5. tüzüğüne ve Gemilerden oluşan Kirliliğin Önlenmesi amacı ile Uluslararası Anlaşmanın III. Eki 4. tüzüğüne, 1973, 1978 Protokolü ile değiştirilmiş şekli ile (MARPOL 73/78), uygun olarak tehlikeli maddeler ve bunların konumunu ortaya koyan özel bir liste veya manifesto. Bu tehlikeli maddeler listesi veya manifestosu bu Kodda talep edilen belge veya sertifikaya dayandırılmalıdır ve 9.3’te ortaya konulan bilgilere ek olarak en azından tehlikeli maddelerin istiflenme konumunu içermelidir.
ABC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 
1234
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 
BOMBAY
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 
1/25
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 

Sadece Standart Nakliye İşareti belirtilmeli ve alıcılar belge talimatlarının (özellikle vesikalı kredilerde verilenler) Standart Nakliye İşareti’nden başka “İşaretler ve Numaralar” başlığı altında gösterilecek herhangi bir ek detayı icap etmediğini kesinleştirmelidirler. V. bölüm altındaki “Standardize edilmiş işaretler üzerine özel notlar” da bu bağlamda göz önünde bulundurulmalıdır.

Kargoda

25. Kargo işareti için anahtar kelimeler: Büyük, Koyu ve Kısa.

Standart Nakliye İşareti

(a) Paket veya palet yükünün iki tarafında ortalanarak belirtiler, sözleşmeye dayalı deniz nakliyesi ile gönderilen serbest kargo aynı zamanda üst kısımdan da işaretlenmelidir;

(b) 5 cm yüksekliğinde karakterlerle yazılmalıdır, fakat gerekli olduğunda paketlerin boyutları oranında değiştirilebilir;

(c) Tercihen nem ve sürtünmeye karşı suya dayanıklı, sabit ve kalıcı olan siyah mürekkep (veya arka alana zıt bir renk) kullanılarak işaretlenmelidir.

Not 1 – Eğer keçeli uç kullanılacak ise mürekkep su geçirmez ve sabit olmalıdır, varillerde belirtildiği gibi uygun kalemlerle. Yazı büyük, seçilebilir ve büyük harflerle yazılmalıdır.

Not 2 – Floresan renkler düşünülebilir. Kırmızı renk sadece tehlikeli maddeler için kullanılmalıdır. Bazı renkler floresan, cıva veya sodyum buğulu ışıklandırması altında arka alan ile karışabilir.

Bilgi İşaretleri Standart Nakliye İşaretinden iyice ayrılmalıdır ve küçük karakterlerle veya farklı renklerle belirtilmelidir.

İşaretleme metotları hususunda özel notlar

26. paketlenmemiş maddeler, mesela; demir eşya, metal fiş ile işaretlenmelidir, güvenli bir şekilde telle bağlanmalıdır. Kişisel etkiler için fişlere bağ kullanılabilir. Fişlerden ve etiketler üzerine bağlardan aksi takdirde kaçınılmalıdır.

Balyalar her iki taraftan da işaretlenmelidir.

Çantalar ve çuvallar materyali emen işaretleme sıvısı ile her iki taraftan da işaretlenmelidir. İçeriğin materyal vasıtası ile eleyebileceği durumlarda, kaba kendir bezi gibi, işaretleme doldurulmadan evvel yapılmalıdır.

Fıçılar baş (üst) ve yan taraflardan işaretlenmelidir; üst kısımda işaretleme için küçük bir alan mevcut olduğundan karakterlerin boyutu küçültülebilir.

Damacanalar kendinden yapışkanlı etiketler ile iki zıt taraftan işaretlenmelidir.

Şerit veya bantlarla çevrelenecek olan alanlar işaretlenmemelidir.

Eski işaretler tamamen yok edilmelidir.

Ek 4

Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması

Anlaşması, 1965, değiştirilmiş şekli ile, Ekine İlave

Anlaşma tarafı Devletlerin* ulusal uygulaması ile Anlaşmanın VIII. maddesine uygun olarak IMO’ya beyan edildiği şekli ile Eklerde kapsanan Standartlar ve Önerilen Uygulamalar arasındaki farklar.


Ekim 1991

İNDEKS 1 GELECEK 
Ulusal uygulamalar ve Anlaşma Standartları arasındaki farklılıklar ile ilgili Anlaşma tarafı Devletler tarafından yapılan tebliğler


STANDARTLAR


Bölüm 1 – Tanımlar ve Genel Hükümler


2.1 Standart

AVUSTRALYA Gelen ve ayrılan yolculardan gemiye biniş ve gemiden iniş kartlarını doldurmaları gereklidir.

Malların ihraç tarihini belirlemek için bir uğranılan limanlar listesi gereklidir.

Hayvanların taşınması durumunda hayvan karantinası ile ilgili belli belgeler talep edilir. Diğer sağlık belgeleri de talep edilebilir. Örneğin;

 • telsiz ile karantina ruhsatnamesi mesajı
 • İlk sağlık raporu
 • Ek sağlık raporu

BARBADOS Standartta belirtilen belgeler yeterli değildir ve aşağıda belirtilen belgeler kapsanacak şekilde genişletilmiştir;

(a) 1969, Uluslararası Sağlık Tüzüğünün Ek 1inde izah edildiği üzere Kemirgenleri İmha Sertifikası veya Kemirgenlerin İmhasından Muafiyet Sertifikası (Deratting veya Deratting Exemption Sertifikası);

(b) Beyan edilmemiş bir Kargo Listesi;

© Gemideki Hayvanlar Belgesi ve

(d) Gümrük Muayenesinin Son Uğranılan Liman Belgesi.


DANİMARKA Danimarka Gümrükler Dairesi Başkanlığı Anlaşma Ekinde bahsedilen belgelere ek olarak gemi kaptanının benzeri bir belgenin hazırlanmasında Danimarka’nın Anlaşmaya taraf olduğu Ülkenin gümrük kurumları tarafından kendisine hazırlanan pasoyu sunmasını talep etme hakkını, Danimarka Gümrükler Kanununun 21.2 Bölümüne uygun olarak, saklı tutar.

Bu belge, gemi limandan ayrılırken stokunda bulunan tütün maddeleri, şarap ve sert alkollü içki miktarını gösterir.

Danimarka Gümrükler Dairesi Başkanlığı, 19 Ağustos 1925 tarihli Helsinki Anlaşması’nın 5. bölümüne uygun olarak, ayrıca bu Anlaşmaya Üye Ülkeler arasında alkollü içecek taşıyan 500 tondan az bir geminin kaptanından kalkış ülkesindeki gümrük kurumları tarafından alkollü içeceklerin yüklenmesi ve boşaltılması hususunda bilgileri içeren onaylanmış bir belge talep etme hakkını saklı tutar.Grönland’ın durumunda ise Danimarka yetkilileri - Deniz Sağlık Beyannamesinin yanı sıra - gemide bulunan hiçbir kimsenin frengi hastalığından dolayı rahatsız olmadığını kanıtlayan belgeleri talep etme hakkını saklı tutar.

HİNDİSTAN Mevcut Hindistan Kaide ve Nizamları altında bu standartta listesi yapılan belgelere ek olarak Liman Görevlisi’nin Belgesi ve Güverte Yük Belgesi talep edilir.

İRLANDA İrlanda’da sağlanan uygulama 2.1 Standardından iki bakımdan farklılık gösterir. Öncelikle, belli hizmetlerde bir yolcu kaptanından istatistik amaçlarından dolayı Yolcu Listesine ek olarak Ülkeye giren ve Ülkeden ayrılan yolcuların basit bir dönüş sayısını tamamlamaları talep edilir. İkinci olarak da bir İrlanda Limanına girişte hububat gemisi kaptanından gemi ve yükünün özelliklerini belirten bir beyannameyi tamamlamaları talep edilir.

YENİ ZELANDA Yeni Zelanda Hükümeti tarafından belirtilen daha önceki farklılıklar hususunda devlet daireleri arasındaki tartışmalar standartta belirtilenlere belge eki için gereklilikleri Yeni Zelanda yasaları altında tam olarak kapsamaz. Dolayısıyla düzeltme değişiklikleri gereklidir.

Yeni Zelanda ek olarak aşağıda belirtilen formların Kamu yetkililerine sunulmasını talep eder. Bunlar:

 • Yasaklanmış veya Sınırlı tutulmuş Göçmenlerin Listesi
 • Gemi Sertifikasının özellikleri
 • Zehir Listesi (Önerilen bir formu yoktur)
 • Transit Yolcu Listesi (Önerilen bir formu yoktur fakat IMO Standardize edilmiş Yolcu Listesine benzer bir Yeni Zelanda ID kullanılabilir)
 • Ateşli Silahlar Listesi (Önerilen bir formu yoktur, kargolara uygulanmaz)
 • Gemide bulunan et, pislik ve tüm canlı hayvanlar bakımından Kaptanın sertifikası
 • Yeni Zelanda’ya sokulmayacak olan herhangi bir hayvanı kaptanın gemide kapatılmak sureti ile bulundurmasını zorunlu kılacak Kaptanın senet ve garantisi

NORVEÇ Norveç Gümrükler Genel Müdürlüğü Anlaşma Ekinde bahsedilen belgelere ek olarak kaptandan geminin gelişinde benzeri bir belgenin hazırlanmasında Norveç’in Anlaşmaya taraf olduğu Ülkelerin gümrük kurumları tarafından kendisine hazırlanan kalkışta geminin stokunda bulundurulan tütün maddeleri, şarap ve alkollü içeceklerin miktarını gösterir özel bir belgeyi –“şehirlerarası Paso” – sunmasını talep etme hakkını saklı tutar.

İSPANYA Genel Beyanname ve Kargo Beyannamesi yerine Gemi Manifestosu talep edilir.

Gemi Stok Beyannamesi ve Gemi Takım ve Yedek Parçaları Beyannamesi de talep edilir.

TRINIDAD VE TOBAGO Listesi yapılan belgelere ek olarak Kaçak Yolcu Listesi (iki

nüsha halinde) ve gemiye binen veya gemiden inen her bir yolcu açısından Gemiye Binme/Gemiden İnme Kartı talep edilir.

BİRLEŞİK DEVLETLER: Birleşik Devletler yetkilileri aşağıda belirtilen koşulları talep eder :

1) Eğer yabancı limanlarda düzenlenilmiş ise gümrük muayene belgesi

2) Gemi Mülkiyet Andı

3) Yolcu, Kargo ve diğer maddelerin yüklenmesi veya indirilmesi amacı ile izin veya özel bir lisans için başvuru

4) Liman içine girme ve liman dışına çıkma eylemlerinin her ikisinde de Gemi Değerlendirme ve Performans Tutanağı ve Konteynır İstatistik Tutanağı. Bu belgeler, Deniz İdaresine iletilmek üzere, yabacı bir limandan Birleşik Devletler ilk limanına gümrük beyanından 30 gün sonra ve Birleşik Devletler son Limanından yabancı bir limana gümrüklemeden 30 gün sonra, Birleşik Devletler Gümrükleri ile tanzim edilmeli.

YUGOSLAVYA Listesi yapılan belgelere ek olarak “Malların İthalat ve Aktarma Tutanağı” talep edilir.

2.2 Standart

BİRLEŞİK Birleşik Devletler yetkilileri Genel Beyannameye ek DEVLETLER olarak aynı zamanda gemiye ilişkin bilgileri de temin eden “Yabancı Ticarette Gemi Beyannamesi Kaptan Yemini” (Gümrük Formu 1300) talep eder.
2.2.3 Standart
ARJANTİN Genel Beyanname kaptan veya nakliye vasıtalarından sorumlu kişi tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır. Bu yetkilendirme gemi acentesi veya kaptan tarafından yetki verilen diğer herhangi bir kişiye dek genişlemez.

AVUSTRALYA Genel Beyanname kaptan imzalanmalı ve tarih atılmalıdır.

BELÇİKA Giriş, kalkış ve aktarma vergileri ve gider vergisinden toplanan para ile ilgili 26 Ağustos 1822 tarihli Belçika umumi mevzuat 10. maddesi geminin ilk beyannamesinde Genel Beyannamenin kaptan ve ikinci kaptan tarafından imzalanmasını talep etmektedir. gümrük ve gider vergisi ile ilgili hükümler 16 Şubat 1970 tarihli kanunla değiştirilmiştir.

Artık gemi beyannamesi hususunda Genel Beyannamenin ikinci kaptan tarafından imzalanmasına gerek yoktur. Bundan böyle Kaptanın imzası yeterli olacaktır.

İTALYA Mevzu bahis standart İtalya yasası ile uyum içinde değildir ve dolayısı ile de kabul edilemez. Bunun sebebi; 179, 180, 181, 182 ve 183 İtalya Denizcilik Kodunun “gemi acentesini” Genel Beyannameyi imzalamak üzere tamamen yetkilendirilmiş kişiler arasında görmemesidir. (Yukarıda belirtilen maddelerin sıralaması son dönemde değiştirilmiştir.)

NORVEÇ Norveç hükümleri Standart 2.2.3’ten şu açıdan farklılık gösterir; Norveç, bir geminin gelişinde kaptan veya kaptan tarafından tam olarak yetkilendirilmiş ve beyannamenin kapsadığı mevzularla ilgili bilgisi olan gemi görevlisi dışında imzalanmış Genel Beyannameyi kabul etmez.

İSVEÇ İsveç hükümleri Standart 2.2.3’ten şu açıdan farklılık gösterir; İsveç, bir geminin gelişinde kaptan veya kaptan tarafından tam olarak yetkilendirilmiş ve beyannamenin kapsadığı mevzularla ilgili bilgisi olan gemi görevlisi dışında imzalanmış Genel Beyannameyi kabul etmez.

TRİNİDAD VE TOBAGO Ağırlığı 100 tondan az olan gemiler için Genel Beyanname sadece kaptan tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır.
BİRLEŞİK Kombine Genel Beyanname ve Gemi Stok
KRALLIK Beyannamesi kaptan tarafından imzalanmalıdır.
BİRLEŞİK Genel Beyanname kaptan veya yetki verilmiş herhangi
DEVLETLER bir güverte görevlisi veya gemi muhasebecisi tarafından imzalanmalıdır. Bir gemi acentesi imza atmaya yetkili değildir.
2.3 Standart

SEYŞEL ADALARI Bütün tehlikeli kargoların ve canlı hayvanların özellikleri Kargo Beyannamesinden ayrı olarak tedarik edilmesi talep edilir.Gemide bulunan tüm bitki ve canlı hayvanlar sağlık görevlileri tarafından denetime mevzudur.
2.3.2 Standart

KANADA :Ulusal yasa Kanada’ya gönderilmesi belirlenen tüm malların ilk geliş limanında tam olarak tebliğ edilmesini şart koşar. Sonraki uğranılacak limanlarda sadece o limanda boşaltılacak olan kargonun gümrük yetkililerine kaptanın veya acentenin tebliğ etmesi talep edilir.

FRANSA Önerilen bu Uygulama (Standarda yükseltilmiştir) kabul edilebilir ancak güvenlik sebeplerinden dolayı tehlikeli madde taşıyan gemi kaptanlarının kargonun içeriği ve miktarını tam olarak önceden liman yetkililerine vermesi zorunlu kılınmıştır.

HOLLANDA: Metin sadece bir başka ülke limanında boşaltılmak üzere gemide kalan kargoya uygulanacak şekilde tefsir edilmelidir. Bu sebepten dolayı Hollanda’nın bir başka limanında boşaltılmak üzere bu ülkenin bir limanında gemide kalan kargo açısından bu standart yerine getirilemez.

POLONYA Polonya Hükümeti’nin bu standart hususunda koşulları bulunmaktadır.

2.3.3 Standart

AVUSTRALYA Kargo Beyannamesi kaptan tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır.

İSPANYA Gemi Manifestosu (Genel Beyanname ve Kargo Beyannamesini Standart 2.1’e göre farklılıklar tebliğine uygun olarak değiştiren) kaptan veya kaptan tarafından tam olarak yetkilendirilmiş bir görevli tarafından imzalı olarak sunulmalıdır.

TRİNİDAD Ağırlığı 100 tondan az olan gemiler için Kargo
VE TOBAGO Beyannamesi sadece kaptan tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır.
BİRLEŞİK Birleşik Devletler Kargo Beyannamesini limana giriş ve limandan çıkış için Genel Beyanname olarak kabul etmiştir. Birleşik Devletler Kargo
DEVLETLER Beyannamesinde bir imza talebinde bulunmaz, Genel Beyannamede bulunan imza Kargo Beyannamesini, gemi Manifestosunu oluşturan ve diğer tüm belgeleri de kapsar. Genel Beyanname kaptan veya yetki verilmiş güverte görevlisi veya gemi muhasebecisi tarafından imzalanmalıdır.
2.3.4 Standart

BELÇİKA Belli durumlarda Gümrük geçici olarak tahliye işlemlerinin hızlandırılması amacı ile Kargo Beyannamesi yerine Manifestonun bir kopyasını geçici olarak kabul edebilir, ancak Beyanname sonradan Gümrüğe mutlaka sunulmalıdır.

FRANSA Kabul edilir.

İTALYA İtalya tüzükleri (yukarıda bahsi geçen İtalya Denizcilik Kodunun 179 numaralı maddesi ve 106 D.P.R. maddesi, 23 Ocak 1973, No. 43 ve 125, 126 ve 127 maddeleri R.D. 13 Şubat 1896, No 65) ek bilgi talep eder ve Genel Beyannamesi ve Kargo Beyannamesi hükümlerini Standart olarak kabul etmez.

MEKSİKA Meksika, gümrük ve göç ile ilgili yürürlükte olan güncel hükümlerden etkilendiğinden dolayı Standart 2.3.4 ve Standart 2.6.1 ve yeni Önerilen Uygulama 2.3.4.1’i kabul edebilecek bir durumda değildir.

YENİ ZELLANDA Bu [uygulama] kabul edilirken bu aşamada Yeni Zelanda konşimento kopyalarını Gemi Manifestosu kopyasına alternatif olarak kabul edemez.

SSCB Konu ile ilgili Sovyet tüzükleri bu hükmün Standart olarak yerine getirilmesine izin vermez.

BİRLEŞİK [kabul edilen uygulama] 2.3.1 (b) altında beyan edilen
KRALLIK ek bilginin dahil edilmesine mevzu bahistir; konşimento ancak tüm kargo tek bir konşimento altında kapsandığı takdirde alternatif olarak kabul edilebilir.

BİRLEŞİK Birleşik Devletler Gümrükleri Kargo Beyannamesini bir DEVLETLER Gemi Manifestosunu oluşturan belgelerden sadece biri olarak
görmektedirler. Temel olarak, limandan ayrılış manifestosu hususunda, Birleşik Devletler Gümrükleri kargo ile ilgili konşimento veya eşdeğer ticari belgeler ile Kargo Beyannamesini talep ederler, limana giriş manifestosu durumunda, Birleşik Devletler Gümrükleri sadece bir Kargo Beyannamesi talep ederler. Her bir durumda da diğer belgeler de tam bir Gemi Manifestosu oluşturulmak üzere sunulmalıdır.
2.4.1 Standart

AVUSTRALYA Gemi Stok Beyannamesi kaptan tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır.

DANİMARKA Danimarka Gümrükler Dairesi Başkanlığı, Danimarka Gümrük Vergisi Hukukuna göre, Stok Beyannamesinde kaptanın şahsi imzasını talep etme hakkını saklı tutar.

YENİ ZELLANDA Yeni Zelanda aynı zamanda gemide bulunan et, alkol ve canlı hayvan açısından kaptanın sertifikasını talep eder.
BİRLEŞİK  KRALLIK  Kombine Genel Beyanname ve Gemi StokBeyannamesi kaptanın kendisi tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır.

2.5 Standart

AVUSTRALYA Mürettebat Mal Beyannamesini kontrol amacı için kalkışta talep edilir.

2.5.1 Standart

AVUSTRALYA Mürettebat Mal Beyannamesi kaptan tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır.

BİRLEŞİK Mürettebat Mal Beyannamesi kaptan tarafından

KRALLIK imzalanmalı ve tarih atılmalıdır.

2.6.1 Standart

ARJANTİN Mürettebat Listesi’nde “cinsiyet” ile ilgili ek bilgi dahil edilmelidir.

MEKSİKA Meksika, gümrük ve göç ile ilgili yürürlükte olan güncel hükümlerden etkilendiğinden dolayı Standart 2.3.4 ve Standart 2.6.1 ve yeni Önerilen Uygulama 2.3.4.1’i kabul edebilecek bir durumda değildir.

SİNGAPUR [Önerilen Uygulama] genel olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, mevcut Singapur Mürettebat Listesinde talep edilen bilgi yasa ile salık verilir. Bu, Önerilen Uygulamada dahil edilmeyen belli detayları talep eder. Mesela; “Çince karakterde yazılmış isimler”, “Bağlama Limanı” ve “Bağlama Tarihi” gibi. Bu ek bilgiler belli durumlarda şarttır.

BİRLEŞİK DEVLETLER:Mürettebat Listesi geminin Birleşik Devletlere gelmeden evvel
ayrıldığı son yabancı limandan ayrılış tarihini ve mürettebatın bağlı bulunduğu yerle ilgili bilgileri talep eder.
2.6.2 Standart

ARJANTİN Mürettebat Listesi kaptan veya nakliyeden sorumlu kişi tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır.

AVUSTRALYA Mürettebat Listesi kaptan tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır.

İTALYA Mürettebat Listesi kaptanın imzası ile kabul edilir.

BİRLEŞİK KRALLIK Birleşik Krallık sadece kaptanın imzasını kabul eder.

2.6.3 Standart

ARJANTİN Arjantin kendi yasasının (kararname 4418 / 65 bölüm VII) değiştirilmiş Standarttan farklı olduğunu bildirmek isteğindedir. Şöyle ki; kendi yasası geminin planlı programda hizmet vermesine veya seyahat için talep edilen süreye bakılmaksızın geminin Arjantin Limanına her uğrayışında veya her ayrılışında gemi Mürettebat Listesini Arjantin yetkilisinin talep etmesini şart koşmaktadır.

Ülke güvenliği ve göç kontrolü sebeplerinden dolayı yasayı ve dahili uygulamaları Standart 2.6.3’e uygun bir şekilde değiştirmek mümkün değildir.

BELÇİKA Belçika yasaları altında açık denizlere giden bütün gemilerin kaptanları prensipte bir Belçika limanına gelirlerken yetkili sınır kontrol kurumlarına bir Mürettebat Listesi verme hususunda zorunlu bırakılmışlardır.

Belçika yetkilileri zaman zaman kontroller mevcut kılınmak üzere Standardın kabul edilmesini göz önünde bulundurmaktadırlar. Çünkü daha önceki uygulamalar göstermiştir ki yabancı düzenli feribot Mürettebat Listesinde “HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresi her zaman için gerçek durumlara uymamaktadır.

Günlük feribot hatlarında (Birleşik Krallık ve Belçika arasında) yaşanan gerçeklere dayanarak hem prosedürsel hem de uygulamalı hususlar gene de Standartla tam bir uyum içinde olmanın uygulanamaz olduğunu göstermektedir.

Bununla birlikte, bu karar IMO’ nun kolaylaştırma politikasının gelişmek üzere daha fazla yardımcı olması açısından Belçika’nın alışıla gelmiş düşüncesini etkilememektedir.

İTALYA Kabul edilmesi mümkün değildir. İtalya yasaları altında açık denizlere giden bütün gemilerin kaptanları prensipte bir İtalya limanına gelirlerken yetkili sınır kontrol kurumlarına bir Mürettebat Listesi verme hususunda zorunlu bırakılmışlardır.

MEKSİKA Meksika Standart 2.6.3 metnini kabul edecek bir durumda değildir. Şöyle ki; kendi ulusal deniz yasasında kesin bir hükmün mevcut olması bunu engellemektedir. Bu hüküm; tescili ulusal veya yabancı ne olursa olsun bütün gemiler bir Meksika limanına uğrayacakları zaman ulusal limanlarda çalışmaları amacı ile yetki alabilmek için diğer belgelerle birlikte bir mürettebat Listesinin de sunulmasını gerektirmektedir.

Bu hüküm hiçbir istisnai durumu kabul etmemektedir. Bu nedenle Meksika direk olarak yeni Standart 2.6.3 ile bağlantılı olan Önerilen Uygulama 2.6.4’ü kabul etme durumunda değildir.

HOLLANDA: Yabancılara uygulanan Hollanda yasaları altında açık denizlere giden gemi kaptanı prensip olarak girişte sınır kontrol yetkililerine bir Mürettebat Listesi vermeye zorunludurlar. Aynı zamanda Adalet Bakanı bu koşuldan bazı durumları hariç tutabilir, bunun içinde ilgili gemi acentesinin bu Bakanlığa amaçları sunması gerekmektedir. Bununla birlikte yeni Standart 2.6.3 muaf tutulmanın otomatik olarak verilmesini, yani gemi acentesinin böyle bir durum için baş vurmasına gerek kalmaksızın, ima etmektedir. Bu bağlamda mevcut Hollanda yasasının zaten büyük oranda kolaylık sağladığı açıktır. Hollanda yasasının bu yeni Standart 2.6.3 içeriğinden ayrılması sadece bu kolaylığın sağlanma şeklinden kaynaklanmaktadır.

Hatta araştırmalar göstermiştir ki ilgili insan gücü, materyal ve teçhizat açısından Hollanda’dan yapılan ve Hollanda’ya yapılan kısa rotalı seyahatler yapısal devamsızlık ile göze çarpmaktadır. Bunun da sonucu olarak yeni Standartta koşul olarak konulan Hiçbir Değişiklik Yoktur ibaresi kural olmaktan çok bir istisnadır. Bu sebepten dolayı, mevcut durumda nakliye hatları çok nadiren muaf tutulma için başvuruda bulunmaktadır.

Bu prosedürsel ve uygulamalı etmenlerden dolayı Hollanda Hükümeti yeni Standart 2.6.3 ile uyum içinde olmanın uygulanamaz olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Bu karar Hollanda Hükümeti politikasının IMO’nun kolaylaştırma tedbirleri ile uyum içinde olmak için çalışmasını hiçbir şekilde engellemeyecektir.

BİRLEŞİK DEVLETLER  Birleşik Devletler yabancı veya Birleşik Devletler egemenliğinden uzak bir bölgeden gelen
geminin kaptan veya acentesinden I-418

Formunda buna uygun olarak tüm mürettebat üyelerinin bir manifestosunu sunmalarını şart koşar.

Birleşik Devletler, Kanada veya İngiliz tescilli Great Lakes gemileri bir manifesto sunulması koşulundan muaf tutulmuşlardır. Bununla birlikte, eğer bu gemiler Birleşik Devletler, Kanada veya İngiliz halkından olmayan mürettebat bulundurmaları durumunda sadece takvim yılının ilk seyahatinde I-418 Formu üzerinde bir manifesto sunmak zorundadırlar.

2.7.5 Standart

ARJANTİN Yolcu Listesi kaptan veya nakliye hizmetlerinden sorumlu kişi tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır.

AVUSTRALYA Yolcu Listesi kaptan tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır.

BİRLEŞİK DEVLETLER Yolcu listeleri kaptan veya yetki verilmiş herhangi bir güverte görevlisi veya gemi muhasebecisi tarafından imzalanmalıdır.Bir gemi acentesi imza atmaya yetkili değildir.

2.7.6 Standart

ARJANTİN Göç Yönetmelikleri gemi sahibinin veya tam olarak yetki verilmiş bir temsilcinin bütün kaçak yolcuların gelişlerini kendilerine beyan edilmesini belirtmiştir. Bu yönetmelikle uyum içinde olmayan bütün eksikliklere ceza şart koşulmuştur.

POLONYA Polonya Hükümetinin bu Standart hakkında kuşkuları vardır.

2.9 Standart

DANİMARKA Grönland durumunda Danimarka kurumları geminin Grönlandın ilk uğradığı limanında yerel sağlık görevlilerinden seyahat süresince Grönland limanlarına her bir uğrayışında gemideki sağlık durumu ile ilgili liman yetkilileri tarafından talep edilen bilgileri temin eden ana belge olan bir sağlık belgesi almasını talep etme hakkını saklı tutar. Grönland liman yetkilileri böyle bir belge yerine Deniz Sağlık Beyannamesini kabul etmeye yetkili değildirler.

BİRLEŞİK DEVLETLER Deniz Karantina Beyannamesi HSM 13.19 (NCDC) gereklidir.

2.10 Standart

ARJANTİN Aşağıda belirtilen belgeler ve kopyaları gereklidir. Bunlar :

 • Genel Beyannamenin 1 kopyası
 • Mürettebat Listesinin 2 kopyası
 • Yolcu Listesinin 1 kopyası

AVUSTRALYA Belli deniz gezilerinde 6 kopyaya kadar Yolcu Listesi talep edilebilir.

BARBADOS Kamu Yetkilileri Kargo Beyannamesinden 4 kopya yerine yedi kopya ve Deniz Sağlık Beyannamesinin bir kopyası yerine iki kopyasını talep eder.

YENİ ZELLANDA Belirtilen sayıdaki kopyalar genellikle Yeni Zelanda’nın gereksinimleri açısından fazladır. Bununla birlikte, gemide bulunan et, alkol ve tüm canlı hayvanlar bakımından Kaptanın sertifikasının bir kopyası da ek olarak talep edilir. Gemide canlı hayvan bulunduğu takdirde kaptanın senet ve garantisinin bir kopyası da talep edilir.
TRİNİDAD Kargo Beyannamesinin dört kopyası yerine altı kopyası VE TOBAGO gümrük yetkilileri tarafından talep edilir.

2.11 Standart

ARJANTİN Aşağıda belirtilen belgeler ve kopya sayıları talep edilir. Bunlar;

 • Genel Beyannamenin bir kopyası
 • Mürettebat Listesinin iki kopyası
 • Yolcu Listesinin bir kopyası

AVUSTRALYA Yolcu Listesinin üç kopyası mütemadiyen talep edilir.

HİNDİSTAN Ulusal gereksinimlerden dolayı Mürettebat ve Yolcu Listelerinin her birinden üç kopya talep edilir.


YENİ ZELLANDA Yeni Zelanda gemi ülkeyi terk ederken Yolcu Listesinin dört kopyasını talep eder.

TRİNİDAD VE TOBAGO  Bölümde bahsedilen Yolcu Listesinin iki kopyası yerine dört kopyası talep edilir ve Tahmini Ayrılış Tebliğinin iki kopyası da geminin ayrılmasından evvel kamu yetkilileri tarafından talep edilen liste halindeki belgelere iliştirilmelidir.

2.11.1 Standart

İTALYA Ulusal tüzükleri kargoyu oluşturan tüm malların kalkış belgelerinde yabancı ve ulusal mallar için ayrı bir liste ile listelenmesi gerekli olduğundan kabul edilemez. Hatta, gemide kalan mallar aktarmalı nakliyede yüklenen veya teslim alınan mallardan ayrı olarak girilmelidir.

2.15 Standart

ARJANTİN Okunabilir el yazısı ile yazılmış Varış Beyannameleri kabul edilebilir olmasına rağmen bunların mümkün olduğu durumlarda daktilo ile yazılmaları tavsiye edilir.

BİRLEŞİK Günümüzde ulusal yasa Birleşik Devletler Gümrük DEVLETLER Hizmetleri tarafından istenilen kargo manifesto bilgilerinin al yazısı ile sunulmasını gerektirmektedir. Bu arada Birleşik Devletler Gümrük Hizmetleri benzeri bilgilerin elektronik gönderi ile gerçekleştirilmesine izin verilmesi için yasal yollar aramaktadır.
2.16 Standart

YUNANİSTAN Yunanistan hukuku (Gümrük Tüzükleri, madde 18) yabancı limanlardan gelen ve posta taşımaması şartı ile ağırlığı 100 tona kadar olan gemilerin Gemi Manifestosu ve/veya diğer belgelerinin yasallaştırılmasını istemeyi Maliye Bakanı’nın sağduyusuna bırakmaktadır. Bu sağduyu aynı zamanda kaçakçılığı önleme veya diğer bir takım sebeplerden dolayı tonajı her ne olursa olsun belli yabancı limanlardan gelen gemilerin durumunda da sağlanır.

MADAGASKAR Madagaskar, Kargo Beyannamelerinin kendi Konsolosları tarafından öncelikli olarak onaylanmasını isteyen, 12 Ekim 1961 tarihli, karar no. 61-553, 82. maddeyi vakit geçirmeksizin gevşetmeyi tasarlamaktadır ki böylece bu andan itibaren mevzu bahis belgeler gümrük yasaları tarafından salık verildiği takdirde kendi Konsolosları tarafından onaylanacaktır.

İSPANYA Konsolosluk ile ilgili vizeler aşağıda belirtilen durumlarda istenir.Bu durumlar:

a) Küçük kapasiteli gemilerin manifestosu. Örneğin, kayıtlı net 150 tonun altındaki gemiler.

b) Uluslararası seyahatlerde çalışan, tekele mevzu bahis olan ticaret eşyası taşıyan, petrol tekelinde dahil edilen bütün maddeleri hariç tutan gemilerin Manifestosu. Her durumda, Gümrük Yönetmeliğinin 70. maddesinde belirtilen türdeki tütün maddelerin stokunu aşan miktarın kayıtlı olması yükümlülüğünün Konsolosluk vizesini taşıyan Manifestoda kalacağı anlaşılmaktadır.

c) Maliye Bakanlığı’nın genel nitelik düzeni ile şart koştuğu bu malları taşıyan uluslararası seyahatlerde çalışan gemilerin Gemi Manifestosu.

2.20 Standart

KANADA Kanada göç yönetmelikleri geminin her vesile ile Kanada limanları dışındaki limanlardan Kanada limanına gelmesinde gemi kaptanından bir an evvel görevli göç memuruna Bakan tarafından salık verilen Formda (FAL form 5) bir Mürettebat Listesi teslim etmesini ve talep edilmesi durumunda denetim için bu mürettebat üyelerini göstermesini gerektirmektedir.

SİNGAPUR Karaya hasta veya yaralı mürettebat üyelerini, yolcuları veya diğer şahısları acil tıbbi tedavi için bırakmak amacı ile limanlara uğrayan gemiler için özel kolaylaştırma tedbirleri ile ilgili değişiklik bu Standartta koşul ile kabul edilebilir.

SSCB Karaya hasta veya yaralı mürettebat üyesi veya yolcu bırakmak amacı ile Sovyet limanlarına uğrayan yabancı gemiler açısından sınır yetkililerine bir Mürettebat veya Yolcu Listesi ve sahilde kalan şahısların pasaportlarının sunulması gereklidir.

2.23 Standart

BELÇİKA Mevcut Belçika yasasına dayanarak bu Standart tıbbi tedavi gören bütün şahısların yurduna geri gönderilmesi için masrafların nakliyeci veya ilgili nakliye acentesi tarafından karşılanması hususunda karşılıklı uzlaşma ile kabul edilebilir.

FRANSA Bu Standart, Fransa’da karaya tıbbi tedavi görmek amacı ile getirilen yabancı denizcilerin yurtlarına geri gönderilmesi için masrafların nakliyeci tarafından karşılanması hususunda karşılıklı uzlaşma ile kabul edilebilir.

İSPANYA Tıbbi tedavi gören bütün herkesin yurda dönüş masraflarının, gönüllü veya zorla, nakliyeci veya nakliye acentesi tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır.

3.10 Standart

BİRLEŞİK KRALLIK Birleşik Krallık deniz yolcusunun belgesini pasaportunun yerine kabul etmesine rağmen, ancak kimliğin yanı sıra uyruğunu da doğruluğunu tatmin edici bir biçimde ortaya koyması şarttır. Deniz yolcusunun belgesini hazırlayan ülkenin vatandaşı olmaması durumunda Birleşik Krallık Hükümeti Standart 2.10.1’de açıkça belirtilen bilgilerin yanı sıra belgeyi hazırlayan ülkeye dönebilmesini sağlayacak bir garanti talep eder.

3.10.1 Standart

ARJANTİN Deniz yolcusunun kimlik belgesinin şahsın cinsiyetini de belirtmesi gereklidir.

BİRLEŞİK KRALLIK Birleşik Krallık deniz yolcusunun belgesini pasaportunun yerine kabul etmesine rağmen, ancak kimliğin yanı sıra uyruğunu da doğruluğunu tatmin edici bir biçimde ortaya koyması şarttır. Deniz yolcusunun belgesini hazırlayan ülkenin vatandaşı olmaması durumunda Birleşik Krallık Hükümeti Standart 2.10.1’de açıkça belirtilen bilgilerin yanı sıra belgeyi hazırlayan ülkeye dönebilmesini sağlayacak bir garanti talep eder.

3.10.2 Standart

DANİMARKA Danimarkaca, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Norveççe, İspanyolca veya İsveç dillerinden herhangi biri ile düzenlenmemiş yolcu kimlik belgesi taşıyan kişinin kimliğini ve uyruğunu bu dillerden en az biri ile belirtmek zorundadır.

HİNDİSTAN Hindistan’da ulusal pasaport yerine yolcunun kimlik belgesi geçerli seyahat belgesi olarak kabul edilebilir ancak bir yolcu olarak Hindistan’ı gezen yolcunun Hindistan vizesine sahip olması gereklidir.

YENİ ZELANDA Yürürlükte bulunan Yeni Zelanda yasası geçerli yolcu kimlik belgesini pasaport yerine onaylamaz. Bundan dolayı aşağıda belirtilen ayrım gereklidir:
Bu uygulama Yeni Zelanda’da kabul edilemez. Bu Standardın uygulandığı mürettebat üyelerinin bir pasaport almaları gereklidir.

POLONYA Standart 3.10.2’de tanımlanan durumlarda yolcunun geçerli kimlik belgesinin pasaport yerine Polonyalı kamu yetkililerince kabul edilmesi kamu yetkililerinden bir izin (vize) almalarını gerekli kılar.

3.12 Standart

POLONYA Polonya Hükümetinin bu Standartta kuşkuları bulunmaktadır.

3.14 Standart

FRANSA Kamu yetkilileri kendi faaliyetlerinin işlem ve koşullarının önceliğini doğrulamaları gerekli olmadığından Fransız Hükümeti “sebepsiz gecikme” ifadesini kabul edemez.

MADAGASKAR Kamu yetkilileri gecikme olmaksızın yolcu ve mürettebatları denetim için kabul edecektir ancak gemi tarafından göç ve liman sağlık yetkililerine;

Gelişte: 3 saat öncesinden onay ile 24 saat önceden

Çıkışta: 6 saat öncesinden onay beyanında bulunmaları gereklidir.

3.15 Standart

ARJANTİN 4805/63 sayılı kararnameye ve Göç Yönetmeliklerine (4418/65 sayılı Kararname) göre nakliye yöntemlerinden sorumlu bulunan kişiler gerekli formaliteler ile uyumlu olmayan yolcuların taşınmasından da sorumludurlar, dolayısıyla cezaya mevzu bahistirler.

AVUSTRALYA Aşılandığını bir belge ile (gerekli olduğu durumlarda) kanıtlayamayan yolcunun karantinaya alınması gerekebilir. Yolcunun bakım ücretleri gemi kaptanı veya sahibi tarafından karşılanır.Eğer Avustralya’ya girmesi kabul edilmeyen bir yolcu girişinde bulunulur ise kaptan, acente veya gemiyi kiralayan tarafından bir savunma hazırlanması beklenilir. Böyle bir şahıs Avustralya Hükümetinden herhangi bir masraf talep etmeksizin yolcuyu Avustralya’dan çıkarmakla sorumludur.

BELÇİKA Yetersiz belge bulunduran yolcuların taşınmasına karşı Ulusal siyasette gösterilen gelişmeler ve değişiklikler açısından mevcut yasadaki yabancıların kabul edilmesi, kalışı ve atılmaları ile ilgili yeni hükümler (15 Aralık 1980 kanununa bakınız) Birleşik Krallık, Federal Almanya Cumhuriyeti ve Birleşik Devletler gibi komşu ülkeler tarafından çıkarılan yasalara benzer kararnameler ile aynı çizgiye getirmek üzere takdim edilmiştir. 15 Temmuz 1987 tarihli yeni kanun Belçika Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Uygun ikametgah veya seyahat belgelerine sahip olmayan yabancıları Belçika’ya getiren nakliyecilere (hava veya deniz nakliyesi) zorunluluklar yükleyen 17. madde içeriğine özellikle dikkat çekilmiştir.

Yürürlükte bulunan bu yasayı ihlal eden bütün nakliyelerde yolcu başına uygulanan 60,000 BFR bir cezanın konulmasına rağmen, nakliyeci aynı zamanda ilgili yolcuların kendi ülkelerine veya gemiye bindikleri ülkeye, eğer bu ülke bu yolcuların ülkeye tekrar girmelerine izin verirse, iade masraflarını karşılamakla da sorumludur.

KANADA Kanada göç yönetmelikleri kaptanın kontrol belgesi gösterememesi durumunda para cezası uygulama hükmünü de dahil etmiştir. Kanada, nakliye firmalarından kendi vasıtalarında Kanada’ya taşınan her bir yolcunun kendilerinde Yönetmeliklere uygun olarak bulundurmaları talep edilen pasaport, kimlik veya seyahat belgesi, vize veya daha önceki denetim belgesinden herhangi birisini bulundurmalarını garanti etmelerini gerekli kılar. Yönetmeliğin bu hükmüne uymayan bütün nakliye firmaları bir cezaya maruz kalacaklardır. Buna ek olarak belli kontrol belgeleri eksik olan veya belgelerinin geçerlilik süreleri dolmuş olan yolcular masrafları kendilerini Kanada’ya getiren nakliye firmalarına ait olmak üzere sınır dışı edilebilirler.

HİNDİSTAN Bu Standart, herhangi bir seyahat belgesinin Ülke için yetersiz veya geçersiz bulunması durumunda böyle bir yolcunun gemi sahibi tarafından geri götürüleceği hususunu açıkça belirtmemektedir.

İTALYA Bu Standart kabul edilemez, çünkü geçerli pasaportu veya vizesi, eğer vize isteniyorsa, olmayan veya diğer bütün Ülkelerin sınır yetkilileri tarafından reddedilen kimseleri gemisinde bulunduran veya kaçak saklayan bütün nakliye firmaları veya sahipleri, bütün gemilerin nakliye veya deniz acenteleri için bütün bunlar yasalara aykırıdır

MADAGASKAR Standart 3.15’in hükümlerinin hiçbir yorumu kabul edilmeyecektir ki böylece nakliyeciler ülkeye giriş için yasal formaliteleri karşılayamayan yolcularını gemide tutma yükümlülüğünden feragat etmişlerdir.

NİJERYA Bu Standart 1963 Nijerya Göç Kanununun 16ıncı bölümüne ters düşmektedir. Bu bölümde, yolcunun gemiye binmesine izin veren kişi (mesela; gemi sahibi) masrafları kendisine ait olmak üzere onu geri götürmekle de yükümlü olduğunu şart koşmaktadır.

SEYŞELLER 1978 Göç Kararnamesi ile nakliyeciler veya gemi sahipleri yasaklı göçmenlerin ülkeden çıkarılmasından sorumludurlar.

BİRLEŞİK KRALLIK Eğer yolcu uygun belgelere sahip değil ise kanun tarafından gemi sahibi veya acentesine para cezası uygulanabilir.
BİRLEŞİK DEVLETLER Eğer vize talep ediliyorsa, süresi dolmamış bir vizeye sahip olmayan bütün yabancıları yabancı ülkelerden Birleşik Devletlere getiren bütün gemi veya hava taşıtlarının bütün nakliye firmaları veya sahipleri, kaptan, kontrol görevlisi, acente, gemiyi kiralayan veya gönderenler için bu durum kanuna aykırıdır. Kanunu ihlal edenler para cezası ve nakliye masraflarına mevzu bahistir. Kontrol belgesinin gerekli olduğu durumlarda uygun kontrol belgesi sunamayanlara da para cezası uygulanır.

3.16.1 Standart

AVUSTRALYA Avustralya bağlamında Karantina Ruhsatnamesi, karantina altına alınabilecek bir hastalıktan kurtuluş değil enfeksiyondan muaflık gerektirir.

FRANSA İlgili Fransa yönetmelikleri bu hükmün bir Standart olarak yerine getirilmesini izin vermez.

İRLANDA İrlanda şu anda bu Standardı yerine getirebilecek bir durumda değildir.

NİJERYA Nijerya gümrük kurumları tarafından uygun değildir.

SEYŞELLER Günümüzde telsizle karantina ruhsatnamesi kabul edilmemektedir. Bununla birlikte, belli durumlarda telsizle karantina ruhsatnamesi kabul edilebilmektedir. Gelişte tüm gemilere sağlık yetkilileri biner.

3.16.2 Standart

AVUSTRALYA Genel Beyanname her bir limanda gereklidir. Mürettebat Listesi uğranılan her bir limanda rakam veya işaretleme sistemi ile onaylanır. Ekstra yolcu listeleri yolcuların gemiye bindiği veya gemiden indiği herhangi bir limanda gereklidir.

DANİMARKA Geminin bir Danimarka limanına gelişinde sunulması gereken ana belge Geminin Geliş Beyannamesidir. Bu belge Gümrük tarafından doldurulur, eğer mümkünse acente ile işbirliği içinde, ve kaptandan sadece imza atması istenilir. Bu form IMO tarafından Önerilen Genel Beyanname, Gemi Stok Beyannamesi ve Mürettebat Mal Beyannamesinin yerine kullanılabilir. Geminin Geliş Beyannamesi geminin limana her gelişinde ve limandan her ayrılışında gereklidir.

Yolcu Listeleri ve Mürettebat Listeleri sadece ilk geliş limanında ve son çıkış limanında istenir.

Danimarka’da yürürlükte olan yönetmelikler Standarda kaşı değildir ve Standart Danimarka Hükümeti tarafından kabul edilebilir.

İTALYA Mevzu bahis Standart İtalya yasaları altında kabul edilemez. Şöyle ki; günümüzdeki İtalya yönetmeliklerine göre Mürettebat Listesi ve Genel Beyanname her bir limanda gösterilmelidir.

HOLLANDA Eğer bir gezinti gemisi Hollanda Antillerin’de çeşitli limanlara uğrayacak olursa, mesela; St. Maarten – Curaçao – Aruba rotasında, Yolcu Listesi ve Mürettebat Listesinin kopyaları her bir limanda ayrı ayrı sunulmalıdır (Kabul Kararnamesinin 15 ve 16. bölümlerine bakınız, Resmi Gazete 1966, No. 19).

POLONYA Genel Beyanname, Yolcu Listesi ve Mürettebat Listesi her zaman için gereklidir.

İSVEÇ Genel Beyanname, Yolcu Listesi ve Mürettebat Listesi uğranılan her bir limanda gereklidir.

BİRLEŞİK DEVLETLER  Birleşik Devletlerde yabancı bir gemi araya giren her bir limana giriş yapmak ve ayrılmak durumundadır.

3.16.3 Standart

DANİMARKA Standart 3.16.2 yorumlarına bakınız

FEDERAL Federal Almanya Cumhuriyeti eğer gemi Gümrük
ALMANYA bölgesini aktarma esnasında terk etmişse bir sonraki CUMHURİYETİ uğranılan limanda da bu beyannameleri de ister. Bu durumda ilk limanda gösterilen Gemi Stok Beyannamesi ikinci limanın gümrük yetkilileri tarafından kabul edilebilir.

FRANSA Fransız Hükümetinin bu Standardı kabul edeceği tek durum geminin bir Fransız limanından sadece erzak temin etmek amacı ile uğramasında mümkündür.

HOLLANDA Eğer bir seyahat gemisi Aruba, Bonaire ve Curaçao’ya uğrar ise Gemi Stok Beyannamesi üç adanın her birinde de istenir.

BİRLEŞİK DEVLETLER  Birleşik Devletlerde art arda uğranılan limanlarda bir Gemi Stok Beyannamesi, gemide kalan stok için Gümrük Formu 1303 ve Mürettebat Mal Beyannamesi, hala gemide bulunan görevliler ve mürettebat tarafından her yerde edinilen bütün girişi yapılmamış maddelerin Gümrük Formu 1304’te kaptan tarafından sunulması gereklidir.

3.16.4 Standart

NİJERYA Gerekli görüldüğü durumlarda teşhis etmek üzere pasaportlara veya diğer özel belgelere el koyma hakkını saklı tutmaktayız.

SEYŞELLER Göçmen yetkilileri tarafından denetlenmek amacı için pasaport veya diğer resmi kimlik belgelerinin bulundurulması zorunludur.Göçmen yetkilileri gerekli görüldüğü durumlarda teşhis etmek üzere pasaportlara veya diğer özel belgelere el koyma hakkını saklı tutmaktadır.

SSCB Gemiden ayrılırken vizeleri olmayan tüm gezinti yolcuları ve mürettebat (kaptan hariç olmak üzere) özel bir izin için değişim amacı ile pasaportlarını merdiven başında bekleyen koruma görevlilerine vermelidirler. Pasaportlar sahiplerine gemiye döndüklerinde iade edilir.

YUGOSLAVYA Yugoslavya yönetmeliklerine göre yolcular ve mürettebatların kimlik tespiti için pasaport ve diğer resmi belgelerini göç görevlilerine iletmeleri gemi kaptanının görevidir.

3.16.7 Standart

AVUSTRALYA Gümrük görevlileri göç kontrolü görevlerini gerçekleştirirler ve dolayısıyla da gereksinim arttığı takdirde seyahat yolcularını sorgu hakkını korurlar.

KANADA Bu Standart Kanada’da yerine getirilemez.

FRANSA Bu hüküm “göç memurları” teriminin sağlık yetkililerini de kapsadığı bir durumda Fransa Hükümeti tarafından bir Standart olarak kabul edilemez. Yolculara diğer bir takım bilgilerin sorulması durumlarında, özellikle geldiği yer ve muhtemelen de gideceği adres açısından, mümkün olabilir.

YENİ ZELANDA Yeni Zelanda “seyahat yolcusu” terimini Yeni Zelanda limanında gemiden indirilen ve daha sonra da geldikleri gemi ile birlikte bu limandan ayrılan kimse olarak yorumlamaktadır ve diğer tüm yolcuları tam göç işlemlerine tabi tutma hakkını saklı tutar.

SSCB IMO Kararı A.584 (14), geminin güvenliğini ve yolcular ve mürettebatın emniyetini tehdit eden yasalara aykırı faaliyetlerin engellenmesi amacı ile tedbirler”, göz önünde bulundurularak kamu yetkilileri seyahat yolcularının göç yetkilileri tarafından kişisel denetim hakkını saklı tutar.

BİRLEŞİK DEVLETLER Yürürlükte bulunan yasaların yönetiminde ülkeye giriş için yapılan tüm baş vuruların denetiminde şahısların Birleşik Devletler uyruğuna bağlı olduğunu kanıtlamaları veya kabul olunabilir yabancı uyruklu kimseler olduklarını kanıtlamaları talep edilir.

3.16.8 Standart

FRANSA Yolcular uğranılan her bir limanda gümrük kontrolüne tabi tutulurlar.

İTALYA Kabul edilmesi mümkün değildir. Yolcular uğranılan her bir limanda polis kontrolüne tabi tutulurlar.

YENİ ZELANDA Yeni Zelanda kaçakçılığı önlemek amacı ile yolcuları uğranılan her bir limanda denetleme hakkını saklı tutar.

POLONYA Eğer seyahat gemileri arka arkaya birden fazla limana uğrarlarsa yolcular göç görevlileri tarafından bu limanların her birinde kontrole tabi tutulurlar.

SEYŞELLER Seyşeller ilk varış limanı veya son kalkış limanı dışında her hangi bir limanda gemiden inen veya gemiye binen yolcuların biniş veya inişlerini denetleme hakkını saklı tutar.Bu ve benzeri yolcuların gemiden iniş ve gemiye binişleri kaptan tarafından talep edileceği üzere yetkililer ile özel düzenlemelere tabi tutulur.

İSVEÇ İsveç’te seyahat yolcuları uğranılan her bir limanda gümrük kontrolüne tabi tutulur. Gelişigüzel kontrole dayandırılmış bir sistem yürürlükte olmakla birlikte oldukça düşük oranda yolcu kendi gemiden inişlerine bağlı olarak kontrol edilir.

SSCB Yolcular uğranılan her bir limanda gümrük kontrolüne tabi tutulur.

BİRLEŞİK DEVLETLER  İlk varış limanında denetlenen yolcu bagajları bir sonraki herhangi bir limanda yolcuların gemiden inmesi üzerine yeniden denetime tabi tutulur.

3.16.12 Standart

DANİMARKA Danimarka Gümrük Vergisi Kanununa göre gümrük bölgesi dışından gelen gemi stok ve diğer erzaklar gemide seyahat esnasında ve geminin limanda kaldığı süre içerisinde kullanılmak amaçlı bulunduruluyor ise vergiden muaftır fakat gümrük yetkilileri taşınan yolcu sayısını ve geminin limanda bekleme süresini göz önünde bulundurarak kendi sağ duyularına göre geminin limanda kalış süresi içerisinde bulunduracağı gümrüksüz stok miktarını sınırlamaya izin verilmişlerdir.

Bu nedenle, Danimarka Gümrükler Dairesi Başkanlığı Danimarka Gümrük Vergisi Kanunu 22. maddesine istinaden taşınan yolcu sayısını ve geminin limanda bekleme süresini göz önünde bulundurarak kendi sağ duyularına göre geminin limanda kalış süresi içerisinde bulunduracağı gümrüksüz stok miktarını sınırlama hakkını saklı tutar.

FİNLANDİYA Münhasıran İskandinav limanlarına gitmek üzere olan gemiler için belli kısıtlamalar yürürlüktedir.

YENİ ZELANDA Seyahat gemilerine Yeni Zelanda limanlarında iken günlük gereksinimler dışında kendi gümrüksüz stoklarından mal satmalarına yetki verilmemiştir.

NORVEÇ Münhasıran İskandinav limanlarına gitmek üzere olan gemiler için belli kısıtlamalar yürürlüktedir.

SEYŞELLER Gümrük işlemleri için gümrüksüz erzak genel olarak mühürlenir, fakat kaptanın talebi üzerine açık muhafaza edilebilir.

İSVEÇ Münhasıran İskandinav limanlarına gitmek üzere olan gemiler için belli kısıtlamalar yürürlüktedir.

BİRLEŞİKDEVLETLER Sınırlı tutulmuş veya yasaklanmış et, meyve, sebze vb’nin tarımsal karantinası için kanun tarafından koruyucu olmaları veya aksi takdirde böyle bir geminin Birleşik Devletler bölgesel sınırları içerisinde olması durumunda bunların gemide kullanımlarının kullanılmamasının sağlanması talep edilir. Gümrük işlemleri için yabancı limanlara uğrayan bir seyahat gemisi bir Birleşik Devletler limanında kendi kullanımlarında tüketilmek üzere gümrüksüz ithal maddeleri alabilirler. Geminin Birleşik Devletler limanında bulunma süresi dahil edilerek yolcular tarafından seyahat esnasında gemide tüketecekleri veya kullanacakları alkol, yemek ve parfüm gibi malları alabilirler. Aynı zamanda geminin Birleşik Devletler limanına varışında gemide bulundurduğu erzak da geminin limanda bulunma süresi içerisinde yolcular tarafından tüketilebilir veya kullanılabilir.
El çantası, mücevherat, giyim kuşam, saat ve bilezik gibi ithal dayanıklı tüketim malları seyahat gemisinde yolculara satış amacı için gümrüksüz olarak yüklenemez. Bunun yanında gemide daha önceden bulundurulan benzeri mallar geminin limanda bulunması esnasında yolculara satılamaz.

3.16.13 Standart

AVUSTRALYA Gemiden karaya çıkan bütün yolculardan Gümrük ve Karantina Beyanını eksiksiz tamamlamaları talep edilir.

DANİMARKA Danimarka’da genellikle sözlü Gümrük Beyanı kullanılmakla birlikte yazılı beyanın talep edildiği durumlar da olabilmektedir.Bu nedenle, Danimarka Gümrükler Dairesi Başkanlığı Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Danimarka Gümrük Vergisi Kanunu, madde 21, Yürütme Kararı crf. 6. maddesine (no.80, 3 Mart 1971) istinaden özel durumlarda yolculardan yazılı Gümrük Beyanı vermelerini talep etme hakkını saklı tutar.

YENİ ZELANDA Yeni Zelanda bazı koşullar altında tarımsal karantina maksatlı yazılı beyan talebinde bulunabilir.

NİJERYA Nijerya’ya gelen veya buradan ayrılan bütün yolculardan yanlarında bulundurdukları para miktarı ve gümrüğe tabi malları için yazılı beyanda bulunmaları talep edilebilir.

3.16.15 Standart

ARJANTİN Seyahat yolcuları için gemiye binme ve gemiden karaya çıkma kartları talep edilir.

AVUSTRALYA Seyahat yolcuları için gemiye binme ve gemiden karaya çıkma kartları talep edilir.

İRLANDA Kabul edilemez.

YENİ ZELANDA Yeni Zelanda karalarında 24 saatten fazla kalan bütün yolculardan varış ve terk beyanları talep edilir.

NORVEÇ Günümüzdeki mevcut uygulamaya göre sadece vizeye ihtiyacı olan yolcular belli bir takım durumlarda gemiye binme ve gemiden karaya çıkma kartları açısından kontrole tabi tutulurlar.

SEYŞELLER Gemiye tekrar binecek olan yolculardan gemiye binme ve gemiden karaya çıkma kartları talep edilmez.

SSCB Sovyet limanlarında birlikte geldiği gemide kalan ve yine aynı gemi ile ayrılan transit yolcular geçici olarak karaya çıksalar dahi normal olarak kamu yetkilileri tarafından her zamanki kontrollere tabi tutulmazlar.

BİRLEŞİK KRALLIK Belli koşullar altında karaya çıkma ve gemiye binme kartları talep edilir. Eğer bir gemi limanda 24 saatten fazla kalırsa Birleşik Krallık vizesine gereksinim duyan kimseler bunu bulundurmak durumundadırlar.

BİRLEŞİK DEVLETLER Kabul edilemez. Bir çok seyahat yolcuları için Form I- 94, Varış / Terk Kayıtları, talep edilir.

Genel Görüş (3. Kısım – Bölüm D)

FİNLANDİYA Gemiyi terk eden tüm aktarmalı yolcular prensip olarak ülkeye giren veya ülkeden ayrılan yolcular gibi aynı gümrük yönetmeliklerine tabi tutulurlar.

BİRLEŞİK KRALLIK Göç görevlisi tarafından bir yolcunun maksadının tespit edilmesi amacı ile yolcunun sorguya çekilebilmesi koşuluna bağlı olarak kabul edilebilir.

3.17.1 Standart

AVUSTRALYA Yolcu listesine dahil edilen böyle bir yolcudan (direkt nakletme manifestosu) özellikle muaf tutulmadıkça seyahat belgeleri talep edilir ve yolcu giriş izninin kabulüne tabi tutulur.

İTALYA Kabul edilmesi mümkün değildir. Gemiyi terk eden bütün aktarmalı yolcular gemiden kısa süreli olarak dahi ayrılsalar ülkeye giren ve ülkeden ayrılan yolcular gibi aynı polis düzenlemelerine tabi tutulurlar.

YENİ ZELANDA Kendi ülkesine gelen bütün uluslar arası yolcuları (aktarmalı yolcular da dahil olmak üzere) ve bunların bagajlarını kontrol etme ve denetleme hakkını saklı tutar.
SSCB Gemiyi terk eden bütün aktarmalı yolcular gemiden kısa süreli olarak dahi ayrılsalar ülkeye giren ve ülkeden ayrılan yolcular gibi aynı gümrük ve göç düzenlemelerine tabi tutulurlar.

BİRLEŞİK KRALLIK Göç görevlisi tarafından bir yolcunun maksadının tespit edilmesi amacı ile yolcunun sorguya çekilebilmesi koşuluna bağlı olarak kabul edilebilir.

BİRLEŞİK DEVLETLER Birleşik Devletler kamu yetkililerinin uygulamaktan sorumlu oldukları kanun ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak amacı ile Birleşik Devletler limanlarına gelen kimselerden belgelerinin veya diğer esasların kabul olunabilirliğine veya belgelerinde “vize olmaksızın aktarmalı” olarak kabul olunabilirliklerine karar verebilmek amacı ile kamu yetkilileri tarafından incelenmeleri talep edilir. Buna ek olarak, gidişi sağlamak amacı ile Varış/Terk Kayıt Formu I-94 talep edilir.

3.19 Standart

FRANSA Bu Standart gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, iki taraflı ilkeye uygun olarak temin edilen kolaylıklar sadece Fransız denizcilerinin lehine benzeri karaya çıkış düzenlemelerini mevcut kılan Anlaşma Tarafı Ülkelerin denizcileri için kabul edilebilir.

BİRLEŞİK KRALLIK Göç memurunun mürettebat üyesinin kendi gemisi ile yola çıkmayacağına kanaat getirmesi durumunda bu kişinin girişinin de reddedilebileceği şartı ile kabul edilebilir.

3.19.1 Standart

FRANSA Bu Standart, Fransız yetkililerinin Fransız denizcilerinin karaya çıkmaları için izin veren bir vizenin sunulmasını talep eden Anlaşma Tarafı herhangi bir Ülkenin denizcilerine karşılıklı anlaşma uygulama hakkını saklı tutma uzlaşması ile gerçekleştirilebilir.

İTALYA Kabul edilemez. Denizciler diğer ülkelerin iki taraflı anlaşmaları altında talep edildiği üzere geçerli bir vizeye sahip olmalıdırlar.

İSPANYA Denizcilerin belgeleri hususunda Denizcilik Kayıt Defteri ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Defter 108’in tanınması hususunda anlaşmalara bağdaşmadığından dolayı kabul edilemez.

BİRLEŞİK DEVLETLER Kabul edilemez. Birleşik Devletler kanun ve yönetmeliklerine istinaden giriş baş vurusu için geçerli bir vizeden muaf tutulmadıkça mürettebat bunu bulundurmak durumundadır. Vizelerden daha önceden tahmin edilemeyen acil durumlarda veya yabancı komşu bölge ve bitişik adalar uyruklu ve burada yaşayanlar veya direk giden ve sürekli aktarmalı yolcular için vazgeçilebilir.

3.19.3 Standart

FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ “Mürettebat üyelerinden karaya terk için karaya çıkma pasosu gibi özel bir izin talep edilmez” tanımı dahili güvenlik açısından Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez.

FRANSA Standart 3.19.1 gibi aynı karşılıklı koşullar geçerlidir.

İTALYA Konsoloslukla ilgili anlaşmalar, iki taraflı esaslara bağlı olarak, gemicinin pasaportu, denizcilik sertifikası veya benzeri bir belgesinin onaylanmasını talep edebileceğinden dolayı İtalya tarafından kabul edilemez.

Böyle durumlarda denizcilik sertifikası veya benzeri bir belgeyi bulunduran kimse yukarıda bahsedilen vizeyi temin edemezse İtalyan yetkililer bu kimseye sınırlı bir süre geçerli olmak üzere bir belge (laissez-passer) verirler.

POLONYA Bu Standart Polonya’da bağlayıcı niteliği bulunan diğer düzenlemeler göz önünde bulundurularak kabul edilemez.

SİNGAPUR Uluslararası seyahatler için kiralanmış gemi mürettebatına ait yabancılar için daha fazla kolaylaştırma tedbirleri ile ilgili değişiklik karaya çıkma bu Standart üzerinde bir şart ile kabul edilebilir.

İSPANYA Karşılıklı olmak üzere kabul edilebilir.

SSCB Sovyet limanlarında yürürlükte bulunan düzenlemeler altında yabancı gemilerin mürettebat üyeleri karaya her çıktıklarında sınır yetkililerine kendi geçerli kimlik kartlarını veya mürettebat üyelerinin özel bir izin almak üzere, karada bulundukları süre içerisinde, karşılıklı değişim üzere denizci pasaportlarını sunmak zorundadırlar.

BİRLEŞİK DEVLETLER Kabul edilemez. Mürettebatın ya Yabancı Mürettebat Karaya Çıkma İzini ve Kimlik Kartı, Form I-184, ya da Mürettebat Karaya Çıkma İzini, Form I-95’i bulundurmaları gerekmektedir.
4.9 Standart

FRANSA Fransız Hükümeti bu Önerilen Uygulamanın Standart olarak yükseltilmesini kabul edemez.

4.10 Standart

AVUSTRALYA Kabul edilemez. Hayvan ve bitki karantina yönetmelikleri uygun gördükleri gemilerden böceklerin dezenfekte edilmesi veya taşınması için tedbir alınması yönünde sağlık yetkililerine izin verir.

5.2 Standart

ARJANTİN Ulusal düzenlemelere göre belgelerde bulunan hatalar cezaya tabi tutulur.

BELÇİKA Bu Standart her zaman için idari uygulamada takip edilmiştir. Bununla birlikte, bu Standart benzeri bir uygulamayı yetkili kurumlar tarafında tam bir yaptırıma dönüştürür ki bu durum mevcut Belçika yasaları altında kabul edilemez (aynı zamanda Fransa tarafından yapılan yoruma da bakınız).

FRANSA Bu Standart gerçekte Fransız idari uygulamasına denk gelmektedir, fakat böyle bir uygulama bir kez İdare tarafında bir yaptırıma dönüştürüldükten sonra kabul edilemez. Bunun yanında, sorumluluktan beraat etme nedeni olarak hüsnüniyet veya suçlamayı hak eden niyetin olmaması Fransa’da uygulanan Gümrük Ceza Hukuku temel ilkesi ile bağdaşmaz, ki yargıç maksat temelinde yapılan ihlalleri mazur görme hususunda açık ve net bir şekilde men edilmiştir.

YUNANİSTAN Yunan kanunları bu hükümler açısından farklılıklar göstermektedir. Şöyle ki; yukarıda bahsedilen hüküm ile kamu yetkilileri belli bir takım belgelerde düzeltme yapılmasına izin verirken Yunanistan kanunu benzeri düzeltmelere izin vermemektedir. Özellikle de Gümrük Yönetmeliğinin 16. maddesi “Manifesto mürekkepli kalem ile düzeltme, tahribat veya değişiklik olmaksızın yazılmalı ve toplam miktar yazılı olarak ve rakam ile belirtilmeli ve kaptan veya belli koşullar altında gemi acentesi tarafından imzalanmalıdır” durumunu şart koşmaktadır.

İSPANYA Genel kural olarak manifestoda ve tamamlayıcı belgelerde hataların düzeltilmesine ancak geminin uğranılacak ilk İspanya limanına varışından evvel kaptan, gönderen veya alıcı tarafından talep edilmesi veya yazımı basit bir hata olduğu gösterilebildiği takdirde izin verilir.

BİRLEŞİK KRALLIK Bu Standart Birleşik Krallığın normal idari uygulamasını tasvir etmektedir. Fakat, gümrükler kanunu altında yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki yetersizlik bu kanun ile her zaman için cezaya tabi tutulacaktır.
5.3 Standart

ARJANTİN Ulusal yönetmeliklere göre belgelerde bulunan hatalar cezaya tabi tutulur.

BELÇİKA Prensip olarak kabul edilebilir. Fakat, bu hükümler hiçbir zaman için mevcut ceza yasalarına karşı değildir, ki bu şekilde mahkeme sonuç olarak sunulan tüm ilgili gerçekleri göz önünde bulundurarak her bir durum temelinde karar verecektir.

FRANSA Bu Standart hükümleri Fransa hukuku kurallarına zıt düşer.

YUNANİSTAN 5.2 Standardı ile aynıdır.

İSPANYA Gemi belgelerinde bulunan hatalar cezaların uygulanmasına yol açar. Bu cezalar doğruluğu kanıtlanırsa büyük ölçüde düşürülebilir.

BİRLEŞİK KRALLIK Bu Standart Birleşik Krallığın normal idari uygulamasını tasvir etmektedir. Fakat, gümrükler kanunu altında yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki yetersizlik bu kanun ile her zaman için cezaya tabi tutulacaktır.
BİRLEŞİK DEVLETLER Birleşik Devletler ihmal veya dikkatsizlik durumunda tespit edildiğinde derhal ceza uygulayabilir ve uygular.
“İhlal Maksadının” olmaması bizlere ceza uygulanmasını engellemez. Bununla birlikte, cezanın verildiği anda 30 gün içerisinde bundan kurtulmak için bir dilekçe verilmesi üzere taraf bilgilendirilir ve Birleşik Devletler Gümrüklerinde resmi işleme konulabilir
5.4.1 Standart

FRANSA Fransız Hükümeti bu Önerilen Uygulamanın Standart olarak yükseltilmesini kabul edemez.

5.4.2 Standart

SEYŞELLER Gemiye binilmesi ve geminin tetkiki için bir ücret alınır. Buna ek olarak Kemirgenleri İmha Sertifikası (Deratting Sertifikası) için de ücret alınır.

BİRLEŞİK DEVLETLER Birleşik Devletler Kamu Sağlık Hizmetlerine normal çalışma saatleri dışında mal sahibi, acente, alıcı,
işletmeci, kaptan veya gemiden sorumlu kişi tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirdikleri karantina tetkik hizmetlerinin ücreti için ödeme yapılır.

5.7 Standart

FRANSA Bu Standart Fransa Gümrükler Kanunu ile tespit edilen ilkelere tezatlık oluşturmaktadır. Bu kanuna göre orijinal muhteviyatı açısından beyanatta bulunulduktan sonra Beyan değiştirilemez.

YUNANİSTAN 5.2 ve 5.3’te verilen yorumlar bu Standart için de uygulanır.

İSPANYA 5.2 ve 5.3’te verilen yorumlar bu Standart için de uygulanır.

BİRLEŞİK KRALLIK Bu Standart Birleşik Krallığın normal idari uygulamasını
tasvir etmektedir. Fakat, gümrükler kanunu altında yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki yetersizlik bu kanun ile her zaman için cezaya tabi tutulacaktır.
5.9 Standart

BİRLEŞİK DEVLETLER İthal edilecek olan malların varış yeri açısından özel bir  beyanı konşimento üzerinde talep edilebilir.

5.11 Standart

FRANSA Yürürlükte bulunan acil düzen temelinde bu hükmün Fransız yetkililerinin talebi üzerine veya bunların anlaşmaları ile Fransa’ya gönderilen yardıma uygulanması hakkında herhangi bir engel yoktur.

SİNGAPUR Doğal felaket yardım çalışması ile ilgili değişiklik bir öneri ile kabul edilebilir. Buna göre yardım tedarik etme standartları kolaylaştırma ve IMO için mutabık kalınmalı veya uygun bir kurumun öncelikli tebliğ ve danışma sağlamak üzere koordinatör olarak tayin edilmelidir.

5.12 Standart

FRANSA Standart 5.11 ile aynı koşullar geçerlidir.

SİNGAPUR Standart 5.11 ile aynı koşullar geçerlidir.

ÖNERİLEN UYGULAMALARIN KABUL EDİLMESİ İLE İLGİLİ ANLAŞMA TARAFI DEVLETLER TARAFINDAN YAPILAN TEBLİĞLER

ÖNERİLEN UYGULAMALAR

Bölüm 1 – Tanımlar ve genel hükümler

2.2.1 Önerilen Uygulama

BELÇİKA Bu Önerilen Uygulamanın gerçekleştirilme olasılığı şu anda göz önünde tutulmaktadır.

FRANSA Fransız Hükümeti Genel Beyanın sunulması talebinde bulunmadığından bu Önerilen Uygulamanın Fransız Hükümeti tarafından kabul edildiği düşünülebilir.

YUGOSLAVYA Genel Beyan yerine geminin Varış ve Terki hususunda bir tutanak talep edilir.

2.2.2 Önerilen Uygulama

DANİMARKA Danimarka’da Genel Beyan, Kargo Beyanı ve Gemi Stok Beyanı Gemi Kaptanı Beyanı adı altında tek bir belgede birleştirilmiştir.

FRANSA Fransız Hükümeti Genel Beyanın sunulması talebinde bulunmadığından bu Önerilen Uygulamanın Fransız Hükümeti tarafından kabul edildiği düşünülebilir.

YENİ ZELANDA Yeni Zelanda ek olarak gemiyi terk eden veya aktarmalı yolcuların sayısı ile ilgili bilgi talebinde bulunur.

YUGOSLAVYA Genel Beyan yerine geminin Varış ve Terki hususunda bir tutanak talep edilir.

2.3.1 Önerilen Uygulama

ARJANTİN Gönderilen kargo ve konşimento numaraları ile ilgili Karo Beyanında mevcut ulusal düzenlemelere uygun olarak ek bilgi talebinde bulunulur.

KANADA Kanada Gümrükleri Kanada’da Gümrük Beyannamesi yerine kullanılan Gemi Manifestosunda kendisine mal gönderilenin adını talep eder. Bu koşullarda bu uygulama kabul edilemez.

FRANSA Kargo Beyannamesi tasarlanması için Fransız Hükümeti manifestonun bir kopyasının takdim edilmesini talep eder. Bu manifesto üzerinde 2.3.1 önerilen uygulama altında listelenen sınırlı bilgilere ek olarak geminin brüt ve net ağırlıkları da verilmelidir.

POLONYA Kabul edilmesi mümkündür, ancak kargonun brüt ağırlığının ayrılışta olduğu gibi gelişte de beyan edilmesi gereklidir. Kamu yetkilileri tehlikeli maddeler ve hayvan ve bitkiler tarafından tüketilecek olan tarımsal ürünler hakkında daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.

BİRLEŞİK KRALLIK(a) Kabul edilmiştir. (b) Ek bilgi talebinde bulunulur. Bunlar;
gönderenin ve ya malların gümrük belgelerinden sorumlu tahsis edilmiş kişilerin adı ya da giriş öncesi kopya üzerinde malların gümrük numaraları.
BİRLEŞİK 2.3.1 Önerilen uygulamada listelenen belli bilgilere ek olarak Birleşik Devletler Gümrük Formu CF 7527’de
aşağıda belirtilen bilgileri de talep eder.

Varışta – Yabancı liman yükü, geminin bu limandan ayrılış tarihi, mal alıcısının adı, malı gönderenin adı ve brüt ağırlık.

Ayrılırken – her bir yüklemeyi kapsayan ithalat beyanname numarası, ki bunun için Sayım Dairesi yönetmelikleri ile belgelendirilmiş ithalat beyannamesi veya yüklemeyi beyanname, yükleme limanı gerekliliklerinden muaf tutan bu yönetmeliklerin bölümünün tebliğ edilmesi talep edilir. Dış ithalat beyanında eklenmiş olarak konşimento veya yük ile ilgili buna denk ticari belgeler bulunmalıdır.

2.3.4.1 Önerilen Uygulama

FRANSA Kabul edilebilir.

MEKSİKA Meksika tarafından kabul edilmemiştir. Gümrük ve göç ile ilgili yürürlükte bulunan mevcut hükümleri etkiler.

SSCB Bir Kargo Beyannamesi talep edilir.

2.3.5 Önerilen Uygulama

SEYŞELLER Genellikle bir koli listesi talep edilir.

SİNGAPUR Kabul edilmesi mümkün değildir. Bütün kargo beyan edilmelidir.

BİRLEŞİK Kabul edilmiştir. Gemi kaptanına ait olan beyanı KRALLIK bulunmayan bütün koliler Mürettebat mal beyannamesinde listelenmelidir.
2.5.2 Önerilen Uygulama

BİRLEŞİK Kabul edilmesi mümkün değildir. Birleşik Krallık kanunu KRALLIK vergi ödemesinden kurtulmak üzere ek olarak uygun
malların özelliklerini talep eder.

BİRLEŞİK Birleşik Devletler yurt dışında görevliler ve mürettebat DEVLETLER üyeleri tarafından edinilen tüm malların özelliklerini
talep eder. Birleşik Devletler Tarım Dairesi Başkanlığı benzeri maddelerin özelliklerini talep eder. Birleşik Devletler Gümrükleri özellikle seyahat esnasında kullanılacak olan malları veya Birleşik Devletler Gümrük yetkilileri vasıtası ile boşaltılan malları hariç tutar. Birleşik Devletler IMO Mürettebat Mal Formunu kullanır ancak 2. sütun yukarıda belirtilen farklılıkları gösterir.
2.6.4 Önerilen Uygulama

BİRLEŞİK Birleşik Devletler yabancı bölgelerden veya
DEVLETLER Birleşik Devletler egemenliğinden uzak bölgelerden gelen gemi kaptanından veya Acentesinden limana gelişlerinde Form I-418 ile bu belgenin kapsadığı talimatlara uygun olarak tüm mürettebat üyesinin manifestosunu sunmasını talep eder.
Birleşik Devletler, Kanada veya İngiliz kayıtlı Great Lakes (Büyük Göller) gemileri bir manifesto sunma koşulundan muaf tutulmuşlardır. Bununla birlikte, eğer bu gemiler Birleşik Devletler, Kanada veya İngiliz vatandaşları dışında mürettebat bulunduruyor ise sadece takvim yılının ilk seyahatinde Form I-418 üzerinde bir manifesto sunmalıdırlar.


2.7.1 Önerilen Uygulama

ARJANTİN Bir Yolcu Listesi talep edilir.

HİNDİSTAN Mevcut düzenlemeler sadece Hindistan limanı ve belli
komşu ülke limanları arasında seyahat eden gemiler açısından uygulanamaz iken gelecekte ulusal güvenlik açısından bu maddenin değiştirilmesi gerekli olabilir.

POLONYA Kabul edilmesi mümkün değildir.

SİNGAPUR Kabul edilmesi mümkün değildir.

SSCB Bir Yolcu Listesi talep edilir.

BİRLEŞİK Yolcu Listeleri Birleşik Devletler yetkilileri tarafından DEVLETLER kendiliğinden talep edilmez. Birleşik Devletler yetkilileri
ülkelerine gelen her bir geminin kaptanından veya acentesinden geliş manifestosu talebinde bulunurlar. Manifesto düzgün bir biçimde tamamlanmış Form I-92 Uçak / Gemi Tutanağına ek olarak göçmen olmayan her bir yolcu için düzenlenen Varış/Terk Kaydı ayrı bir olan Form I-94 formunda olmalıdır.

2.7.2 Önerilen Uygulama

ARJANTİN Gemiye Binme ve gemiden karaya çıkma kartları talep edilir.

DANİMARKA Ortak İskandinav sınırlarında pasaport kontrolünü ortadan kaldırma hususunda 12 Temmuz 1957 tarihli anlaşma hükümlerine istinaden İskandinav ülkeleri vizenin talep edildiği yabancı uyrukluların ve daha önce yayımlanan ihraç etme kuralı İskandinav ülkelerini uygun zamanda terk etmesine rağmen giriş izni verilen yabancıların giriş ve çıkışlarını denetlemek amacıyla kontrol kartları kullanırlar.

HİNDİSTAN Yolcu Listesinin yanında Gemiye binme/gemiden karaya çıkma kartları ulusal yasalarla tespit edilmiş bir gerekliliktir.

İRLANDA Kabul edilemez.

YENİ ZELANDA Yeni Zelanda kıyılarında 24 saatten fazla kalan bütün yolcuların giriş ve çıkış beyanları talep edilir.

SEYŞELLER Gemiden ayrılan veya gemiye ilk kez katılan tüm yolculardan uygulanabilir olduğunca gemiye binme veya gemiden karaya çıkma kartlarını doldurmaları talep edilir

SSCB Gemiye binme ve gemiden karaya çıkma kartları talep edilir.

BİRLEŞİK Kabul etmesi mümkün değildir. Aynı zamanda gemiye
KRALLIK binme ve gemiden karaya çıkma kartları da talep edilir.
BİRLEŞİK Bir Yolcu Listesine ek olarak göçmen olmayan her bir

DEVLETLER yabancı için Form I-94, Varış /Terk Kaydı, talep edilir.

2.7.3 Önerilen Uygulama

ARJANTİN Yolcu Listesine “cinsiyet” ile ilgili ek bilgi dahil edilmelidir.

SEYŞELLER Yolcu Listesi her ne koşulda olursa olsun pasaport numarası ve veriliş tarihi ve yeri, liman veya gemiden iniş yeri hakkında bilgileri mutlaka bulundurmalıdır.

SİNGAPUR Kabul edilmesi mümkündür, ancak “cinsiyet”, “yolculuk sınıfı”, “meslek”, “seyahat belgesi” ve “Singapur’daki adresi” gibi ek bilgiler talep edilir.

SSCB Kimlik belgesinin türü ve numarası ile ilgili ek bilgi Yolcu Listesine dahil edilmelidir.

BİRLEŞİK KRALLIK Kabul edilmiştir, ancak her hangi bir an yazılı olarak varış adresi koşulunu talep etme hakkını saklı tutar.

BİRLEŞİK Geminin resmi numarası, Birleşik Devletlere gelmeden DEVLETLER uğradığı son liman ve buradan ayrıldığı tarih, her bir
yolcunun sınıfı ve pasaport numarası ve gelen yolcunun Gümrük Bagaj Beyannamelerinin talep edildiği üzere resmi işleme tabi tutulduğu veya tutulacağının beyanı talep edilir.
2.7.4 Önerilen Uygulama

BİRLEŞİK Form I-418’in talep edilmediği yerlerde eğer kamu yetkilileri tarafından tavsiye edilen biçimde Yolcu Listesi kabul edilir.

2.11.2 Önerilen uygulama
DANİMARKA
Varış limanında yüklenen erzak beyan edilmelidir.

BİRLEŞİK KRALLIK Kabul etmesi mümkün değildir. Birleşik Krallığın ayrılışta Gemi Stok Beyanından feragat etmesi yükleme limanında sunulan bir başka Gümrük belgesi tarafından kapsanan yük açısından mümkün değildir.
2.12.1 Önerilen Uygulama

İSVEÇ İsveç’te limanlar devlete ait olmadığından veya devlet tarafından yönetilmediğinden fakat belediye veya özel şahıslar tarafından yönetildiği için İsveç Hükümeti Önerilen Uygulama 2.12.1 ve 3.11’i uygulayacak durumda değildir. Bununla birlikte bu Uygulamalarda bahsedilen tedbirler bir çok durumda ilgili Liman yöneticileri tarafından gözlemlenmektedir.

2.12.4 Önerilen Uygulama

İSPANYA (Kabul edilemez)

İspanya 2 Aralık 1972 yılında Cenova’da yapılan konteynırlarla ilgili Gümrük Anlaşmasını kendi yasasına dahil etmiştir.Bir çok konteynırın geçici olarak ithali için hiçbir belge talebinde bulunulmaz hatta Önerilen Uygulamaya uygun bir beyan dahi. Konteynırın nakliyesi esnasındaki denetim mal sahibi, kullanıcı veya bunların temsilcilerinde bulunan belgeler vasıtası ile uygulanır.

Bu bağlamda mal sahibi veya kullanıcının geçici ithalat yönetmeliğinin ihlali durumunda (madde 7 ve Anlaşma Eki) ortaya çıkacak olan vergileri ödemenin yanı sıra Gümrük tarafından talep edilen bütün bilgileri temin etme sorumluluğunu üstlenecek İspanya’da bir temsilcisinin bulunması gerekli olacaktır. Bu koşullara uyum göstermeyen konteynırlar geçici ithalat belgesine ve garanti gerektirir (Anlaşmanın 8. maddesi).

BİRLEŞİK KRALLIK Yabancı mülkiyetli konteynırların Birleşik Devletlere vergiden muaf geçici kabulü iki şarta tabi tutulduğundan bu Önerilen Uygulama kabul edilemez. Bu şartlar:
ı) Konteynırlar belirli bir süre içerisinde yeniden ithal edilecektir ve

ıı)Birleşik Krallıkta iken konteynırların kullanımı kısıtlı bir işlem alanı ile sınırlandırılmıştır (bunlar; ithal edilen malların teslimi, konteynırı ihraç alanına daha yakın bir yere getirmek için bir dahili yükün nakli ve ihraç yükünün ihraç limanına nakli).

Herhangi bir koşulun karşılanmasındaki eksiklik buna tabi vergilerin ödenmesine sorumluluk teşkil eder. Zaman sınırlamaları hususunda basit bir Beyan, Önerilen Uygulama 2.12.4’te teklif edildiği üzere, iki ana koşuldan sadece birisini kapsamaktadır dolayısıyla da kabul edilemez. Bununla birlikte, yabancı mülkiyetli konteynırların gümrüksüz geçici kabulü Birleşik Krallıkta ya basit bir beyan ile ya da başka, daha basitleştirilmiş, prosedürler ile kontrol edilir.

2.14 Önerilen Uygulama

YENİ ZELANDA Bütün bilgileri İngilizce dilinde talep eder.

SİNGAPUR Kabul edilmesi mümkün değildir. Belgeler İngilizce olarak sunulmalıdır. Sağlıkla ilgili belgelerde ise diğer diller kabul edilebilir.

İSVEÇ İsveç’te kabul edilmesi için bir pasaportun, Danca, İngilizce, Fransızca, Almanca, Norveççe, İspanyolca veya İsveç dilinde verilmiş olması veya bu dillerden birine tercüme edilmiş olması sağlanmalıdır.

BİRLEŞİK KRALLIK “Kalıp Formlar” Birleşik Krallığa takdim edildiğinde kabul edilmiştir.

3.4 Önerilen Uygulama

DANİMARKA Önerilen Uygulama 2.7.2’ye bakınız.

HİNDİSTAN Gemiye binme/gemiden karaya çıkma kartları yolcular tarafından uyulmak üzere Hindistan’da yasalarla saptanmış şartlardır. Günümüzde kullanılan gemiden karaya çıkma kartı belli ek girişleri de içermektedir. Formlar revize edilmiş ve yeni form da ek bilgi içerecektir; ismen, pasaportun düzenlenme yeri ve tarihi, sürekli adres ve Hindistan’daki son adresi gibi. Benzeri şekilde mevcut gemiye binme kartı da pasaportun düzenlenme yeri ve tarihi, sürekli adres ve Hindistan’daki son adresi ile ilgili ek bilgileri içerir.

SEYŞELLER Belli yolcular açısından ek bilgi her zaman talep edilir.

SİNGAPUR Kabul etmesi mümkün değildir. Belli yolcular açısından ek bilgi her zaman talep edilir.


SSCB Günümüzde kullanılmakta olan gemiye binme kartı ek bilgiler içermektedir; ismen, meslek çeşidi, yolculuk programı, SSCB’de kalış süresi.

3.5 Önerilen Uygulama

DANİMARKA Önerilen Uygulama 2.7.2’ye bakınız.

HİNDİSTAN Önerilen Uygulama 3.4’e bakınız.

SİNGAPUR Kabul etmesi mümkün değildir. Belli yolcular açısından ek bilgi her zaman talep edilir.

SSCB Önerilen Uygulama 3.4’e bakınız.

BİRLEŞİK DEVLETLER  Form I-94, Varış / Terk Kaydı talep edildiği durumda manifestonun bir bölümü olarak yolcu tarafından takdimi için nakliyeci tarafından hazırlanmalıdır.

3.6 Önerilen Uygulama

DANİMARKA Önerilen Uygulama 2.7.2’ye bakınız.

HİNDİSTAN Önerilen Uygulama 3.4’e bakınız.

YENİ ZELANDA Yeni Zelanda gemiye binme / gemiden karaya çıkma kartlarında bu Uygulamada temin edilenlerden daha fazla bilgi talebinde bulunur.

POLONYA Bizim kurumlarımız aynı zamanda aşağıda belirtilen bilgileri de talep ettiğinden kabul edilmesi mümkün değildir. Bu bilgiler; seyahatin amacı, pasaportla giriş yapan çocukların adları ve eşlik eden kimseler, meslek ve çalışma yeri, varış ülkesine getirilen arabanın sayısı ve markası (bu yabancı yolcular ile ilgilidir).

SİNGAPUR Kabul etmesi mümkün değildir. Herkes tıbbi tetkike maruzdur.

SSCB Önerilen Uygulama 3.4’e bakınız.

BİRLEŞİK Gemi yolcuları için Form I-94, Varış/ Terk Kaydı gemi DEVLETLER adını göstermelidir. Form I-94 üzerinde genellikle yurt
dışı adresi ve vize veriliş tarihi ve yeri belirtilmelidir.
3.8 Önerilen Uygulama

BİRLEŞİK Kabul edilmiştir ancak giriş limanında sağlık denetimi
KRALLIK uygulaması için Uluslararası Sağlık Yönetmeliklerinin yanı sıra Avrupa Konseyi idari düzenlemeleri altında Liman Tıbbi Muayene Görevlilerinin yolcuları tıbben denetlemeleri, eğer gerekli görülürse, için Liman Sağlık (Gemiler) Yönetmelikleri koşulları altında,1966, hakkı saklıdır. Çiçek hastalığı bulaşmış bir yolcunun Birleşik Krallığa gelmesi durumunda Liman Tıbbi Denetim Görevlileri çiçek hastalığına karşı Uluslararası Aşı Belgesini talep edebilirler ve belgenin mevcut olmaması durumunda da bir aşı teklifinde bulunabilirler. Yukarıda bahsi geçen idari düzenlemeler altında çiçek hastalığının belli bir yere özgü alanları şunlardır;
Afrika, Asya ve Azor ve Madeira dışında Amerika, Kanarya Adaları, Reunion, Bermuda, Kanada, Fransız Guyanası, Grönland, Martinik, Hollanda Antilleri, St.Pierre ve Mikelon, Surinam ve Birleşik Devletler.

BİRLEŞİK DEVLETLER Gemideki hastalık ve belli göçmenler ve gemide fiziki ve ruhsal denetime gereksinimi bulunan diğer kişiler
için tetkik talebinde bulunulabilir.

3.9 Önerilen Uygulama

FRANSA Bu Önerilen uygulama kabul edilemez.

POLONYA Kabul edilmesi mümkündür, ancak yazılı olarak döviz beyanı her zaman için talep edilir.

SSCB Sovyet limanlarında yolcunun beraberinde getirdiği eşya açısından yazılı beyan talep edilir.

3.9.1 Önerilen Uygulama

FRANSA Bu Önerilen uygulama kabul edilemez.

SSCB Kamu yetkilileri ayrılan yolcuların beraberinde bulundurdukları bagajları gözden geçirme hakkını saklı tutar.

3.10.3 Önerilen Uygulama

SEYŞELLER Mürettebat üyeleri açısından denizcinin kimlik belgesine eklenen bilgi belli durumlarda talep edilir.

SİNGAPUR Genel kural olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü, kişisel belgelerin sunulması veya mürettebat üyeleri açısından denizcinin kimlik belgesine eklenen bilgi belli durumlarda talep edilir.

SSCB Sovyet limanlarında mürettebat üyelerinin şahsi kimlik belgeleri talep edilir.

BİRLEŞİK Özel olarak feragat edilmedikçe giriş için uğraşan
DEVLETLER mürettebat için geçerli bir pasaport veya bunun yerine tatmin edici geçerli bir kimlik belgesi talep edilir.
3.11 Önerilen Uygulama

FRANSA Bu Önerilen Uygulamanın gereklilikleri sadece her bir limanda mevcut olan koşullarla aynı doğrultuda yavaş yavaş yerine getirilebilir.

İSVEÇ İsveç’te limanlar devlete ait olmadığından veya devlet tarafından yönetilmediğinden fakat belediye veya özel şahıslar tarafından yönetildiği için İsveç Hükümeti Önerilen Uygulama 2.12.1 ve 3.11’i uygulayacak durumda değildir. Bununla birlikte bu Uygulamalarda bahsedilen tedbirler bir çok durumda ilgili Liman yöneticileri tarafından gözlemlenmektedir.

3.13 Önerilen Uygulama

FRANSA Fransız geleneklerine göre evli bayanların öncelikli olarak kendi baba tarafından soyadlarını belirtmeleri talep edilir. Aynı zamanda bunların eşlerinin ismi olmaksızın sadece baba soyadına göre düzenlenmiş belge kullanmalarına da izin verilmiştir.

3.16.5 Önerilen Uygulama

KANADA Önerilen Uygulama Kanada’da yerine getirilemez.

DANİMARKA Kabul edilebilir. Vize bulundurmaları talep edilen yolcuların özel bir karaya çıkma kartı bulundurmaları durumunda Danimarka topraklarına girmelerine izin verilir.

YENİ ZELANDA Yeni Zelanda’yı gemilerle ziyaret eden çoğu yolculardan, yolcuların gemiden karaya çıktıkları limandan gemi ayrılırken bununla ayrılmadıkları takdirde, giriş izni için baş vuru yapmaları ve bu izni almaları talep edilir.

BİRLEŞİK Eğer bir gemi limanda 24 saatten fazla kalırsa Birleşik KRALLIK Krallık vizesine gereksinim duyan uyruktaki kimselerin
bu vizeyi bulundurmaları gerekmektedir.
3.16.9 Önerilen Uygulama

DANİMARKA Danimarka’da yolcuların gümrük kontrolü ve pasaport kontrolü gemiden karaya iniş alanında nokta denetimi ile gerçekleştirilir. Genel olarak bu kontrollerin gemiden karaya iniş alanına gelmeden evvel seyahat gemisinde gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

NORVEÇ Bir çok Norveç limanında yetkililer açısından yolcuların dahili kontrollerinin gemiden karaya iniş alanına gelmeden evvel seyahat gemisinde gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

İSVEÇ Seyahat yolcularının dahili kontrolü geminin limana gelmesinden evvel gerçekleştirilemez.

3.16.10 Önerilen Uygulama

DANİMARKA Vize bulundurmaları talep edilen yolcuların vize olmaksızın gemiden karaya bir Danimarka limanında inmelerine ve bir başka Danimarka limanda indikleri gemiye tekrar katılmalarına genel olarak izin verilemesi mümkün değildir.

YENİ ZELANDA Yeni Zelanda gemiden karaya bir Yeni Zelanda limanında inen ve bir başka Yeni Zelanda limanda indikleri gemiye tekrar katılan tüm yolcuları bütün göç işlemlerine tabi tutma hakkını saklı tutar.

NİJERYA Yabancı ülkelere gitmek üzere ayrılan yolculara uygulanabilen bütün normal gümrük kontrolleri gemiden karaya çıktıkları liman dışında bir limanda kendi gemilerine tekrar dönen seyahat yolcularına uygulanacaktır.

NORVEÇ Bir Norveç limanında gemilerinden karaya çıkan seyahat yolcuları kendi gemilerine bir başka Norveç limanında tekrar katıldıklarında da olağan pasaport kontrollerine tabi tutulurlar.

İSVEÇ Vizenin talep edildiği bir seyahat yolcusu bir başka limanda gemisine tekrar katılmak amacı ile bir limanda gemiden karaya çıkarsa geçerli bir vizeye sahip olmalıdır. Bununla birlikte, gemiden karaya çıktığı limanda acil bir vize verilebilir.

SSCB Bir Sovyet limanında gemilerinden karaya çıkan seyahat yolcuları kendi gemilerine bir başka Sovyet limanında tekrar katıldıklarında da olağan pasaport kontrollerine tabi tutulurlar.

BİRLEŞİK KRALLIK Birleşik Krallıkta eğer seyahat yolcusu aynı gemiye aynı limanda iniş ve biniş yaparsa bütün kolaylıklardan faydalanabilir.
3.16.11 Önerilen Uygulama

KANADA Bu Önerilen uygulama Kanada’da yerine getirilemez.

BİRLEŞİK KRALLIK Gerekli olduğu durumlarda seyahat yolcularından geçerli Uluslararası Aşı Belgesini göstermeleri istenir.

BİRLEŞİK Geminin yolculuk programı, gemide bulunan hastalıklar DEVLETLER ve karantina ruhsatnamesinin telsizle beyan edilmesine
gelişigüzel örneklenmesi seyahat yolcularının karantina tetkikinin yanı sıra Uluslararası Aşı Belgesi denetimine tabi tutulmasını gerekli kılabilir.
3.16.14 Önerilen Uygulama

DANİMARKA Kabul edilebilir, nokta kontrolleri hariç tutulamaz.

İRLANDA Kabul edilemez. Bununla birlikte İrlanda’daki mevcut karşılıklı denetim politikası yolcuların ülkeye girişlerine izin verir, diğer karşılıklı ilgili denetim kurumlarının politikasına tabi tutulur. Bunlar; (1) beyan olmaksızın, beraberlerinde ülkeye getirdikleri dövizi tutmak, (2) İrlanda’da bulundukları süre içerisinde kendi kullanımları için dövizlerini İrlanda parası ile değiştirme, ve (3) (bulundurdukları döviz ile) İrlanda’da bir bankadan seyahatlerine devam etmek için gerek duydukları herhangi bir para birimi satın alma. (Bununla birlikte, yabancı para birimi için Sterlin ile değişim yapma miktarında sınırlandırmalar mevcuttur.

NİJERYA Nijerya para biriminin ithalatı ve/veya ihracatı yasaklanmıştır.

SİNGAPUR Kabul edilemez. Normal para birimi kontrolü uygulanacaktır.

İSVEÇ Seyahat yolcuları gelişigüzel para denetimine tabi tutulur.

YUGOSLAVYA Mevcut Yugoslav yönetmelikleri Yugoslav deniz sahasında kaldıkları süre boyunca seyahat gemisi yolcularının ve mürettebatının yabancı para takası denetimine tabi tutulmasını şart koşar.

3.16.16 Önerilen Uygulama

DANİMARKA Yolcu Listesi her durumda uyruk ve doğum yeri ve tarihi hakkında bilgileri içermelidir.

YENİ ZELANDA Yeni Zelanda bazı koşullar altında gemiye binme/gemiden karaya inme kartlarını talep eder.

NİJERYA Nijerya yolcu gemisinde taşınan bütün yolcular açısından Yolcu Listesinde 6, 8 ve 9. sütunların doldurulmasını talep eder.

SİNGAPUR Kabul edilemez. 2.7.3 ve 2.7.4 Önerilen Uygulamaların seyahat gemilerine de uygulanması gerekliliği de göz önünde bulundurulmuştur.

BİRLEŞİK Yönetmeliklerimiz genellikle yabancı gemi yolcularının
DEVLETLER bir listesini nakliyecinin talepte bulunmaması koşulu ile ve Manifesto olarak Form I-94 (varış/terk kaydı) sunmak için daha önceden izin almışsa talep eder. Form I-418’in, Yolcu Listesi, talep edilmesi durumunda Form I-94 de her bir yabancı yolcu için ayrı ayrı talep edilir. Yolcu Listesi şu ek bilgileri de içermelidir: (1) uyruk, (2) pasaport numarası, (3) gelmeden evvel en son uğranılan yabancı liman ve buradan ayrılış tarihi veya ayrılıyorsa liman ve geliş tarihi, ve gidilecek ilk yabancı liman ve (4) geliş veya çıkış tarihi.
Genel Görüş (Bölüm 3 – Kısım D)

FİNLANDİYA Gemiyi terk eden tüm aktarmalı yolcular prensip olarak ülkeye giren veya ülkeden ayrılan yolcular gibi aynı gümrük yönetmeliklerine tabi tutulurlar.

SSCB Kısa süreli dahi olsa gemiyi terk eden tüm aktarmalı yolcular prensip olarak ülkeye giren veya ülkeden ayrılan yolcular gibi aynı gümrük ve göç yönetmeliklerine tabi tutulurlar.

3.17.2 Önerilen Uygulama

SİNGAPUR Aktarmalı Yolcular için Özel Kolaylaştırma Tedbirleri ile ilgili değişiklik bu Uygulamalar üzerinde şart ile kabul edilebilir.

SSCB Bölüm 3, kısım D’ deki beyana bakınız.

3.17.3 Önerilen uygulama

FRANSA Kendi ulusal düzenleme ve uygulamaları sebebi ile Fransız Hükümeti yukarıda bahsi geçen Önerilen Uygulamayı uygulamaya koyması mümkün değildir.

YENİ ZELANDA Sahillerinde 24 saatten fazla kalan tüm yolculardan geliş ve gidiş beyannameleri talep edilir.

İSPANYA Kabul edilemez. Aktarmalı yolcular için bir liste bulunmamaktadır ve denetim gemiden karaya inme kartı vasıtası ile uygulanır, gerekli olduğu durumlarda yolcunun Elçiliğinin veya Konsolosluğunun talebi üzerine yolcuyu Kızıl Haça vb. yerleştirmede yararlı bir metottur.

SSCB Bölüm 3, kısım D’ deki beyana bakınız.

BİRLEŞİK Karaya çıkma ve gemiye binme kartları normal olarak KRALLIK geldikleri gemi ile 24 saat içinde tekrar ayrılmayı amaçlayan yolculardan talep edilmez.
BİRLEŞİK Kabul edilemez. Her bir yabancı yolcudan Form I-94, DEVLETLER Geliş/Ayrılış Kaydı, bulundurmaları talep edilir.

3.17.4 Önerilen Uygulama

YENİ ZELANDA Yeni Zelanda’da karaya çıkacak olan aktarmalı yolcular tarafından sunulmak üzere uygun ve geçerli herhangi bir aşı belgesi talep edilir. Sahilde 24 saatten fazla kalan bütün yolculardan geliş ve ayrılış beyannameleri talep edilir.

SİNGAPUR Önerilen Uygulama 3.17.2 ile aynıdır.

SSCB Bölüm 3, kısım D’ deki beyana bakınız.

3.17.5 Önerilen Uygulama

FRANSA Önerilen Uygulama 3.17.3 ile aynıdır.

SİNGAPUR Önerilen Uygulama 3.17.2 ile aynıdır.

İSPANYA Vize gerekliliğini yürürlükten kaldıran uluslararası anlaşmaların yanı sıra mevcut yasalar ile bağdaşmadığından dolayı kabul edilemez.

SSCB Bölüm 3, kısım D’ deki beyana bakınız.

BİRLEŞİK KRALLIK Aktarmalı yolcunun kalacağı süre 24 saat ile sınırlandırıldığı durumda kabul edilebilir. Bundan sonrası için vize talep edilir.
3.17.6 Önerilen Uygulama

YENİ ZELANDA Yeni Zelanda düzenlemeleri Tarımsal Bagaj Beyannamesinin sunulmasını talep eder.

SSCB Bölüm 3, kısım D’ deki beyana bakınız.

3.17.7 Önerilen Uygulama

FEDERAL “Bir limanda gemiden ayrılan ve aynı ülkede aynı
ALMANYA gemiye binen aktarmalı bir yolcu aynı gemi ile aynı
CUMHURİYETİ limana gelen ve aynı limandan ayrılan yolcular gibi aynı kolaylıklardan yararlanır” mevcut Alman ulusal yasaları ile bağdaşmadığından dolayı Federal Almanya Cumhuriyetine takdim edilemez.
FİNLANDİYA Bir limanda gemiyi terk eden aynı gemiye bir başka limanda tekrar katılan aktarmalı yolcular ülkeye giriş veya ülkeden çıkış yapan yolcular gibi aynı düzenlemelere tabi tutulur.

FRANSA Önerilen Uygulama 3.17.3 ile aynıdır.

YENİ ZELANDA Yeni Zelanda’yı gemilerle ziyaret eden çoğu yolculardan, yolcuların gemiden karaya çıktıkları limandan gemi ayrılırken bununla ayrılmadıkları takdirde, giriş izni için baş vuru yapmaları ve bu izni almaları talep edilir.

İSPANYA Mevcut İspanya yasaları ile bağdaşmadığından dolayı kabul edilemez.

İSVEÇ Vizenin talep edildiği bir seyahat yolcusu bir başka limanda gemisine tekrar katılmak amacı ile bir limanda gemiden karaya çıkarsa geçerli bir vizeye sahip olmalıdır. Bununla birlikte, gemiden karaya çıktığı limanda acil bir vize verilebilir.

SSCB Bölüm 3, kısım D’ deki beyana bakınız.

BİRLEŞİK Önerilen Uygulamada kapsanan türdeki bütün yolcular;
KRALLIK (i) ilk varış limanı ve son ayrılış limanında göç denetimine
(ii) para ve ithalat denetimine tabi olan eşyalar açısından ilk varış limanında ve bunun yanı sıra son ayrılış limanında da gümrük denetimine tabi tutulurlar.
3.18 Önerilen Uygulama

FEDERAL “Bilimsel bir hizmet için tutulmuş bir gemi, seyahatin
ALMANYA bilimsel amacı için çalıştırılan personeli taşır. Eğer bu CUMHURİYETİ şekilde olduğu tespit edilirse bu personele de en az bu
gemi mürettebatına tanınan uygun kolaylıklar tanınmalıdır” mevcut Alman ulusal yasası ile bağdaşmadığından dolayı Federal Almanya Cumhuriyetine takdim edilemez.
FİNLANDİYA Finlandiya gemisinde bilimsel amaçla çalıştırılmak üzere bulunan personel gemi mürettebatına tanınan aynı gümrük kolaylıklarından faydalanamaz.

FRANSA Önerilen Uygulama 3.17.3 ile aynıdır.

YENİ ZELANDA Bu Uygulama mevcut Yeni Zelanda yasası altında kabul edilemez. Mürettebat üyesi dışında kalan bütün personel, bilim adamları da dahil olmak üzere, uygulandığı yerlerde tam bir göç formalitesine tabi tutulur.

SSCB Bilimsel amaçla gemide çalıştırılan ve gemi Mürettebat Listesinde dahil edilmemiş bulunan personel gemi mürettebatına sunulan gümrük ve göç kolaylıklarının aynısından faydalanamaz.

BİRLEŞİK Kabul edilemez. Mevcut kanun ve yönetmelikler altında
DEVLETLER Birleşik Devletler pasaportu taşıyıcısı olması talep edilen bir yere gelen veya buradan ayrılan bir Birleşik Devletler bilim adamına geçerli bir tüccar tayfa kimlik belgesi sahibi olan hakiki bir gemi mürettebat üyesine olduğu gibi aynı tarzda davranılamaz. Bu sebepten dolayı da pasaport gereksiniminden muaf tutulmuşlardır. Birleşik Devletler kamu yetkilileri bilimsel hizmet için tutulmuş bir geminin bilimsel personeline mürettebat üyesi gibi muamele eder ve bu yüzden de bu gibi personele en az gemi mürettebat üyelerine tanınan kadar kolaylık verilir. Bununla birlikte, yurt dışında okyanus bilim araştırma gemilerinde çalıştırılan kimselere yolcu gibi muamele edilir. Bunun gibi onlara da büyük ölçüde gümrükten muaf tutulma hakkı tanınmıştır ancak böyle bir muaflık 30 günde bir olmak üzere sınırlandırılmıştır. Diğer taraftan mürettebat üyeleri daha az muaflıktan yararlanırken bundan seyahatin sıklığına bakılmaksızın genellikle her bir yolculukta faydalanırlar.
3.19.2 Önerilen Uygulama

FEDERAL “Sahile çıkan veya sahilden gemiye dönen mürettebat
ALMANYA üyeleri normal olarak kişisel denetime tabi
CUMHURİYETİ tutulmazlar” dahili güvenlik açısından Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez.
FRANSA Fransız kurumları bu Önerilen Uygulamayı düzenli kişisel denetim ilkesini engellemesi fakat gerekli görüldüğü durumlarda da nokta tetkikinin yapılması için denetim hizmetleri sağladığı ölçüde uygulayabilir.

YENİ ZELANDA Yeni Zelanda mürettebat üyelerinin kıyıya çıkmadan ve gemiye dönmeden evvel kişisel denetimlere tabi tutulma hakkını gümrük görevlileri için saklı tutar.

İSPANYA Dahili güvenlik sebeplerinden dolayı kabul edilemez.

BİRLEŞİK Kabul edilemez. Bütün mürettebat Birleşik Devletlere

DEVLETLER girmesine izin verilemeden evvel denetlenmelidir.

3.19.4 Önerilen Uygulama

POLONYA 3.19.3 Standardına koyduğumuz şartlar göz önünde bulundurularak bu Önerilen uygulama da kabul edilemez.

BİRLEŞİK Kabul edilemez. Standart 3.10’da bahsedilen belgeler
DEVLETLER denizcinin geçerli kimlik belgesi veya pasaportudur. Bu belgeler Form I-95 veya Form I-84 yerine kabul edilemezler.
4.3 Önerilen uygulama

FRANSA Sağlıkla ilgili belgeler tamamen aynı olamaz; talep edilen koşullar ve garantiler canlı hayvan ve hayvan ürünlerinin, ikincisinin durumunda hijyen ve denetim gereklilikleri de, menşei ülkesinin sağlıkla ilgili durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Bitkilerin nakliyesinde ise Bitki ve Bitki Ürünlerinin korunması hususunda Uluslararası Anlaşma,1951, ile tespit edilen Model Phytosanitary (Sağlık) Sertifikası talep edilir.

4.11 Önerilen Uygulama

FRANSA Bitki ve bitki ürünlerinin ithalatı açısından Bitki ve Bitki Ürünlerinin korunması hususunda Uluslararası Antlaşmanın,1951, VI. Maddesi hükümlerine uygulanır.

BİRLEŞİK DEVLETLER Kanunlar ile yasaklanmış hayvan, bitki, hayvan ve bitki ürünleri karantina sertifikası ile birlikte ithal edilse dahi buna izin verilmez.
5.1 Önerilen Uygulama

BELÇİKA Devlet muhasebesi hususunda kanunlar kabul edilmesini güçleştirmiştir. Ilımlı güvenlik açısından gümrük yetkilileri gemi sahiplerinden veya gemi komisyoncularından tek bir kapsamlı borç senedi (teminat) sorununun çok uç noktaya gelmeden beyan edilmesini talep ederler.

KANADA Kanada bütün hükümet gereklilikleri için bir işlemin ödenecek borcunu kapsayan önerilen tek bir kombine teminatın uygulanabilir bir düzenleme olabileceğini düşünmemektedir.

SİNGAPUR Singapur’da uygulanamayacağından kabul edilmesi mümkün değildir. Göç, gümrük ve sağlık kurumları farklı yasalar altında çalışmaktadırlar.

BİRLEŞİK DEVLETLER Ayrı borç senetleri (teminatlar) talep edilir.
5.4 Önerilen Uygulama

FRANSA 17.9.87 tarihinde değiştirildiği üzere kabul edilebilir.

BİRLEŞİK KRALLIK Ücretler gümrük hizmetlerinde yükün pazarları ve kamu tatillerinde gümrüklenmesi için, ki bu günlerde limanlar düzenli çalışsa dahi, düzenlenmiştir. Yolcuların gemiden indirilmesi için herhangi bir ücret talep edilmez.
BİRLEŞİK Günümüzde ulusal kanun bir takvim yılında 15 gelişe
DEVLETLER kadar gümrük işlemleri ücretlerini karşılayan net ağırlığı 100 ton ve üzerinde olan ticari gemilerden bir ücretin alınmasını talep eder. Bundan hariç tutulanlar ise gelişlerinde sadece römorkör olarak kullanılan, feribotlar (ulusal kanunda tanımlandığı üzere), bir Birleşik Devletler limanından daha büyük denizlere giden ve yabancı bir liman veya yere uğramaksızın dönen en az haftada üç gezi düzenleyen yabancı seyahat gemileri, ticaretle uğraşmayan Birleşik Devletler ve yabancı Devlet gemileridir. Günümüzde ulusal kanun ticari gemi veya ticari uçak ile gelen her bir yolcudan gümrük işlem ücreti olarak 5$ ve göç denetim ücreti olarak da 5$ alınmasını talep etmektedir.
5.6 Önerilen Uygulama

FRANSA Günümüzde, Fransa bu çeşitte bir düzenlemeyi sadece bir komşu ülke ile yapmıştır.

HİNDİSTAN Günümüzde, Hindistan herhangi bir yabancı ülke ile benzeri bir düzenleme yapmamıştır.

SSCB İlgili Hükümetler arasında karşılıklı olmak koşulu ile düzenlenirse kabul edilebilir.


* Teşkilatın adı 22 Mayıs 1982 tarihinde yürürlüğe giren Teşkilatlar Anlaşmasındaki değişikliklere gore “Uluslararası Deniz Teşkilatı” olarak değiştirilmiştir.
* Bu maddeye uygun olarak Anlaşma tarafı Devletlerden alınan tebliğlerin metni ek 4te verilmiştir.
* İmzalar çıkarılmıştır.
* Uluslararası Deniz Trafiğini Kolaylaştırma hususunda düzenlenen Toplantı, 1965, değiştirilmiş şekli ile, Eki ile ilgili ayrıntılı detay için ilaveye bakınız ( IMO’da, 4 Albert Embankment, Londra, SE 1 7SR, satış numarası IMO-350E, mevcuttur)
** 26 Aralık 1991’den itibaren Anlaşmada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin üyeliği Rusya Federasyonu tarafından devam ettirilmektedir.
· Uluslararası Deniz Trafiğini Kolaylaştırma hususunda düzenlenen Toplantı, 1965, değiştirilmiş şekli ile, Eki ile ilgili ayrıntılı detay için ilaveye bakınız ( IMO’da, 4 Albert Em
· bankment, Londra, SE 1 7SR, satış numarası IMO-350E, mevcuttur)
** 26 Aralık 1991’den itibaren Anlaşmada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin üyeliği Rusya Federasyonu tarafından devam ettirilmektedir.
* Uluslararası Deniz Trafiğini Kolaylaştırma hususunda düzenlenen Toplantı, 1965, değiştirilmiş şekli ile, Eki ile ilgili ayrıntılı detay için ilaveye bakınız ( IMO’da, 4 Albert Embankment, Londra, SE 1 7SR, satış numarası IMO-350E, mevcuttur)
* Uluslararası Deniz Trafiğini Kolaylaştırma hususunda düzenlenen Toplantı, 1965, değiştirilmiş şekli ile, Eki ile ilgili ayrıntılı detay için ilaveye bakınız ( IMO’da, 4 Albert Embankment, Londra, SE 1 7SR, satış numarası IMO-350E, mevcuttur)
** 26 Aralık 1991’den itibaren Anlaşmada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin üyeliği Rusya Federasyonu tarafından devam ettirilmektedir.
* Uluslararası Deniz Trafiğini Kolaylaştırma hususunda düzenlenen Toplantı, 1965, değiştirilmiş şekli ile, Eki ile ilgili ayrıntılı detay için ilaveye bakınız ( IMO’da, 4 Albert Embankment, Londra, SE 1 7SR, satış numarası IMO-350E, mevcuttur)
** 26 Aralık 1991’den itibaren Anlaşmada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin üyeliği Rusya Federasyonu tarafından devam ettirilmektedir.
* Uluslararası Deniz Trafiğini Kolaylaştırma hususunda düzenlenen Toplantı, 1965, değiştirilmiş şekli ile, Eki ile ilgili ayrıntılı detay için ilaveye bakınız ( IMO’da, 4 Albert Embankment, Londra, SE 1 7SR, satış numarası IMO-350E, mevcuttur)
** 26 Aralık 1991’den itibaren Anlaşmada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin üyeliği Rusya Federasyonu tarafından devam ettirilmektedir.
1 Uluslararası Ticari Prosedürlerin Kolaylaştırılması hususunda Avrupa Çalışma Grubu için Birleşmiş Milletler Ekonomik Kurulunun 11 no.lı Tavsiyesinde dahil edilen belge hususunda daha fazla bilgi, Tehlikeli Malların Uluslararası Nakliye Belge Yönleri olarak isimlendirilen (TRADE / WP.4 / INF.53: TD / B / FAL /INF.53 Birleşmiş Milletler Cenova Bürosu’nda, Dağıtım ve Satış Bölümü, Palais des Nations, CH-1211 Geneve 10’da mevcuttur).
2 Aynı zamanda IMDG Koduna Genel Girişin 7. bölümüne bakınız.

*Not: 26 Aralık 1991’den itibaren Anlaşmada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin üyeliği Rusya Federasyonu tarafından devam ettirilmektedir.Bu not bu Ekte SSCB adına verilen tüm referanslarda kullanılır.

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!