EMNİYETLİ KONTEYNERLER İÇİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME 1972’YE DEĞİŞİKLİKLER
 
(Londra, 4 Kasım 1993)
GENEL KURUL,

Emniyetli Konteynerler için Uluslararası Sözleşme (CSC) 1972’nin herhangibir bölümünü değiştirmek için prosedürler hakkında dokuzuncu maddesini hatırlatarak,
Deniz Emniyeti Komitesinin altmışbirinci oturumunda kabul edilen ve sözleşmenin dokuzuncu maddesinin 2 (a) paragrafına uygun olarak tüm taraflara gönderilen Emniyetli Konteynerler için Uluslararası Sözleşme (CSC) 1972’ye değişiklikleri dikkate alarak,
1. Emniyetli Konteynerler için Uluslararası Sözleşme (CSC) 1972’nin Madde IX, paragraf 2(b)’sine uygun olarak, sözleşmeye ve eklerine bu kararın Ekinde belirlenen değişiklikleri kabul eder,
2. Emniyetli Konteynerler için Uluslararası Sözleşme (CSC) 1972’nin Madde IX, paragraf 2(b)’sine uygun olarak, belirtilen değişikliklerin tarafların üçte iki çoğunluğunun kabul ettiği tarihten oniki ay sonra yürürlüğe gireceğini işaret eder,
3. Genel Sekreterden, sözleşmenin Madde IX, paragraf 2(b)’sine uygun olarak, belirtilen değişiklikleri kabul için tüm taraflara bildirmesini talep eder.
EK
 
EMNİYETLİ KONTEYNERLER İÇİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME 1972’YE DEĞİŞİKLİKLER
1.
Madde II (Tanımlar)’nin 14-16’ncı paragrafları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir;
 
“14. “Maksimum işletme brüt kütle” veya “Kategori” veya “R” konteynerin ve yükünün izin verilebilir maksimum toplam kütle miktarı anlamına gelir. “R” harfi kütle birimi içinde ifade edilir. Ekler bu değerden türetilmiş yerçekimsel güçlere dayandığında, eylemsiz olan bir güç olan bu güç “Rg” olarak gösterilir.
 
15. “Dara ” kalıcı olarak eklenmiş yardımcı teçhizat da dahil boş konteynerin kütlesi anlamındadır.
 
16. “Maksimim izin verilebilir yük” veya “P” maksimum işletme veya değerlendirme brüt kütle ile dara arasındaki fark anlamına gelir. “P” harfi kütle birimi içinde ifade edilir. Ekler bu değerden türetilmiş yerçekimsel güçlere dayandığında, eylemsiz olan bir güç olan bu güç “Pg” olarak gösterilir.”
 
Aşağıdaki yeni paragraf 17-19 eklenecektir:
 
“17. “Yük” kelimesi kendisine birim atfedilebilen bir fiziksel miktar belirtmek için kullanıldığında, kütleyi ifade eder.
 
18. “Yükleme” kelimesi, örneğin “iç yükleme”, gücü belirtir.
 
19. “g” harfi standart yerçekimi ivmesi anlamındadır, “g” e eşittir.”
 
2. Ek I, Kural 1, altparagraf 1(b) aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
 
“(b) Herbir konteyner üzerinde tüm maksimum brüt kütle işaretleri Emniyet Onay Plakası üzerindeki maksimum brüt kütle bilgilerine uygun olacaktır.”
 
Altparagraf 2(a) aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
 
“(a) Plaka İngilizce veya Fransızca dillerinde en az aşağıdaki bilgileri içerir;
“CSC EMNİYET ONAYI”
Onay ülkesi ve onay referansı
Üretim tarihi (ay ve yıl)
Konteynerin üretici tanıtma numarası veya mevcut konteynerler için bu numaranın bilinmediği durumda, numara İdare tarafından tahsis edilir.
Maksimum işletme brüt kütlesi (kilogram ve libre)
1.8 g için izin verilebilir istif ağırlığı (kilogram ve libre)
Çapraz mukavemet testi gücü (newton)”
Aşağıdaki yeni paragraf 5 eklenmiştir:
“5. Yapımı ...................(değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih)’den önce tamamlanmış bir konteyner, bu konteynere bu tarihten önce yapısal tadilat yapılmadığı sürece Sözleşme tarafından izin verilen Emniyet Onay Plakası kalabilir.”
3. Ek 1, Kural 9, altparagraflar 1(c ) ve 1(e) aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir:
“(c) maksimum işletme brüt kütle kapasitesi”
“(e) 1.8 g için izin verilebilir istif yükü (kg ve libre); ve”
4. Ek 1, Kural 10, altparagraflar 1(c ) ve 1(e) aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir:
“(c) maksimum işletme brüt kütle kapasitesi”
“(e) 1.8 g için izin verilebilir istif yükü (kg ve libre); ve”
5. Ek I, lahikada örneklenen model Emniyet Onay Plakasının dördüncü, beşinci ve altıncı satırları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
“MAKSİMUM İŞLETME BRÜT KÜTLESİ.......................kg........................libre
1.8g için İZİN VERİLEBİLİR İSTİF YÜKÜ.........................kg............................libre
ÇAPRAZ MUKAVEMET TEST GÜCÜ...................................newton”
6. Ek I, Lahika bent 4-8 aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
“4. Maksimum işletme brüt kütlesi (kg ve libre)
5. 1.8g için izin verilebilir istif yükü (kg. ve libre)
6. Çapraz mukavemet test gücü (newton)
7. Eğer uç duvarlar maksimum izin verilebilir yükün 0.4 katından daha küçük veya büyük, örneğin 0.4 Pg, bir yüke mukavemet için dizayn edilmişse sadece uç duvar mukavemeti plakada gösterilir.
8. Eğer yan duvarlar maksimum izin verilebilir yükün 0.6 katından daha küçük veya büyük, örneğin 0.6 Pg, bir yüke mukavemet için dizayn edilmişse sadece uç duvar mukavemeti plakada gösterilir.”
7. Ek II’de Girişin ilk cümlesi (Yapısal emniyet gerekleri ve testler) aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
(a) “Bu Ekin gerekliliklerinin belirlenmesinde, konteynerlerin işletilmesinin her safhasında, yüklenen konteynerin hareketi, yerleştirilmesi, istifi ve ağırlığı sonucu olarak basınçların ve dış basınçların konteynerin dizayn mukavemetini geçmeyeceği kesindir. “
8. Ek II, Bölüm 1(A)-Köşe teçhizatından kaldırma-‘de test yüklemeleri ve uygulanan güçlerle ilgili metin aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
“TEST YÜKÜ VE UYGULANAN GÜÇLER
İç yük:

Bir yeknesak dağıtılmış yük, öyle ki konteynerin kütlesinin toplam miktarı ve test yük 2R’ye eşittir. Bir tank-konteynerle ilgili olarak, iç yükün test yüküne dara ilave edildiğinde 2R’den azsa, tankın uzunluğu üzerine dağıtılmış bir ilave yük konteynere ilave edilir.
Dışarından uygulanan güçler:
Belirlenen yolla (TEST PROSEDÜRLERİ başlığı altında) 2R’nin kütlesinin toplamını kaldırmak gibi.”
9. Ek II, Bölüm 1(B)-Diğer bir ilave metotla kaldırma- aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

“TEST YÜKÜ VE UYGULANAN GÜÇLER TEST PROSEDÜRLERİ
İç yükleme: (i) Fork lift ile kaldırma
Konteynerin toplam kütlesi ve 1.25R’ye eşit olacak test yükleme ile yeknesak dağıtılmış bir yükleme.
Dışarıdan uygulanmış güçler:
Belirlenmiş yolla (TEST PROSEDÜRLERİ başlığı altında) 1.25R birleştirilmiş toplam kütle gibi kaldırma.
Konteyner aynı yatay düzlemde olan, bir bar yüklenmiş konteyneri
kaldırmak için kullanılacak fork liftin herbiri içerisine merkezileştirilmiş  olan barlara yerleştirilecektir. Barlar eleçlemede kullanılma niyetinde olunan forklarla aynı genişlikte olmalı ve forkpocketin uzunluğunun yüzde yetmişbeşi içerisine planlanmalıdır.
İç yükleme: (ii) Yakalayan kollar pozisyonunda kaldırma:
Konteynerin toplam kütlesi ve 1.25R’ye eşit olacak test yükleme ile yeknesak dağıtılmış bir yükleme. Tank-konteynerle ilgili olarak, iç yükün test yüküne dara ilave edildiğinde 2R’den azsa, tankın uzunluğu üzerine dağıtılmış bir ilave yük konteynere ilave edilir. Konteyner padlar üzerine aynı yatay düzlemde, herbir yakalayan kolların biri altında konmalıdır. Bu padlar kullanılma niyetinde olunan yakalayan kollar kaldırma alanında aynı büyüklükte olmalıdır.
Dışarıdan uygulanmış güçler: (iii) diğer metotlar
Belirlenmiş yolla (TEST PROSEDÜRLERİ başlığı altında) 1.25R birleştirilmiş toplam kütle gibi kaldırma. Konteynerler, yüklenmiş durumda, (A) veya (B)(i) ve (ii)’de zikredilmeyen herhangibir metotla kaldırılmak için dizayn edildiğinde, bu metoda uygun hızlandırılmış şartların temsili iç yükleme ve dışarıdan uygulanmış yükler ile test edilmelidir.

10. Ek II, Bölüm 2-İSTİF- Paragraflar 1 ve 2 aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
“1. Uluslararası taşıma şartları için, maksimum dikey ivme güçleri 1.8 g’den ciddi bir şekilde saptığında ve konteyner bu taşımanın şartların sınırlı etki ve emniyetli olduğunda, istif yükü güçlerin ivmesinin uygun oranında değişebilir.
2. Bu testin başarılı olarak tamamlanmasında konteyner, Emniyet Onay Plakasında gösterilen 1.8g (kilogram ve libre) İÇİN İZİN VERİLEBİLİR İSTİF YÜKÜ başlığına karşılık gelen izin verilebilir üzerin konulan statik istif için oranlanır.
11. Ek II, Bölüm 2-İSTİF- test yükleri ve uygulanan güçler ile ilgili metin aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
İç yük
Konteynerin toplam ağırlığı ve 1.8R’ye eşit olacak test yükleme ile yeknesak dağıtılmış bir yükleme. Tank-konteynerler dara durumunda test edilebilir.
Dış uygulanmış güçler:
0.25x1.8xizin verilebilir üst üste koyma statik istif ağırlığına eşit bir aşağıya doğru dikey doğrultuda güç dört köşe teçhizatın herbirine uygulanır.”
12. Ek II, Bölüm 3-YOĞUNLAŞTIRILMIŞ YÜK- aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

“TEST YÜKÜ VE UYGULANMIŞ GÜÇLER” TEST PROSEDÜRLERİ
TEST PROSEDÜRLERİ
İç yük:
Yok.
Dış uygulanmış güçler:
300 kg. (660 libre) bir yoğunlaştırılmış yük eşit olarak 600mmX300mm (24 inchX12inch)’lik bir alana dağıtılır. Dışarıdan uygulanmış güçler dikey olarak aşağıya doğru konteynerin üstünün en zayıf dış yüzeyine uygulanır.
(b) tabanda
İç yük:
Herbiri 2.730 kg (6.000 libre) ve herbiri 142 cm2 (22 sq. in.) temas alanı yoluyla konteynerin tabanına uygulanmış iki yoğunlaştırılmış yük Test konteynerin temel yapısından sapmadan onun dört taban köşesi kapsamında kalan dört seviye destek dışına yapılır.
Yüklendiğinde herbir yüzeye 132 cm2 (22 sq. in.) olan toplam 284 cm2 (44 sq. in.) temas alanı, yüzey genişliği 180 mm (7 in.) merkezden merkeze ayrılmış 760 mm (30 in.) iki yüzeyin herbirinde 5,460 kilogram (12,000 lbs) 2,730 kg (6,000 lbs) ağırlığı için yüklenmiş test cihazı konteynerin tüm taban alanında gezdirilmelidir.
Dış uygulanmış güçler:
Yok.”

13. Ek II, Bölüm 4’ün başlığı ve altbaşlığı sırasıyla aşağıdaki gib değiştirilmiştir:
“TEST YÜKÜ VE UYGULANMIŞ GÜÇLER” ve “İç yük:”.
14. Ek II, Bölüm 5-UZUNLUĞUNA TAHDİT (STATİK TEST)-‘de test yüklemeleri ve uygulanmış güçlerle ilgili metin aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
“TEST YÜKÜ VE UYGULANMIŞ GÜÇLER
İç yük:
Bir yeknesak dağıtılmış yük, konteynerin birleştirilmiş kütlesi ve test yüklemesi maksimum işletme brüt kütlesi veya sınıfı R’ye eşittir. Bir tank-konteynerle ilgili olarak, iç yükün test yüküne dara ilave edildiğinde R’den azsa, tankın uzunluğu üzerine dağıtılmış bir ilave yük konteynere ilave edilir.
Dışarıdan uygulanmış güçler:
Tüm olarak konteynerin tabanına 2 Rg büyüklüğünde olan uzunlamasına tazyik edici ve gerici Rg büyüklüğünde güç konteynerin herbir tarafına uygulanır.”
15. Ek II, Bölüm 6-UÇ DUVARLAR-‘ın ilk paragrafı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
“Uç duvarlar maksimum izin verilen yükün 0.4’ünden az olmayan bir yüke mukavemet edebilir kabiliyete haiz olmalıdır. Eğer, bununla birlikte, uç duvarlar maksimum izin verilen yükün 0.4’ünden daha az veya daha fazla yüke mukavemet etmesi belirlenmiş ise, bir kuvvet faktörü Ek I, Kural 1’e uygun olarak Emniyet Onay Plakasında gösterilir.”
16. Ek II, Bölüm 6-UÇ DUVARLAR- test yüklemeleri ve uygulanmış güçlerle ilgili metin aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
İç yük:
Bir uç duvarın içine yeknesak dağılmış 0.4 Pg yük veya konteyner için belirlenebilecek diğer bir yük.
Dışarıdan uygulanan yükler:
Yok.”
17. Ek II, Bölüm 7-YAN DUVARLAR- ilk paragraf aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
“Yan duvarlar maksimum izin verilen yükün 0.6’sından az olmayan bir yüke mukavemet edebilir kabiliyete haiz olmalıdır. Eğer, bununla birlikte, yan duvarlar maksimum izin verilen yükün 0.6’sından daha az veya daha fazla yüke mukavemet etmesi belirlenmiş ise, bir kuvvet faktörü Ek I, Kural 1’e uygun olarak Emniyet Onay Plakasında gösterilir.”
18. Ek II, Bölüm 7-YAN DUVARLAR- ilk paragraf aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
“TEST YÜKÜ VE UYGULANMIŞ GÜÇLER
İç yük:
Bir yan duvarın içine yeknesak dağılmış 0.6 Pg yük veya konteyner için belirlenebilecek diğer bir yük.
Dışarıdan uygulanan güçler:
Yok.”

    

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!