29 ARALIK 1972 TARİHLİ ATIKLARIN VE DİĞER MADDELERİN SUYA BATIRILMASI YOLUYLA DENİZ KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞMEYE 1996 PROTOKOLÜ
 
(Londra, 7 Kasım 1996)

 
BU PROTOKOLÜN TARAFLARI,
 
Deniz çevresinin korunması ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir geliştirilmesi ihtiyacını vurgulayarak,
 
Atıkların ve Diğer Maddelerin Suya Batırılması Yoluyla Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşme,1972 çerçevesinde bu konuda yapılanları kaydederek,
 
Deniz çevresinin korunmasını amaçlayan ve ilgili devletler ve bölgelerin ihtiyaçları ve özel durumlarını dikkate alan bölgesel ve ulusal tamamlayıcı araçların bu açıdan katkılarını da kaydederek,
 
Bu konuda global yaklaşımın değerini ve özellikle sözleşme ve protokolün uygulanmasında taraflar arasında birlikte çalışma ve işbirliğinin önemini tekrar doğrulayarak,
 
Denizde suya batırmadan kaynaklanan deniz çevresi kirliliğinin yok edilmesi ve önlenmesi ile ilgili olarak, ulusal veya bölgesel seviyede, uluslararası sözleşmelerden veya global kapsamda diğer tip anlaşmalardan daha sıkı tedbirler alınmasının arzu edilebileceğini tanıyarak,
 
İlgili uluslararası anlaşmaları ve faaliyetleri, özellikle 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesini, Çevre ve Gelişme Hakkında Rio Deklarasyonunu ve 21’nci gündemi dikkate alarak,
 
Gelişmekte olan ülkelerin ve özellikle gelişmekte olan küçük ada devletlerinin ilgi ve kapasitelerini de tanıyarak,
 
Denizde suya batırmadan kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi, azaltılması ve uygun olduğunda yok edilmesi için müteakip uluslararası faaliyetlerin, deniz çevresinin korunması için gecikmeksizin sürdürülmesi gerektiği ve denizin yasal kullanımı ile ekosistemin yaşamaya devam edeceği ve şimdiki ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacağı inancında olarak,
 
Aşağıdakilerde anlaşmışlardır:
 
Madde 1
 
Tanımlar

 
Bu protokolüm amaçları bakımından;
 
“Sözleşme” Değiştirildiği şekliyle, Atıkların ve Diğer Maddelerin Suya Batırılması Yoluyla Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşme,1972,
“Örgüt” Uluslararası Denizcilik Örgütü,
“Genel Sekreter” Örgütün genel sekreteri,
.1 “Suya batırma”
.1 gemilerden, uçaklardan, platformlardan veya diğer denizdeki insan yapısı tesislerden atıkların veya diğer maddelerin denize imha etmek amacıyla bırakılması,
.2 gemilerin, uçakların, platformların veya denizdeki diğer insan yapısı tesislerin imha etme amacıyla denize bırakılması,
.3 gemilerden, uçaklardan, platformlardan veya diğer denizdeki insan yapısı tesislerden deniz tabanında veya onun toprakaltında atık ve diğer maddelerin depolanması,
.4 sadece imha etmek amacıyla platformların ve denizdeki diğer insan yapısı tesislerin terk edilmesi veya bırakılması anlamına gelir.
 
.2 “Suya batırma” aşağıdakileri içermez:
.1 kazalardan veya gemilerin, uçakların, platformların veya denizdeki diğer insan yapısı tesislerin veya donatımının normal faaliyetlerinden kaynaklanan, bu maddelerin imhası amaçları için faaliyet gösteren gemilerle, uçaklarla, platformlarla veya denizdeki diğer insan yapısı tesislerle taşınan atık veya diğer maddeler veya bu gemi, uçak, platform veya yapılardaki bu atık veya diğer maddelerin işlenmesinden kaynaklanan maddeler dışındaki atık veya diğer maddeler,
.2 Bu sözleşmenin amaçlarına aykırı olmamak şartıyla, imha dışındaki amaçlar için yerleştirilmiş şeyler,
.3 paragraf 4.1.4’e rağmen, sadece imha etme amacı dışında yerleştirilmiş maddelerin (örneğin kablolar, boru hatları ve deniz araştırma cihazları) denize terk edilmesi,
 
.3 deniz tabanı mineral kaynaklarından direkt olarak kaynaklanan veya bunların denizde işlenmesi süreci ve araştırılması, çıkarılması ile ilgili olarak atıkların veya diğer maddelerin depolanması veya imha edilmesi bu protokolün hükümleri tarafından kapsanmaz.
 
5.1 “Denizde yakma” ısı ile imha edilmeleri amacıyla, atıkların ve diğer maddelerin gemilerde, platformlarda veya denizdeki diğer insan yapısı tesislerde yakılması anlamındadır.
.2 “Denizde yakma” eğer atıklar veya diğer maddeler geminin, platformun ve denizdeki diğer insan yapısı tesisin normal faaliyetlerinden kaynaklanmışsa, bu atıkların veya diğer maddelerin gemide, platformda veya denizdeki diğer insan yapısı tesiste yakılmasını içermez.
 
6 “Gemi ve uçak” tipine bakılmaksızın deniz yoluyla veya hava yoluyla taşıma yapan araçlar anlamına gelir. Bu ifade kendi kendine hareket kabiliyeti olup olmadığına bakılmaksızın hava yastıklı araçları ve yüzen araçları da içerir.
 
7 “Deniz” deniz tabanı ve onun toprakaltı ile birlikte, devletlerin içsuları haricindeki tüm diğer deniz suları anlamına gelir, bu, sadece karadan girilen alt deniz tabanı havuzlarını içermez.
 
8 “Atık ve diğer maddeler” herhangibir türde, şekilde veya çeşitte materyal ve madde anlamına gelir.
 
9 “İzin” önceden ve Madde 4.1.2 veya 8.2’ye göre kabul edilen tedbirlere uygun olarak verilen izin anlamına gelir.
 
10 “Kirlenme” atık ve diğer maddelerin, insan faaliyetleri ile, canlı kaynaklara, deniz ekosistemine, insan sağlığına, balıkçılık ve denizin diğer yasal kullanımı da dahil deniz faaliyetlerine zararlı etkileri olacak, deniz suyunu bozacak ve uygunluğunu azaltacak şekilde veya buna ihtimal verecek şekilde direkt veya dolaylı olarak denize karıştırılması anlamındadır.
 
Madde 2
 
Amaçlar
 
Taraflar, münferiden veya ortaklaşa deniz çevresini tüm kirletici kaynaklardan koruyacaklar ve muhafaza edecekler ve atıkların ve diğer maddelerin suya batırılması ve denizde yakılmasından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi, azaltılması ve uygun olduğunda yok edilmesi için, kendilerinin bilimsel, teknik ve ekonomik kapasitelerine uygun olarak etkin tedbirler alacaklardır. Uygun olduğunda, bu konudaki politikalarını uyumlaştıracaklardır.
 
Madde 3
 
Genel Yükümlülükler

 
1. Bu protokolün uygulanmasında, Taraflar atıkların ve diğer maddelerin suya batırılmasından deniz çevresinin korunması için, bu atıkların ve diğer maddelerin deniz çevresine karışmasının zarar meydana getireceğine inanılması için bir sebep varsa ve girdilerle etkileri arasında nedensel ilişkileri kanıtlamak için kesin kanıtlar bulunmuyorsa, uygun önleyici tedbirleri alarak önleyici yaklaşım uygulayacaklardır.
 
2. Prensip olarak kirleten maliyetlerine katlanır yaklaşımını dikkate alarak, herbir Taraf, kamu yararına göre, suya batırma ve yakma konusunda yetkilendirdikleri faaliyetler için kirliliğin önlenmesi ve kontrolü faaliyetlerinin maliyetlerinin karşılanması yoluyla uygulamalar geliştirmeye çalışacaktır.
 
3. Bu protokolün uygulanmasında, Taraflar zararın veya muhtemel zararın çevrenin bir bölümünden diğer bölümüne nakledilmesini veya kirliliğin diğer bir kirlilik türüne dönüşmesini engelleyeceklerdir.
 
4. Bu protokolün hiçbir hükmü, Tarafların, münferiden veya birlikte, kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve uygulanabilir olduğunda yok edilmesi konusunda uluslararası hukuka uygun olarak daha sıkı tedbirler almalarını engelleyici olarak yorumlanmayacaktır.
 
Madde 4
 
Atıkların veya diğer maddelerin suya batırılması
 
1.1    Taraflar Ek 1’de listelenenlerin haricinde atıkların ve diğer maddelerin imha amacıyla suya batırılmasını yasaklayacaklardır.
 
.2 Ek 1’de listelenen atıkların ve diğer maddelerin suya batırılması bir izin gerektirecektir. Taraflar, bu izinlerin verilmesi ve izin şartlarının Ek 2’deki hükümlere uyması için idari ve hukuki tedbirler kabul edeceklerdir. Çevresel açıdan tercih edilir alternatiflerin seçiminde suya batırmanın önlenmesi fırsatlarına özel önem verilecektir.
 
2. Bu protokolün hiçbir hükmü, bir Tarafın değerlendirmesine göre, Ek 1’de zikredilen atık ve diğer maddelerin suya batırılmasının bir Taraf tarafından yasaklanmasının engellenmesi anlamında yorumlanmayacaktır.
 
Madde 5
 
Denizde yakma
 
Taraflar atık ve diğer maddelerin imha amacıyla denizde yakılmasını yasaklayacaklardır.
 
Madde 6
 
Atık ve diğer maddelerin ihraç edilmesi

 
Taraflar, atık ve diğer maddelerin denizde yakılması ve suya batırılması için diğer ülkelere ihraç edilmesine izin vermeyeceklerdir.
 
Madde 7
 
İçsular

 
1. Bu protokolün diğer bir hükmüne rağmen, bu protokol 2 ve 3’ncü paragraflarda belirtilen hükümler için içsularda da geçerli olacaktır.
 
2. Herbir taraf, içsularında atık veya diğer maddelerin kasıtlı imha edilmesinin kontrolü için, bu imha Madde 1 anlamında bir “suya batırma” veya “denizde yakma “ olduğunda ve denizde yapılıyorsa, kendi değerlendirmesine göre bu protokol hükümlerini ve diğer etkin izin ve düzenleyici tedbirleri uygulayacaktır.
 
3. Herbir taraf, içsulardaki uygulamalar, uyum, uygulama ile ilgili kurumsal mekanizmalar ve mevzuatı konusundaki bilgileri Örgüte göndermelidir. Taraflar ayrıca, içsularında suya batırılan maddelerin tipi ve özellikleri konusundaki rapor özetlerini gönüllülük esasına göre sağlamak için gayret sarfetmelidirler.
 
Madde 8
 
İstisnalar

 
1. Madde 4.1 ve 5 hükümleri, hava koşullarından kaynaklanan olağanüstü durumlarda, can emniyeti veya gemilerin, uçakların, platformların veya denizdeki diğer insan yapısı tesislerin emniyetinin sağlanmasının gerektirdiğinde  veya insan hayatına bir tehlike veya gemilere, uçaklara, platformlara veya denizdeki diğer insan yapısı tesislere bir tehlikenin doğması durumunda, eğer suya batırma tehlikeyi önlemek için tek yol olarak görünüyorsa ve eğer suya batırmadan doğacak zararlar diğer olasılıklardan daha az ise uygulanmaz. Bu durumda suya batırma insan yaşamına ve deniz canlılarına zarar verme ihtimalini en aza indirecek şekilde uygulanır ve Örgüte bildirilir.
 
2. Bir taraf, acil durumlarda, insan hayatı ile ilgili olarak kabul edilebilir risk varsa ve diğer makul çözümler yoksa, Madde 4.1 ve 5’e istisna olarak özel izin verebilir. Taraf, bunu yapmadan önce etkilenebilecek diğer taraflara ve Örgüte, uygunsa diğer taraflara ve uluslararası kuruluşlarla istişare etmeli, Madde 18.6’ya uygun olarak en uygun prosedürler bu tarafa tavsiye edilmelidir. Taraf, faaliyetlerin icra edileceği zamana ve deniz çevresine zarar vermenin önlenmesi genel yükümlülüklerine mümkün olan maksimum boyutta uygun olarak bu tavsiyeleri takip etmeli ve faaliyetleri Örgüte bildirmelidir. Taraflar bu durumlarda bir diğerine yardım etmeyi üstlenirler.
 
3. Herhangibir taraf, sözleşmeye giriş zamanında veya onaydan sonraki bir zamanda ikinci paragraftaki hakkından vazgeçebilir.
 
Madde 9
 
İzinlerin verilmesi ve raporlama
 
1.
Herbir taraf aşağıdakiler için uygun otorite veya otoriteleri belirlemelidir:
 
.1 bu protokole uygun olarak izinlerin verilmesi,
.2 suya batırılmasına izin verilen tüm atık ve diğer maddelerin özellikleri ve miktarlarının kayıtlarının tutulması ve uygun olduğunda, suya batırmanın gerçek miktarı ve yeri, zamanı ve suya batırma metotlarının kayıtlarının tutulması, ve
.3 münferiden veya diğer taraflarla ve yetkili uluslararası kuruluşlarla birlikte bu sözleşmenin amaçları bakımından denizin durumunun izlenmesi.
 
2 Bir tarafın uygun otoritesi veya otoriteleri suya batırılması veya denizde yakılması tasarlanan maddeler için Madde 8.2’de belirtildiği şekilde aşağıdakilere ön genel veya özel izin vermelidir;
 
.1 Kendi ülkesinde yükleme,
.2 Yükleme bu sözleşmeye taraf olmayan bir devletin ülkesinde olduğunda, kendi siciline kayıtlı veya bayrağını taşıyan bir gemi veya uçak tarafından yükleme.
 
3 İzinlerin verilmesinde, uygun otorite veya otoriteler kendilerinin dikkate alacakları ilave tedbir, gereklilik ve kriterlerle birlikte Madde 4’e uyacaklardır.
 
4 Herbir taraf, bir bölgesel anlaşma kapsamında oluşturulmuş bir sekreterlik vasıtasıyla veya direkt olarak,
 
.1 paragraf 1.2 ve 1.3’te belirtilen bilgileri,
.2 uygulama tedbirlerini özetleri de dahil bu protokolün hükümlerinin uygulanması içi alınan idari ve hukuki tedbirleri, ve
.3 paragraf 4.2’de zikredilen tedbirlerin etkinliğini be bunların uygulanmasında karşılaşılan problemleri Örgüte veya uygun olduğunda diğer taraflara bildirecektir.
 
Paragraf 1.2 ve 1.3’te zikredilen bilgiler yıllık periyotlarla sunulacaktır. Paragraf 4.2 ve 4.3’te belirtilen bilgiler düzenli periyotlarla sunulacaktır.
 
5. Paragraf 4.2 ve 43 kapsamında sunulan raporlar taraflar toplantısında belirlenen uygun bir alt birim tarafından değerlendirilir. Bu birim, uygun bir taraflar toplantısına veya özel bir taraflar toplantısına ulaştığı sonuçları rapor edecektir.
 
Madde 10
 
Uygulama ve icra
 
1.
Herbir taraf, bu sözleşmenin uygulanması için gerekli tedbirleri aşağıdakilere tabi tutacaktır.
 
.1 kendi sicilinde kayıtlı veya bayrağını taşıyan gemiler,
.2 suya batırılacak veya denizde yakılacak maddeleri kendi ülkesinde veya karasularında yükleyen gemiler veya uçaklar,
.3 uluslararası hukuka göre kendi yetkisi altındaki deniz alanlarında suya batırma veya denizde yakma işiyle uğraştığına inanılan gemiler, uçaklar ve platformlar ve diğer insan yapısı tesisler.
 
2. Herbir taraf, kendi ülkesinde bu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket edenleri cezalandırmak ve önlemek için uygun tedbirleri alacaktır.
 
3. Taraflar, bu protokole aykırı suya batırmaları ve denizde yakmaları gören gemi ve uçakların raporlaması için prosedürler de dahil bu protokolün bir devletin yetkisi altındaki suların ötesinde etkin olarak uygulanması için prosedürler geliştirmede işbirliği için anlaşmışlardır.
 
4. Bu protokol, uluslararası hukuk kapsamında dokunulmazlık yetkisi olan gemilere ve uçaklara uygulanmaz. Ancak, herbir taraf, kendilerinin sahip oldukları veya işlettikleri bu gemi ve uçakların bu sözleşmenin amaçlarına ve hedeflerine uygun olarak hareket etmeleri için uygun tedbirlerin alınmasını sağlamalı ve Örgüte bildirmelidir.
 
5. Bir devlet, bu protokole bağlı olma rızasını açıkladığı herhangibir zamanda veya bu zamandan sonraki bir zamanda, bu protokolün hükümlerinin, paragraf 4’te belirtilen kendi gemilerine ve uçaklarına uygulanacağını açıklayabilir. Bu durumda, protokolün hükümlerinin sadece bu devletin kendi gemilerine ve uçaklarına uygulanacağı tanınır.
 
Madde 11
 
Uyum prosedürleri
 
1.
Bu protokolüm yürürlüğe girmesinden sonra iki yılı geçmeyecek şekilde, Taraflar toplantısı, bu protokole uyumun geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli mekanizmalar ve prosedürler belirleyecektir. Bu prosedürler ve mekanizmalar yapıcı bir yolla, tam ve açık bilgi değişimine izin verme yaklaşımı ile geliştirilecektir.
 
2. Bu  protokole uygun olarak sunulmuş bir bilginin ve birinci paragraf kapsamında oluşturulmuş bir mekanizma veya prosedür yoluyla yapılmış bir teklifin tamamen dikkate alınmasından sonra, taraflar toplantısı taraflara veya taraf olmayanlara işbirliği, yardım veya tavsiyede bulunabilir.
 
Madde 12
 
Bölgesel işbirliği

 
Bu protokolün müteakip amaçları için, belirli bir coğrafi alanda deniz çevresinin korunmasında ortak çıkarları olan taraflar bölgesel özellikleri dikkate alarak özellikle suya batırma ve denizde yakma yoluyla kirlenmenin önlenmesi için bu protokol ile uyumlu olarak bölgesel anlaşmalar yürürlüğe koymaya çalışacaklardır. Taraflar, farklı ilgili sözleşmelere taraflar tarafından izlenen prosedürlerle uyumu geliştirmek için bölgesel anlaşmaların tarafları ile işbirliği arayacaklardır.
 
Madde 13
 
Teknik işbirliği ve yardım
 
1.
Taraflar, Örgüt ve diğer uluslararası kuruluşlar içinde işbirliği ile aşağıdakileri talep eden taraflara bu protokolde belirtildiği gibi suya batırmadan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve uygun olduğunda yok edilmesi için iki taraflı ve çok taraflı destek geliştireceklerdir;
 
.1 uygun olduğunda ulusal imkanların güçlendirilmesi yaklaşımı ile gerekli ekipman ve imkanların sağlanması da dahil, araştırma, izleme ve uygulama için teknik ve bilimsel personelin eğitimi,
 
.2 bu protokolüm uygulanmasında tavsiyeler,
 
.3 atıkların en aza indirilmesi ve temiz üretim süreci ile ilgili konularda bilgilendirme ve teknik işbirliği,
 
.4 suya batırmadan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve uygun olduğunda ortadan kaldırılması için diğer tedbirler ve atıklara işlemleri ve yok etme ile ilgili bilgilendirme ve teknik işbirliği, ve
 
.5 özellikle gelişmekte olan ülkeler ve piyasa ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkelere, bu ülkelerin özel ihtiyaçlarının yanısıra fikri hakların korunması ihtiyaçları da dikkate alınarak, karşılıklı mutabakat ile imtiyazlı ve tercihli şartlar da dahil uygun şartlarda çevreye duyarlı teknoloji ve bu konudaki deneyimlere ulaşma ve transfer.
 
2. Örgüt aşağıda belirtilen fonksiyonları yerine getirecektir;
 
.1 Unsur ve teknik yetenekleri dikkate alarak bir Taraftan teknik işbirliği için diğer tarafa talep gönderme,
.2 Uygun olduğunda, diğer yetkili uluslararası kuruluşlardan yardım için taleplerin koordine edilmesi,
.3 Yeterli kaynakların mevcudiyetine bağlı olarak, bu protokole taraf olma niyetini açıklayan gelişmekte ve piyasa ekonomileri gelişmekte olan ülkelere, tam uygulamaya erişmek için gerekli araçları incelemek üzere yardım sağlamak.
 
Madde 14
 
Bilimsel ve teknik araştırmalar
 
1.
Taraflar, suya batırmadan kaynaklanan ve deniz kirliliğinin bu protokol ile ilgili diğer kaynaklarını önlenmesi, azaltılması ve uygun olduğunda ortadan kaldırılması konusunda bilimsel ve teknik araştırmaların kolaylaştırmak ve geliştirmek için uygun tedbirleri alacaklardır. Özellikle, bu araştırmalar deniz kirliliğinin bilimsel metotlarla gözetlenmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve analizini içermelidir.
 
2. Taraflar, bu protokolün hedeflerine ulaşmak için aşağıdaki konularla ilgili bilgileri diğer Taraflara sunmak için hazır tutmaya çalışacaklardır;
 
.1 bu protokole uygun olarak alınmış tedbirleri ve bilimsel ve teknik faaliyetleri,
.2 deniz bilimsel ve teknolojik programları ve bunların hedefleri, ve
.3 Madde 9.1.3.’e göre yapılmış izleme ve değerlendirmelerin gözlenen etkileri.
 
Madde 15
Sorumluluk ve yükümlülük

 
Diğer ülkelerin veya diğer bir alanın çevresine zararlar için ülke sorumluluğu konusundaki uluslararası hukukun prensiplerine uygun olarak, Taraflar, atıkların ve diğer maddelerin suya batırılmasından ve denizde yakılmasından doğan sorumlulukla ilgili prosedürler geliştirmeyi üstlenirler.
 
Madde 16
 
Uyuşmazlıkların çözümü

 
1. Bu protokolün uygulanması ve yorumlanması ile ilgili uyuşmazlıklar ilk olarak görüşmeler, arabuluculuk veya uzlaşma veya uyuşmazlığa taraf olan Tarafların seçeceği diğer barışçı yollarla çözülecektir.
 
2. Anlaşmazlığa taraf olan Tarafların 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin 287’nci Maddesinin birinci paragrafında listelenen prosedürlerden birini kullanma konusunda anlaşmış olmaları dışında, bir Taraf tarafından diğerine aralarında uzlaşmazlık olduğunun bildirilmesinden itibaren oniki ay içerisinde çözüm konusunda bir kararları olmazsa, Taraflardan birinin talebi ile Ek 3’te belirtilen hakemlik prosedürü ile uyuşmazlık çözülür. Tarafların 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine taraf olup olmamalarına bakılmaksızın uyuşmazlığın tarafları anlaşabilirler.
 
3. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin 287’nci Maddesinin birinci paragrafında listelenen prosedürlerden birinin kullanılmasında mutabık kalındığı durumda, bu sözleşmenin XV’nci Bölümündeki seçilen prosedürlerle ilgili hükümler uyarlanarak uygulanabilir.
 
4. Tarafların karşılıklı rızaları ile ikinci paragrafta belirtilen oniki aylık periyot oniki ay daha uzatılabilir.
 
5. İkinci paragrafa rağmen, bu protokolle bağlı olduğu beyanını herhangibir zamanda Genel Sekretere bildiren bir devlet, Madde 3.1 veya 3.2’nin uygulanması veya yorumlanması konusunda bir uyuşmazlığa taraf olduğunda, Ek 3’te belirtilen hakemlik prosedürü ile uyuşmazlığın çözülebilmesi için ön rızası gerekir.
 
Madde 17
 
Uluslararası işbirliği

 
Taraflar, bu protokolün hedeflerini yetkili uluslararası kuruluş içerisinde geliştireceklerdir.
 
Madde 18
 
Taraflar toplantısı
 

1. Taraflar toplantısı veya özel Taraflar toplantısı, bu protokolün uygulanmasının sürekli gözden geçirilmesini ve gerektiğinde atıkların ve diğer maddelerin suya batırılması ve denizde yakılmasından doğan kirlenmenin önlenmesi, azaltılması ve uygunsa yok edilmesi faaliyetlerini güçlendirilmesi yollarının belirlenmesi yaklaşımı ile protokolün etkinliğinin değerlendirilmesini sürdürmelidir. Bu hedeflere ulaşmak için Taraflar toplantısı veya özel Taraflar toplantısı aşağıdaki faaliyetleri yapabilir;
 
.1 Madde 21 ve 22’ye uygun olarak bu protokolün değiştirilmesini değerlendirmek ve kabul etmek,
.2 gerekirse, bu protokolün etkin uygulanmasını kolaylaştırma yaklaşımı ile bir hususu değerlendirmek için bağlı birimler kurmak,
.3 Taraflar veya Örgüte bu protokolle ilgili konularda tavsiyelerde bulunmak için uygun uzman birimleri davet etmek,
.4 kirlenmenin kontrolü ve önlenmesi ile ilgili uluslararası uzman kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek,
.5 Madde 9.4’e göre bilgilerin mevcut olmasını değerlendirmek,
.6 yetkili uluslararası kuruluşlarla istişare içerisinde, acil ve olağanüstü durumların belirlenmesi için temel kriterler de dahil, Madde 8.2’de zikredilen prosedürleri ve bu durumlarda denizde maddelerin emniyetli yok edilmesi ve istişari tavsiyeler için prosedürler geliştirmek ve kabul etmek,
.7 kararlar dikkate almak ve kabul etmek, ve
.8 gerekli ilave faaliyetler dikkate almak.
 
2. Taraflar, ilk toplantılarında, gerekli prosedür kuralları belirlerler.
 
Madde 19
 
Örgütün görevleri
 
1. Örgüt bu protokolle ilgili sekreterya görevlerinden sorumludur. Bu Örgütün üyesi olmayan bu protokole taraf olan bir Taraf, bu görevlerin ifasında Örgütün yaptığı harcamalara uygun katkılarda bulunacaktır.
 
2. Bu protokolüm idaresi için gerekli sekreterya görevleri aşağıdakileri içerecektir;
 
.1 Taraflar tarafından başka şekilde kararlaştırılmadıkça, yılda bir defa taraflar toplantısı ve tarafların üçte iki çoğunluğunun talebi ile herhangibir zamanda özel taraflar toplantısı düzenlemek,
.2 bu protokolün uygulanması ve bu kapsamda geliştirilmiş rehberler ve prosedürler hakkında talep edilen tavsiyeleri sağlamak,
.3 taraflardan gelen bilgilerle, onlarla ve uygun uluslararası kuruluşlarla istişare ile ve taraflara özellikle sözleşmenin kapsamı dışında olmayan soruları için tavsiyeler sağlayarak bilgi teminine çalışmak,
.4 taraflarla ve uygun uluslararası kuruluşlarla istişare ederek Madde 18.1.6’da zikredilen prosedürlerin uygulanması ve geliştirilmesinde yardım ve hazırlık,
.5 bu protokole uygun olarak Örgüt tarafından alınmış bildirimlerin ilgili taraflara iletilmesi, ve
.6 her iki yılda bir bütçe ve tüm taraflara yayınlanmak üzere bu protokolün idaresi için mali rapor hazırlamak.
 
3. Örgüt, Madde 13.2.3’te belirtilen gerekliliklere ilave yeterli kaynakların mevcudiyetine tabi olarak aşağıdakileri sağlamalıdır.
.1 deniz çevresinin durumunun değerlendirilmesinde işbirliği, ve
.2 kirlenmenin kontrolü ve önlenmesi ile ilgili yetkili uluslararası kuruluşlarla işbirliği.
 
Madde 20
 
Ekler

 
Bu protokolün ekleri protokolün ayrılmaz bir parçasıdır.
 
Madde 21
 
Protokolün değiştirilmesi
 

1. Herhangibir taraf bu protokolün maddelerine değişiklik teklif edebilir. Değişiklik teklif metinleri Örgüt tarafından Taraflara, Taraflar toplantısında veya özel taraflar toplantısında değerlendirilmesinden en az altı ay önceden bildirilir.
 
2. Bu protokolün maddelerinin değişiklikleri Taraflar toplantısında veya bu amaçla düzenlenmiş özel Taraflar toplantısında hazır bulunan ve oy kullanan tarafların üçte iki çoğunluğu tarafında kabul edilir.
 
3.  Bir değişiklik tarafların üçte ikisinin değişikliği kabul ettiklerine dair belgelerinin Örgüte verilmesinin altmışıncı gününden sonra yürürlüğe girer. Bundan sonra değişikliği kabul ettiğine dair belgeyi veren taraf için değişiklik bu tarihten otuz gün sonra yürürlüğe girer.
 
4. Genel Sekreter, taraflar toplantısında kabul edilmiş bir değişikliği ve bu değişikliğin herbir taraf için yürürlüğe girme tarihini taraflara bildirir.
 
5. Değişikliğin kabul edildiği Taraflar toplantısında veya özel taraflar toplantısında hazır bulunan ve oy kullanan tarafların üçte iki çoğunluğu tarafından farklı bir karar alınmadıkça, bu protokole değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra, bu protokole taraf olan bir devlet, bu protokole yapılmış değişikliklere de taraf olur.
 
Madde 22
 
Eklerin değiştirilmesi

 
1. Herhangibir taraf bu protokolün eklerine değişiklik teklif edebilir. Değişiklik teklif metinleri Örgüt tarafından Taraflara, Taraflar toplantısında veya özel taraflar toplantısında değerlendirilmesinden en az altı ay önceden bildirilir.
 
2. Ek 3 dışındaki Eklerin değiştirilmesi bilimsel ve teknik değerlendirmeler temelinde olacak ve uygun olduğu takdirde ekonomik, sosyal ve hukuki faktörler de dikkate alınabilecektir. Bu değişiklikler Taraflar toplantısında veya bu amaçla düzenlenmiş özel taraflar toplantısında bulunan ve oy kullananların üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edilecektir.
 
3. Örgüt, Taraflar toplantısı veya özel taraflar toplantısı tarafından kabul edilmiş Eklere değişiklikleri  gecikmeden Taraflara bildirecektir.
 
4. Yedinci paragrafta belirtilen hükümlerin dışında, eklere değişiklikler onu kabul ettiğini Örgüte bildiren taraflar için hemen, toplantıda kabul tarihinden itibaren yüz gün sonra bu değişikliği o tarihte kabul edemeyeceğini bildirmeyen tüm taraflar için yürürlüğe girer. Bir taraf herhangibir zamanda önceki itiraz beyanlarının yerine bir kabul beyanı koyabilirler ve bu taraf için daha önce itiraz edilmiş bir değişiklik beyan üzerine yürürlüğe girer.
 
5. Genel Sekreter Örgüte deposizete edilmiş kabul ve itiraz belgelerini gecikmeden diğer taraflara bildirir.
 
6. Bu protokolün maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili bir ek değişikliği veya yeni bir ek bu protokolün maddelerine yapılmış değişikliğin yürürlüğe girmesine kadar yürürlüğe girmez.
 
7. Hakemlik prosedürü ile ilgili Ek 3’e değişiklikler ve yeni eklerin kabulü ve yürürlüğe girmesinde bu protokolün maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki prosedürler uygulanır.
 
Madde 23
 
Sözleşme ve protokol arasında ilişki

 
Bu protokol, bu protokole taraf olan ve sözleşmeye de taraf olan Taraflar için sözleşmenin yerine geçecektir.
 
Madde 24
 
İmza, onay, kabul, tasvip ve giriş
 
1.
Bu protokol Örgütün genel merkezinde 1 Nisan 1997 tarihinden 31 Mart 1998 tarihine kadar herhangibir devlet tarafından imzaya açık olacaktır.
 
2. Aşağıda belirtilen yollarla devletler bu protokole taraf olabilirler;
 
.1 onay, kabul ve tasvibe tabi olmayan imza, veya
.2 onay, kabul ve tasvibi takip eden, onay, kabul ve tasvibe tabi imza, veya
.3 giriş.
 
3. Onay, kabul, tasvip ve giriş, bunu gösteren belgelerin Genel Sekretere tevdi edilmesi ile yürürlük kazanır.
 
Madde 25
 
Yürürlüğe giriş
 
1.
Bu protokol aşağıdakilerin gerçekleşmesi tarihini takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer;
 
.1 Madde 24’e göre en az 26 devletin bu protokole bağlı olduğunu beyan etmesi,
.2 Paragraf 1.1’de zikredilen sayıda devletler de dahil, Sözleşmeye taraf en az onbeş devletin taraf olması,
 
2. Madde 24’e göre bu protokole bağlı olduğunu beyan eden herbir devlet için birinci paragrafta zikredilen tarihi müteakip ve bu devletin beyanı tarihinden otuz gün sonra bu devlet için yürürlüğe girer.
 
Madde 26
 
Geçiş süreci

 
1. 31 Aralık 1996 tarihinden önce sözleşmeye taraf olmayan ve yürürlüğe girmesinden önce veya yürürlüğe girmesini müteakip beş yıl içerisinde bu protokole bağlı olduğunu beyan etmeyen bir devlet, bu rızasını açıkladığı tarihte, Genel Sekretere, bildirimde belirtilen sebepleri, dördüncü paragrafta belirtilenleri geçmeyecek şekilde bir geçiş süreci için ikinci paragrafta belirtilenler dışındaki bu protokolün uymayacağı spesifik hükümlerini bildirebilir.
 
2. Birinci paragraf kapsamında yapılmış bir bildirim hiçbir şekilde bu protokole taraf bir devletin radyoaktif atıklar ve diğer radyoaktif maddelerin suya batırılması ve denizde yakılması ile ilgili sorumluluklarını etkilemez.
 
3. Birinci paragraf kapsamında, spesifik bir geçiş süreci için Madde 4.1 ve Madde 9’a kısmen veya tamamen uyamayacağını bildirmiş bir taraf, bu süre içerisinde izin verilmemiş atık ve diğer maddelerin suya batırılmasını yasaklayacak, Ek 2 hükümlerine uygun olarak izin verilmesi şartlarını sağlayacak idari ve hukuki tedbirlerin kabulü için gayret sarf edecek ve verilmiş bir izni Genel Sekretere bildirecektir.
 
4. Birinci paragraf kapsamında yapılmış bir bildirimde belirtilmiş bir geçiş süreci bu bildirimin sunulmasını takip eden beş yılı geçmeyecektir.
 
5. Birinci paragraf kapsamında bir bildirimde bulunmuş Taraflar, kabul, onay, tasvip ve giriş belgelerinin verilmesini takip eden ilk taraflar toplantısına bu protokolün 13’ncü maddesine uygun olarak teknik işbirliği ve yardım için herhangibir talepleri ile birlikte, bu Protokole tamamen uyum için bir program ve zaman çizelgesi sunacaklardır.
 
6. Birinci paragraf kapsamında bir bildirimde bulunmuş Taraflar, bu protokole tam uyum için sundukları programın izlenmesi ve uygulanması ile ilgili geçiş süreci için prosedür ve mekanizmalar oluşturacaklardır. Bu taraflar tarafında geçiş sürecindeki herbir taraflar toplantısına uyum konusundaki gelişmeleri belirten bir rapor sunulacaktır.
 
Madde 27
 
Çekilme
 
1.
Herhangibir Taraf, bu protokolün bu taraf için yürürlüğe girmesinden iki yıl sonraki herhangibir tarihte bu protokolden çekilebilir.
 
2. Çekilme, çekilme ile ilgili belgenin Genel Sekretere tevdi edilmesi ile sonuç doğurur.
 
3. Bir çekilme Genel Sekreterin çekilme belgesini almasından bir yıl sonra veya bu belgede belirtilen bir yıldan az olmayan bir zamanda yürürlüğe girer.
 
Madde 28
 
Tevdi makamı
 
1.
Bu protokol Genel Sekretere tevdi edilir.
 
2. Genel Sekreter, Madde 10.5, 16.5, 21.4, 22.5 ve 26.5’te belirtilen fonksiyonlarına ilave olarak aşağıdakileri yapar;
 
.1 Bu protokolü imzalayan veya giren aşağıdakileri tüm taraflara bildirmek,
            .1 tarihleri ile birlikte her yeni imza veya onay, kabul, tasvip ve katılma belgesi
            .2 bu protokolün yürürlüğe giriş tarihi,
            .3 alındıkları ve çekilmenin geçerli olacağı tarihlerle birlikte bu protokolden çekilme belgelerinin tevdi edilmesini,
 
.2 bu protokolü imzalayan veya giren tüm devletlere bu protokolün sertifikalı bir kopyasını göndermek,
 
3. Bu protokol yürürlüğe girer girmez, Genel Sekreter tarafından sertifikalı bir kopya Birleşmiş Milletler Sekreteryasına Birleşmiş Milletler Şartının 102’nci maddesi gereği kaydedilmek ve yayınlanmak üzere gönderilir.
 
Madde 29
 
Gerçek metin

 
Bu protokol herbir metin eşit olarak geçerli olmak üzere Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde birer orijinal hazırlanmıştır.
 
Bu protokol ilgili hükümetler tarafından bu amaçlar görevlendirilmiş temsilcilerin şahitliğinde imzalanmıştır.
 
Bindokuzyüzseksenaltı yılının Kasım ayının yedinci günü Londra’da yapılmıştır.
 
EK 1
 
SUYA BATIRILMASI DİKKATE ALINABİLECEK ATIK VE DİĞER MADDELER
 
1.
Madde 2 ve 3’te belirtilen bu protokolün genel yükümlülükleri ve hedefleri dikkate alınarak aşağıdaki atık ve diğer maddelerin suya batırılması, düşünülebilir;
.1 tarama malzemeleri,
.2 kanalizasyon tortuları,
.3 balık atıkları veya endüstriyel balık işleme faaliyetlerinden artan malzemeler,
.4 gemiler ve platformlar veya denizdeki diğer insan yapısı tesisler,
.5 cansız ve inorganik jeolojik malzemeler,
.6 doğal orijinli organik malzemeler, ve
.7 suya batırma dışında uygulanabilir yok etme alternatifi olmayan, küçük adalar gibi izole edilmiş gruplar halindeki bulundukları yerlerdeki durumları ve fiziksel etkileri sınırlı demir, çelik, beton ve benzeri zararsız malzemeler içeren büyük hacimli parçalar.
 
2. Paragraf 1.4 ve 1.7’de listelenen atıklar ve diğer maddeler, bu malzemelerin yüzen enkaz yaratma kabiliyeti veya diğer bir şekilde deniz çevresinin kirlenmesine katkı kabiliyeti maksimum boyutta giderilmek şartıyla ve suya batırılan malzemelerin seyre ve balıkçılığa ciddi engel teşkil etmemek şartıyla suya batırılması değerlendirilebilir.
 
3. Yukarıdakilere rağmen, 1.1’den 1.7’ye kadar paragraflarda listelenen IAEA tarafından belirlenen ve Taraflar tarafından kabul edilen minimum yoğunluktan daha yüksek radyoaktivite seviyesi içeren malzemelerin, 20 Şubat 1994 tarihini müteakip 25 yılda ve müteakip 25 yıllık aralıklarla, Tarafların uygun görecekleri diğer faktörleri de dikkate alarak yüksek seviyedeki atık ve maddeler hariç tüm radyoaktif atıklar ve diğer radyoaktif maddelerle ilgili bilimsel çalışmaları tamamlamaları ve  Madde 22’de belirtilen prosedürlere uygun olarak bu maddelerin suya batırılması hakkındaki sınırlamaların gözden geçirilmesi şartıyla, suya batırmaya uygun olmadıkları kabul edilir.
 

EK 2
 
SUYA BATIRILMASI DİKKATE ALINABİLEN ATIK VE DİĞER MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
GENEL
 
1.
Belirli durumlarda suya batırmanın kabulü, suya batırma ihtiyacının azaltılmana için gayret gösterilmesi için bu Ek kapsamındaki sorumlulukları ortadan kaldırmaz.
 
ATIK ÖNLEME DENETİMİ
 
2.
İlk aşamada suya batırma alternatiflerinin değerlendirilmesi uygunsa aşağıdakileri içermelidir;
.1 atıktan kaynaklanacak zarar, tipi ve miktarı,
.2 üretim süreci ve bu süreçte atık kaynaklarının detayları,
.3 aşağıdaki atık azaltma/önleme tekniklerinin fizibilitesi,
.1 üretimin yeniden düzenlenmesi,
.2 temiz üretim teknolojileri,
.3 modifikasyon metotları,
.4 girdilerin ikamesi, ve
.5 yerinde, kapalı devre geri dönüşüm.
 
3. Genel şartlarda, eğer gerekli denetim kaynakta atıkların önlenmesi fırsatlarının mevcut olduğunu, ilgili yerel ve ulusal kuruluş ile işbirliği halinde, spesifik atık azaltma hedeflerini içeren atık önleme stratejisi düzenlenmesi ve uygulanması için bir başvuru beklendiğini ve müteakip atık önleme denetiminin sağlanması ihtiyacını ortaya çıkarırsa bu hedefler karşılanır. İzin verilmesi ve kararların yenilenmesi atık azaltma ve önleme gerekliliklerinin sonuçlarına uyumlu olmayı sağlayacaktır.
 
4. Tarama malzemeleri ve kanalizasyon tortuları için atık yönetiminin hedefi, yayılma kaynaklarının belirlenmesi ve kontrolü olmalıdır. Buna, atık önleme stratejilerinin uygulanması ve kirlenmenin kaynak noktasının ve kaynak olmayan noktaların kontrolü ile ilgili yerel ve ulusal kuruluşlar arasında işbirliği talebi yoluyla ulaşılmalıdır. Amaçlar karşılanıncaya kadar, tarama malzemelerinin yayılması problemi denizde ve karada yok etme yönetim tekniklerinin uygulanması istenebilir.
 
ATIK YÖNETİMİ ALTERNATİFLARİNİN DİKKATE ALINMASI
 
5.
Atık ve diğer maddelerin suya batırılması için başvurular, artan çevresel etkilerin düzenini işaret eden, aşağıdaki atık yönetim alternatifleri hiyerarşisinin izlenmesi için verilmiş uygun karşılıkları göstermelidir.
 
.1 yeniden kullanım,
.2 kapalı devre geri dönüşüm,
.3 zararlı bileşenlerin yok edilmesi,
.4 zararlı bileşenlerin azaltılması ve ortadan kaldırılması için işlemler, ve
.5 karada, havaya ve denizde yok etme.
 
6. Eğer izin veren makamlar atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü veya insan sağlığına veya çevreye gereksiz risk olmaksızın makul maliyetle işlenmesi fırsatlarına karar verirlerse atıkların ve diğer maddelerin suya batırılması için bir izin reddedilir. Diğer uygulanabilir yok etme vasıtalarının mevcudiyeti, suya batırma ve alternatiflerin karşılaştırmalı risk değerlendirmesi ışığında değerlendirilmelidir.
 
KİMYASAL, FİZİKSEL VE BİYOLOJİK MALLAR
 
7.
Atıkların detaylı olarak belirlenmesi ve nitelendirilmesi, alternatiflerin değerlendirilmesi için ve atığın suya batırılıp batırılamayacağı kararı için bir temel önkoşuldur. Eğer atık, insan sağlığı ve çevreye potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi uygun olarak değerlendirilerek nitelendirilmemişse suya batırılmamalıdır.
 
8. Atıkların ve bileşenlerinin nitelendirilmesinde aşağıdakiler dikkate alınır;
.1 Orijin, toplam miktar, şekil ve ortalama oluşum,
.2 mallar: fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve biyolojik,
.3 zehirlilik,
.4 persistant: fiziksel, kimyasal ve biyolojik ve
.5 biyolojik maddeler ve sedimanlar içinde birikinti ve biyolojik değişim.
 
FAALİYET LİSTESİ
 
9.
Herbir taraf muhtemel atıkları ve bunların bileşenlerinin ayrılması için bir mekanizma sağlanmak üzere bunların insan sağlığına ve deniz çevresine potansiyel etkileri temelinde bir ulusal faaliyet listesi geliştirecektir. Bu liste için dikkate alınmak üzere maddelerin seçiminde zehirli, persistan ve başlangıç kaynaklarından gelen biyolojik birikintilere (örneğin kadmiyum, civa, organohalojen, petrol hidrokarbonları ve arsenik, kurşun, bakır, çinko, berilyum, krom ile ilgili veya organohalojenler dışındaki bunlardan üretilen maddeler) öncelik verilecektir.
 
10. Bir faaliyet listesi bir üst seviyeyi belirtmeli ve aynı zamanda bir alt seviyeyi belirtebilmelidir. Üst seviye insan sağlığına veya deniz ekosistemini temsil eden deniz organizmalarının hassasiyetin akut ve kronik etkilerin önlenmesini belirtmelidir. Bir faaliyet listesi başvurusu aşağıdaki mümkün olan üç kategoride atık sonucu çıkarır;
.1 belirlenmiş maddeleri içeren atıklar veya ilgili üst seviyeyi geçen biyolojik reaksiyona neden olan atıklar yönetim teknikleri veya sürecinin kullanılması yoluyla suya batırılmalarının kabul edilmesi dışında suya batırılmamalıdır,
.2 belirlenmiş maddeleri içeren veya ilgili alt seviyenin altında biyolojik reaksiyona neden olan atıklar suya batırma ile ilgili olarak küçük çevresel etkilere sahip olarak değerlendirilmelidir, ve
.3 belirlenmiş maddeleri içeren veya üst seviyenin altında fakat alt seviyenin üstünde biyolojik reaksiyona neden olan atıklar suya batırma için uygunluklarının belirlenebilmesinden önce daha detaylı değerlendirme gerektirirler.
 
SUYA BATIRMA YERİNİN SEÇİMİ
 
11.
Suya batırma yerinin seçimi için gerekli bilgiler aşağıdakileri içerir;
 
.1 Su kütlesinin ve deniz tabanının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri,
.2 Uygun yerlerin mevkileri, değerleri ve değerlendirme altındaki alanda denizin diğer kullanım şekilleri,
.3 Deniz çevresinde maddelerin değişimi ile bağlantılı olarak suya batırmaya ilişkin bileşenlerin değişiminin değerlendirilmesi,
.4 Ekonomik ve operasyonel fizibilite.
 
POTANSİYEL ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
12
. Potansiyel etkilerin değerlendirilmesi, örneğin “etki varsayımları” gibi deniz ve kara yok etme alternatiflerinin beklenen sonuçlarının özet açıklamalarına ulaşmalıdır. Bu, teklif edilen yok etme alternatiflerinin kabul edilmesi veya reddedilmesi veya çevresel izleme gereklilikleri kararları için bir temel sağlamalıdır.
 
13. Suya batırma için değerlendirme, atık karakteristikleri, teklif edilen suya batırma alanındaki durum ve teklif edilen yok etme teknikleri ve insan sağlığına, canlı kaynaklara, uygun alanlara ve denizin diğer yasal kullanımına potansiyel etkilerin belirtilmesi hakkındaki bilgilerle bütünleşmelidir.
 
14. Herbir yok etme alternatifinin analizi şu sorunların karşılaştırmalı değerlendirilmesinin ışığı altında dikkate alınmalıdır: insan sağlığı riskleri, çevresel maliyet, zararlar (kazalar dahil), ekonomi ve gelecekteki kullanımların hariç tutulması. Eğer değerlendirme, teklif edilen yok etme alternatifinin muhtemel etkilerinin belirlenmesi için yeterli bilgilerin mevcut olmadığını gösteriyorsa, bu alternatif ilerisi için dikkate alınmamalıdır. Ayrıca, karşılaştırmalı değerlendirmenin yorumu suya batırma alternatifinin az tercih edilir olduğunu gösteriyorsa suya batırma için izin verilmemelidir.
 
15. Herbir değerlendirme, suya batırma için bir izin verilmesi veya reddedilmesi kararını destekleyecek bir beyan ile bitmelidir.
 
İZLEME
 
16.
İzleme, izin koşullarının karşılandığının –uyum izlemesi- ve izin süresince yapılmış varsayımların yeniden gözden geçirilmesi ve yer seçimi sürecinin doğru olduğunun ve insan sağlığı ve çevrenin korunması için yeterli olduğunun –saha izlemesi- doğrulanması için kullanılır. Bu izleme programlarının amaçlarının açıkça belirlenmesi esastır.
 
İZİN VE İZİN KOŞULLARI
 
17.
Bir izin kararı, sadece tüm etki değerlendirmelerinin tamamlanması ve belirlenen gerekliliklerin izlenmesi şartıyla verilir. İzin koşulları, uygulanabilir olduğu kadar, çevresel karmaşıklığın ve zararların en aza indirilmesini ve faydaların maksimize edilmesini sağlar. Verilen bir izin aşağıda belirtilen bilgileri ve verileri içerir:
.1 suya batırılacak maddelerin kaynakları ve tipleri,
.2 suya batırma sahasının yeri,
.3 suya batırma metodu, ve
.4 izleme ve raporlama gereklilikleri.
 
18. İzin, izleme sonuçları ve izleme programlarının amaçları dikkate alınarak düzenli aralıklarla gözden geçirilmelidir. İzleme sonuçlarının gözden geçirilmesi, saha programlarına devam edilmesi , değiştirilmesi veya sona erdirilmesi gereğinin olup olmadığını gösterecek ve izinlerin devamı, değiştirilmesi veya sona erdirilmesi ile ilgili kararlara katkı sağlayacaktır. Bunlar insan sağlığının ve deniz çevresinin korunması için önemli bir geri besleme mekanizması sağlar.
 
EK 3
 
HAKEMLİK PROSEDÜRÜ
 
Madde 1
 
1.
Bir hakemlik mahkemesi (bundan sonra “Mahkeme” olarak adlandırılacaktır) bir tarafın diğer tarafa bildirimle yapacağı talep üzerine bu Protokolüm 16’ncı maddesinin uygulanması kapsamında oluşturulur. Mahkeme talebi herhangibir destekleyici belgelerle birlikte durumun açıklanmasını içerir.
 
2. Talep eden taraf Genel Sekretere aşağıdakileri bildirmelidir;
.1 hakemlik için bir talep, ve
.2 kendi görüşüne göre uyuşmazlık konusuna bu protokolün hükümlerinin uygulanması ve yorumu.
 
3. Genel Sekreter bu bilgileri tüm taraflara iletir.
 
Madde 2
 
1. Eğer mahkeme için talebin alınmasından itibaren 30 gün içerisinde uyuşmazlığın tarafları arasında mutabık kalınmışsa mahkeme bir hakemden oluşur.
 
2. Hakemin ölümü, sakatlığı veya görevi yerine getirememesi durumunda, uyuşmazlığın tarafları ölüm, sakatlı veya görevi yerine getirememe tarihinden 30 gün içerisinde hakemin değiştirilmesinde anlaşabilirler.
 
Madde 3
 
1. Uyuşmazlığın taraflarının bu ekin ikinci maddesine göre bir mahkeme üzerinde mutabık olmadıkları durumlarda, mahkeme aşağıdaki üç üyeden oluşur;
.1 uyuşmazlığın herbir tarafı tarafından atanacak birer hakem, ve
.2 ilk iki hakemin mutabakatı ile atanacak ve bunların başkanlığını yapacak bir üçüncü hakem.
 
2. Eğer mahkeme başkanı ikinci hakemin atanmasından itibaren 30 gün içinde atanmazsa, uyuşmazlığın tarafları bir tarafın talebi üzerine 30 gün içerisinde üzerinde anlaşacakları bir vasıflı personel listesini Genel Sekretere sunarlar. Genel Sekreter mümkün olduğu kadar kısa sürede bu listeden başkanı seçer. Genel Sekreter uyuşmazlığın diğer tarafının rızası olmadıkça, uyuşmazlığın taraflarından birinin milliyetine sahip birisini başkan seçmemelidir.
 
3. Eğer uyuşmazlığın taraflarından biri paragraf 1.1’de belirtilen hakemi atamada başarısız olursa, mahkeme talebinin alınmasından itibaren 60 gün içerisinde diğer taraf üzerinde anlaşılacak bir vasıflı personel listesinden 30 gün içerisinde Genel Sekreterin seçmesini talep edebilir. Genel Sekreter mümkün olan en kısa sürede bu listeden mahkeme başkanı seçer. Bundan sonra başkan bir hakem atamayan taraftan bunu yapmasını talep eder. Eğer bu taraf talep tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bir hakem atamazsa, başkanın talebi üzerine üzerinde anlaşılan vasıflı personel listesinden bir hakem atanır.
 
4. Bir hakemin ölümü, sakatlanması veya başarısız olması durumunda, onu atayan uyuşmazlığın tarafı bu ölüm, sakatlık veya başarısızlık tarihinden itibaren 30 gün içerisinde hakemi değiştirir. Eğer bir taraf değiştirmezse, hakemlik kalan hakemler tarafından sürdürülür. Başkanın ölümü, sakatlanması veya başarısız olması durumunda, bu ölüm, sakatlık veya başarısızlık tarihinden itibaren 90 gün içerisinde paragraf 1.2 ve 2 hükümlerine göre değiştirilir.
 
5. Genel Sekreter tarafından bir hakemler listesi ve Tarafların atadıkların vasıflı personelden oluşan bir liste tutulur. Herbir taraf, kendi vatandaşlarından olması gerekmeyecek şekilde dört personeli listeye dahil etmek için belirleyebilir. Eğer uyuşmazlığın tarafları paragraf 2, 3 ve 4’e göre belirlenen zaman limitlerinde Genel Sekretere üzerinde anlaşılmış bir vasıflı personel listesi sunmayı başaramazlarsa,  Genel Sekreter henüz atanmamış hakem veya hakemleri kendi tuttuğu listeden seçer.
 
Madde 4
 
Mahkeme, uyuşmazlığın konusundan direkt olarak doğan karşı iddiaları dinleyebilir ve belirleyebilir.
 
Madde 5
 
Uyuşmazlığın herbir tarafı kendi hazırlıklarının gerektirdiği maliyetlerden sorumludur. Mahkemenin üyelerinin ücretleri ve mahkemeden maruz kaldığı genel giderler anlaşmazlığın tarafları tarafından eşit olarak karşılanır. Mahkeme tüm kendi masraflarının kayıtlarını tutar ve bu konuda taraflara sonuç açıklaması sağlar.
 
Madde 6
 
Karardan etkilenebilecek hukuki doğası gereği ilgili bir taraf, esas prosedürleri başlatan uyuşmazlığın taraflarına yazılı bir bildirimde bulunduktan sonra mahkemenin rızası ile ve kendi masraflarını karşılayacak şekilde hakemlik sürecine müdahale eder. Herhangibir müdahil mahkemenin oluşumu ile ilgili hak sahibi olması haricinde bu ekin yedinci maddesine göre belirlenmiş prosedürlere uygun olarak kendi müdahalesinden doğan kanıtları, dava özetini ve şifahi tezleri sunma hakkına sahiptir.
 
Madde 7
 
Bu Ek hükümleri kapsamında oluşturulmuş bir mahkeme kendi çalışma kurallarını belirler.
 
Madde 8
 
1. Tek hakemden oluşmuş bir mahkeme haricinde, kendi prosedürleri, toplantı yerleri ve daha önceki uyuşmazlıklarla ilgili sorunları ilgilendiren mahkeme kararları mahkemenin üyeleri arasında çoğunlukla alınır. Bununla birlikte, uyuşmazlığın bir tarafınca atanan mahkeme üyesinin yokluğu veya çekimser kalması durumunda mahkemenin bir karara ulaşması için bir engel ortaya çıkmaz.
 
2. Uyuşmazlığın tarafları, mahkemenin çalışmalarını kolaylaştırmalı ve özellikle kendi mevzuatlarına göre ve tüm araçları kullanarak aşağıdakilerin kullanımını sağlamalıdır;
.1 mahkemeye tüm gerekli belge ve bilgilerin sağlanması, ve
.2 mahkemenin şahitleri veya uzmanları dinlemek ve olay yerini ziyaret için kendi bölgesine girmesine imkan sağlamak.
 
3. Uyuşmazlığın taraflarından birinin ikinci paragraf hükümlerine uymada başarısızlığı mahkemenin bir karara ulaşmasını ve bir hüküm vermesini engellemez.
 
Madde 9
 
Mahkeme, 5 ayı geçmeyecek bir zaman dilim için uzatmayı gerekli bulması dışında kararını oluşturulmasını müteakip beş ay içerisinde verir. Mahkeme kararı kararın gerekçeleri ile birlikte verilir. Bu karar kesindir, başvuru yoktur ve taraflara iletilmek üzere Genel Sekretere bildirilir. Uyuşmazlığın tarafları karara derhal uyarlar.

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!