ATIKLARIN VE DİĞER MADDELERİN SUYA BATIRILMASI YOLUYLA DENİZ KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME, 1972

BU SÖZLEŞMENİN TARAFLARI,

Deniz çevresinin ve onu destekleyen canlı organizmaların insanlık için hayati önemi olduğunun ve tüm insanların onların kalitelerinin ve kaynaklarının bozulmaması ile ilgilerinin olduğunun farkında olarak,
 
Denizin, atıkları yok etme ve zararsız hale getirme ve doğal kaynakları yeniden oluşturma kapasitesinin sınırsız olmadığının farkında olarak,
 
Devletlerin, Birleşmiş Milletler Şartına ve uluslar arası hukukun prensiplerine uygun olarak, kendi kaynaklarını kendi çevre politikalarına göre kullanmak için egemen haklarının olduğunun ve yetkileri ve kontrolleri altındaki faaliyetlerin diğer devletlerin çevrelerine ve ulusal sınırların ötesine zarar vermemesini sağlama sorumlulukları olduğunun farkında olarak,
 
Ulusal sınırların ötesindeki deniz tabanı, okyanus dibi ve onun toprakaltının yönetimi esasları hakkında Birleşmiş Milletler Genel Kurlunun 2749 (XXV) sayılı kararını hatırlayarak,
 
Deniz kirliliğinin suya batırma ve atmosfer, nehirler, nehir ağızları ve boru hatları yoluyla deşarj gibi çeşitli kaynakları olduğunu ve devletlerin, bu kirliliğin önlenmesi ve ürünlerin geliştirilmesi ve yok etmek için zararlı atıkların miktarının azaltılması işlemleri için en iyi elverişli araçları kullanmalarının önemli olduğunu zikrederek,
 
Suya batırma yoluyla kirlenmenin kontrolü için uluslar arası faaliyetlerin gecikmeksizin mümkün olan en kısa zamanda icra edilebileceği ve icra edilmesi gerektiği, ancak bu faaliyetlerin diğer deniz kirliliği kaynaklarını kontrol için tedbirlerin tartışılmasını engellememesi gerektiği inancında olarak,
 
Bu sözleşmeye tamamlayıcı uygun anlaşmaların yürürlüğe sokulması için özellikle coğrafi alanlarda ortak çıkarları olan devletlerin teşvik edilmesi yoluyla deniz çevresinin korunmasının geliştirilmesini arzulayarak,
 
Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:
 
Madde I
Taraflar tüm deniz çevre kirliliği kaynaklarının etkin kontrolünü münferiden ve birlikte geliştirmeyi ve insan sağlığı ve canlı kaynaklar ve deniz yaşamına, tesislere zarar veren veya denizin diğer hukuka uygun kullanımına müdahale eden atık ve diğer maddelerin suya batırılması yoluyla deniz kirlenmesinin önlenmesi için uygun tüm adımları atmayı üstlenmişlerdir.
 
Madde II
Taraflar, müteakip maddelerde belirtildiği gibi, suya batırmadan kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi için, kendilerinin bilimsel, teknik ve ekonomik kapasitelerine uygun olarak, münferiden ve birlikte etkin tedbirler alacaklar ve bu konudaki politikalarını uyumlaştıracaklardır.
 
Madde III
Bu sözleşmenin amaçları için:
 
1 (a) “Suya batırma”
(i) gemilerden, uçaklardan, platformlardan veya denizdeki diğer insan yapısı tesislerden atık veya diğer maddelerin imha etme amacıyla denize atılması,
(ii) gemilerin, uçakların, platformların veya denizdeki diğer insan yapısı tesislerin imha etme amacıyla denize bırakılması anlamına gelir.
 
(b) “Suya batırma” aşağıdakileri içermez;
(i) kazalardan veya gemilerin, uçakların, platformların veya denizdeki diğer insan yapısı tesislerin veya donatımının normal faaliyetlerinden kaynaklanan, bu maddelerin imhası amaçları için faaliyet gösteren gemilerle, uçaklarla, platformlarla veya denizdeki diğer insan yapısı tesislerle taşınan atık veya diğer maddeler veya bu gemi, uçak, platform veya yapılardaki bu atık veya diğer maddelerin işlenmesinden kaynaklanan maddeler dışındaki atık veya diğer maddeler,
(ii) Bu sözleşmenin amaçlarına aykırı olmamak şartıyla, imha dışındaki amaçlar için yerleştirilmiş şeyler.
 
2 “Gemiler ve uçaklar” tipine bakılmaksızın deniz yoluyla veya hava yoluyla taşıma yapan araçlar anlamına gelir. Bu ifade kendi kendine hareket kabiliyeti olup olmadığına bakılmaksızın hava yastıklı araçları ve yüzen araçları da içerir.
 
3 “Deniz” devletlerin içsuları dışındaki tüm deniz alanları anlamına gelir.
 
4 “Atık veya diğer maddeler” herhangibir türde, şekilde veya çeşitte materyal ve madde anlamına gelir.
 
5 “Özel izin” Ek II ve Ek III’e uygun olarak önceden verilen izin anlamına gelir.
 
6 “Genel izin” Ek III’e uygun olarak önceden verilen izin anlamına gelir.
 
7 “Örgüt” Tarafların Madde XIV(2)’ye uygun olarak belirledikleri örgüt anlamına gelir.
 
Madde IV
1 Taraflar bu sözleşmenin hükümlerine uygun olarak, aşağıda belirtilenler dışında hangi şekilde ve durumda olursa olsun atıkların ve diğer maddelerin suya batırılmalarını yasaklayacaklardır:
 
(a) Ek I’de listelenen atık ve diğer maddelerin suya batırılması yasaklanmıştır,
(b) Ek II’de listelenen atık ve diğer maddelerin suya batırılması özel ön izne tabidir,
(c) Diğer tüm atık ve diğer maddelerin suya batırılması genel ön izne tabidir.
 
2 Bir izin, Ek III’in bölüm B ve C’sinde öngörülen suya batırma alanının özelliklerinin ön araştırılması da dahil, Ek III’te belirtilen tüm faktörler dikkatli bir şekilde dikkate alındıktan sonra verilmelidir.
 
3 Bu sözleşmenin hiçbir hükmü, ilgili tarafın Ek I’de belirtilmeyen atıkların ve diğer maddelerin suya batırılmasını yasaklamasını engelleme olarak yorumlanamaz. Bu taraf Örgüte bu tedbirleri bildirir.
 
Madde V
 
1 Madde IV’ün hükümleri, hava koşullarından kaynaklanan olağanüstü durumlarda, can emniyeti veya gemilerin, uçakların, platformların veya denizdeki diğer insan yapısı tesislerin emniyetinin sağlanmasının gerektirdiğinde veya insan hayatına bir tehlike veya gemilere, uçaklara, platformlara veya denizdeki diğer insan yapısı tesislere bir tehlikenin doğması durumunda, eğer suya batırma tehlikeyi önlemek için tek yol olarak görünüyorsa ve eğer suya batırmadan doğacak zararlar diğer olasılıklardan daha az ise uygulanmaz. Bu durumda suya batırma insan yaşamına ve deniz canlılarına zarar verme ihtimalini en aza indirecek şekilde uygulanır ve Örgüte bildirilir.
 
2 Bir taraf, acil durumlarda, insan hayatı ile ilgili olarak kabul edilebilir risk varsa ve diğer makul çözümler yoksa, Madde IV(1)(a)’ya istisna olarak özel izin verebilir. Taraf, bunu yapmadan önce etkilenebilecek diğer taraflara ve Örgüte, uygunsa diğer taraflara ve uluslar arası kuruluşlarla istişare etmeli, Madde XIV’e uygun olarak en uygun prosedürler bu tarafa tavsiye edilmelidir. Taraf, faaliyetlerin icra edileceği zamana ve deniz çevresine zarar vermenin önlenmesi genel yükümlülüklerine mümkün olan maksimum boyutta uygun olarak bu tavsiyeleri takip etmeli ve faaliyetleri Örgüte bildirmelidir.
 
3 Herhangibir taraf, sözleşmeye giriş zamanında veya onaydan sonraki bir zamanda ikinci paragraftaki hakkında vazgeçebilir.
 
Madde VI
1 Herbir taraf aşağıdakiler için uygun otorite veya otoriteleri belirlemelidir:
 
(a) Ek II’de listelenen maddelerin suya batırılması ve Madde V(2)’de belirtilen durumlar için gerekli özel ön iznin verilmesi,
(b) Tüm diğer maddelerin suya batırılması için gerekli genel ön iznin verilmesi,
(c) Suya batırılmasına izin verilen tüm maddelerin miktarı, özellikleri, batırma yeri, zamanı ve metotlarının kayıtlarının tutulması,
(d) Münferiden veya diğer taraflarla ve yetkili uluslar arası kuruluşlarla birlikte bu sözleşmenin amaçları bakımından denizin durumunun izlenmesi.
 
Bir tarafın uygun otoritesi veya otoriteleri suya batırılması tasarlanan maddeler için birinci paragrafa uygun olarak aşağıdakilere ön genel veya özel izin vermelidir;
 
(a) kendi ülkesinde yükleme,
(b) yükleme bu sözleşmeye taraf olmayan bir devletin ülkesinde olduğunda, kendi siciline kayıtlı veya bayrağını taşıyan bir gemi veya uçak tarafından yükleme.
 
3 Yukarıdaki alt paragraf (1) (a) ve (b) kapsamındaki izinlerin verilmesinde, uygun otorite veya otoriteler kendilerinin dikkate alacakları ilave tedbir, gereklilik ve kriterlerle birlikte Ek III’e uyacaklardır.
 
4 Herbir taraf, bir bölgesel anlaşma kapsamında oluşturulmuş bir sekreterlik vasıtasıyla veya direkt olarak, yukarıdaki paragraf (1)’in (c ) ve (d) alt paragraflarında belirtilen bilgileri ve paragraf (3)’e göre kabul ettikleri kriter, tedbir ve gereklilikleri Örgüte veya uygun olduğunda diğer taraflara bildirecektir. İzlenecek prosedür ve bu raporların özellikleri taraflar arasında görüşmelerle belirlenecektir.
 
Madde VII
1 Herbir taraf, bu sözleşmenin uygulanması için gerekli tedbirleri aşağıdakilere tabi tutacaktır.
 
(a) kendi sicilinde kayıtlı veya bayrağını taşıyan gemiler,
(b) suya batırılacak maddeleri kendi ülkesinde veya karasularında yükleyen gemiler veya uçaklar,
(c) suya batırma işiyle uğraştığına inanılan kendi yetkisi altındaki gemiler ve uçaklar ve sabit veya yüzer platformlar.
 
2 Herbir taraf, kendi ülkesinde bu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket edenleri cezalandırmak ve önlemek için uygun tedbirleri alacaktır.
 
3 Taraflar, bu sözleşmenin özellikle açık denizde uygulanmasında, bu sözleşmeye aykırı suya batırmaları gören gemi ve uçakların raporlaması için prosedürler de dahil bu sözleşmenin etkin uygulanması için prosedürler geliştirme konusunda işbirliğinde anlaşmışlardır.
 
4 Bu sözleşme, uluslar arası hukuk kapsamında dokunulmazlık yetkisi olan gemilere ve uçaklara uygulanmaz. Ancak, herbir taraf, kendilerinin sahip oldukları veya işlettikleri bu gemi ve uçakların bu sözleşmenin amaçlarına ve hedeflerine uygun olarak hareket etmeleri için uygun tedbirlerin alınmasını sağlamalı ve Örgüte bildirmelidir.
 
5 Bu sözleşmenin hiçbir hükmü tarafların denizde suya batırmanın önlenmesi için uluslar arası hukuka uygun olarak diğer tedbirler kabul etme haklarını etkilemez.
 
Madde VIII
Bu sözleşmenin müteakip amaçları için, belirli bir coğrafi alanda deniz çevresinin korunmasında ortak çıkarları olan taraflar bölgesel özellikleri dikkate alarak özellikle suya batırma yoluyla kirlenmenin önlenmesi için bu sözleşme ile uyumlu olarak bölgesel anlaşmalar yürürlüğe koymaya çalışacaklardır. Bu sözleşmenin tarafları, Örgüt vasıtasıyla kendilerine bildirilecek bu bölgesel anlaşmaların hükümleri ve amaçları ile uyumlu faaliyetler yapmaya çalışacaklardır. Taraflar, farklı ilgili sözleşmelere taraflar tarafından izlenen prosedürlerle uyumu geliştirmek için bölgesel anlaşmaların tarafları ile işbirliği arayacaklardır. Bilimsel araştırmalar ve izleme alanlarında işbirliğine özel önem verilecektir.
 
Madde IX
Taraflar, Örgüt ve diğer uluslar arası kuruluşlar içinde işbirliği ile aşağıdakileri talep eden tarafları tercihen ilgili ülkede bu sözleşmenin amaç ve hedeflerini izleyecek şekilde desteklemeyi geliştirmelidirler;
 
(a) bilimsel ve teknik personelin eğitimi,
(b) araştırma ve izleme için gerekli ekipman ve tesislerin tedariki,
(c) atıkların imhası ve atık işlemler ve suya batırmadan kaynaklanan kirlenmenin azaltılması ve önlenmesi için diğer tedbirler.
 
Madde X
Diğer devletlerin çevresine veya diğer çevrenin diğer alanlarına atıkların veya diğer her türlü maddenin suya batırılması ile ilgili ülke sorumluluğu konusundaki uluslar arası hukuk prensiplerine uygun olarak, taraflar, sorumluluğun değerlendirilmesi ve suya batırma ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü için prosedürler geliştirmeyi üstlenirler.
 
Madde XI
Taraflar ilk istişari toplantıda bu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması konusundaki uyuşmazlıkların çözümü için prosedürler üzerinde düşüneceklerdir.
 
Madde XII
Taraflar, yetkili uzmanlık kuruluşu ve diğer uluslar arası kuruluşları içerisinde aşağıdakilerden kaynaklanan kirlenmeye karşı deniz çevresini korumak için tedbirler geliştirmeyi üstlenirler;
 
(a) petrol ve atıkları dahil hidrokarbonlar,
(b) suya batırma amaçları dışında gemilerle taşınan diğer tehlikeli ve zararlı maddeler,
(c) gemilerin, uçakların, platformların ve denizdeki diğer insan yapısı tesislerin faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar,
(d) gemiler de dahil tüm kaynaklardan gelen radyoaktif kirleticiler,
(e) biyolojik ve kimyasal savaş ajanları,
(f) deniz tabanının maden kaynaklarının işlenmesi, araştırılması ve çıkarılması ile ilgili veya bundan direkt olarak kaynaklanan diğer maddeler ve atıklar.
 
Taraflar, uygun uluslar arası kuruluş içerisinde, suya batırma işiyle uğraşan gemilerin kullanacağı işaretlerin hukuksal düzenlemesine çalışacaklardır.
 
Madde XIII
Bu sözleşmedeki hiçbir hüküm, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2750(XXV) sayılı kararına uygun olarak icra edilen Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı tarafından deniz hukukunun geliştirilmesini ve kodifiye edilmesini ve bir devletin mevcut ve gelecekteki deniz hukuku ve sahildar ülke ve bayrak devleti yetkilerinin kapsamı ve doğası ile ilgili yasal görüş ve taleplerini engellemeyecektir. Taraflar, hiçbir durumda 1976 yılından sonra olmamak üzere deniz hukuku konferansından sonra Örgüt tarafından düzenlenecek bir toplantıda, kıyılarının ötesindeki bir bölgede sözleşmeyi uygulamak için bir sahildar ülke sorumluluğu ve haklarının kapsamını ve doğasını belirleme yaklaşımı ile istişare etmede anlaşırlar.
 
Madde XIV
1 Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Krallığı Hükümeti depoziter olarak, bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden üç ayı geçemeyecek şekilde kurumsal hususlara karar vermek için taraflar toplantısı çağrısı yapacaktır.
 
b Taraflar bu sözleşme ile ilgili olarak sekreterya görevlerinden sorumlu olarak bu toplantıda bir yetkili Örgüt belirleyeceklerdir. Bu Örgüte üye olmayan, bu sözleşmenin herbir tarafı, bu görevlerin icra edilmesinde Örgütün maruz kalacağı masraflara uygun katkıda bulunacaktır.
 
b Örgütün sekreterya görevleri aşağıdakileri içerecektir.
 
(a) iki yılda birden az olmayan sıklıklarla taraflar toplantısı ve tarafların üçte iki çoğunluğunun talebi ile özel toplantılar düzenlemek,
(b) taraflarla ve uygun uluslar arası kuruluşlarla istişare ederek bu maddenin (4)(e) alt paragrafında zikredilen prosedürlerin uygulanması ve geliştirilmesinde yardım ve hazırlık,
(c) taraflardan gelen bilgilerle, onlarla ve uygun uluslar arası kuruluşlarla istişare ile ve taraflara özellikle sözleşmenin kapsamı dışında olmayan soruları için tavsiyeler sağlayarak bilgi teminine çalışmak,
(d) Madde IV(3), V(1) ve (2), VI(4), XV, XX ve XXI’e uygun olarak Örgüt tarafından elde edilmiş tüm bildirimlerin ilgili taraflara iletilmesi.
 
Bu fonksiyonlar, Örgüte verilmesinden önce, gerektiğinde, bu amaçlarla depoziter olan Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti tarafından icra edilir.
 
4. Tarafların özel ve istişari toplantıları aşağıdaki hususların ve bu sözleşmenin uygulanmasının gözden geçirilmesinin sürdürülmesini kontrol altına alır:
 
(a) Madde XV’e göre bu sözleşme ve eklerinin değiştirilmesinin gözden geçirilmesi ve kabulü,
(b) Örgüte ve taraflara, özellikle eklerin kapsamı da dahil bu sözleşme ile ilgili teknik ve bilimsel bir hususta tavsiye ve işbirliği için uygun bilimsel kuruluş veya kuruluşları davet etmek,
(c) Madde VI(4)’e göre raporları almak ve değerlendirmek,
(d) Deniz kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bölgesel kuruluşlarla ve bu kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek,
(e) Uygun uluslar arası kuruluşlara danışarak, uygun suya batırma alanları ve bunlarla ilgili tavsiyeler ve acil ve istisnai durumların belirlenmesi ve bu durumlarda maddelerin emniyetli imhası ve istişari tavsiyeler için prosedürler için temel kriterler belirlenmesi de dahil, Madde V(2)’de zikredilen prosedürlerin geliştirilmesi veya kabulü,
(f) Gerekli herhangibir ilave faaliyetin dikkate alınması.
 
5 Taraflar, ilk taraflar toplantısında gerekiyorsa faaliyet kuralları belirlerler.
 
Madde XV
1 (a) Madde XIV’e göre düzenlenmiş taraflar toplantısında, bu sözleşmeye değişiklikler hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu ile kabul edilebilir. Bir değişiklik tarafların üçte ikisinin değişikliği kabul ettiklerine dair belgelerinin Örgüte verilmesinin altmışıncı gününden sonra yürürlüğe girer. Bundan sonra değişikliği kabul ettiğine dair belgeyi veren taraf için değişiklik bu tarihten otuz gün sonra yürürlüğe girer.
 
(b) Örgüt, özel bir toplantı yapılması için Madde XIV’e göre yapılan bir talebi ve taraflar toplantısında kabul edilmiş bir değişikliği ve bu değişikliğin herbir taraf için yürürlüğe girme tarihini taraflara bildirir.
 
2 Eklerin değiştirilmesi bilimsel ve teknik değerlendirmeler temelinde olacaktır. Madde XIV’e göre toplanmış bir toplantıda bulunanların üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Eklerin değiştirilmesi onu kabul ettiğini Örgüte bildiren taraflar için hemen, toplantıda kabul tarihinden itibaren yüz gün sonra bu değişikliği o tarihte kabul edemeyeceğini bildirmeyen tüm taraflar için yürürlüğe girer. Taraflar bir değişikliğin kabulünü Örgütte yapılan toplantıda kabulden hemen sonra imzalamayı dikkate almalıdırlar. Bir taraf herhangibir zamanda önceki itiraz beyanlarının yerine bir kabul beyanı koyabilirler ve bu taraf için daha önce itiraz edilmiş bir değişiklik beyan üzerine yürürlüğe girer.
 
3 Bu madde kapsamında yapılan bir kabul veya itiraz beyanı Örgüte bir belge ile verilir. Örgüt alınan bu belgeyi tüm taraflara bildirir.
 
4 Örgütün belirlenmesinden önce, burada belirtilen sekreterya fonksiyonları geçici olarak ve bu sözleşmenin depoziterlerinden biri olarak Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti tarafından icra edilir.
 
Madde XVI
Bu sözleşme herhangibir devlet tarafından imzalanması için Londra, Meksiko city, Moskova ve Vaşhington’da 29 Aralık 1972’den 31 Aralık 1973’e kadar açık olacaktır.
 
Madde XVII
Bu sözleşme onaya tabidir. Onay belgeleri Meksika Hükümetine, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetine, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Krallığı Hükümetine ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine verilecektir.
 
Madde XVIII
31 Aralık 1973 tarihinden sonra, bu sözleşme herhangibir devletin katılımına açık olacaktır. Onay belgeleri Meksika Hükümetine, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetine, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Krallığı Hükümetine ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine verilecektir.
 
Madde XIX
1 Bu sözleşme, onbeşinci kabul veya katılım belgesinin verilmesini müteakip 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.
 
2 Onay veya katılım için onbeşinci belgenin verilmesinden sonra bu sözleşmeyi onaylayan veya katılan herbir taraf için, sözleşme bu taraf tarafından onay veya katılım belgesinin verildiği tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girer.
 
Madde XX
Depoziterler taraflara aşağıdakileri bildireceklerdir:
 
(a) Madde XVI, XVII, XVIII ve XXI’e göre bu sözleşmenin imzalanması ve onay, katılım veya çekilme belgelerinin verilmesi,
(b) Madde XIX’e göre sözleşmenin yürürlüğe girmesi.
 
Madde XXI
Bir taraf altı ay önceden depozitere yazılı olarak bildirerek bu sözleşmeden çekilebilir. Bu bildirim tüm taraflara uygun olarak iletilir.
 
Madde XXII
Herbiri eşit geçerlilikte İngilizce, Fransızca, Rusca ve İspanyolca hazırlanan Bu sözleşmenin metni tüm devletlere sertifikalı kopyaları verilmek üzere Meksika Hükümetine, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetine, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Krallığı Hükümetine ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine verilecektir.
 
Bu sözleşme ilgili Hükümetler tarafından yetkilendirilen temsilcilerin şahitliği altında imzalanmıştır.
 
1972 yılını aralık ayının yirmidokuzuncu günü dört kopya halinde Londra, Meksiko City, Moskova ve Washington’da yapılmıştır.
 
 
EK I

1. Organohalojen bileşikleri,
2. Cıva ve cıva bileşikleri,
3. Kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri,
4. Persistan plastik ve diğer persistan sentetik maddeler, örneğin, balıkçılık malzemeleri ve denizin diğer yasal kullanım yollarında kullanılan yüzebilen veya askıda kalabilen ağ ve halatlar,
5. Ham petrol ve atıkları, rafine edilmiş petrol ürünleri, petrol, süzülmüş kalıntılar ve suya batırma amacıyla gemiye alınmış ve bu maddeleri içeren karışımlar,
6. Radyoaktif atıklar veya diğer radyoaktif maddeler,
7. Biyolojik ve kimyasal silahlar için üretilmiş herhangibir şekilde (Örneğin; katılar, sıvılar, yarı katılar, gazlar veya canlı bir durumda olanlar) malzemeler,
8. Yukarıdaki altıncı paragraf hariç olarak, aşağıdakilerden olmamak şartıyla bu ekin önceki diğer paragrafları fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerle hızlıca zararsız hale getirilebilen maddelere uygulanmaz;
 
(i) yenebilir hale getirilemeyen deniz mahsulleri,
(ii) insan sağlığını tehlikeye sokan veya evcil olmayan hayvanlar.
 
Eğer maddelerin zararları konusunda şüphe varsa, bir taraf tarafından Madde XIV’da belirtilen istişare prosedürü izlenmelidir.
 
9. Bu ek, aşağıda 11’nci paragrafta belirtilen endüstriyel atıkların dışında, yukarıda 1-5’nci paragraflarda kirletici kalıntısı olarak zikredilen maddeleri içeren atıklara veya diğer maddelere (Örneğin, kanalizasyon tortusu ve tarama malzemeleri) uygulanmaz. Bu atıklar uygun olduğu takdirde Ek II ve Ek III hükümlerine tabidir.
 
Paragraf 6, IAEA tarafından belirlenen ve taraflar tarafından kabul edilen radyoaktivite seviyesinde zerrecikler (muaf) içeren atık ve diğer maddelere (Örneğin, kanalizasyon tortusu ve tarama malzemeleri) uygulanmaz. Ek I’de başka şekilde belirtilmedikçe, bu atıklar uygun olduğu takdirde Ek II ve Ek III hükümlerine tabidir.
 
10 (a) Aşağıda paragraf 11’de belirtildiği gibi, endüstriyel atıkları ve kanalizasyon tortularının imha amacıyla denizde yakılması yasaktır.
(b) Diğer atıkların ve diğer maddelerin denizde imha amacıyla yakılması özel izin gerektirir.
(c ) Taraflar, denizde imha amacıyla yakmaya özel izin verme konusunda bu sözleşme kapsamında geliştirilen kurallara uyacaklardır.
(d) Bu ekin amaçları bakımından;
 
(i) “Deniz yakma tesisleri” denizde imha için yakma amacıyla faaliyet gösteren gemi, platform veya diğer insan yapısı tesisler anlamına gelir.
(ii) “Denizde yakma” ısı ile imha edilmeleri amacıyla, atıkların ve diğer maddelerin deniz yakma tesislerinde kasten yakılması anlamındadır. Gemilerin, platformların veya diğer insan yapısı tesislerin normal faaliyetleri veya kazalar bu tanımın amaçları dışındadır.
 
11. 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren endüstriyel atıklar.
 
Bu ekin amaçları için:
 
“Endüstriyel atık” faaliyet sürecinde veya üretimden kaynaklanan atık maddeler anlamına gelir ve aşağıdakileri kapsamaz:
 
(a) tarama malzemeleri,
(b) kanalizasyon tortuları,
(c) balık atıkları veya endüstriyel balık işlemesinden kaynaklanan organik maddeler,
(d) Malzemenin yüzme yeteneğine haiz bir enkaz yaratması veya maksimum boyutta deniz kirlenmesinin temizlenmesine katkı sağlaması şartıyla gemiler, platformlar veya denizdeki diğer insan yapısı tesisler,
(e) Deniz çevresine karışma ihtimali olmayan kimyasal bileşiğe sahip, kirletmeyen hareketsiz jeolojik maddeler,
(f) Doğal orijinli kirletmeyen organik maddeler.
 
Yukarıdaki (a)-(f) alt paragraflarında belirtilen atıkların ve maddelerin suya batırılması Ek I’in diğer hükümlerine ve Ek II ve III’ün hükümlerine tabidir.
 
Bu paragraf, bu Ekin 6’nci paragrafında zikredilen radyoaktif atıklara veya diğer bir radyoaktif maddeye uygulanmaz.
 
12. Paragraf 6’ya yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesinden 25 yıl içerisinde ve bundan sonraki her 25 yıllık aralıklarla, Taraflar, uygun olarak değerlendirdikleri diğer bazı faktörleri dikkate alarak tüm radyoaktif atıklarla ve yüksek seviyedeki atık ve maddelerin dışındaki diğer radyoaktif maddelerle ilgili bilimsel çalışmaları tamamlayacaklar ve XV’nci maddede belirtilen prosedürlere uygun olarak Ek I’deki maddelerin durumunu gözden geçireceklerdir.
 
LAHİKA (EK I’e)
DENİZDE ATIKALARIN VE DİĞER MADDELERİN YAKILMASININ KONTOLÜ İÇİN KURALLAR
BÖLÜM I
KURAL 1
 
Tanımlar

Bu lahikanın amaçları bakımından:
 
“Deniz yakma tesisleri” denizde imha için yakma amacıyla faaliyet gösteren gemi, platform veya diğer insan yapısı tesisler anlamına gelir.
“Denizde yakma” ısı ile imha edilmeleri amacıyla, atıkların ve diğer maddelerin deniz yakma tesislerinde kasten yakılması anlamındadır. Gemilerin, platformların veya diğer insan yapısı tesislerin normal faaliyetleri veya kazalar bu tanımın amaçları dışındadır.
 
KURAL 2
 
Uygulama
1
. Bu kuralın Bölüm II’si aşağıdaki atık veya diğer maddelere uygulanır:
 
(a) Ek I’in birinci paragrafında zikredilenler,
(b) Böcek ilaçları ve bunların Ek I’de kapsanmayan yan ürünleri.
 
2. Taraflar bu kurala göre yakmaya izin vermeden önce, ilk olarak karada diğer işeme, imha veya elimine metotlarının veya atıkları ve diğer maddelerin daha az zararlı hale getirilmesi için işlemlerin uygulanmasını değerlendireceklerdir. Denizde yakma hiçbir şekilde, yeni teknolojilerin geliştirilmesi de dahil çevre için daha iyi çözümlere ulaşma sürecini caydırma olarak yorumlanamaz.
 
3. Bu kuralın birinci paragrafında zikredilenler hariç olmak üzere Ek I’in 10’ncu paragrafında ve Ek II’nin E paragrafında zikredilen atık ve diğer maddelerin yakılması özel izin veren Tarafı tatmin edecek şekilde kontrol edilmelidir.
 
4. Bu kuralın birinci ve üçüncü paragraflarında zikredilmeyen atık ve diğer maddelerin denizde yakılması genel izne tabidir.
 
5. Bu Kuralın üçüncü ve dördüncü paragraflarında belirtilen iznin verilmesinde, Taraflar tüm bu kuralların uygulanabilir hükümlerini ve atıklar için konu edilen Atıkların ve Diğer Maddelerin Denizde Yakılmasının Kontrolü Hakkında Teknik Rehberleri tamamen dikkate alacaklardır.
 
BÖLÜM II
KURAL 3

 
Yakma Sisteminin Denetimi ve Onayı
1. Her deniz yakma tesisi için teklif edilen yakma sistemi aşağıda belirtilen denetimlere tabidir. Bu sözleşmenin VII(1)’nci maddesine uygun olarak, kendilerine yakma izni verilmesi teklif edilen Taraflar yakma tamamlanıncaya kadar kullanılacak denizde yakma tesisinin ve bu kural hükümlerine göre yakma sisteminin denetimini yapacaklardır. Bir Tarafın talimatı kapsamında bir ilk denetim yapılmışsa, test gerekliliklerini açıkça belirten bir özel izin bu taraf tarafından verilmelidir. Herbir denetimin sonuçları denetim raporuna yazılmalıdır.
 
(a) Atık ve diğer maddelerin yakılması süresince yanma ve yok etmenin % 99,9 dan fazla gerçekleşmesi etkinliğinin sağlanması için bir ilk denetim icra edilmelidir.
(b) İlk denetimin bir parçası olarak, denetimin talimatıyla yapıldığı devlet aşağıdakileri yapar;
 
(i) sıcaklık ölçme aletlerinin kullanılma yöntemi, tipi ve yerinin onaylanması,
(ii) araştırma yerleri, analitik aletler ve kayıt metotları da dahil gaz örnekleme sistemlerinin onayı,
(iii) sıcaklığın onaylanan minimum sıcaklığın altına düşmesi durumunda, yakma tesisine atık verilmesini otomatik olarak kesen onaylanmış bir aletin yerleştirilmesinin sağlanması,
(iv) yakma tesisinin normal faaliyetleri dışında, hiçbir şekilde yakma tesisinden atık ve diğer maddelerin yayılmamasının sağlanması,
(v) atık besleme oranlarının ve yakıtın kontrolünü ve kaydını sağlayan cihazların onayı,
(vi) O2, CO, CO2, halojenlenmiş organik içeriklerin ve yakma için beklenen tipik atıklarda kullanılan hidrokarbon içeriklerin ölçümleri de dahil yoğun istif altında izleme testleri ile yakma sisteminin performansının onaylanması.
 
(c ) Yakma tesisi, en az iki yılda bir yakma tesisinin Bu kural hükümlerine uygunluğunun devamını sağlamak için denetlenmelidir. İki yıllık denetimin kapsamı faaliyet verilerini ve önceki iki yıl için bakım kayıtlarının değerlendirilmesi temeline dayanmalıdır.
 
2. Tatmin edici bir denetimin tamamlanmasını müteakip, eğer yakma sistemi bu kurallara uygun bulunursa, bir kabul formu, Taraf tarafından yayınlanmalıdır. Denetim raporundan bir kopya kabul formuna eklenir. Bir taraf tarafından verilen bir kabul formu, yakma sisteminin bu kural hükümlerine uygun olmadığı yönünde açık deliller olmadıkça diğer taraflar tarafından da tanınır. Herbir kabul formunun ve denetim raporunun bir kopyası Örgüte sunulur.
 
3. Bir denetimin tamamlanmasından sonra, yakma sisteminin performansını etkilemeyecek bir ciddi olmayan değişiklik kabul formunu veren Tarafın onayı olmaksızın yapılır.
 
KURAL 4
 
Özel Çalışma Gerektiren Atıklar


Tarafların yakılması teklif edilen atıkların ve diğer maddelerin ısı ile yok edilmeleri konusunda şüpheleri varsa, deneme ölçüm testi yapılmalıdır.
Yanmanın etkinliğinde şüphe oluşacak atıkların ve diğer maddelerin yakılması bir tarafa teklif edildiğinde, yakma sistemi ilk yakma sistemi denetiminde gerektiği gibi aynı yoğun yığın izlemesine tabi olmalıdır. Dikkatler, atıkların katı içerikleri dikkate alınarak özelliklerin örneklenmesine verilir.
Minimum kabul edilmiş tutuşma sıcaklığı, deniz yakma tesislerinde yapılan testlerin sonuçlarının daha düşün bir sıcaklıkta etkin bir yanma ve yok etmeye erişilebildiğini göstermesi dışında Kural 5’te belirtilen olmalıdır.
Bu Kuralın (1), (2) ve (3)’ncü paragraflarında zikredilen özel çalışma sonuçları kaydedilmeli ve denetim raporuna eklenmelidir. Bir kopya Örgüte gönderilir.
 
KURAL 5
 
Operasyonel Gereklilikler


Yakma sisteminin faaliyetleri, Kural 4’te belirtilenler dışında, tutuşma sıcaklığı 1,250 derece santigrattan daha düşük olmayan atıkların ve diğer maddelerin yanmasını sağlamak için kontrol edilir.
Yanma verimi aşağıdakilere dayanarak en az 99.95 + 0.05% olmalıdır.
CCO2-CCO
Yanma verimi = X 100
CCO2
CCO2 = yanıcı gazlar içinde karbon dioksit konsantrasyonu
 
CCO = yanıcı gazlar içinde karbon monoksit konsantrasyonu.
3. Yığın düzlemi üzerinde yanma fazlası veya siyah duman olmamalıdır.
4. Deniz yakma tesisi yakma sırasında telsiz çağrılarına derhal cevap vermelidir.

KURAL 6
Kaydedici Cihazlar ve Kayıtlar

1.
Deniz yakma tesisleri Kural 3 kapsamında onaylanmış kaydedici cihazları ve metotları kullanmalıdır. Asgari olarak, herbir yakma işlemi sırasında aşağıdaki veriler kaydedilmeli ve izin veren Tarafın denetimi için hazır bulundurmalıdır.
(a) onaylanmış sıcaklık ölçen cihazlar tarafından sürekli ölçülen sıcaklıklar,
(b) yakma süresinin tarih ve zamanı ve yakılan atıkların kayıtları,
(c) uygun seyir araçları tarafından geminin pozisyonu,
(d) atık ve yakıt besleme oranları-sıvı atık ve yakıtlar için akış oranları sürekli kaydedilmelidir; ikinci gereklilik 1 Ocak 1979’dan önce faaliyet gösteren gemiler uygulanmaz,
(e) yanıcı gazlarda CO ve CO2 konsantrasyonu,
(f) geminin hızı ve rotası.
3. Verilen onay formu, Kural 3’e göre hazırlanmış denetim raporlarının kopyaları ve Taraf tarafından tesiste yakılmasına izin verilen atık ve diğer maddelerin yakma izinleri deniz yakma tesisinde muhafaza edilir.

KURAL 7
Yakılan Atıkların Özelliklerinin Kontrolü


Atıkların ve diğer maddelerin denizde yakılması için bir uygunluk izni Kural 9 gerekliliklerine göre atıkların ve diğer maddelerin özellikleri hakkında yeterli bilgiler içermelidir.

KURAL 8
Yakma Alanları

1.
Yakma alanlarının seçimi için kriterlerin belirlenmesinde dikkate alınacak şartlar, Ek III’te listelenenlere ilave olarak aşağıdakileri içermelidir;
 
(a) rüzgarın hızı ve yönü, atmosferik denge, inversiyon ve sis sıklığı, yağış tür ve miktarları, rutubet de dahil, kıyı alanına kirleticilerin atmosfer yoluyla taşınması ihtimaline özel dikkat göstererek, deniz yakma tesisinden yayılan kirleticilerin etrafındaki çevrede potansiyel etkileri belirlemek için alanın atmosferik yayılma özellikleri,
(b) su yüzeyi ile etkileşimin potansiyel etkilerin değerlendirmek için alanın denizsel yayılma özellikleri,
(c) seyir yardımcılarının mevcudiyeti,
 
2. Kalıcı olarak belirlenmiş yakma bölgelerinin koordinatları geniş çapta yayınlanmalı ve Örgüte bildirilmelidir.
 
KURAL 9
 
Bildirim

Taraflar, Taraflarla istişare yoluyla kabul edilmiş bildirim prosedürlerine uyacaklardır.
 
EK II
Özel dikkat gerektiren aşağıdaki madde ve materyaller, Madde VI(1)(a) amaçları bakımından listelenmiştir.
 
A. Aşağıda listelenen maddeleri önemli miktarlarda içeren atıklar:
 

 • arsenik )
 • berilyum )
 • krom )
 • bakır )
 • kurşun ) ve bunların bileşikleri
 • nikel )
 • vanadyum )
 • çinko )
 • organotin bileşikleri
 • siyanür
 • florür
 • böcek ilaçları ve bunların Ek I’de kapsanmayan yan ürünleri.

 
B. Konteynırlar, metal kırıntıları ve seyir ve balıkçılık için ciddi engel teşkil edebilen deniz tabanına batan hacimli atıklar.
 
C. Bu ekte listelenen materyal ve maddelerin yakılması için özel izin verilmesinde, Taraflar Ek I’in Lahikasında belirtilen Denizde Atıkların ve Diğer Maddelerin Yakılmasının Kontrolü Hakkında Kurallara uyacaklar ve Taraflar arasında istişare ile belirlenen Denizde Atıkların ve Diğer Maddelerin Yakılmasının Kontrolü Hakkında Teknik Rehberleri bu kural ve rehberlerde belirtilen boyutta dikkate alacaklardır.
 
D. Zehirli olmamasına rağmen, uygunluğu ciddi şekilde azaltan ve suya batırılan miktarlar nedeniyle zararlı olabilecek maddeler.
 
EK III
Madde IV(2) dikkate alınarak, maddelerin suya batırılması için izinlerin verilmesinde belirlenecek kriterlerin değerlendirilmesi şartları aşağıdakileri içerir;
 
A-Maddelerin bileşimi ve özellikleri

1. Suya batırılacak maddelerin ortalama bileşimi ve toplam miktarı (Örneğin herbir yıl),
2. Form, örneğin katı, tortu, sıvı veya gaz,
3. Özellikler: fiziksel (Örneğin çözünürlük ve yoğunluk), kimyasal ve biyokimyasal (Örneğin oksijen ihtiyacı, besinler) ve biyolojik (Örneğin virüs, bakteri, maya ve parazitlerin mevcudiyeti),
4. Zehirlilik,
5. Persistan: fiziksel, kimyasal ve biyolojik,
6. Biyolojik maddeler ve tortular içinde birikinti ve biyolojik transfer,
7. Fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal değişim ve su çevresinde diğer çözücü organiklerle ve inorganik maddelerle etkileşim hassasiyetleri,
8. Pis koku üretme ve kaynakların Pazar değerlerini azaltan diğer değişim yaratma ihtimali (balık, kabuklu deniz ürünleri vs.)
9. Suya batırma için izin verilmesinde, Taraflar, insan sağlığına ve deniz yaşamına maddenin etkisini değerlendirmek için suya batırılacak maddelerin bileşimi ve özellikleri ile ilgili yeterli bilimsel temelin olup olmadığını dikkate almalıdırlar.
 
B-Suya batırma alanının özellikleri ve verme metotları

1. Yer (Örneğin suya batırma alanının koordinatları, derinliği ve kıyıdan mesafesi), diğer alanlarla ilgili konum (Örneğin dinlenme alanları, yumurtlama, balık üretme ve balıkçılık alanları ve çıkarılabilir kaynaklar),
2. Herbir spesifik periyot için imha etme oranı (Örneğin günlük, haftalık, aylık miktar),
3. Varsa paketleme ve kontrol metotları,
4. Teklif edilen bırakma metoduyla ulaşılan ilk seyreltme,
5. Dağılma özellikleri (Örneğin akıntıların, med cezirin ve rüzgarın dikey karışma ve yatay ulaştırmaya etkisi),
6. Su özellikleri (Örneğin sıcaklık, pH, tuzluluk, katmanlaşma, kirlenme-çözülmüş oksijenin oksijen indeksi (DO), kimyasal oksijen talebi (COD), biyokimyasal oksijen talebi (BOD) – amonyak, askıdaki maddeler, diğer besinler ve verimlilikleri dahil inorganik besin ve mineral durumu),
7. Dip özellikleri (Örneğin topografya, yerkimyası ve jeolojik özellikler ve biyolojik verimlilik),
8. Suya batırma alanında yapılmış diğer batırmaların mevcudiyeti ve etkisi (Örneğin geçmişin okunmasından elde edilen ağır metaller ve organik karbon bileşikleri)
9. Suya batırmaya izin verilmesinde, Taraflar, dönemsel değişiklikleri de dikkate alarak bu Ekte belirtildiği gibi, suya batırmanın sonuçlarının değerlendirilmesi için yeterli bilimsel temelin mevcut olup olmadığını dikkate alacaklardır.
 
C-Genel hususlar ve durumlar

1. Dinlenme yerlerine muhtemel etkiler (Örneğin karaya oturmuş ve yüzen malzemenin varlığı, bulanıklılık, uygunsuz koku, renk bozulması ve köpürme),
2. Deniz yaşamına, balıklara, kabuklu deniz ürünlerine, balık stoklarına ve kültür balıkçılığı, deniz yosunu toplanmasına ve kültürüne muhtemel etkiler.
3. Denizin diğer kullanımına muhtemel etkiler (Örneğin endüstriyel kullanım için su kalitesinin bozulması, yapıların sualtı aşınması, yüzen malzemeler tarafından gemi faaliyetlerine müdahale, atıkların veya katı malzemelerin deniz tabanında birikmesi yoluyla seyre ve balıkçılığa ve bilimsel ve koruma amaçları için önemi olan özel alanların korunmasına müdahale),
4. Karada uygulanabilir alternatif yoketme, elimine etme ve işlem metotlarının veya denizde suya batırmayı daha az zararlı kılmak için işlemlerin mevcudiyeti.
 

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!