ULUSLARARASI DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME KURALLARINA AİT KONVANSİYON 1972

Denizlerde üst düzeyde bir emniyet isteyen,
1960 Uluslararası Denizde Can Emniyeti Konferansının Nihai Kararına ekli olan Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tiizüğüniin günün gereksinmelerine göre yeniden gözden geçirilmesi lazım geleccğinc inanan,
onaylandığı günden bu yana olagelen gelişmeler ışığında bu kuralları gözden geçiren,
Bu Konvansiyon tarafları aşağıda yazılı olan hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

MADDE 1
Genel Yükümlülükler


Bu Konvansiyona taraf olanlar metin içinde bundan sonra "Kurallar" olarak isimlendirilecek olan, buraya ekli 1972 Uluslararası Denizdc Çatışmayı Önleme Kurallannı teşkil eden kurallar ve lahikaları etkili bir hale getirmekle yükümlü olacaklardır.

MADDE II
İmza, Tasdik. Kabul, Onaylama ve Katılma


1. Bu Konvansiyon, 1 Haziran 1973 tarihine kadar imzaya açık olacak ve o tarihten sonra katılmaya açık bulunacaktır.
2. Birleşmiş Milletlerin üyesi Devletler veya özel ajanlarının herhangi birini, veya Uluslararası Atom Enerjisi acentesi veya Uluslararası Adalet Divanının kuruluşunun taraflan : tasdik, veya onaylama şerhi vermeden imzalamak,
(a) ta.sdik, kabul veya onaylama şerhi venneden imzalamak;
(b) tasdik, kabul ve onaylama şerhi verilmesini takiben tasdik, kabul veya onaylama; veya
(c) katılma suretiyle içbu Konvansiyona taraf olabilirler.
3. Tasdik, kabul, onaylama veya katılma (bundan böyle metin içinde "Teşkilat" olarak adlandınlacak olan) Hükümetlerarası Deniz Danışma Teşkilatına bu yolda bir vesika verilmesi suretiyle yapılacak, Teşkilat da bu hususu Konvansiyonu imzalayan veya katılan devletler hiikümetlerine bir vesika verildiğini ve veriliş tarihini bildirecektir.

MADDE III
Bölgesel Uygulama

1.
Birleşmiş Milletlerin bir bölge üzerinde idari yetkisi bulunması veya akid devletlerden birinin bir bölgenin Uluslararası ilişkilerinden sorumlu olması hallerinde, Birleşmiş Milletler veya ikinci şıkta belirlenen "akit Devletin" (metin içinde bundan böyle "Genel Sekreter" olarak adlandırılacak olan) Teşkilat Genel Sekreterine yazılı bir ihbar yaptığı takdirde Konvansiyonun uygulanması bu bölgede teşkil edilecektir.
2. Konvansiyon, ihbarın alındığı tarihte veya ihbarda belirlenecek olan diğer bir tarihte ihbarda adı geçen bölgeye teşmil olunacaktır.
3. Bu maddenin birinci paragrafı gereğince yapılan herhangi bir ihbar, ihbar içinde bildirilen bölge için geri alınabilir. Bu takdirde Konvansiyon hükümlerinin bu bölgeye uygulanması geri almadan sonra geçecek bir yıl sonunda veya geri alma sırasında daha geç bir zaman süresi belirlenmiş ise o takdirde durdurulacaktır.
4. Genel Serketer bu madde hnkiimlerine göre kendisine bildirilecek herhangi bir teşmil veya geri alma ihbarını bağlantılı devletlerin tümüne haber verecektir.

MADDE IV
Yürürlüğe Giriş

1. (a)
Deniz Ticaret Filosu toplamının 100 veya daha çok gros tonluk gemilerden teşekkül eden dünya gemi filosunun, hangisine daha evvel ulaşılırsa, adet veya tonaj olarak yüzde 65'inden daha az olmayan bir miktarına sahip olan ülkelerin taraf olmasından bir yıl sonra işbu Konvansiyon yiirürlüğe girecektir.
(b) Bu paragrafın (a) tali paragrafı hükümlerine rağmen, işbu Konvansiyon, 1.1.1976 tarihinden önce, yüriirlüğe girmeyecektir.
2. Tali paragraf 1 (a) da belirlenen şartlar yerine getirildiktcn sonra ve fakat Konvansiyon yüriirliiğe ginneden önce, tasdik, kabul, onaylama veya katılma belgesi veren Devletler için Konvansiyon, yiiriirlüğe giriş tarihinde geçerli olacaktır.
3. Konvansiyonun yürürlüğe giriş tarihinden sonra, tasdik, kabul, onaylama veya katılma belgesi veren Devletler için Konvansiyon II.ci Madde hükümlerine göre belge verilen tarihte yürürlüğc girecektir.
4. Bir Konvansiyon tadilinin IV.cı maddenin 4.cii paragrafı hükümlerine göre yıiriirlüğe girişinden sonra verilecek olan herhangi bir tasdik, kabul, onaylama veya katılma Konvansiyonunun muaddel şekline uygulanacaktır.
5. Yürürliiğe giriş tarihinde bu Konvansiyon 1960 Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünü ortadan kaldıracak ve onun yerine kaim olacaktır.
6. Genel Sekreter konvansiyonu imza eden ve katılan Devletlerin Hiikümetlerine yürürliiğe giriş tarihini bildirecektir.

MADDE V
Konferansın Yeniden Gözden Geçirilmesi

1.
Gerek bu Konvansiyonu ve gerekse Kuralları veya her ikisini birden gözden geçirmek üzere Teşkilat bir Konferans akdedebilir.
2. Akitlerin üçte birinden az olmayan tarafların talebi üzerine Teşkilat gerek bu Konvansiyonu ve gerekse kuralları veya her ikisini birden gözden geçirmek üzere akid taraflar arasında, bir konferans akdedebilir.

MADDE VI
Kuralların Tadili

1.
Teşkilat, akid taraflardan birinin önereceği herhangi bir kural tadilini, önerenin isteği üzerine, tetkik eder.
2. Teşkilatın Deniz Emniyet Komitesinde bulunan ve oy verenlerin üçte iki çoğunluğu tarafından bcnimsenildiği takdirde, öncri, Teşkilat Genel Kurulunca tetkikinden en az altı ay önce akit taraflara ve Tcşkilat üyelerinc bildirilecektir. Tadil önerisinin Genel Kurulda tetkiki sırasında Teşkilat üyesi olmayan herhangi bir akid tarafın toplantıya katılma hakkı olacaktır.
3. Kurulda mevcut ve oy verenlerin üçte iki çoğunluğu tarafından benimscndiği takdirde, bir tadil, kabul edilmek üzere, Genel Sekreter tarafından akid taraflara bildirilecektir.
4. Akid taraflar üçte birinden fazlasının tadile karşı çıktıklarını Teşkilata bildiırneleri aynı zamanda Kurul tarafından daha önceki bir tarih saptanmadığı ahvalde, bir tadil, bcnimsendiği zaman Kurulca saptanacak bir tarihte yürürlüğe girecektir. Bu paragrafta bildirilen saptanacak tarihler mevcut ve oy verenlerin üçte biri çoğunluğu ile saptanacaktır.
5. Herhangi bir tadil yürürlüğe girdiği zaman, tadile karşı çıkmayan akid taraflann tümü için tadilde söz konusu edilen herhangi bir önceki hükmün yerini alacaktır.
6. Genel Sekreter bu Madde hükümlerine göre yapılacak herhangi bir haberleşme ve talebi tadilin yürürlüğe girişi tarihini akid tarafların tümüne ve Teşkilat üyelerine bildirecektir.

MADDE VII
Fesih

1.
Bu Konvansiyon, kendisi için yürürlüğe giriş tarihinden sonra geçecek beş sene sonunda, bir akid tarafça feshedilebilir.
2. Fesih, Teşkilata bu konuda verilecek bir vesika ile yetkili olacaktır. Genel Sekreter fesih vesikasının alınışını ve alınış tarihini akid tarafların tümüne bildirecektir.
3. Fesih vesikası veriliş tarihinden bir yıl sonra veya vesikada daha geç bir tarih belirlendiği takdirde, daha geç olan tarihte, geçerli olacaktır.

MADDE VIII
Vesika Verme ve Tescil

1.
Bu Konvansiyon ve kurallar Teşkilata teslim olunacak ve Genel Sekreter bunlann gerçek ve tasdikli suretlerini bu Konvansiyonu imza eden veya bu Konvansiyona katılan Devletlerin Hükümetlerine gönderecektir.
2. Bu Konvansiyon yürürlüğe girdiği zaman, Genel Sekreter tarafından Birleşmiş Milletler Çarterinin 102-ci maddesi gereğince tescil ve neşredilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine gönderilecektir.

MADDE IX
Lisanlar


Kurallarla birlikte bu Konvansiyon her, her iki metin de eşit derecede olmak üzere, tek kopya halinde tngiliz ve Fransız dillerinde tesis olunacaktır. Rus ve İspanyol dillerine resmi tercümeleri hazırlanacak ve imzalı orijinal ile beraber teslim olunacaktır.
Bu maksat için ayrı ayrı Devletlerce yetki verilen bizler (imzalar has' edilmiştir) tarafından imza edilmiştir.*
Bindokuzyüz yetmişiki senesi Ekim ayının yirminci günü Londra'da yapılmıştır.


* İmzalar buraya konmamışlır.

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!